Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH về việc kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ NAM XÃ H I-B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/1999/TTLT-BKH-BTC- Hà N i , ngày 15 tháng 3 năm 1999 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - B TÀI CHÍNH - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BL TB&XH NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N K HO CH HOÁ VI C L NG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N XOÁ ÓI GI M NGHÈO Th c hi n i u 2, i m 4 t i Quy t nh s 133/1998/Q -TTg, ngày 23 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph , liên b K ho ch và u tư - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n k ho ch hoá vi c l ng ghép các Chương trình, D án tham gia th c hi n xoá ói gi m nghèo như sau: I. K HO CH HOÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN A. KHÁI NI M V CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N XOÁ ÓI GI M NGHÈO (X GN) Các chương trình, d án có các m c tiêu, nhi m v và ngu n l c mà ngư i nghèo, xã nghèo tr c ti p ư c hư ng l i ư c g i là các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN. Theo khái ni m trên trong giai o n 1998 - 2000 có 21 chương trình, d án trong nư c và h p tác qu c t , tham gia th c hi n X GN (chi ti t c th t ng chương trình xem ph l c: 01 kèm theo). B. K HO CH HOÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN Vi c k ho ch hoá các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN nh m m c ích ph i h p các ngu n l c c a t ng chương trình, d án khác nhau hư ng vào m c tiêu chung là X GN. Quy trình k ho ch hoá ư c th c hi n như sau: 1. c p t nh, thành ph - Hàng năm vào giai o n xây d ng k ho ch (tháng 8, tháng 9), UBND t nh, thành ph giao S K ho ch và u tư là cơ quan thư ng tr c Ban ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia trên a bàn, làm u m i có s ph i h p c a S Tài chính -
 2. V t giá, S Lao ng Thương binh và Xã h i và các S chuyên ngành ánh giá tình hình th c hi n m c tiêu, nhi m v , ho t ng c a các chương trình trên a bàn c a năm báo cáo và xây d ng m c tiêu, nhi m v , ngu n l c c a năm k ho ch bao g m v n Ngân sách Nhà nư c (v n y tư xây d ng và kinh phí s nghi p) v n vay tín d ng và v n h p tác qu c t k c v n vay và vi n tr không hoàn l i (n u có) c a t ng chương trình ho t ng trên a bàn thu c ph m vi trách nhi m c a UBND t nh, thành ph qu n lý. Trong ó có ph n ngu n l c c a t ng chương trình dành tr c ti p cho X GN theo các m c tiêu, nhi m v và cách tính (nêu Ph l c: 02). Văn b n k ho ch ư c trình UBND t nh, thành ph thông qua và g i v B qu n lý chương trình B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p. 2. c p Trung ương. Hàng năm vào giai o n t ng h p k ho ch (tháng 9, tháng 10), B qu n lý chương trình có trách nhi m ánh giá tình hình th c hi n các m c tiêu, ho t ng c a chương trình năm báo cáo và căn c vào ý ki n xu t c a các t nh, thành ph ti n hành xây d ng m c tiêu, nhi m v và ngu n l c c a chương trình năm k ho ch bao g m ngu n v n Ngân sách Nhà nư c (v n u tư XDCB, kinh phí s nghi p) v n vay và vi n tr nư c ngoài, v n tín d ng (n u có) và v n huy ng nhân dân tham gia óng góp theo các quy nh hi n hành. ng th i xác nh ngu n l c c a chương trình tham gia tr c ti p vào X GN (theo các m c tiêu, nhi m v và cách tính ã ư c quy nh (Ph l c: 2). Văn b n trên ư c g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i. - Sau khi nh n ư c văn b n c a B qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính t ng h p các m c tiêu, nhi m v , các ho t ng c a các chương trình ph i th c hi n trong năm k ho ch, d ki n k ho ch cân i v n u tư t ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình và t ng h p vào k ho ch Ngân sách chung trình Chính ph xem xét và trình Qu c h i thông qua. - Khi ã ư c Qu c h i thông qua, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính thông báo các ch tiêu v m c tiêu và ngu n l c c a chương trình cho B qu n lý chương trình phân b cho B , a phương theo các d án, các ho t ng c a chương trình. Trong ó có ph n v n c a chương trình dành tr c ti p cho X GN ã ư c xác nh (theo Ph l c: 02). B qu n lý chương trình phân b xong g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Lao ng Thương binh và Xã h i (ph n v n c a chương trình dành cho X GN) t ng h p ghi vào k ho ch chung c a B , ngành, a phương và B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph giao th c hi n. II. GIAO CH TIÊU K HO CH Hàng năm các chương trình s giao ba lo i ch tiêu c th sau: + M c tiêu c a chương trình. + V n và cơ c u v n.
 3. Trong ó: Ph n v n th c hi n xoá ói gi m nghèo. + Danh m c d án (n u chương trình có d án) và kh i lư ng s n xu t (n u có) và s xã nghèo ư c u tư. 1. Phân c p gi a Trung ương và a phương trong vi c giao k ho ch. a. Các ch tiêu do Chính ph giao. Chính ph giao nh ng ch tiêu có tính ch t t ng h p, b o m cho chương trình i úng theo m c tiêu ã xác nh. Các ch tiêu c th giao cho t ng d án Chính ph u nhi m cho Ch t ch UBND t nh, thành ph giao. N i dung c th như sau: - Th tư ng Chính ph giao cho B qu n lý chương trình và UBND t nh, thành ph ch tiêu t ng v n c a chương trình và u quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư giao cho B qu n lý chương trình và UBND t nh, thành ph các ch tiêu hư ng d n sau: + M c tiêu c a chương trình + Kh i lư ng s n xu t (n u có), danh m c d án, s xã nghèo ư c u tư. + V n XDCB, trong ó ph n v n dành cho X GN (theo m c tiêu, nhi m v ã xác nh cho t ng chương trình). + Kinh phí s nghi p chia theo các ho t ng ho c d án c a chương trình. Trong ó ph n kinh phí dành cho X GN (theo m c tiêu, nhi m v ã xác nh cho t ng chương trình. - Các B qu n lý chương trình không giao k ho ch cho h th ng các cơ quan ngành, lĩnh v c a phương và không can thi p vào vi c b trí k ho ch c a a phương cho các d án mà ch hư ng d n v nghi p v , bi n pháp và cơ ch , chính sách th c hi n k ho ch. b. Các ch tiêu do Ch t ch UBND t nh, thành ph giao. Ch t ch UBND t nh, thành ph giao các ch tiêu chi ti t t i t ng d án c a chương trình và giao th ng n các xã nghèo và có thông báo cho Ch t ch UBND qu n, huy n bi t. N u chương trình không có d án và ư c th c hi n trên t t c các xã, thì Ch t ch UBND t nh, thành ph giao cho UBND qu n, huy n huy n giao cho các xã th c hi n. - Các ch tiêu do Ch t ch UBND t nh, thành ph giao cho các ch d án: + M c tiêu c a d án + Kh i lư ng SX ho c nhi m v ph i th c hi n c a d án. +V n u tư c a d án chia ra:
 4. - V n XDCB, trong ó ph n v n tác ng tr c ti p n X GN - Kinh phí s nghi p chia theo n i dung ho t ng. Trong ó ph n dành cho X GN. + i v i các xã nghèo, Ch t ch UBND t nh, thành ph giao: M c gi m t l s h ói nghèo c a xã và v n h tr xây d ng các công trình cơ s h t ng. + i v i các chương trình th c hi n trên t t c các xã thì Ch t ch UBND t nh, thành ph giao cho UBND qu n, huy n: M c tiêu và kinh phí c a t ng chương trình UBND qu n, huy n giao cho xã, phư ng th c hi n cũng theo hai ch tiêu: m c tiêu và kinh phí c a t ng chương trình. c. ăng ký l i k ho ch c a UBND t nh, thành ph v i cơ quan qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư và B Tài chính. (Báo cáo l i k ho ch sau khi ã phân b và giao ch tiêu k ho ch cho các ơn v cơ s ). Sau khi UBND t nh, thành ph giao xong k ho ch, t ng h p báo cáo k t qu phân b d toán ã giao a phương v B qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính làm cơ s cho vi c theo dõi, qu n lý, thanh quy t toán chương trình. d. i u ch nh ch tiêu k ho ch. Vi c i u ch nh ch tiêu k ho ch ư c th c hi n theo nguyên t c c p nào giao k ho ch thì c p ó có quy n i u ch nh k ho ch. III. L NG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN T P TRUNG CHO M C TIÊU X GN: 1. L ng ghép ngu n l c c a các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN c p Trung ương: Vi c l ng ghép ngu n l c c a các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN ư c ti n hành ngay khâu phân b v n và giao ch tiêu k ho ch. M c tiêu l ng ghép c p Trung ương là ưa ra hư ng l ng ghép và ngu n l c th c hi n, không i vào l ng ghép các d án c th và ư c ti n hành như sau: - Sau khi ã ư c Qu c h i thông qua m c v n u tư t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i, căn c vào m c tiêu, nhi m v có liên quan tr c ti p n X GN c a t ng chương trình ã nêu ( Ph l c: 01 và 02) d ki n m c v n c a t ng chương trình dành cho X GN trong t ng s v n c a chương trình ã ư c Qu c h i thông qua. ng th i thông báo chính th c cho B qu n lý chương trình bi t t ng m c v n c a chương trình do B qu n lý trong ó có ph n v n dành cho X GN theo m c tiêu, nhi m v và cách tính ã ư c xác nh (Ph l c: 02). - B qu n lý chương trình sau khi nh n ư c thông báo chính th c c a B K ho ch và u tư v t ng v n c a chương trình và trong ó có ph n dành cho X GN, ti n hành phân b cho B , a phương và g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào k ho ch chung c a B , a phương trình Th tư ng Chính ph giao
 5. (theo các ch tiêu ã ư c c th hoá M c II) các B , ngành, a phương th c hi n. 2. T ch c l ng ghép các chương trình, d án ho t ng trên a bàn t nh, thành ph . - M c tiêu c a vi c l ng ghép các chương trình trên a bàn: + T p trung ư c ngu n l c cho m c tiêu X GN, + Tránh ư c các ho t ng trùng l p, gi m các u m i ti p xúc cho dân, + K t h p v i ngu n l c huy ng t i ch nh m làm tăng thêm s c m nh và hi u qu ho t ng c a các chương trình. - Vi c l ng ghép các chương trình, d án ho t ng trên a bàn t nh, thành ph ư c ti n hành ngay khi phân b giao ch tiêu k ho ch và ch ti n hành c p t nh, thành ph . Qu n, huy n ch là c p th c hi n các d án ã ư c l ng ghép c p t nh, không l ng ghép ti p. - Cách ti n hành: - Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch do Th tư ng Chính ph giao và u quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư giao, Ch t ch UBND t nh, thành ph giao cho S K ho ch và u tư là cơ quan thư ng tr c Ban ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia trên a bàn, làm u m i và ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S Lao ng Thương binh và Xã h i, các S chuyên ngành nghiên c u tri n khai vi c l ng ghép các chương trình, d án ho t ng trên a bàn trư c khi giao k ho ch. S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính - V t giá thông báo cho các S chuyên ngành bi t toàn b các m c tiêu, nhi m v và ngu n v n c a các chương trình trên a bàn, trong ó có ngu n v n c a các chương trình dành cho X GN các S chuyên ngành bi t và tham gia xu t các phương án l ng ghép theo các n i dung: a. L ng ghép các d án mang tính ch t XDCB trên a bàn ây là nh ng d án nh v xây d ng công trình cơ s h t ng xã h i và s n xu t c a các chương trình như 773, nh canh, nh cư, y t , giáo d c, dân s KHHG , nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, trung tâm c m xã và chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã nghèo, phát tri n h th ng lư i i n sinh ho t nông thôn, phát tri n h th ng giao thông nông thôn. Các d án này n u t ng chương trình t ti n hành thì s d d n n tình tr ng phân tán ho c ch ng chéo trên a bàn nên ph i ti n hành l ng ghép trư c khi giao k ho ch th c hi n. - Vi c l ng ghép các d án mang tính ch t xây d ng cơ b n ư c th c hi n theo 2 mô hình sau: + Mô hình l ng ghép các d án áp ng m c tiêu s d ng chung cho nhi u chương trình trên a bàn. Bư c I: Ch n d án chính l ng ghép v i các d án khác.
 6. S K ho ch và u tư ph i h p v i S chuyên ngành ch n ra m t s "d án chính" các a i m c th t ó l ng ghép các d án khác vào "d án chính". Như nhi u chương trình có v n u tư xây d ng tr m y t thì ch n ra m t d án xây d ng tr m y t c a m t chương trình nào ó g i là "d án chính" l ng ghép v i các d án khác cũng có v n xây d ng tr m y t . "D án chính" l ng ghép ph i có a i m và ch d án c th và ph i có t ng d toán. Bư c II: Xác nh v n c a các d án tham gia l ng ghép v i d án chính. Trên cơ s ã ch n ư c "d án chính" và a i m c th , S K ho ch và u tư ph i h p v i các S chuyên ngành xác nh m c v n c a các d án khác tham gia l ng ghép vào "d án chính" và t ng m c v n c a d án sau khi ã ư c l ng ghép Ch t ch UBND t nh, thành ph thông qua và giao cho ch "d án chính" th c hi n. Bư c III: Tri n khai th c hi n. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch c a Ch t ch UBND t nh, thành ph giao, ch "d án chính" có trách nhi m th c hi n ch tiêu v n ã ư c l ng ghép và ph i h ch toán ư c v n c a các d án ã tham gia l ng ghép cho vi c th c hi n các h ng m c c a công trình. Các S chuyên ngành có v n tham gia l ng ghép vào "d án chính" có trách nhi m ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án ã l ng ghép và ph i h p v i ch "d án chính" trong vi c thanh quy t toán công trình theo úng các quy nh hi n hành. + Mô hình l ng ghép các d án hình thành các trung tâm c m xã. Cách ti n hành: Bư c I: Xác nh các trung tâm c m xã c n ph i u tư l ng ghép các d án. S K ho ch và u tư ph i h p v i các S chuyên ngành ch n ra m t ho c m t s trung tâm c m xã có nhu c u c p thi t ph i u tư và căn c vào th c tr ng tình hình v các công trình cơ s h t ng hi n có xác nh nhu c u v u tư xây d ng. Bư c II: D ki n các d án l ng ghép xây d ng trung tâm c m xã. Trên cơ s ã xác d nh ư c các trung tâm c m xã c n ph i u tư, S K ho ch và u tư d ki n các d án c th ưa vào xây d ng các trung tâm c m xã ã ư c l a ch n trình Ch t ch UBND t nh thông qua và giao cho các ch d án th c hi n. Bư c III. Tri n khai th c hi n. S chuyên ngành có trách nhi m ch o ch d án th c hi n theo ch tiêu k ho ch do Ch t ch UBND t nh giao, ã ư c l ng ghép ưa vào xây d ng trung tâm c m xã. - Vi c qu n lý các d án l ng ghép hình thành trung tâm c m xã ư c th c hi n như sau: + Huy n là ch u tư. + Thành l p Ban qu n lý d án do 1 ng chí Phó ch t ch UBND huy n làm Trư ng ban, các thành viên g m i di n các S có công trình tham gia l ng ghép và Ch t ch c a các xã thu c c m.
 7. - V i u hành: Sau khi ã l ng ghép r i thì công trình c a ngành nào v n do ngành ó i u hành bao g m c t ch c th c hi n xây d ng công trình và thanh quy t toán. Nh ng công trình không có ngành nào i u hành, ho c công trình có v n ph n l n thu c Ngân sách a phương (t nh, huy n) thì huy n i u hành. b. Mô hình l ng ghép các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, v n ng và s d ng cán b chuyên trách, c ng tác viên c a các chương trình trên a bàn. ây là nh ng ho t ng mà ph n l n các chương trình u có và n u t ng chương trình ti n hành riêng l thì s d n n các ho t ng ư c l p i l p l i gây lãng phí v s d ng cán b , m t nhi u th i gian h i h p c a dân. M t khác do m c tr c p cho cán b chuyên trách và c ng tác viên c a các chương trình khác nhau nên d n y sinh th c m c trong i ngũ cán b và không phát huy ư c i ngũ cán b chuyên trách và c ng tác viên c a các chương trình. kh c ph c tình tr ng này c n ph i ti n hành l ng ghép và qua th c t nhi u a phương ã th c hi n ư c vi c l ng ghép các ho t ng này. - Cách ti n hành: Bư c I: Trư c h t t nh, thành ph ph i phân lo i và n m ư c có bao nhiêu ho t ng v tuyên truy n giáo d c, v n ng c a các chương trình th c hi n trên a bàn và có bao nhiêu cán b chuyên trách, c ng tác viên cũng như nh su t tr c p c th cho t ng lo i cán b c a t ng chương trình khác nhau. i v i các ho t ng thông tin, tuyên truy n, giáo d c ph i m r ng n toàn dân và ph i thông qua các phương ti n thông tin i chúng th c hi n, thì Ch t ch UBND t nh, thành ph giao cho ài phát thanh - truy n hình t nh và các báo cáo l n c a t nh th c hi n. N i dung tuyên truy n c a t ng chương trình và kinh phí c th th c hi n do S chuyên ngành xu t, Ch t ch UBND t nh, thành ph thông qua d án và giao th c hi n. Bư c II: L ng ghép các ho t ng c a cán b chuyên trách và c ng tác viên. i v i các ho t ng c a cán b chuyên trách và c ng tác viên c a t ng chương trình xã, thôn b n, thì tuỳ theo tình hình th c t a phương, S K ho ch và u tư ph i h p v i S chuyên ngành ch n cán b m t ho c hai chương trình nào ó giao nhi m v th c hi n toàn b các n i dung ph i tuyên truy n, giáo d c và v n ng c a các chương trình khác trên a bàn xã (tr khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư do ngành nông nghi p và thu s n m nhi m). Các cán b c a chương trình ư c ch n ph i có trình hi u bi t chung v nhi m v tuyên truy n c a các chương trình khác và ph i m nhi m ư c n i dung công vi c do các chương trình khác giao. Như cán b c a ngành y t có th m ương ư c nhi m v tuyên truy n, giáo d c v n ng c a chương trình dân s KHHG , phòng ch ng suy dinh dư ng tr em, phòng ch ng HIV/AIDS. M c tr c p cho các cán b này do Ch t ch UBND t nh, thành ph quy t nh và ư c l y t kinh phí ho t ng thông tin, tuyên truy n, giáo d c c a các chương trình tham gia l ng ghép. Nhưng không l y t t c các ph n kinh phí c a các chương trình tr cho cán b này, mà ch tr theo m c thích h p tương ng v i th i gian và công s c c a các c ng tác viên, các cán b chuyên trách dành ra th c hi n nhi m v c a
 8. mình. Ph n ti t ki m ư c s chi cho các ho t ng khác c a chương trình ang c n ư c khuy n khích m r ng nhưng còn thi u kinh phí. IV. K HO CH HOÁ CÔNG TÁC KI M TRA VI C TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN 1. M c ích c a ki m tra - Nh m rút ra nh ng m t ư c và chưa ư c, k p th i u n n n nh ng l ch l c trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình c bi t là l ng ghép các chương trình cho m c tiêu X GN. - Giúp cho chương trình th c hi n úng m c tiêu, nhi m v ã ra. -B o m vi c s d ng ngu n v n c a chương trình úng i tư ng, úng m c ích. -B o m tính dân ch công khai trong vi c th c hi n chương trình. - Rút ra ư c các mô hình t t v cách làm. 2. Cơ quan ki m tra và c p ki m tra - Trung ương: B qu n lý chương trình ch trì ph i h p v i các B ch c năng: B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan pháp lu t t ch c ki m tra các a phương. - a phương: S chuyên ngành ch trì ph i h p v i các S ch c năng t ch c i ki m tra các d án, các huy n và các xã. 3. Th i gian và i tư ng ki m tra: a. Th i gian ki m tra: - Hàng năm, B qu n lý chương trình s t ch c i ki m tra a phương, - Hàng quý và 6 tháng, S chuyên ngành t ch c i ki m tra các huy n và xã, báo cáo k t qu ki m tra v B qu n lý chương trình. b. i tư ng ki m tra: - Các d án c a chương trình bao g m t t c c a các B , ngành TW trên a bàn k c các d án o Trung ương tr c ti p qu n lý (n u có). - Các xã nghèo, h nghèo. 4. N i dung ki m tra - Vi c th c hi n m c tiêu c a chương trình trên a bàn, chú ý t i các m c tiêu g n v i X GN trên a bàn.
 9. - Vi c s d ng v n c a TW và các ngu n v n khác c a chương trình trên a bàn. Chú ý vi c th c hi n t l v n c a chương trình dành tr c ti p cho X GN có n dân hay chưa và m c nào. - Vi c th c hi n các cơ ch chính sách ã ư c quy nh cho chương trình ph i th c hi n. - S ph i h p gi a các ngành các c p và huy ng s c dân tham gia th c hi n chương trình. - ánh giá k t qu th c hi n chương trình rút ra bài h c. V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH VÀ NA PHƯƠNG TRONG VI C K HO CH HOÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN 1. Phân công trách nhi m t ch c th c hi n c p Trung ương: a. B K ho ch và u tư: Có trách nhi m: - Là u m i giúp Chính ph trong vi c th c hi n k ho ch hoá và vi c l ng ghép các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN và i u hành th c hi n k ho ch. - Ch trì và ph i h p v i B Tài chính trong vi c b trí v n u tư t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình và l ng ghép các chương trình, d án c p Trung ương; tham gia v i B Tài chính trong vi c d ki n cân i chi thư ng xuyên t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình và trong ó có ph n dành cho m c tiêu X GN. - Sau khi ã ư c Qu c h i thông qua m c phân b v n t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính thông báo cho các B qu n lý chương trình phân b cho các B , a phương. - Tham gia v i B Qu n lý chương trình trong vi c xây d ng cơ ch chính sách th c hi n các chương trình. - Tham gia v i B qu n lý chương trình và các B ch c năng khác trong vi c ki m tra tình hình th c hi n chương trình. - Báo cáo tình hình th c hi n các chương trình hàng quý, hàng năm v i Th tư ng Chính ph . b. B Tài chính: có trách nhi m: - Ch trì và ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i chi thư ng xuyên t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình; tham gia v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i v n u tư xây d ng t Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình. - C p phát v n cho các chương trình theo các quy nh hi n hành và theo ti n th c hi n c a t ng chương trình.
 10. - Hư ng d n các B qu n lý chương trình và UBND các t nh, thành ph v cơ ch qu n lý tài chính và vi c thanh quy t toán c a các chương trình. - Ph i h p v i B qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư trong vi c ki m tra th c hi n chương trình các B , ngành và a phương. - Ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B qu n lý chương trình x lý nh ng v n ách t c v tài chính trong quá trình th c hi n các ho t ng, các d án c a chương trình. c. B qu n lý chương trình: có trách nhi m: - Th c hi n các nhi m v v k ho ch hoá chương trình do B qu n lý theo các n i dung ( ã ư c quy nh M c I, II, III, IV). - Xác nh trong k ho ch hàng năm v ngu n l c c a chương trình tham gia th c hi n X GN theo các m c tiêu, nhi m v ã ư c quy nh cho t ng chương trình (Ph l c 01 và 02). - N m tình hình th c hi n m c tiêu c a chương trình trên ph m vi chung c a c nư c, t ng t nh, thành ph cũng như t i t ng d án. - N m toàn b danh m c các d án và tình hình th c hi n c a t ng d án trên a bàn c th . - Qu n lý th ng nh t ngu n l c c a chương trình m b o vi c s d ng v n úng m c tiêu, nhi m v c a chương trình, nhưng không n m v n c p tr c ti p kinh phí cho t ng d án, t ng ho t ng c th a phương và Trung ương (tr các d án do B tr c ti p th c hiên). - T ch c i u hành th ng nh t các ho t ng c a chương trình và hư ng d n các t nh, thành ph v các bi n pháp t ch c tri n khai th c hi n t t m c tiêu c a chương trình, không giao k ho ch cho cơ quan ngành d c a phương. - Nghiên c u xu t các cơ ch chính sách c a chương trình và ban hành hư ng d n các a phương th c hi n. - T ch c ki m tra theo nh kỳ 6 tháng, 9 tháng và hàng năm v tình hình th c hi n các chương trình c a các t nh, thành ph theo n i dung ã ư c quy nh ( M c IV). - Phát hi n k p th i và xu t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính gi i quy t nh ng v n ách t c trong quá trình th c hi n chương trình c a các B , a phương và cùng B K ho ch và u tư, B Tài chính ki n ngh v i Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n phát sinh vư t thNm quy n c a B . - Báo cáo tình hình th c hi n chương trình hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm theo n i dung và bi u m u quy nh th ng nh t ( ph l c 03) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
 11. - Riêng i v i B Lao ng Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia X GN, ngoài các nhi m v ư c quy nh chung (nói i m 1, M c V) trên ây còn có trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p ngu n l c c a các chương trình, d án khác tham gia vào X GN k t h p v i ngu n l c u tư riêng c a chương trình m c tiêu qu c gia X GN thành ngu n l c chung cho công tác X GN hàng năm. 2. Phân công trách nhi m th c hi n c p a phương: a. Ch t ch UBND các t nh, thành ph : có trách nhi m: - Thông qua S K ho ch và u tư là cơ quan thư ng tr c Ban ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia trên a bàn, làm u m i t ch c xây d ng k ho ch các chương trình ho t ng trên a bàn theo các n i dung ã ư c quy nh ( i m 1, M c I). - T ch c giao k ho ch: + Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch c a Chính ph giao, Ch t ch UBND t nh, thành ph có trách nhi m báo cáo trư c H ND t nh, thành ph bi t tham gia giám sát vi c phân b và i u hành th c hi n. + Giao cho S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính - V t giá và các S chuyên ngành xây d ng các phương án phân b ch tiêu giao cho các ch d án các xã nghèo và UBND qu n, huy n (n u là chương trình không có d án) theo các n i dung ã ư c quy nh (t i M c II) trình Ch t ch UBND t nh, thành ph xem xét quy t nh và giao th c hi n. - T ch c vi c l ng ghép các chương trình ho t ng trên a bàn cho m c tiêu X GN, thông qua S K ho ch và u tư và các S chuyên ngành theo các n i dung ã ư c quy nh ( i m 2, M c III) trư c khi giao k ho ch. - i u hành vi c t ch c th c hi n các chương trình ho t ng trên a bàn thông qua các S chuyên ngành và Ch t ch UBND các qu n, huy n. - Ngoài ngu n l c c a Trung ương ã giao c n t ch c huy ng ngu n l c t i ch c a a phương theo các quy nh hi n hành cho X GN và b o m thanh quy t toán rõ ràng, thông báo công khai m i ngư i dân cùng bi t. - T ch c ki m tra vi c th c hi n chương trình t i t n d án theo các n i dung ã ư c quy nh ( M c IV). - Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch hàng quý và c năm c a các chương trình trên a bàn thu c UBND t nh, thành ph qu n lý v B qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng Thương binh và Xã h i theo n i dung và m u bi u quy nh th ng nh t ( Ph l c 03). b. Nhi m v c a S K ho ch và u tư:
 12. - Là cơ quan thư ng tr c Ban ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia trên a bàn, làm u m i giúp Ch t ch UBND t nh, thành ph v : + Xây d ng k ho ch các chương trình tham gia th c hi n X GN trên a bàn. + Ph i h p v i các S chuyên ngành ti n hành l ng ghép các chương trình trên a bàn trư c khi phân b ch tiêu k ho ch cho các ơn v th c hi n. + Ph i h p v i các S chuyên ngành xu t phương án phân b ch tiêu k ho ch cho các ch d án, các xã nghèo và Ch t ch UBND qu n, huy n trình Ch t ch UBND t nh, thành ph quy t nh và giao th c hi n. + Giúp UBND i u hành và t ng h p chung v tình hình th c hi n các chương trình, m c tiêu tham gia th c hi n X GN trên a bàn. c. S Tài chính - V t giá: Có trách nhi m: - Ph i h p v i S K ho ch và u tư và các S chuyên ngành trong vi c phân b v n c a các chương trình cho các ch d án, các xã nghèo và các qu n, huy n (n u là chương trình không có d án) và trong vi c l ng ghép các chương trình trên a bàn. - Ch o vi c c p phát v n cho các chương trình theo úng n i dung và ti n th c hi n chương trình. - Hư ng d n các ch d án, các ngành th c hi n các nghi p v tài chính, cơ ch chính sách tài chính m i ban hành có liên quan n vi c th c hi n c a t ng chương trình trên a bàn. - Thanh quy t toán tài chính các chương trình trên a bàn và g i v B qu n lý chương trình, B Tài chính. - T ch c ki m tra th c hi n các quy nh v m t tài chính c a các chương trình trên a bàn. d. Các S chuyên ngành: Có trách nhi m: - Ch trì và ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c xây d ng k ho ch c a chương trình do s qu n lý. - Tham gia v i S K ho ch và u tư trong vi c phân b ch tiêu và l ng ghép các chương trình trên a bàn. - Ph i h p v i S Lao ng Thương binh và Xã h i (cơ quan ngành d c qu n lý chương trình MTQG X GN trên a bàn) trong quá trình tri n khai th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án tham gia th c hi n X GN trên a bàn. - T ch c vi c th c hi n các chương trình theo các d án và các ho t ng c a chương trình.
 13. - Tham gia v i S Tài chính - V t giá trong vi c quy t toán kinh phí các d án thu c chương trình do s qu n lý. - T ch c ki m tra các d án c a chương trình. . Ch t ch UBND qu n, huy n: Có trách nhi m: - xu t v i Ch t ch UBND t nh, thành ph v các ch tiêu k ho ch c a các chương trình ho t ng trên a bàn qu n, huy n và các ch tiêu k ho ch c a các xã nghèo trong qu n, huy n. - Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch c a Ch t ch UBND t nh, thành ph giao (bao g m các ch tiêu k ho ch giao cho huy n và thông báo các ch tiêu do UBND t nh, thành ph giao tr c ti p cho các d án và các xã nghèo trên a bàn qu n, huy n) Ch t ch UBND qu n, huy n báo cáo trư c H ND qu n, huy n bi t tham gia giám sát vi c phân b và t ch c th c hi n. - Giao ch tiêu k ho ch cho các xã ( i v i các chương trình th c hi n trên ph m vi t t c các xã và không có d án c th ). - T ch c ch o th c hi n các chương trình trên a bàn t i t ng d án c th và t ng xã nghèo. - Huy ng các ngu n l c trong huy n theo các quy nh hi n hành cho vi c th c hi n X GN ngoài ngu n l c do Trung ương và t nh giao. - Báo cáo tình hình th c hi n các chương trình trên a bàn hàng quý và c năm cho S chuyên ngành, S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá. e. Ch t ch UBND xã: có trách nhi m: - Khi nh n ư c chi tiêu k ho ch c a huy n giao, Ch t ch UBND xã báo cáo trư c H ND xã v các ch tiêu, nhi m v cũng như ngu n l c c a các chương trình ho t ng trên a bàn xã. - Ch t ch UBND xã cùng ph i h p v i M t tr n T qu c xã t ch c h p t i t ng i di n các thôn b n thông báo cho toàn dân bi t các m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a các chương trình ư c th c hi n trên a bàn xã và cùng toàn dân bàn các bi n pháp th c hi n. - Vi c xây d ng các công trình CSHT xã h i như: trư ng h c, tr m y t , nư c s ch, tr m i n, ư ng giao thông, ch ho c các công trình ph c v s n xu t như thu l i nh v.v... do xã bàn b c th ng nh t và quy t nh l a ch n công trình. Ngoài ngu n v n do Trung ương và t nh, huy n h tr , UBND xã bàn b c dân ch v i nhân dân trong xã th ng nh t các bi n pháp huy ng ngu n l c t i ch cho các công trình, bao g m s óng góp b ng ngày công lao ng, v n và v t tư khác. Khi công trình hoàn thành thì vi c thanh quy t toán ph i ư c báo cáo rõ ràng theo các quy nh hi n hành và thông báo công khai toàn dân trong xã ư c bi t. VI. I U KHO N THI HÀNH
 14. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u th y có khó khăn vư ng m c ngh các B , ngành và a phương ph n nh v Liên b nghiên c u gi i quy t. Nguy n Sinh Hùng Tr n Xuân Giá Nguy n Th H ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C 01 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN TRONG NƯ C: 1. D án tr ng 5 tri u ha r ng: M c tiêu và ngu n l c c a chương trình này h u h t dành cho ngư i nghèo và xã nghèo ư c hư ng l i, thông qua t o vi c làm, tăng thu nh p, góp ph n vào vi c n nh dân cư cho ng bào các dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 2. Chương trình 773 Có các m c tiêu tác ng n X GN là: Khai hoang t o tư li u s n xu t là t ai cho ngư i nghèo và xây d ng các cơ s phúc l i xã h i các xã nghèo. 3. Chương trình Giáo d c - ào t o Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: Xoá mù ch và ph c p giáo d c ti u h c; H tr giáo d c mi n núi và dân t c (Cung c p sách giáo khoa cho h c sinh); Nâng c p cơ s v t ch t các trư ng h c ph thông. 4. Chương trình Y t . Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: Ch a các b nh v s t rét, bư u c , phong, lao, s t xu t huy t cho nhân dân nói chung, trong ó ph n l n cho ngư i nghèo; Nâng c p trang thi t b các cơ s y t ; Xoá các xã tr ng v y t . 5. Chương trình phòng ch ng HIV/AIDS. Có m c tiêu: i u tr b nh nhân nhi m HIV/AIDS nói chung, trong ó có ngư i nghèo, c bi t là tr em m côi do cha m b ch t vì b nh AIDS. 6. Chương trình Dân s - K ho ch hoá gia ình.
 15. Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: Cung c p các phương ti n, d ch v tránh thai cho nhân dân nói chung, trong ó có ngư i nghèo; Xây d ng các tr m y t xã. 7. Chương trình Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn. Có m c tiêu là m b o cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn nói chung và trong ó có ngư i nghèo và xây d ng các công trình cung c p nư c s ch các xã nghèo. 8. Chương trình Qu c gia v vi c làm: Có các m c tiêu tham gia tr c ti p vào X GN: + Tham gia gi i quy t vi c làm cho nh ng h nghèo không có vi c làm, + ào t o ngh mi n phí cho con em các h nghèo t i các chung tâm d ch v vi c làm thu c khu v c Nhà nư c qu n lý. 9. Chương trình B o v và Chăm sóc tr em. Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Chăm sóc tr em có hoàn c nh khó khăn c bi t. + Phòng ch ng suy dinh dư ng cho tr em 10. Chương trình Văn hoá. Có m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: Phát tri n văn hoá thông tin cơ s mi n núi, vùng sâu, vùng xa: B trí cán b ho t ng văn hoá, trang b sách báo và các phương ti n thông tin cho các xã nghèo. 11. Chương trình ph sóng phát thanh Có m c tiêu là cung c p radio cho các xã vùng cao biên gi i, h i o và các h nghèo thu c di n i tư ng chính sách. 12. Chương trình ph sóng truy n hình: Có các m c tiêu liên quan tr c ti p n X GN: + Cung c p tivi cho các xã vùng cao biên gi i, h i o và các h nghèo thu c di n i tư ng chính sách. Cung c p các máy TVRO cho các t i m dân cư các xã nghèo vùng cao, biên gi i, h i o. 13. Chương trình phòng ch ng ma tuý.
 16. Có các m c tiêu liên quan tr c ti p n X GN: Chuy n d ch cơ c u cây tr ng các xã nghèo xoá b cây thu c phi n và cai nghi n cho ngư i nghèo. 14. M t s nhi m v , chính sách tham gia th c hi n X GN: - Phát tri n h th ng lư i i n sinh ho t nông thôn. Có m c tiêu là tham gia xây d ng ư ng i n và tr m i n v các xã nghèo. - Phát tri n h th ng giao thông nông thôn. Có m c tiêu là tham gia xây d ng ư ng giao thông nông thôn n các xã nghèo. - Chính sách cho dân vay tôn n n và làm nhà trên c c thu c các t nh vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long. - Chính sách tr giá, tr cư c cho mi n núi, vùng cao cho ng bào dân t c nói chung trong ó có ngư i nghèo. - Chính sách c u t , c u ói thiên tai lũ l t. - Qu X GN c a các a phương. B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H P TÁC QU C T (K C V N VAY VÀ VI N TR KHÔNG HOÀN L I) 1. D án H tr y t qu c gia: Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: Xây d ng các tr m y t xã, trong ó có các xã nghèo. 2. D án Dân s s c kho gia ình: Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: Xây d ng các tr m y t xã, trong ó có các xã nghèo. 3. D án IFAD Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: Xây d ng cơ s h t ng và v n vay cho ngư i nghèo. 4. D án tr ng r ng vùng ông B c 5. D án tr ng r ng các t nh mi n Trung 6. D án khu v c lâm nghi p cho Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai. 7. D án b o v r ng và phát tri n nông thôn. Các d án trên u có tác ng tr c ti p n các h nghèo và xã nghèo vùng sâu, vùng xa, thông qua t o vi c làm, tăng thu nh p cho ng bào dân t c nghèo.
 17. 8. Các d án tín d ng tr c ti p cho ngư i nghèo do CHLB c tài tr như: D án tín d ng X GN 3 t nh khu 4 cũ, D án tín d ng X GN 7 t nh mi n núi phía B c; D án chuy n i n c a C ng hoà Liên bang c cho X GN t nh Hà Giang. Các m c tiêu, nhi m v tham gia tr c ti p vào X GN c a các chương trình, d án trên ây hàng năm ư c l ng ghép vào chương trình m c tiêu qu c gia X GN, thông qua vi c b trí k ho ch và cân i ngu n l c c a t ng chương trình (s ư c c th hoá các ph n ti p theo). BI U TÍNH UY NG NGU N L C C A CÁC M C TIÊU, NHI M V C A CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN THAM GIA TH C HI N X GN PH L C 02 Tên chương trình, d án Kinh phí Ph n kinh chung c a phí dành t ng m c cho X GN tiêu (%) (%) A. Các chương trình, d án trong nư c: 1. D án tr ng 5 tri u ha r ng: 100 70 M c tiêu và ngu n l c c a d án này h u h t cho ngư i nghèo và xã nghèo ư c hư ng l i, thông qua tăng vi c làm, tăng thu nh p, góp ph n vào vi c n nh dân cư cho ng bào các dân t c vùng sâu, vùng xa. 2. Chương trình 773: 100 70 - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN 100 70 là: + Khai hoang t o TLSX là t ai cho ngư i nghèo + XD các cơ s phúc l i xã h i các xã nghèo 3. Chương trình Giáo d c ào t o 100 80 - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n 100 X GN: 100 30 + Xoá mù ch và ph c p giáo d c ti u h c 100 + H tr giáo d c mi n núi (cung c p sách giáo
 18. khoa cho h c sinh) + Nâng c p cơ s v t ch t các trư ng h c ph thông 4. Chương trình Y t (phòng ch ng m t s b nh XH và b nh d ch nguy hi m) - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Ch a các b nh v s t rét, bư u c , phong, lao, sót xu t huy t,... cho ngư i nghèo, 100 50 + Nâng c p trang thi t b các cơ s Y t , 100 30 + Xoá các xã tr ng v y t , 100 100 5. Chương trình Dân s - KHHG - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN + Cung c p các phương ti n, d ch v tránh thai cho ngư i nghèo 100 20 + Xây d ng các tr m y t xã, 100 30 6. Chương trình nư c s ch và VSMT nông thôn 100 30 - Có m c tiêu là m b o cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn nói chung và trong ó có ngư i nghèo và các xã nghèo và xây d ng các công trình cung c p nư c s ch các xã nghèo. 7. Chương trình Qu c gia v vi c làm. - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Tham gia gi i quy t vi c làm cho nh ng h nghèo không có vi c làm 100 30 + ào t o ngh mi n phí cho con em các h nghèo t i các trung tâm d ch v vi c làm thu c khu v c Nhà nư c qu n lý 100 10 8. Chương trình B o v và chăm sóc tr em. - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó 100 80 khăn, + Phòng ch ng suy dinh dư ng cho tr em, 100 80
 19. 9. Chương trình Văn hoá. - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Phát tri n văn hoá thông tin cơ s vùng sâu, 100 70 vùng xa 10. Chương tình Ph sóng phát thanh - Có m c tiêu là cung c p Radio cho các xã vùng cao biên gi i, h i o và các h nghèo thu c di n i tư ng chính sách 100 20 11. Chương trình ph sóng truy n hình. - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Có m c tiêu là cung c p Tivi cho các xã vùng cao biên gi i, h i o và các h nghèo thu c di n i tư ng chính sách 100 20 + Cung c p các máy TVRO cho các t i m dân cư các xã nghèo vùng cao, biên gi i, h i 100 30 o 12. Chương trình phòng ch ng HIV/AIDS. - H tr cho tr em nghèo cô ơn do b m b ch t vì AIDS, các i tư ng nghèo b 100 20 HIV/AIDS 13. Chương trình phòng ch ng ma tuý - Có các m c tiêu tác ng tr c ti p n X GN: + Chuy n d ch cơ c u cây tr ng các xã nghèo xoá b cây thu c phi n, 100 80 + Cai nghi n cho ngư i nghèo, 100 20 14. Nhi m v phát tri n h thông i n nông thôn. - Có m c tiêu là tham gia xây d ng các tr m i n các xã nghèo 100 30 15. Nhi m v phát tri n giao thông nông thôn: - Có m c tiêu là tham gia xây d ng ư ng giao thông nông thôn n các xã nghèo 100 30 16. Chính sách cho dân vay ti n làm nhà trên c c ch ng lũ ng b ng sông C u Long. 100 20
 20. 17. Chính sách tr giá, tr cư c cho mi n núi, vùng cao cho ng bào dân t c nói chung trong ó có ngư i nghèo 100 30 18. Chính sách c u t , c u ói. 100 30 19. Qu X GN c a các a phương. 100 100 B. Các chương trình, d án h p tác qu c t (k c v n vay và vi n tr không hoàn l i) 1. D án h tr Y t qu c gia - Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: Xây d ng các tr m y t xã trong ó có các xã nghèo. 100 10 2. D án Dân s - s c kho gia ình - Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: Xây d ng các tr m y t xã trong ó có các xã nghèo. 100 11 3. D án IFAD. 50 50 - Có m c tiêu tham gia tr c ti p X GN: + Xây d ng cơ s h t ng + V n vay cho ngư i nghèo 4. D án tr ng r ng vùng ông B c 100 40 5. D án tr ng r ng các t nh mi n Trung 100 40 6. D án khu v c lâm nghi p cho Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai 100 40 7. D án b o v r ng và phát tri n nông thôn 100 30 Các d án này u có tác ng tr c ti p n các h nghèo và xã nghèo vùng sâu, vùng xa, thông qua t o vi c làm tăng thu nh p cho ng bào các dân t c nghèo. 8. Các d án tín d ng tr c ti p cho ngư i nghèo do CHLB c tài tr như: 100 100 - D án tín d ng X GN 3 t nh khu 4 cũ - D án tín d ng X GN 7 t nh mi n núi phía B c, - D án chuy n i n c a CHLB c cho X GN t nh Hà Giang,
Đồng bộ tài khoản