Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP

  1. B QU C PHÒNG-VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T KI M SÁT NHÂN DÂN T I NAM CAO c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/2003/TTLT- Hà N i , ngày 15 tháng 9 năm 2003 VKSNDTC-BQP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO - B QU C PHÒNG S 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N PHÁP L NH T CH C VI N KI M SÁT QUÂN S Căn c Pháp l nh T ch c Vi n Ki m sát quân s do U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2002, ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 19/2002/L-CTN và có hi u l c thi hành t ngày 15 tháng 11 năm 2002. vi c áp d ng úng các quy nh c a Pháp l nh t ch c Vi n Ki m sát quân s , Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n như sau: I. VN TRÍ, PH M VI TH C HI N CH C NĂNG, NHI M V , NGUYÊN T C T CH C VÀ HO T NG C A VI N KI M SÁT QUÂN S 1. V trí, ph m vi th c hi n ch c năng, nhi m v th c hành quy n công t và ki m sát các ho t ng tư pháp c a Vi n Ki m sát quân s . Các Vi n Ki m sát quân s thu c h th ng Vi n ki m sát nhân dân ư c t ch c trong Quân i nhân dân Vi t Nam th c hành quy n công t và ki m sát các ho t ng tư pháp trong quân i. Trong ph m vi ch c năng c a mình, Vi n Ki m sát quân s có nhi m v góp ph n b o v pháp ch xã h i ch nghĩa, b o v ch xã h i ch nghĩa và quy n làm ch c a nhân dân; b o v an ninh qu c phòng, k lu t và s c m nh chi n u c a quân i; b o v tài s n c a Nhà nư c, c a t p th , b o v tính m ng, s c kho , tài s n, t do, danh d và nhân phNm c a quân nhân, công ch c, công nhân qu c phòng và c a các công dân khác; b o m m i hành vi xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , quy n và l i ích h p pháp c a quân nhân, công ch c, công nhân qu c phòng và c a công dân khác u ph i ư c x lý theo pháp lu t. Vi n Ki m sát quân s có trách nhi m ph i h p v i Toà án quân s , Cơ quan i u tra, Thanh tra qu c phòng, các ơn v vũ trang nhân dân, các cơ quan khác c a Nhà nư c, các t ch c phòng ng a và ch ng t i ph m có hi u qu , x lý k p th i, nghiêm minh các lo i t i ph m hình s và vi ph m pháp lu t trong ho t ng tư pháp. 2. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a Vi n Ki m sát quân s .
  2. Các Vi n Ki m sát quân s t ch c và ho t ng theo nguyên t c lãnh o t p trung th ng nh t trong ngành ki m sát. Vi n Ki m sát quân s do Vi n trư ng lãnh o. Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s c p dư i ch u s lãnh o c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s c p trên; Vi n Ki m sát quân s các c p ch u s lãnh o th ng nh t c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương lãnh o Vi n Ki m sát quân s các c p và ch u trách nhi m trư c ng u quân s Trung ương, B trư ng B Qu c phòng, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao v công tác ki m sát và xây d ng ngành ki m sát quân s . Khi th c hi n ch c năng, nhi m v ki m sát, Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s c p dư i ph i căn c vào pháp lu t, s ch o c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s c p trên và ch u trách nhi m cá nhân v các quy t nh c a mình. 3. S lãnh o c a ng u các c p i v i Vi n Ki m sát quân s th c hi n theo Quy ch lãnh o c a ng u quân s Trung ương. II. H TH NG T CH C, NHI M V , QUY N H N C A VI N KI M SÁT QUÂN S CÁC C P Các Vi n Ki m sát quân s g m có: Vi n Ki m sát quân s Trung ương; các Vi n Ki m sát quân s quân khu, quân ch ng, quân oàn, B i biên phòng, cơ quan b Qu c phòng (sau ây g i là Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương); các Vi n Ki m sát quân s khu v c. Căn c vào nhi m v và t ch c c a Quân i trong t ng th i kỳ, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng trình U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh thành l p ho c gi i th Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương, Vi n Ki m sát quân s khu v c. 1. Vi n Ki m sát quân s Trung ương a) Vi n Ki m sát quân s Trung ương thu c cơ c u Vi n ki m sát nhân dân t i cao, th c hi n ch c năng c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong quân i. b) Cơ c u t ch c c a Vi n Ki m sát quân s Trung ương có U ban ki m sát, các phòng và Văn phòng. c) Vi n Ki m sát quân s Trung ương có nhi m v c th như sau: - Th c hành quy n công t và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra nh ng v án hình s do Cơ quan i u tra hình s B Qu c phòng, Cơ quan i u tra an ninh quân i, Cơ quan i u tra c a Vi n Ki m sát quân s Trung ương tr c ti p i u tra, các cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra các v án hình s thu c thNm quy n xét x c a Toà án quân s ; - i u tra m t s lo i t i xâm ph m ho t ng tư pháp mà ngư i ph m t i là cán b thu c các cơ quan tư pháp trong quân i; - Th c hành quy n công t và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c xét x phúc thNm; phát bi u quan i m c a Vi n Ki m sát quân s và ki m sát vi c tuân theo
  3. pháp lu t trong vi c giám c thNm, tái thNm các v án hình s c a Toà án quân s Trung ương; - Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a Toà án quân s , cơ quan thi hành án, Ch p hành viên; cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c thi hành b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t và nh ng b n án, quy t nh ư c thi hành ngay theo quy nh c a pháp lu t do Toà án quân s xét x ; - Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c t m gi , t m giam, qu n lý và giáo d c ngư i ch p hành án ph t tù tr i t m giam, tr i giam thu c B qu c phòng m nhi m; - Ti p nh n và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo thu c thNm quy n; ki m sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v các ho t ng tư pháp c a các cơ quan tư pháp trong quân i, các cơ quan khác trong quân i ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra theo quy nh c a pháp lu t; - Ti p nh n các tin báo, t giác t i ph m do các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân chuy n n. T ch c và th c hi n vi c th ng kê t i ph m trong quân i; - Tham gia xây d ng pháp lu t; tuyên truy n, giáo d c pháp lu t; nghiên c u t i ph m và vi ph m pháp lu t; - Ph i h p v i C c Cán b T ng c c Chính tr , V t ch c, cán b Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong vi c tuy n ch n, th c hi n vi c ào t o, b i dư ng, b trí s d ng ho c i u ng, b nhi m, mi n nhi m, chuy n ra, b t và qu n lý cán b ki m sát quân s ; - Ph i h p v i C c Quân l c B T ng tham mưu và V t ch c, cán b Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong vi c xây d ng các án t ch c biên ch Vi n Ki m sát quân s ; - Quy t nh phương hư ng, nhi m v , k ho ch công tác c a Vi n Ki m sát quân s ; - Hư ng d n ch o và ki m tra ho t ng c a Vi n Ki m sát quân s c p dư i th c hi n các m t công tác ki m sát và xây d ng ngành ki m sát quân s . 2. Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương a) Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương ư c t ch c các quân khu, quân ch ng, quân oàn, B i biên phòng, cơ quan B Qu c phòng. b) Cơ c u t ch c c a Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương có U ban ki m sát, các ban và b máy giúp vi c. c) Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương có nhi m v c th như sau: - Th c hành quy n công t và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra nh ng v án hình s do Cơ quan i u tra hình s , Cơ quan i u tra an ninh quân khu và tương ương, các cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng
  4. i u tra i v i các v án hình s thu c thNm quy n xét x c a Toà án quân s quân khu và tương ương; - Th c hành quy n công t và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c xét x sơ thNm, phúc thNm; phát bi u quan i m c a Vi n Ki m sát quân s và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c giám c thNm, tái thNm các v án hình s c a Toà án quân s quân khu và tương ương; - Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a Toà án quân s , cơ quan thi hành án, Ch p hành viên; cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c thi hành b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t và nh ng b n án, quy t nh ư c thi hành ngay theo quy nh c a pháp lu t do Toà án quân s quân khu và tương ương, Toà án quân s khu v c xét x ; b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t do Toà án nhân dân xét x u thác ph n dân s cho Cơ quan thi hành án quân khu và tương ương; - Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c t m gi , t m giam, qu n lý và giáo d c ngư i ch p hành án ph t tù các nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam do các cơ quan tư pháp thu c quân khu và tương ương m nhi m; - Ti p nh n và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo thu c thNm quy n; ki m sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v các ho t ng tư pháp c a các cơ quan tư pháp thu c quân khu và tương ương, các cơ quan khác trong quân i ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra theo quy nh c a pháp lu t; - Ti p nh n các tin báo, t giác t i ph m do các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân chuy n n. Th c hi n vi c th ng kê t i ph m thu c ph m vi trách nhi m c a mình; - Hư ng d n, ch o các Vi n Ki m sát quân s khu v c tr c thu c th c hi n các m t công tác ki m sát và xây d ng Vi n Ki m sát quân s ; - Tham gia xây d ng pháp lu t, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t. 3. Vi n Ki m sát quân s khu v c a) Vi n Ki m sát quân s khu v c ư c t ch c các quân khu, quân ch ng, quân oàn, B i biên phòng, cơ quan B qu c phòng. Vi n Ki m sát quân s khu v c có các b ph n công tác và b máy giúp vi c. b) Vi n Ki m sát quân s khu v c có nhi m v c th như sau: - Th c hi m quy n công t và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra nh ng v án hình s do các cơ quan i u tra hình s thu c B ch huy quân s t nh, khu v c và tương ương, c a các cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra các v án hình s thu c thNm quy n xét x c a Toàn án quân s khu v c; - Th c hành quy n công b và ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c xét x sơ thNm v án hình s c a Toàn án quân s khu v c;
  5. - Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a Toà án quân s , cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c thi hành b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t và nh ng b n án, quy t nh ư c thi hành ngay theo quy nh c a pháp lu t do Toà án quân s khu v c xét x ; - Ti p nh n và gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n; ki m sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v các ho t ng tư pháp c a các cơ quan i u tra hình s thu c b ch huy quân s t nh, khu v c và tương ương; c a Toà án quân s khu v c; các cơ quan khác trong quân i ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra các v án hình s thu c thNm quy n xét x c a Toà án quân s khu v c; - Ti p nh n các tin báo, t giác t i ph m do cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân chuy n n. Th c hi n vi c th ng kê t i ph m trong ph m vi trách nhi m c a mình; - Tham gia tuyên truy n, giáo d c pháp lu t. III. VI C GIÁM SÁT I V I HO T NG C A CÁC VI N KI M SÁT QUÂN S Các Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương, ch u s giám sát c a quân nhân thông qua H i ngh i bi u quân nhân. M i năm m t l n cơ quan chính tr quân khu, quân ch ng, quân oàn, B i biên phòng, B t ng tham mưu - Cơ quan B Qu c phòng t ch c H i ngh i bi u quân nhân trong ơn v mình và các cơ quan, ơn v óng quân trên a bàn Vi n Ki m sát quân s cùng c p báo cáo tình hình t i ph m trong quân i, ho t ng c a Vi n Ki m sát quân s và tr l i nh ng câu h i c a các i bi u. Các i bi u có trách nhi m thu th p và ph n ánh ý ki n c a cán b , chi n s trong ơn v t i h i ngh ; ng th i truy n t n i dung, k t qu c a h i ngh n cán b , chi n s trong ơn v mình. Vi n Ki m sát quân s có trách nhi m tr l i ch t v n c a i bi u H i ng nhân dân v ho t ng c a Vi n Ki m sát quân s liên quan n a phương. IV. M I QUAN H GI A VI N KI M SÁT QUÂN S V I CÁC CƠ QUAN, ƠN VN 1. Vi n Ki m sát quân s Trung ương v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Vi n Ki m sát quân s Trung ương thu c cơ c u Vi n ki m sát nhân dân t i cao, ch u s ch o c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao v th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngành ki m sát trong quân i. Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương ch p hành m i quy t nh, ch th và thư ng xuyên báo cáo công tác ki m sát c a các Vi n Ki m sát quân s v i Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và ch u trách nhi m v m i m t ho t ng ki m sát quân s trư c Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao.
  6. - Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao có trách nhi m hư ng d n v nghi p v th c hành quy n công t , ki m sát vi c tuân theo pháp lu t và b i dư ng cán b cho Vi n Ki m sát quân s . 2. Quan h gi a ngư i ch huy v i Vi n Ki m sát quân s a) V qu n lý hành chính quân s : Vi n Ki m sát quân s Trung ương thu c quy n ch huy, qu n lý c a B trư ng B Qu c phòng; Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương thu c quy n ch huy, qu n lý c a Tư l nh quân khu và tương ương; Vi n Ki m sát quân s khu v c ch u s ch huy, qu n lý c a ngư i ch huy ơn v nơi t tr s Vi n Ki m sát quân s khu v c. b) V th c hi n ch c năng, nhi m v th c hành quy n công t và ki m sát các ho t ng tư pháp: - Khi th c hi n ch c năng, nhi m v , Vi n Ki m sát quân s ph i căn c vào pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ngư i ch huy ơn v không can thi p vào công tác chuyên môn, nghi p v c a Vi n Ki m sát quân s ; t o i u ki n Vi n Ki m sát quân s th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t; - Thông qua ho t ng ki m sát, Vi n Ki m sát quân s ph i h p v i ch huy ơn v trên a bàn th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, phòng ng a và ch ng t i ph m trong quân i; - Vi n Ki m sát quân s có trách nhi m ti p nh n các tin báo, t giác v t i ph m và th c hi n vi c th ng kê t i ph m. Ngư i ch huy các cơ quan, ơn v trên a bàn ph i k p th i thông báo ngay các hành vi ph m t i x y ra cơ quan, ơn v mình cho Vi n Ki m sát quân s nơi g n nh t. Vi n Ki m sát quân s các c p có trách nhi m ti p nh n t giác, tin báo t i ph m do ngư i ch huy cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân chuy n n; - Trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, cơ quan i u tra, Toà án quân s , Thanh tra qu c phòng, ch huy các cơ quan, ơn v quân i có trách nhi m ph i h p v i Vi n Ki m sát quân s trong vi c th ng k t i ph m; Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s các c p theo nh kỳ ho c t xu t có trách nhi m thông báo v i ngư i ch huy v tình hình t i ph m x y ra cơ quan, ơn v thu c quy n và các ơn v khác óng quân trên a bàn; tham mưu giúp ngư i ch huy qu n lý ơn v theo quy nh c a pháp lu t nhà nư c, i u l nh k lu t quân i. ng th i ki n ngh v i ngư i ch huy v bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a quân nhân, công ch c, công nhân qu c phòng vi ph m pháp lu t và k lu t quân i. 3. Quan h gi a Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương, Vi n Ki m sát quân s khu v c v i Vi n ki m sát nhân dân a phương là m i quan h ph i h p gi a các Vi n ki m sát trong và ngoài quân i. Các Vi n ki m sát nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Vi n ki m sát nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c n ph i h p ch t ch v i Vi n Ki m sát quân s t i a phương, nh kỳ thông báo tình hình và bàn k ho ch u tranh phòng, ch ng vi ph m, t i ph m trên a bàn. Khi có v vi c x y ra trên a bàn, Vi n ki m sát nào phát hi n
  7. trư c thì ch ng áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, thu th p ch ng c , sau ó chuy n và t o i u ki n cho Vi n ki m sát có thNm quy n gi i quy t. V. T CH C, BIÊN CH , QU N LÝ CÁN B VI N KI M SÁT QUÂN S 1. Căn c vào tình hình t ch c và nhi m v c a quân i theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng trư c khi: a. Trình U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh thành l p, gi i th Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương, Vi n Ki m sát quân s khu v c; b. Trình U ban Thư ng v Qu c h i phê chuNn b máy làm vi c c a Vi n Ki m sát quân s Trung ương; c. Trình U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh t ng biên ch , s lư ng ki m sát viên, i u tra viên Vi n Ki m sát quân s . d. Quy nh b máy làm vi c c a Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương, Vi n Ki m sát quân s khu v c. 2. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng trư c khi: a. Trình Ch t ch nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương; ki m sát viên Vi n Ki m sát quân s Trung ương; b. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c các Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương. 3. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, ki m sát viên Vi n Ki m sát quân s quân khu tương ương; Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, ki m sát viên Vi n Ki m sát quân s khu v c; Th trư ng, Phó th trư ng cơ quan i u tra và i u tra viên Vi n Ki m sát quân s Trung ương. 4. V qu n lý cán b ki m sát quân s . Vi c qu n lý cán b th c hi n theo quy t nh, quy ch qu n lý cán b quân i c a ng u quân s Trung ương và Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân. Vi n Ki m sát quân s Trung ương có trách nhi m ph i h p v i C c Cán b T ng C c Chính tr , V T ch c, cán b Vi n ki m sát nhân dân t i cao giúp B trư ng B Qu c phòng và Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao qu n lý th ng nh t cán b ngành ki m sát quân s ; th c hi n quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b Vi n Ki m sát quân s . Vi c s p x p, b nhi m, mi n nhi m, b t, i u ng, chuy n ra i v i cán b ngành ki m sát quân s th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý c a ng u quân s Trung ương và Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân. i v i các
  8. ch c v qu n lý như Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương ương, Trư ng ban th c hi n như sau: - Ch nhi m T ng C c Chính tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và tương ương, Trư ng ban thu c Vi n Ki m sát quân s Trung ương theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương; - Tư l nh quân khu và tương ương quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c các Trư ng ban thu c Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s quân khu và tương ương. Vi c khen thư ng, gi i quy t ch , chính sách i v i cán b ki m sát, cán b i u tra c a Vi n Ki m sát quân s ư c th c hi n như i v i m i quân nhân, công ch c, công nhân qu c phòng c a Quân i. VI. B O M HO T NG C A VI N KI M SÁT QUÂN S Kinh phí ho t ng c a Vi n Ki m sát quân s ư c quy nh t i i u 42 c a Pháp l nh t ch c Vi n Ki m sát quân s , c th như sau: Kinh phí ho t ng c a các Vi n Ki m sát quân s là m t b ph n c a ngân sách ngành ki m sát nhân dân bao g m: Kinh phí nghi p v thư ng xuyên và t xu t, trang thi t b nghi p v , phương ti n i l i, xây d ng, s a ch a tr s làm vi c. Hàng năm theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương, B Qu c phòng l p d toán kinh phí ho t ng c a các Vi n Ki m sát quân s g i Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ưa vào d toán ngân sách c a toàn ngành ki m sát nhân dân, ngh Chính ph trình Qu c h i quy t nh; phân b cho các Vi n Ki m sát quân s theo h n m c kinh phí ã ư c phê duy t. Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương th ng nh t qu n lý và hư ng d n s d ng kinh phí ho t ng c a các Vi n ki m sát quân s theo pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Khi có nhu c u t xu t ho c c n b sung kinh phí, Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s Trung ương báo cáo B Qu c phòng, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao xét và ngh Chính ph trình Qu c h i quy t nh. Quân nhân, công ch c, công nhân qu c phòng làm vi c Vi n Ki m sát quân s có các quy n và nghĩa v theo ch c a Quân i, ư c hư ng ch ph c p i v i ngành ki m sát. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư liên t ch này thay th Thông tư hư ng d n s 1315/VKSNDTC-QP ngày 27 tháng 9 năm 1993 và ư c ph bi n n t t c các Vi n Ki m sát quân s , các Vi n ki m sát nhân dân, các cơ quan, ơn v trong toàn quân quán tri t th c hi n.
  9. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các Vi n ki m sát, các cơ quan, ơn v trong quân i ph n ánh k p th i v Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Qu c phòng s a i, b sung cho phù h p. Hà M nh Trí Ph m Văn Trà ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản