Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia giữ gìn Trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG

  1. U BAN AN TOÀN GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG QU C GIA - T NG c l p - T do - H nh phúc LIÊN OÀN ******** LAO NG VI T NAM ****** S : 01/2003/TTLT-TL - Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 2003 UBATGTQG THÔNG TƯ LIÊN T CH V VI C T CH C CU C V N Đ NG CNVC-LĐ C NƯ C THAM GIA GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG th c hi n có hi u qu Ch th s 22 CT/TW c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác an toàn giao thông và Ngh quy t 13/CP c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng, ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, oàn Ch t ch T ng liên oàn Lao ng Vi t nam và U ban An toàn giao thông Qu c Gia th ng nh t t ch c th c hi n cu c v n ng “CNVC - L c nư c tham gia gi gìn tr t t A TGT " . I- M C ÍCH YÊU C U: 1/ Nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t an toàn giao thông trong CNVC-L c nư c. 2/ Phát huy vai trò c a t ch c Công oàn các c p trong vi c ng viên CNVC-L gương m u i u th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn giao thông. II- I TƯ NG V N NG: Các c p Công oàn, oàn viên Công oàn, CNVC-L trong c nư c và gia ình CNVC-L . III- N I DUNG : ' 1/ Tăng cư ng tuyên truy n giáo d c Pháp lu t an toàn giao thông cho CNVC-L , c bi t quán tri t Ch th s 22 CT/TW c a Ban bí thư và Ngh quy t 13/CP c a Chính ph n các c p Công oàn cán b oàn viên và ngư i lao ng. 2- V n ng CNVC-L , oàn viên C trong c nư c gương m u i u ch p hành úng các quy nh v tr t t An toàn giao thông, b ng các hình th c a d ng và phù h p v i c i m c a t ng ngành ngh và a phương. 3- Công oàn các. c p ưa n i dung ch p hành lu t l an toàn giao thông vào chương trình công tác và và tiêu chuNn xem xét thi ua c a cá nhân và t p th trong vi c xây d ng Công oàn cơ s v ng m nh và trong phong trào xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá.
  2. IV- TRÁCH NHI M TH C HI N: A- T ng Liên oàn lao ông Vi t Nam. T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam có trách nhi m v n ng CNVC-L , oàn viên Công oàn trong c nư c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông . 1 . Tuyên truy n giáo d c ph bi n Pháp lu t an toàn giao thông. Công oàn các c p t ch c các ho t ng tuyên truy n Lu t giao thông ư ng b , Ch th s 22CT/TW c a Ban Bí thư và Ngh quy t 13/CP c a Chính ph t i t t c oàn viên Công oàn, CNVC-L . T ng oàn viên công oàn tích c c tuyên truy n các quy nh v an toàn giao thông t i ngư i thân trong gia ình và nh ng ngư i xung quanh. a d ng hoá các hình th c tuyên truy n như phát tài li u, t rơi, tri n lãm tranh, t ch c các h i thì tìm hi u v an toàn giao thông và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. V n ng oàn viên Công oàn, CNVC-L , gương m u, i u th c hi n các quy nh lu t giao thông ư ng b ; Khi i mô tô xe g n máy ph i i mũ b o hi m trên nh ng o n ư ng b t bu c, có gi y phép lái xe h p l , gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s ch xe cơ gi i, n ng c n trong máu không quá m c quy nh; không l n chi m hành lang b o v công trình giao thông, lòng ư ng v a hè. oàn viên công oàn, CNVC-L có trách nhi m v n ng ngư i thân trong gia ình cùng th c hi n, không con em không tu i i mô tô, xe g n máy, ua xe trái phép và c vũ ua xe. 3 . Công oàn cơ s ph i h p v i chính quy n liên h v i cơ quan ch c năng t ch c các khoá h c thi l y GPLX mô tô và t o i u ki n thu n l i cho oàn viên công oàn tham d . 4. V n ng oàn viên và CNVC-L s d ng phương ti n v n t i hành khách công c ng góp ph n gi m s gia tăng s lư ng mô tô, xe máy t i Hà N i và TP H Chí Minh và m t s thành ph l n. 5. V n ng oàn viên, CNVC-L th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao, c bi t các công vi c liên quan tr c ti p n an toàn giao thông. B. U ban an toàn giao thông Qu c gia. 1. Thư ng xuyên cung c p, thông báo các thông tin, tài li u, các ch trương chính sách c a Chính ph v an toàn giao thông cho T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. 2. Ch o các Cơ quan thành viên c a U ban, Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i Công oàn ngành, các Liên oàn lao ng t nh - thành ph tri n khai th c hi n Ngh quy t Liên t ch này. 3. U ban an toàn giao thông Qu c gia h tr kinh phí cho T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam t ch c ch o tuyên truy n an toàn giao thông, ng th i ch o Ban
  3. An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c trung ương h tr kinh phí cho Công oàn c p t nh thành th c hi n cu c v n ng v an toàn giao thông. V. T CH C TH C HI N + U ban an toàn giao thông Qu c gia và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam th ng nh t thành l p Ban Ch o xây d ng k ho ch c th th c hi n Ngh Quy t này. + Hàng năm U ban an toàn giao thông Qu c gia và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam t ch c sơ k t Ngh quy t liên t ch và khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích th c hi n Ngh quy t. + Giao cho Công oàn Giao thông v n t i Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c giúp U ban an toàn giao thông Qu c gia và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n ôn c th c hi n Ngh quy t này. TM. Y BAN ATGT QU C GIA TM. ĐOÀN CH T CH TLĐ LĐVN CH T CH CH T CH Đào Đình Bình Cù Th H u
Đồng bộ tài khoản