Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BKH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BKH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BKH-BTC

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/2003/TTLT-BKH-BTC Hà N i , ngày 06 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B K HOACH VÀ U TƯ - B TÀI CHÍNH S 01/2003/TTLT-BKH- BTC NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 42/2002/Q -TTG NGÀY 19/3/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA Căn c Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04/5/2001 Th tư ng Chính ph "V các Chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005" Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19-3-2002 c a Th tư ng Chính ph , "V qu n lý, i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia". Liên B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và i u hành các CTMTQG như sau: Ph n 1: CÔNG TÁC K HO CH HOÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA K ho ch hoá các chương trình m c tiêu qu c gia g m các khâu công vi c sau: - xu t chương trình,d án; - Xây d ng chương trình,d án; - ThNm nh, phê duy t chương trình, d án; - Th c hi n chương trình, d án; - Theo dõi, ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n chương trình,d án; I. XU T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA Các B , ngành,cơ quan Trung ương, d a vào các tiêu chuNn c a CTMTQG qui nh t i i u 3 c a Q 42/2002/Q -TTg, xu t v i B K ho ch và u tư và B Tài chính danh m c các Chương trình m c tiêu qu c gia (sau ây vi t t t là CTMTQG) c a ngành mình trong kỳ k ho ch. Công vi c này ư c ti n hành vào giai o n hư ng d n xây d ng k ho ch (tháng 4, tháng 5 hàng năm). N i dung ch y u c a văn b n xu t CTMTQG g m: 1- S c n thi t ph i gi i quy t v n b ng CTMTQG. 2- M c tiêu t ng quát c a chương trình.
 2. 3- D ki n th i gian th c hi n chương trình. 4- a bàn th c hi n chương trình. 5- Xác nh sơ b t ng m c v n c a chương trình, chia theo các ngu n v n 6- Tính toán sơ b i tư ng tác ng, i tư ng th hư ng và hi u qu c a chương trình, 7- H p tác qu c t (n u, có). 8- xu t cơ quan qu n lý, cơ quan ph i h p và các cơ quan th c hi n chương trình, d án. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, t ng h p, l a ch n danh m c CTMTQG do các B , ngành, cơ quan Trung ương xu t và d ki n cơ quan qu n lý chương trình, trình Th tư ng Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua cùng v i k ho ch hàng năm và 5 năm. Sau khi ư c Qu c h i thông qua, cơ quan qu n lý CTMTQG ch ng xây d ng chương trình, d án, có s ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan. Trong giai o n 2001-2005, Th tư ng Chính ph ã phê duy t danh m c các CTMTQG t i Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04/5/2001, vì v y không xu t thêm các CTMTQG trong giai o n 2001-2005. II. XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA Vi c xây d ng các CTMTQG ư c ti n hành cùng v i vi c xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm. N i dung văn b n CTMTQG bao g m: 1. Các căn c xây d ng CTMTQG: 1.1. Xác nh yêu c u khách quan ph i hình thành chương trình, bao g m: - Phân tích, ánh giá hi n tr ng tình hình thu c lĩnh v c c a CTMTQG s x lý. - Căn c vào các s li u và các ch tiêu c trưng nh t v kinh t - xã h i trong m t s năm xem xét xu hư ng phát tri n c a v n mà chương trình s gi i quy t. 1.2. So sánh các ch tiêu gi a các vùng, các khu v c và qu c t rút ra m c c p bách c a v n ph i gi i quy t. 1.3. Các v n xã h i mà Chính ph Vi t Nam cam k t v i qu c t . 2. M c tiêu c a CTMTQG: M c tiêu c a CTMTQG ph i n m trong chi n lư c chung v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. CTMTQG có th có m t ho c m t s m c tiêu, nhưng các m c tiêu ph i rõ ràng, lư ng hoá ư c và cũng d dàng trong vi c tính toán, ki m tra, ánh giá
 3. th c hi n. Có th phân nh m c tiêu trư c m t và m c tiêu lâu dài khi k t thúc CTMTQG. 3. Th i gian th c hi n CTMTQG: Là th i gian c n thi t cho vi c t ư c m c tiêu c a chương trình. Th i gian này ph i có gi i h n, thư ng là 5 năm. 4. Ph m vi ho t ng c a CTMTQG: Ph m vi ho t ng c a toàn b chương trình và t ng d án là gi i h n tác ng tr c ti p c a chương trình, d án n ngành nào, lĩnh v c nào, vùng nào hay i v i c nư c. 5. Các gi i pháp c n thi t b o m th c thi CTMTQG: 5.1. Gi i pháp v ngu n v n: - Gi i pháp v ngu n v n c a CTMTQG là xác nh các bi n pháp m b o t ng m c v n c n thi t cho vi c th c hi n các m c tiêu c a chương trình. T ng m c v n ư c tính toán căn c vào m c v n c a t ng d án cho c th i kỳ th c hi n chương trình và cho t ng năm. - Các ngu n v n c a CTMTQG bao g m: a) V n Ngân sách Nhà nư c (k c v n vay ODA và v n vi n tr ) b) V n tín d ng trong nư c. c) V n huy ng t c ng ng (bao g m c b ng ti n, hi n v t và ngày công lao ng)... Các ngu n v n trên ây ph i ư c nêu rõ v các bi n pháp huy ng, phương th c vay, tr và phân tích hi u qu ; ng th i phân nh rõ v n Trung ương và a phương; v n xây d ng cơ b n và v n s nghi p. 5.2. Gi i pháp v nhân l c: - Bao g m các gi i pháp m b o nhân l c th c hi n CTMTQG g m c khâu qu n lý và tri n khai th c hi n. - Tính toán chi phí qu n lý, chi phí ào t o, k c chi phí thuê chuyên gia nư c ngoài ( n u có). 5.3. Gi i pháp v v t tư, nguyên li u, phương ti n, thi t b máy móc: - Mô t công ngh l a ch n v c trưng kinh t - k thu t, ánh giá m c thích h p, ưu i m và h n ch ;
 4. - Ngu n cung c p công ngh , thi t b máy móc và lý do l a ch n (ưu tiên mua hàng s n xu t trong nư c); - Danh m c, bi u giá trang thi t b máy móc ch y u và phương th c mua s m ( u th u trong nư c hay qu c t )... 6. Hi u qu c a CTMTQG: Khi xây d ng cũng như khi ánh giá tình hình th c hi n CTMTQG, các cơ quan qu n lý chương trình ph i xác nh ư c k t qu c a chương trình thông qua các ch tiêu, ch s v các m t: l i ích kinh t - xã h i em l i; i tư ng th hư ng t k t qu ho t ng c a các d án cũng như c a toàn b chương trình; v n môi sinh, môi trư ng và vi c nâng cao năng l c qu n lý c a i ngũ cán b tham gia i u hành th c hi n chương trình, d án. 7. xu t và ki n ngh các cơ ch , chính sách th c hi n CTMTQG: Các chính sách c th áp d ng cho CTMTQG và l ng ghép các ho t ng có n i dung gi ng nhau v i các CTMTQG khác ( n u có). 7.1. L ng ghép các ho t ng có n i dung gi ng v i các CTMTQG khác. Các cơ quan qu n lý chương trình có trách nhi m xu t vi c l ng ghép các ho t ng có n i dung gi ng v i CTMTQG khác ( n u có)và mô hình, cơ ch cho vi c th c hi n l ng ghép. 7.2. V n c n h p tác qu c t CTMTQG ( n u có ). N u có s h p tác v i các t ch c qu c t ho c v i t ch c nư c ngoài cho vi c th c hi n CTMTQG, cơ quan qu n lý chương trình ph i nêu rõ m c ích, n i dung, hình th c h p tác và ngu n l c c a các bên tham gia h p tác (phía nư c ngoài và phía Chính ph Vi t Nam) cũng như th i gian th c hi n và nh ng v n c n xin ý ki n Chính ph x lý. 7.3. Các cơ ch chính sách c n ban hành áp d ng cho vi c th c hi n chương trình. 8. Qu n lý, i u hành th c hi n CTMTQG: 8.1 Các cơ quan qu n lý CTMTQG thành l p Ban qu n lý chương trình. Thành ph n và quy ch ho t ng c a Ban qu n lý CTMTQG do th trư ng cơ quan qu n lý chương trình quy t nh. 8.2. i v i nh ng CTMTQG có t m quan tr ng c bi t, có tính liên ngành, Ban Ch nhi m CTMTQG c n có thành viên thu c các B , ngành, cơ quan Trung ương có liên quan. Thành ph n và qui ch ho t ng c a Ban Ch nhi m CTMTQG này do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s xu t c a cơ quan ư c phân công qu n lý chương trình. Giúp vi c cho Ban Ch nhi m CTMTQG này có Văn phòng chương trình.
 5. 9. Theo dõi, ki m tra giám sát, ánh giá tình hình th c hi n CTMTQG: 9.1. Xác nh h th ng các ch tiêu ph n ánh tình hình th c hi n chương trình, d án, bao g m các ch tiêu u vào, u ra và các ch s v tác ng c a chương trình, d án. 9.2. Xác nh ch thu th p, báo cáo thông tin v tình hình th c hi n chương trình, d án. K ho ch th c hi n công tác theo dõi, ki m tra giám sát, ánh giá vi c th c hi n c a t ng d án và c a toàn b chương trình, bao g m th i gian ti n hành, cơ quan th c hi n, n i dung và các tiêu chí làm căn c theo dõi, ki m tra giám sát, ánh giá tình hình th c hi n, bi u m u và l ch trình báo cáo và cơ quan nh n báo cáo. 10. Các d án trong CTMTQG. Các d án trong CTMTQG ư c xây d ng nh m gi i quy t m t m c tiêu ho c m t nhóm m c tiêu c th c a chương trình trong m t kho ng th i gian và a bàn c th . i v i các d án s d ng kinh phí t Ngân sách Nhà nư c ph i có các n i dung cơ b n như sau: (1). Tên d án, (2). Cơ quan qu n lý d án, cơ quan th c hi n, cơ quan ph i h p. (3). Các m c tiêu và n i dung ch y u c a d án: - Khái quát tình hình chung, lý do và s c n thi t c a d án. - Xác nh các m c tiêu c th c a d án trong m i quan h v i m c tiêu chung c a CTMTQG. - Xác nh n i dung, nhi m v cơ b n c a d án. (4). Các gi i pháp th c hi n d án: - Các phương án và a i m c th tri n khai d án; - Yêu c u tài chính, phân theo ngu n b o m và n i dung chi tiêu; - Ki n ngh v cơ ch , chính sách th c hi n d án, trong ó nêu rõ n i dung và cơ ch l ng ghép (n u có); - Mô hình t ch c qu n lý và cơ ch ho t ng. (5). Th i gian th c hi n d án: Th i gian b t u và k t thúc. (6). i tư ng th hư ng d án, ư c tính hi u qu kinh t - xã h i c a d án. (7). K ho ch th c hi n các ho t ng ch y u c a d án chia theo t ng năm.
 6. i v i các CTMTQG ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 4/5/2001c a Th tư ng Chính ph c n xây d ng k ho ch chi ti t hàng năm v m c tiêu, nhi m v và nhu c u kinh phí. III. TH M NNH, PHÊ DUY T CTMTQG Sau khi ã hoàn thành vi c so n th o văn b n CTMTQG, cơ quan qu n lý chương trình g i Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các B , ngành, cơ quan Trung ương có liên quan t ch c thNm nh chương trình và trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 1. H sơ thNm nh CTMTQG g m: - Văn b n ngh thNm nh CTMTQG c a cơ quan qu n lý chương trình; - Văn b n CTMTQG ã ư c cơ quan qu n lý chương trình thông qua; - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t CTMTQG; - Ý ki n óng góp c a các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương có liên quan; - Các tài li u c n thi t có liên quan khác (n u có). B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các B , ngành,cơ quan Trung ương và a phương có liên quan t ch c thNm nh CTMTQG, làm báo cáo thNm nh, d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t CTMTQG, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Th i gian thNm nh CTMTQG không quá 45 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Vi c thNm nh các d án trong t ng CTMTQG do Ch nhi m chương trình xem xét quy t nh theo qui nh hi n hành. N u d án thu c nhóm A thì l p h sơ y g i B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t, n u d án thu c nhóm B thì B trư ng Cơ quan qu n lý chương trình, qu n lý d án phê duy t. 2. N i dung thNm nh CTMTQG t p trung vào các i m sau: - M c tiêu c a chương trình: ư c xem xét, i chi u v i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i chung c a t nư c; - Ph m vi th c hi n, i tư ng th hư ng c a chương trình. - T ng m c v n c a chương trình; cơ c u v n; v n c a các d án thành ph n. - Các gi i pháp th c hi n chương trình bao g m c các gi i pháp v ngu n l c, kh năng cân i tài chính; - Th i gian th c hi n chương trình;
 7. - K t qu th c hi n và hi u qu Kinh t - xã h i c a chương trình; - Cách t ch c th c hi n chương trình; Khi thNm nh chương trình s xem xét và tho thu n v s lư ng m c tiêu, s lư ng và n i dung c a các d án trong chương trình. 3. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t CTMTQG. N i dung ch y u c a Quy t nh bao g m: - Xác nh tên y c a CTMTQG và cơ quan qu n lý chương trình; - M c tiêu, nhi m v c a CTMTQG; - Th i gian và a i m th c hi n chương trình, các m c ti n chính; - T ng m c v n và cơ c u ngu n v n, trong ó ph n Ngân sách Nhà nư c u tư cho chương trình; - Trách nhi m c a các cơ quan ph i h p th c hi n chương trình; - Các cơ ch , chính sách th c hi n chương trình; - Hi u qu t ư c c a chương trình. IV. I U CH NH N I DUNG C A CTMTQG Vi c i u ch nh n i dung c a CTMTQG ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Q 42/2002/Q -TTg và m t s quy nh c th như sau: 1. Trong quá trình th c hi n, n u th y c n thi t ph i thay i n i dung c a CTMTQG, Cơ quan qu n lý chương trình ph i có xu t b ng văn b n ngh i u ch nh n i dung c a chương trình g i B K ho ch và u tư và B Tài chính (vào tháng 7, tháng 8 hàng năm) m b o các n i dung ư c i u ch nh c a chương trình, d án s ư c th c hi n ngay t u năm sau. 2. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính t ch c thNm nh n i dung văn b n ngh i u ch nh c a cơ quan qu n lý chương trình và trình Th tư ng Chính ph phê duy t (trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n). 3. Sau khi n i dung i u ch nh c a CTMTQG ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, Cơ quan qu n lý chương trình i u ch nh n i dung các d án c a CTMTQG nh m m b o m c tiêu c a d án trong t ng m c kinh phí ã ư c giao (trong th i h n 30 ngày). V. L NG GHÉP CÁC HO T NG CÓ N I DUNG GI NG NHAU C A CÁC CTMTQG
 8. Vi c l ng ghép các ho t ng có n i dung gi ng nhau c a các CTMTQG ư c th c hi n ngay t khâu t ng h p, phân b ch tiêu k ho ch hàng năm c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trên cơ s t ng ngu n v n các CTMTQG và m c tiêu, nhi m v c a t ng CTMTQG ã ư c Th tư ng Chính ph giao th c hi n trên a bàn, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ph i h p, l ng ghép các ho t ng có n i dung gi ng nhau trên cùng a bàn c a các CTMTQG; phân b m c tiêu, nhi m v và kinh phí theo m c tiêu, nhi m v c a t ng CTMTQG và giao k ho ch cho các qu n, huy n, các ch d án th c hi n; giao trách nhi m cho các S chuyên ngành t ch c i u hành các qu n, huy n, các ch d án tri n khai th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG trên a bàn. Yêu c u c a vi c l ng ghép là ph i tuân th vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a t ng CTMTQG, b o m úng nguyên t c công vi c c a ngành nào thì do ngành ó làm và hư ng ho t ng c a các CTMTQG vào úng i tư ng và a bàn c n ưu tiên. Ph n 2: CƠ CH TÀI CHÍNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA I. K HO CH HOÁ NGU N L C C A CTMTQG 1. Hàng năm, theo hư ng d n xây d ng k ho ch c a B K ho ch và u tư và c a B Tài chính, các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương th c hi n CTMTQG ph i ánh giá tình hình th c hi n năm báo cáo, xu t nhu c u năm k ho ch, ki n ngh thay i m c tiêu d án khi th y m c tiêu d án ó không phù h p và không sát v i tình hình th c t c a a phương (n u có) g i cơ quan qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính. 2. Căn c vào m c tiêu 5 năm và hàng năm c a các CTMTQG, cơ quan qu n lý chương trình ánh giá tình hình th c hi n chương trình năm báo cáo, t ng h p xu t nhu c u ngu n l c năm k ho ch c a chương trình, bao g m v n Ngân sách Nhà nư c (v n trong nư c, v n vay và vi n tr c a nư c ngoài, ng th i phân chia theo ngu n v n u tư và v n s nghi p), v n tín d ng trong nư c, v n huy ng t c ng ng, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. 3. Sau khi nh n ư c nhu c u c a cơ quan qu n lý chương trình, c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và a phương, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, t ng h p các nhi m v , m c tiêu c a các CTMTQG và xu t ngu n l c m b o th c hi n ư c các m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG trong kỳ k ho ch trình Th tư ng Chính ph xem xét và trình Qu c h i thông qua. II. PHÂN B V N VÀ GIAO K HO CH CHO CÁC CTMTQG 1. Phân b v n c a các CTMTQG: Căn c t ng m c kinh phí c a chương trình ư c c p có thNm quy n thông báo, cơ quan qu n lý CTMTQG ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính d ki n phương án phân b kinh phí c a CTMTQG cho t ng d án và chi ti t cho các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phù h p v i các m c tiêu, nhi m v ã ư c duy t (trong trư ng h p còn có ý ki n chưa
 9. th ng nh t v cơ c u và m c v n c th cho các ơn v th c hi n thì ý ki n c a cơ quan qu n lý chương trình là quy t nh). K t qu phân b m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a các CTMTQG ư c g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào ngân sách chung c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Giao ch tiêu k ho ch các CTMTQG. 2.1. Th tư ng Chính ph giao các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương và Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu: - T ng kinh phí c a t t c các CTMTQG. Trong ó g m có v n u tư phát tri n và kinh phí s nghi p; - Các m c tiêu, nhi m v c a t ng CTMTQG th c hi n trên a bàn. 2.2. Trách nhi m phân b d toán CTMTQG. i v i Các B , ngành, cơ quan Trung ương: Căn c d toán Ngân sách ã ư c Th tư ng Chính ph giao và hư ng d n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư, ti n hành phân b , giao nhi m v , m c tiêu và kinh phí cho các ơn v th c hi n, g i B Tài chính theo qui nh thNm nh, làm căn c c p phát ngân sách. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Hàng năm, căn c t ng d toán ngân sách và m c tiêu nhi m v c a các CTMTQG ư c Th tư ng Chính ph giao, huy ng các ngu n l c c a a phương theo lu t nh b sung cho vi c th c hi n các CTMTQG, UBND các t nh, thành ph ti n hành vi c ph i h p, l ng ghép và phân b kinh phí cho t ng m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG th c hi n trên a bàn (bao g m v n u tư phát tri n và v n s nghi p), trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t cùng v i vi c phê duy t phân b d toán ngân sách a phương hàng năm. 3. Cơ ch c p phát và quy t toán kinh phí c a các CTMTQG. 3.1. Kinh phí th c hi n các CTMTQG ư c cân i trong d toán chi Ngân sách Trung ương do B Tài chính c p cho các B , ngành, cơ quan Trung ương th c hi n nhi m v c a CTMTQG do Trung ương qu n lý và c p b sung có m c tiêu cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG do a phương qu n lý. Vi c c p phát, qu n lý, quy t toán kinh phí chi cho CTMTQG ư c th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. Riêng v n NSNN c p m i cho vay gi i quy t vi c làm ư c c p cho vay theo quy nh t i Ngh nh s 78/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác.
 10. 3.2. Ch chi tiêu c a các CTMTQG th c hi n theo ch chi tiêu tài chính hi n hành áp d ng i v i các kho n chi t ngu n v n NSNN, v n vay, vi n tr , v n tín d ng và ch chi c thù c a t ng chương trình, d án( n u có). Ph n 3: PHÂN CÔNG, PHÂN C P QU N LÝ VÀ I U HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA 1. B K ho ch và u tư: - Là u m i giúp Chính ph trong vi c qu n lý và i u hành các CTMTQG. - xu t, l a ch n danh m c các CTMTQG trình Chính ph . - Căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và 10 năm c a Nhà nư c và xu t c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và a phương, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính l a ch n l p danh m c các CTMTQG, d ki n cơ quan qu n lý chương trình, t ng h p trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua danh m c các CTMTQG th c hi n trong kỳ k ho ch. - Ch trì ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, cơ quan Trung ương có liên quan t ch c thNm nh các CTMTQG, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch trì cùng B Tài chính xu t t ng m c kinh phí Ngân sách phân b cho t ng CTMTQG c th (bao g m c kinh phí s nghi p và v n u tư phát tri n) trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua. - Ch trì và ph i h p v i các B , ngành, cơ quan Trung ương, a phương xây d ng cơ ch v qu n lý và i u hành các CTMTQG trình Th tư ng Chính ph ban hành. - T ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính tình hình th c hi n các CTMTQG hàng quí, c năm và gi a kỳ; phát hi n các vư ng m c, t n t i và xu t v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp x lý k p th i. - Tham gia cùng các cơ quan qu n lý CTMTQG trong vi c xây d ng, phân b kinh phí cu chương trình theo nhi m v và m c tiêu. - T ng h p phương án phân b v n u tư phát tri n và s nghi p các CTMTQG do các cơ quan qu n lý chương trình d ki n phân b , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. - T ng h p ngu n kinh phí ã ư c phân b cho các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vào k ho ch chung c a các B , ngành, a phương, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Thông tin cho các cơ quan qu n lý chương trình và các a phương v nh hư ng xây d ng k ho ch hàng năm c a các chương trình m c tiêu qu c gia.
 11. - Ph i h p v i các B , ngành t ch c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các CTMTQG c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương. 2. B Tài chính: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư l a ch n l p danh m c các CTMTQG, d ki n cơ quan qu n lý chương trình, xu t t ng m c phân b Ngân sách cho các CTMTQG (bao g m c kinh phí s nghi p và v n u tư phát tri n). - Tham gia cùng các cơ quan qu n lý chương trình trong vi c phân b kinh phí cu chương trình theo nhi m v và m c tiêu. - T ng h p phương án phân b kinh phí th c hi n CTMTQG vào d toán ngân sách hàng năm c a Các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương trình Th tư ng Chính ph , trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. - C p phát kinh phí ã ư c cân i trong d toán chi Ngân sách Trung ương hàng năm cho các B , ngành, cơ quan Trung ương th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a CTMTQG do Trung ương qu n lý; c p b sung kinh phí có m c tiêu cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo k ho ch phân b kinh phí c a các CTMTQG do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý. - T ch c hư ng d n, ki m tra giám sát tình hình th c hi n kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương theo ch tài chính hi n hành. - ThNm tra và thông báo quy t toán năm i v i kinh phí CTMTQG trong quy t toán Ngân sách Nhà nư c do các cơ quan Trung ương th c hi n; - T ng h p quy t toán chi CTMTQG trong t ng quy t toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương trình Chính ph trình Qu c h i phê chuNn. 3. i v i các cơ quan qu n lý CTMTQG: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương t ch c xây d ng chương trình, d án theo nhi m v ư c giao (bao g m c i u ch nh chương trình, d án khi c n thi t) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - T ch c phê duy t các d án thu c chương trình, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh i v i các d án vư t thNm quy n. - Xây d ng k ho ch hàng năm v th c hi n chương trình. ây là nhi m v ch y u c a cơ quan qu n lý chương trình và ư c ti n hành theo n i dung c th sau: + Hàng năm, cơ quan qu n lý chương trình có trách nhi m l p k ho ch v nhi m v , m c tiêu, nhu c u kinh phí và xu t các gi i pháp th c hi n chương trình g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Chính ph .
 12. + Căn c t ng m c kinh phí c a chương trình ư c c p có thNm quy n thông báo, Cơ quan qu n lý chương trình ch trì và ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính d ki n phân b kinh phí c a chương trình v cơ c u và m c v n phân b c th cho các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phù h p v i các m c tiêu, nhi m v ã ư c duy t. K t qu phân b v n và m c tiêu, nhi m v c a các chương trình ư c g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào ngân sách chung c a các B , ngành cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - T ch c hư ng d n các cơ quan ngành d c a phương ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá xây d ng k ho ch th c hi n chương trình (bao g m m c tiêu, nhi m v , kinh phí và cơ ch chính sách, bi n pháp t ch c th c hi n,v.v...) t ng h p chung vào k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương. - Thành l p Ban Ch nhi m chương trình giúp Th trư ng cơ quan qu n lý chương trình t ch c th c hi n chương trình; gi i th Ban Ch nhi m chương trình khi chương trình k t thúc. Ch nhi m chương trình là m t ng chí lãnh o B , cơ quan Trung ương; các thành viên g m i di n có thNm quy n c a các b ph n: k ho ch, tài v và các b ph n có liên quan. Qui ch ho t ng c a Ban Ch nhi m CTMTQG do cơ quan qu n lý chương trình quy t nh. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch nhi m CTMTQG ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý CTMTQG. Ch chi tiêu c a Ban Ch nhi m CTMTQG th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. - i v i nh ng CTMTQG có t m quan tr ng c bi t, c n có thành viên c a các B , cơ quan Trung ương tham gia Ban Ch nhi m chương trình. Thành ph n Ban Ch nhi m chương trình và Qui ch ho t ng c a Ban Ch nhi m do Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng cơ ch , chính sách và hư ng d n nghi p v cho các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có căn c th c hi n. - Ph i h p v i B Tài chính hư ng d n n i dung và ch chi tiêu phù h p v i t ng m c tiêu, nhi m v c a CTMTQG. - ôn c, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các CTMTQG c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Báo cáo tình hình th c hi n chương trình hàng quí, hàng năm và gi a kỳ theo các qui nh th ng nh t v n i dung và bi u m u. - Hư ng d n và yêu c u UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n y n i dung và ti n báo cáo tình hình th c hi n CTMTQG theo qui nh chung. 4. Nhi m v c a các cơ quan ư c phân công qu n lý và th c hi n các d án c a chương trình.
 13. Trong m t s CTMTQG, ngoài vi c Th tư ng Chính ph phân công cho m t cơ quan qu n lý chung toàn b chương trình thì còn m t s d án ư c giao cho các B , ngành khác qu n lý và t ch c th c hi n; các B , ngành này có nhi m v như sau: - Hàng năm, căn c vào hư ng d n c a các Cơ quan qu n lý CTMTQG các B ti n hành xây d ng k ho ch th c hi n các m c tiêu, nhi m v , xu t ngu n l c th c hi n các d án c a CTMTQG do B ư c phân công qu n lý và th c hi n, g i v Cơ quan qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p chung vào k ho ch c a CTMTQG. - T ch c b o v k ho ch hàng năm c a các d án ư c phân công v i Cơ quan qu n lý chương trình CTMTQG, có s tham gia c a B K ho ch và u tư, B Tài chính. - Căn c t ng m c kinh phí c a d án ư c c p có thNm quy n thông báo, cơ quan qu n lý d án ch trì ph i h p v i cơ quan qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư và B Tài chính phân b kinh phí c a d án cho các ơn v th c hi n.(Trong trư ng h p còn có ý ki n chưa th ng nh t v cơ c u và m c v n c th cho các ơn v th c hi n, thì ý ki n c a cơ quan qu n lý d án là quy t nh). K t qu phân b v n và m c tiêu, nhi m v c a d án ư c g i v cơ quan qu n lý chương trình, ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào Ngân sách chung c a các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trình Th tư ng Chính ph . - T ch c hư ng d n các cơ quan ngành d c a phương ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá xây d ng k ho ch th c hi n d án (bao g m nhi m v , kinh phí, cơ ch chính sách và bi n pháp t ch c th c hi n,...) t ng h p chung vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. - Tuỳ tính ch t và m c ph c t p c a d án, có th thành l p Ban qu n lý d án giúp Th trư ng cơ quan qu n lý d án t ch c th c hi n d án. Ch nhi m d án có th là m t lãnh o B , các thành viên g m i di n có thNm quy n c a các b ph n k ho ch, tài v và các b ph n khác có liên quan. Qui ch ho t ng c a Ban qu n lý d án do Th trư ng cơ quan qu n lý d án qui nh. Kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý d án ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý d án. Ch chi tiêu th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. - Ngoài ngu n kinh phí ã ư c giao, ư c phép huy ng các ngu n l c khác theo lu t nh b sung cho vi c th c hi n các d án c a chương trình; báo cáo cho cơ quan qu n lý chương trình bi t (n u có)v m c huy ng và ph i th c hi n thanh quy t toán theo qui nh hi n hành v tài chính (n u tr c ti p s d ng). - Ch u trách nhi m v vi c s d ng kinh phí c a các d án ư c giao th c hi n m b o úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát. - Báo cáo v i cơ quan qu n lý CTMTQG, B K ho ch và u tư, B Tài chính v tình hình th c hi n d án c a CTMTQG do B qu n lý và th c hi n theo n i dung, bi u m u và th i gian qui nh. 5. Nhi m v c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
 14. Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý th ng nh t ngu n l c, i u hành, t ch c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG ho t ng trên a bàn, bao g m các n i dung: - Thành l p Ban Ch o các CTMTQG c a a phương giúp UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c qu n lý, l p k ho ch, l ng ghép và t ch c i u hành th c hi n các CTMTQG trên a bàn. Trư ng ban Ch o là m t ng chí Lãnh o UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thư ng tr c Ban ch o là lãnh o S K ho ch và u tư, các thành viên là i di n lãnh o các S , ban, ngành có liên quan. M i t nh, thành ph ch thành l p duy nh t m t Ban ch o i u hành chung t t c các CTMTQG th c hi n trên a bàn. Quy ch ho t ng c a Ban ch o do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do Ngân sách a phương m b o. Ch chi tiêu th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. - Hàng năm, căn c vào hư ng d n c a các cơ quan qu n lý CTMTQG, B K ho ch và u tư, B Tài chính, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v xây d ng k ho ch hàng năm c a CTMTQG (m c tiêu, nhi m v , kinh phí, bi n pháp t ch c th c hi n) g i cơ quan qu n lý d án, chương trình t ng h p chung vào k ho ch c a các d án, CTMTQG g i B K ho ch và u tư và B Tài chính t ng h p chung vào k ho ch c a CTMTQG. - T ch c thNm nh và phê duy t các d án c a các CTMTQG do a phương qu n lý theo qui nh hi n hành. - T ch c l ng ghép và ph i h p các ngu n l c c a các CTMTQG: Căn c c i m, tính ch t và n i dung ho t ng c a t ng chương trình, cùng v i c i m c th c a a phương, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l ng ghép các d án do a phương qu n lý ngay t khâu phân b d toán tránh s trùng chéo, gi m b t u m i và t p trung ngu n l c cho m c tiêu c n ưu tiên. - Ngoài ngu n kinh phí Trung ương ã giao c n huy ng các ngu n l c c a a phương (bao g m c kinh phí, ngày công lao ng và các y u t v t ch t khác) b sung cho vi c th c hi n chương trình; báo cáo m c b sung kinh phí c a t ng chương trình (n u có) cho cơ quan qu n lý chương trình, B Tài chính, B K ho ch và u tư, và ph i th c hi n thanh quy t toán theo qui nh hi n hành v tài chính. - Giao ch tiêu k ho ch v m c tiêu, nhi m v và kinh phí c a các CTMTQG do a phương qu n lý trên a bàn cho các ch d án và UBND qu n, huy n th c hi n. - Ch u trách nhi m v vi c s d ng kinh phí c a các CTMTQG úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát và ch u trách nhi m v vi c không th c hi n ư c m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG ho t ng trên a bàn do kinh phí không ư c th c hi n úng m c ích. - Báo cáo v i cơ quan qu n lý CTMTQG, B K ho ch và u tư, B Tài chính v tình hình th c hi n các CTMTQG thu c quy n qu n lý trên a bàn theo n i dung, bi u m u và th i gian qui nh.
 15. - T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chương trình t i cơ s , ch y u là xã, phư ng. K p th i u n n n các hi n tư ng m t dân ch trong vi c th c hi n chương trình và x lý nghiêm minh i v i các trư ng h p th t thoát kinh phí do vô trách nhi m ho c tham nhũng. Ph n 4: CH Đ BÁO CÁO 1. Báo cáo phân b d toán CTMTQG: - i v i các B , ngành, cơ quan Trung ương: Căn c d toán Ngân sách ã ư c c p có thNm quy n giao ph i khNn trương phân b d toán cho các ơn v tr c thu c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, b o m ơn v s d ng ngân sách tr c thu c nh n ư c d toán ngân sách chi CTMTQG cùng d toán chi ngân sách thư ng xuyên trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c; b o m kh p úng v t ng m c và chi ti t theo t ng m c chi ã ư c giao, ng th i t ng h p k t qu phân b trong d toán phân b chi ti t c a B , ngành, cơ quan Trung ương g i B Tài chính thNm nh làm căn c c p phát ngân sách, ch m nh t vào ngày 05 tháng 01 năm sau. Ngoài ra các B , ngành, cơ quan Trung ương ph i g i báo cáo phân b CTMTQG cho cơ quan qu n lý chương trình theo dõi. B Tài chính có trách nhi m thNm nh k t qu giao d toán ngân sách CTMTQG c a các B , ngành, cơ quan Trung ương, n u có v n không phù h p v i n i dung d toán do cơ quan có thNm quy n giao thì yêu c u ơn v i u ch nh l i. Sau 15 ngày nh n ư c báo cáo k t qu giao d toán ngân sách c a các ơn v , n u B Tài chính không có ý ki n thì k t qu giao d toán c a ơn v coi như ư c ch p nh n. - i v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Căn c t ng d toán ngân sách các CTMTQG ư c Th tư ng Chính ph giao, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành vi c ph i h p, l ng ghép và phân b kinh phí cho t ng m c tiêu, nhi m v c a các CTMTQG th c hi n trên a bàn, trong ó phân nh rõ v n ngân sách Trung ương và ph n v n huy ng t i a phương làm căn c c p phát ngân sách cùng v i vi c phân b d toán ngân sách a phương trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. K t qu phân b CTMTQG ư c g i n B Tài chính, B K ho ch và u tư, Cơ quan qu n lý CTMTQG ch m nh t 05 ngày sau khi ư c H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t 2. Báo cáo tình hình th c hi n CTMTQG: Các B , ngành, cơ quan Trung ương và a phương có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n CTMTQG g i B Tài chính, B K ho ch và u tư và cơ quan qu n lý CTMTQG. Báo cáo nh kỳ g m: báo cáo quý, báo cáo năm và báo cáo gi a kỳ (báo cáo gi a kỳ áp d ng i v i CTMTQG có th i h n là 5 năm ư c ti n hành vào gi a th i gian th c hi n chương trình) theo bi u m u và th i gian quy nh c th : - Các B , ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan ư c phân công qu n lý và th c hi n d án c a CTMTQG và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m
 16. báo cáo tình hình th c hi n các CTMTQG (bao g m c kh i lư ng, nhi m v và kinh phí ã th c hi n trong kỳ) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và cơ quan qu n lý chương trình (ph n kinh phí do cơ quan qu n lý chương trình ch u trách nhi m theo dõi th c hi n). - Cơ quan qu n lý CTMTQG: Căn c vào báo cáo c a UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c a các B , ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan ư c phân công qu n lý và th c hi n các d án c a CTMTQG ch u trách nhi m t ng h p báo cáo nh kỳ (quí, năm và gi a kỳ) v tình hình th c hi n CTMTQG g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư và B Tài chính. - Th i gian n p báo cáo: i v i các B , ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan ư c phân công qu n lý và th c hi n các d án c a CTMTQG và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: báo cáo quý g i ch m nh t là 30 ngày sau khi k t thúc quý; báo cáo năm g i ch m nh t vào cu i tháng 3 năm sau. i v i cơ quan qu n lý CTMTQG: Báo cáo quý g i ch m nh t 45 ngày sau khi k t thúc quý; báo cáo năm g i ch m nh t vào cu i tháng 4 năm sau. 3.Báo cáo quy t toán CTMTQG: Vi c quy t toán CTMTQG ư c th c hi n cùng v i quy t toán chi ngân sách Nhà nư c hàng năm c a các B , ngành, cơ quan Trung ương và a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành. Cùng v i s li u quy t toán kinh phí th c hi n CTMTQG hàng năm, các B , ngành, cơ quan Trung ương và các a phương có trách nhi m thuy t minh c th trong báo cáo quy t toán ngân sách k t qu th c hi n CTMTQG v kh i lư ng th c hi n nhi m v , m c tiêu tương ng v i m c kinh phí ã th c hi n. - Trư ng h p các B , ngành, cơ quan Trung ương và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không th c hi n úng quy nh v ch báo cáo quy nh t i các i m 1, 2, 3 ph n IV c a Thông tư này thì cơ quan Tài chính s t m d ng c p phát, ho c thông báo cho Kho B c Nhà nư c d ng thanh toán kinh phí CTMTQG cho n khi nh n ư c báo cáo. - B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, t ng h p, ánh giá tình hình, ki n ngh các gi i pháp trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh nh m x lý nh ng vư ng m c, khó khăn, u n n n k p th i nh ng sai l ch trong quá trình th c hi n, m b o không ch ch m c tiêu cu i cùng c a CTMTQG. Ph n 5: ĐI U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a thông tư này u bãi b . - Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
 17. Trong quá trình th c hi n, n u th y có khó khăn vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n nh v Liên b nghiên c u gi i quy t. Nguy n Sinh Hùng Võ H ng Phúc ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản