Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
139
lượt xem
24
download

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 01/2008/ttlt-ubdt-khđt- tc-xd-nnptnt', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT

 1. U BAN DÂN T C – B K C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HO CH VÀ U TƯ – B TÀI NAM CHÍNH – B XÂY D NG – B c l p – T do – H nh phúc NÔNG NGHI P VÀ PHÁT --------- TRI N NÔNG THÔN ------- S : 01/2008/TTLT-UBDT-KH T- Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 TC-XD-NNPTNT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 – 2010 Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (sau ây g i chung là Chương trình 135 giai o n II); liên B : U ban Dân t c, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n như sau: Ph n I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n các nhi m v c a Chương trình 135 giai o n II theo Quy t nh s 07/2006/Q -TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i chung là Quy t nh 07/2006/Q -TTg) th c hi n trên a bàn các xã và thôn, b n, buôn, làng, xóm, p (sau ây g i là thôn, b n) theo Quy t nh c a c p có thNm quy n. 2. Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n: Ngân sách trung ương, ngân sách a phương, huy ng óng góp, trong ó Ngân sách Trung ương là h tr . U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là UBND t nh) có trách nhi m huy ng ngu n l c c a a phương, c a các ơn v , t ch c, các t ng l p dân cư trong và ngoài t nh và l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn th c hi n. 3. Vi c phân b v n Ngân sách Trung ương (NSTW) h tr cho các t nh theo nh m c và s xã, thôn b n c a t nh ư c phê duy t; các t nh ph i th c hi n phân b cho t ng xã, thôn, b n theo tiêu chí, không bình quân chia u. Tiêu chí phân b v n d a trên các y u t : t l h nghèo, v trí a lý, di n tích, s dân, i u ki n c thù c a t ng xã, m b o ưu tiên u tư cho các xã có t l h nghèo cao. UBND t nh ch o vi c xây d ng tiêu chí và nh m c phân b v n trình H i ng nhân dân t nh, thành ph (sau ây g i là H ND t nh) phê duy t làm cơ s phân b v n hàng năm và thông
 2. báo n U ban nhân dân t ng xã, thôn, b n c bi t khó khăn ( BKK) xã khu v c II. 4. Các công trình, d án ư c ưa vào k ho ch th c hi n u tư ph i b trí v n hoàn thành d t i m, th i gian th c hi n t p trung trong m t năm, t i a không quá hai năm. 5. Th c hi n Chương trình ph i công khai, dân ch t cơ s , phát huy m nh m s tham gia c a ngư i dân trong quá trình th c hi n. U ban nhân dân xã thông báo công khai v i tư ng th hư ng, nh m c v n các d án t ng năm và trong c giai o n c a Chương trình b ng các hình th c: t ch c h p dân phæ bi n, truy n thanh, thông báo t i tr s UBND xã, nhà văn hoá sinh ho t c ng ng t i thôn, b n, trư ng h c, ch và nh ng nơi ông ngư i khác. Vi c l p k ho ch th c hi n hàng năm và cho c giai o n n năm 2010 ph i t ch c l y ý ki n c a nhân dân t thôn, b n b ng các hình th c h p dân ho c phát phi u l y ý ki n và ư c t ng h p ghi thành biên b n. Công trình, n i dung ư c ch n ưu tiên u tư theo ý ki n nh t trí c a s ông ngư i dân. UBND xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là UBND xã) t ng h p, thông qua Thư ng tr c H i ng nhân dân xã trư c khi trình U ban nhân dân huy n, th xã (sau ây g i là UBND huy n). 6. Tăng cư ng phân c p cho c p xã qu n lý t ng d án c a Chương trình, UBND t nh và UBND huy n có trách nhi m hư ng d n và tăng cư ng cán b giúp các xã xã tr c ti p qu n lý. 7. Th c hi n Chương trình xã ph i t ư c các l i ích: xã ư c h tr u tư phát tri n kinh t - xã h i; i ngũ cán b xã, thôn b n và c ng ng ư c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c; ngư i dân có vi c làm, tăng thêm thu nh p t vi c tham gia th c hi n chương trình c a xã; ưu tiên ph n trong vi c th hư ng và tham gia t t c các ho t ng c a Chương trình. 8. T năm 2008 tr i, hàng năm th c hi n rà soát các xã, thôn, b n hoàn thành m c tiêu ưa ra kh i di n u tư Chương trình. Ph n II. QUY NNH C TH I. CƠ CH TH C HI N CÁC D ÁN. Chương trình 135 giai o n II có b n nhi m v , các nhi m v c a Chương trình ư c th c hi n b ng các d án và chính sách, c th như sau: - D án H tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào các dân t c (g i t t là D án H tr phát tri n s n xu t); - D án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u; - D án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng;
 3. - Chính sách H tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t; Sau ây quy nh c th v th c hi n các d án, chính sách c a Chương trình 135 giai o n II. 1. D án H tr phát tri n s n xu t 1.1. i tư ng a) H nghèo theo quy nh hi n hành; b) Nhóm h : nhóm h ư c h tr ph i m b o các i u ki n sau: - G m nh ng h nghèo và nh ng h khác ang sinh s ng trên cùng a bàn c m dân cư thôn, b n, có uy tín, có kinh nghi m s n xu t, có kh năng lôi cu n, giúp h nghèo trong nhóm vươn lên thoát nghèo. Nhóm h có 1 t trư ng do các h b u ra qu n lý i u hành các ho t ng c a nhóm; - Có cam k t ho c n i quy ho t ng c a nhóm quy nh rõ v trách nhi m, nghĩa v , quy n l i và óng góp (công lao ng, v t tư, ti n...) c a t ng thành viên trong nhóm th c hi n k ho ch s n xu t ã ư c xác nh và s d ng hi u qu ngu n v n, nh m tăng thu nh p, t o vi c làm cho các thành viên; - H , nhóm h ư c l a ch n công khai, dân ch t thôn, b n trên cơ s nh ng h nghèo hơn ư c ưu tiên h tr u tư trư c. Nhóm h ph i ư c thành l p trên cơ s t nguy n c a h nghèo và h không ph i h nghèo có cùng nguy n v ng phát tri n m t ho t ng s n xu t. S lư ng h không nghèo trong nhóm không quá 20% t ng s h c a nhóm và do UBND xã quy t nh trên cơ s ý ki n c a a s h nghèo trong nhóm. 1.2. N i dung h tr u tư Căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t nông nghi p, lâm nghi p, thu s n và nhu c u c a ngư i dân, các a phương l a ch n n i dung phù h p, thi t th c có nh hư ng t i th trư ng, có tính b n v ng v thu nh p và an ninh lương th c; không nh t thi t ph i u tư th c hi n t t c các n i dung cùng m t a bàn t p trung ngu n v n, tránh dàn tr i. N i dung th c hi n c th như sau: 1.2.1. H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và khuy n công giúp ngư i nghèo ti p c n các d ch v và ki n th c khoa h c k thu t vào s n xu t, nâng cao nh n th c và v n d ng vào k ho ch s n xu t c a h , nhóm h ã ư c xác nh phát tri n s n xu t trên a bàn xã. 1.2.2. H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t m i: - Mô hình chuy n giao ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t: tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, ch bi n nông, lâm, thu s n;
 4. - Mô hình s n xu t g n v i ch bi n, b o qu n và tiêu th s n phNm nông, lâm, thu s n; - Mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t xã. 1.2.3. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t (áp d ng v i các h nghèo): - Gi ng v t nuôi, gi ng thu s n; gi ng cây tr ng các lo i, có năng su t, ch t lư ng phù h p v i i u ki n c a a phương; - Thu c thú y, thu c b o v th c v t. 1.2.4. H tr mua s m trang thi t b máy móc, công c s n xu t và ch bi n, b o qu n s n phNm. 1.2.5. V cơ c u v n: Năm 2008, vi c c p phát, thanh toán v n c a d án H tr phát tri n s n xu t th c hi n theo quy nh hi n hành; t năm 2009 vi c phân nh cơ c u v n d án th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . V n th c hi n các n i dung trên ph i ư c l ng ghép t các ngu n v n: v n Chương trình 135, v n vay ưu ãi c a Ngân hàng Chính sách xã h i theo các quy t nh c a Th tư ng Chính ph i v i h nghèo, v n t có c a h , v n huy ng t các ngu n khác t p trung ngu n v n u tư s n xu t có hi u qu . 1.3. Qui trình l p, phê duy t k ho ch u tư s n xu t 1.3.1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các huy n xây d ng k ho ch hàng năm và dài h n phù h p v i nh hư ng phát tri n s n xu t trên a bàn c a t nh, tham mưu trình UBND t nh ban hành (ho c ban hành n u ư c UBND t nh giao) hư ng d n c th hoá cơ ch chính sách c a Trung ương (n u c n thi t). 1.3.2. Ban qu n lý d án Chương trình 135 ho c phòng chuyên môn c a huy n ư c giao th c hi n d án ph i h p v i trư ng thôn, b n t ch c h p dân (h p thôn b n ho c liên thôn b n) thông báo n i dung, i tư ng th hư ng, m c v n h tr cho thôn (ho c liên thôn) c a Chương trình 135, Quy t nh s : 31/2007/Q -TTg, 32/2007/Q -TTg và các ngu n v n ư c vay khác theo chính sách, v n t có c a h (b ng ti n, v t tư, t ai, lao ng...), v n huy ng khác, thông tin th trư ng, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a xã ã xác nh các h l a ch n các s n phNm nông lâm ngư và ti u th công nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá và thu hút nhi u lao ng a phương. Ban qu n lý d án ho c Phòng chuyên môn, trư ng thôn, b n có trách nhi m cùng h và nhóm h t ch c h p, th o lu n, bàn b c và xác nh n i dung c n h tr u tư (ch nên ch n m t n hai n i dung t p trung v n u tư cho hi u qu ), báo cáo n i dung ã ư c xác nh v i ch u tư (xã) t ng h p. 1.3.3. Ch u tư ti n hành l p k ho ch th c hi n và d toán chi ti t kèm theo c a xã ã ư c xác nh và k ho ch c giai o n 2006-2010 trình UBND huy n phê duy t.
 5. 1.3.4. UBND huy n t ng h p k ho ch hàng năm, k ho ch c giai o n 2006-2010 c a các xã, thNm nh, phê duy t và báo cáo UBND t nh. 1.3.5. UBND t nh hàng năm, căn c ngu n v n Trung ương giao và ngu n v n a phương, phân b v n cho các huy n. 1.4. T ch c th c hi n 1.4.1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp UBND t nh làm nhi m v qu n lý nhà nư c trên a bàn t nh và th c hi n nhi m v c thÓ theo ch o c a B Nông nghi p – PTNT. Nhi m v c thÓ theo quy nh t i Thông tư này và S tay hư ng d n th c hi n D án H tr phát tri n s n xu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 1.4.2. UBND huy n có trách nhi m t ch c, ch o, hư ng d n, ki m tra giám sát th c hi n d án trên a bàn. 2. D án phát tri n cơ s h t ng 2.1. i tư ng công trình u tư 2.1.1. Công trình u tư t i xã: bao g m vi c làm m i, s a ch a, c i t o nâng c p các công trình trên a bàn xã (k c s a ch a, nâng c p công trình cũ u tư b ng ngu n v n khác) như sau: a) Công trình giao thông t xã n thôn b n, liên thôn b n. Không s d ng ngu n v n c a Chương trình 135 u tư làm m i ư ng ô tô n trung tâm xã ( i v i nh ng xã chưa có ư ng ô tô n trung tâm xã); b) Công trình thu l i nh ph c v trong ph m vi xã ho c liên thôn b n; c) Công trình i n t xã n thôn b n. Không s d ng v n c a Chương trình 135 u tư xây d ng m i công trình i n n trung tâm xã ( i v i nh ng xã chưa có i n lư i qu c gia n trung tâm xã); d) Trư ng, l p h c t i trung tâm xã, ng b c i n, nư c sinh ho t, công trình ph , trang b bàn gh h c t p, công trình ph c v cho h c sinh bán trú, nhà giáo viên; xây d ng l p tiÓu h c, l p m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, công trình ph t i thôn, b n nơi c n thi t; e) Tr m y t xã ng b c công trình ph tr , i n, nư c sinh ho t, mua s m trang thi t b thi t y u theo chuNn hoá cơ s y t c p xã; f) Ch : ch h tr u tư công trình nhà l ng ch và san t o m t b ng ban u dư i 5000 m2; g) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn, b n nơi c n thi t; h) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung.
 6. 2.1.2. Công trình u tư t i thôn, b n thu c xã khu v c II: bao g m vi c làm m i, s a ch a, c i t o nâng c p các công trình trên a bàn thôn, b n (k c s a ch a, nâng c p công trình cũ u tư b ng ngu n v n khác): a) Công trình giao thông t thôn, b n n trung tâm xã; b) Công trình thu l i nh : c ng, p, tr m bơm, kênh mương và công trình trên kênh mương trong ph m vi thôn b n, công trình thu l i khác có m c v n dư i 500 tri u ng; c) Công trình i n t xã n thôn b n; d) Xây d ng l p ti u h c, m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, c trang b bàn gh , i n, nư c sinh ho t, công trình ph ; e) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn b n nơi c n thi t; g) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung. 2.1.3. Các công trình u tư t ngu n v n Chương trình 135 ho c công trình khác trên a bàn có s d ng trên 50% v n t Chương trình 135 ph i g n biÓn ghi tên công trình thu c Chương trình 135 và các thông tin cơ b n: ơn v ch u tư, ơn v thi công, th i gian kh i công và hoàn thành. 2.2. C p quy t nh u tư: UBND huy n là c p quy t nh u tư t t c các công trình h t ng Chương trình 135. 2.3. K ho ch u tư: Trên cơ s i tư ng ư c u tư quy nh t i i m 2.1 và danh m c công trình trong k ho ch t ng th c a xã, t quý 2 hàng năm, UBND xã thông báo và t ch c l y ý ki n tham gia c a nhân dân có s tham gia c a các t ch c oàn th xã h i l a ch n và rà soát danh m c, a i m, m c v n (v n NSTW, NS P, huy ng), quy mô công trình trong quy ho ch cho c giai o n và t th t ưu tiên ưa các ho t ng c th vào k ho ch th c hi n năm sau, t ng h p thông qua H i ng nhân dân xã trình UBND huy n phê duy t. Căn c danh m c công trình ư c UBND huy n phê duy t k ho ch năm sau, Ch u tư l p ho c thuê t ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, kèm theo k ho ch u th u trình Ch t ch UBND huy n t ch c thNm nh và phê duy t. V n l p Báo cáo kinh t - k thu t ư c b trí trong k ho ch năm t ngu n v n ngân sách u tư cho d án thu c Chương trình 135. 2.4. L p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình: 2.4.1. D án u tư cơ s h t ng t i các xã, thôn b n bao g m công trình quy mô nh không ph i l p d án u tư, ch l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và ph i u tư hoàn thành d t i m không quá 2 năm. N i dung Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình bao g m: tên công trình, tên ch u tư, a i m xây d ng,
 7. quy mô công trình, ngu n v n, th i gian thi công, th i gian hoàn thành, kèm theo thi t k b n v thi công, d toán. 2.4.2. Ch u tư ho c thuê t ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t, k ho ch u th u trình Ch t ch UBND huy n t ch c thNm nh và phê duy t theo quy nh; nh ng công trình quy mô nh , ơn gi n trong ph m vi thôn, b n: nhà văn hoá, l p h c (ti u h c, m u giáo), ư ng giao thông,... có m c v n u tư dư i 300 tri u ng thì Báo cáo kinh t - k thu t do ch u tư t l p (n u năng l c) ho c ngh UBND huy n ch nh Phòng chuyên môn c a huy n có ch c năng phù h p l p, ch u tư trình Ch t ch UBND huy n t ch c thNm nh, phê duy t. 2.4.3. Qu n lý chi phí u tư công trình cơ s h t ng thu c Chương trình 135 giai o n II th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã BKK vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 2.5. Th c hi n u tư xây d ng công trình 2.5.1. L a ch n nhà th u xây d ng th c hi n như sau: a) Ch u tư ph i thông báo công khai v vi c t ch c u th u, ch nh th u b ng m t trong các phương ti n: ài truy n hình, ài truy n thanh huy n trư c ít nh t 15 ngày phát hành h sơ yêu c u. Riêng công trình giao cho c ng ng thi công ch c n niêm y t thông báo công khai t i tr s UBND xã, nhà văn hoá thôn, ch , h p dân và thông tin trên tr m truy n thanh c a xã; b) Gói th u v d ch v tư v n xây d ng th c hi n theo Lu t u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n; c) Gói th u mua s m hàng hoá th c hi n theo Lu t u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n; d) Gói th u xây l p ho c gói th u xây l p có k t h p mua s m hàng hoá có giá t 1 t ng tr lên t ch c u th u theo Lu t u th u (theo các văn b n hư ng d n hi n hành); e) Gói th u xây l p có giá gói th u dư i 1 t ng th c hi n theo hình th c như sau: - Gói th u xây l p có giá t 300 tri u ng tr xu ng thu c d án u tư phát tri n th c hi n theo hình th c u th u có s tham gia c a c ng ng. Ch u tư thông báo cho dân bi t c ng ng ăng ký tham gia th c hi n. Trư ng h p có nhi u nhóm c ng ng cùng ăng ký tham gia thì Ch u tư t ch c h p các nhóm ã ăng ký công khai l a ch n, d a vào các tiêu chí giá c , ti n và ch t lư ng phê duy t k t qu u th u; n u h t th i h n thông báo (do Ch u tư quy nh) ch có 1 nhóm c ng ng tham gia thì ch u tư giao cho nhóm ó th c hi n. Trư ng h p không có nhóm c ng ng tham gia thì Ch u tư l a ch n m t nhà th u phù h p àm phán, ký h p ng th c hi n;
 8. - Gói th u xây l p ho c gói th u xây l p k t h p mua s m hàng hoá (tr m bơm có c thi t b , tr m bi n áp i n ...) có giá t trên 300 tri u n dư i 1 t ng t ch c u th u trên cơ s l a ch n năng l c và giá d th u c a ít nh t 3 nhà th u tham gia. Trư ng h p h t th i h n thông báo không có 3 nhà th u tham gia gói th u thì Ch u tư trình UBND huy n xem xét quy t nh. Quy trình th c hi n u th u như sau: + Thông báo công khai v vi c t ch c u th u, a i m, th i gian phát hành h sơ yêu c u; + L p h sơ yêu c u và phát hành h sơ yêu c u; + ChuNn b h sơ xu t; + ánh giá, xem xét h sơ xu t; + Trình duy t, thNm nh và phê duy t k t qu ch n nhà th u; + Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p ng. g) Các trư ng h p sau ây ư c phép ch nh th u: - Gói th u th c hi n c p bách kh c ph c h u qu thiên tai, bão lũ; - Gói th u ã t ch c u th u nhưng ch có m t nhà th u tham gia; - Gói th u th c hi n theo hình th c khoán g n theo ơn v s n phNm (tri u ng/km, m2...) nh m huy ng s c lao ng c a dân, do dân t t ch c th c hi n, Ngân sách Nhà nư c h tr dư i 70% s v n u tư trong báo cáo kinh t k thu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i) Công trình do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng t i thi u 50% giá tr h p ng, nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a công trình; công trình do các doanh nghi p thi công hình th c u th u và ch nh th u ư c t m ng t i thi u 30% giá tr h p ng nhưng không vư t quá k ho ch v n hàng năm c a công trình. h) Quy nh c th v quy trình, hình th c ch n nhà th u, u th u và h p ng xây d ng th c hi n theo S tay hư ng d n v u th u do B K ho ch và u tư, U ban Dân t c ph i h p ban hành. 2.5.2. Ch t ch UBND huy n phê duy t ho c u quy n phê duy t k t qu u th u các gói th u (tr gói th u xây l p có giá dư i 300 tri u do Ch u tư phê duy t) theo ngh c a Ch u tư. Ch u tư phê duy t k t qu ch nh th u và các gói th u ư c u quy n. 2.5.3. Giám sát ho t ng xây d ng. a) T ch c giám sát thi công công trình xây d ng bao g m: ch u tư, tư v n giám sát, giám sát tác gi và ban giám sát xã. Ch u tư l a ch n ơn v tư v n có năng
 9. l c giám sát thi công. Trư ng h p không có t ch c tư v n giám sát thi công theo quy nh, tuỳ theo i u ki n c th , Ch u tư t ch c th c hi n giám sát thi công và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. b) Giám sát c a ch u tư th c hi n theo i u 21 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004. 2.5.4. Nghi m thu, bàn giao, qu n lý khai thác công trình a) Nghi m thu công trình: ch u tư t ch c nghi m thu công trình hoàn thành, thành ph n nghi m thu g m: - i di n ban Qu n lý d án; - i di n các ơn v : tư v n thi t k , t ch c thi công xây d ng, tư v n giám sát; - i di n giám sát c a ch u tư, i di n Ban giám sát c a xã và i di n t ch c, cá nhân qu n lý s d ng công trình. Tuỳ trư ng h p c th , ch u tư m i thêm thành ph n có liên quan tham gia nghi m thu. b) Bàn giao qu n lý, khai thác công trình - Sau khi nghi m thu, ch u tư ph i bàn giao công trình cho UBND xã giao cho thôn b n, ơn v , cá nhân có trách nhi m qu n lý s d ng, b o trì và bàn giao toàn b h sơ, tài li u có liên quan n công trình cho UBND xã; - Duy tu, b o dư ng: + Nh ng công trình h t ng n m trên a bàn xã có tính ch t s d ng cho khu v c liên xã, không do UBND xã qu n lý (phòng khám khu v c, ư ng giao thông liên xã, trư ng dân t c n i trú...) thì vi c duy tu b o dư ng do các ơn v ư c giao qu n lý th c hi n t ngu n kinh phí duy tu b o dư ng hàng năm; + Nh ng công trình và h ng m c công trình ph c v kinh doanh d ch v ho c ph c v l i ích cho h và nhóm h do ngư i s d ng qu n lý, t duy tu b o dư ng; + Nh ng công trình h t ng ph c v l i ích chung trong ph m vi xã, thôn (k c nh ng công trình h t ng ư c u tư b ng các ngu n v n không thu c Chương trình 135) do c p có thNm quy n giao cho UBND xã qu n lý ư c s d ng v n h tr t NSTW c a Chương trình 135, NS P và các ngu n huy ng khác duy tu b o dư ng; + Nh ng công trình h t ng ph c v l i ích chung trong ph m vi xã, thôn ư c s d ng v n h tr t NSTW, NS P và các ngu n huy ng khác duy tu b o dư ng. Hàng năm, UBND xã l p k ho ch duy tu b o dư ng các công trình do xã qu n lý, s d ng trình UBND huy n phê duy t, v n duy tu b o dư ng ư c giao thành 1 kho n riêng trong ngân sách c a xã hàng năm. UBND xã là Ch u tư ngu n v n duy tu b o dư ng c a xã, trên cơ s v n ư c phân b , giao cho Ban qu n lý d án xã (n u
 10. có) ho c thôn, b n có công trình duy tu b o dư ng l p d toán chi ti t: v n h tr c a ngân sách nhà nư c, v n huy ng, v t tư, lao ng huy ng trong c ng ng trình ch u tư phê duy t. Giá c v t tư, lao ng theo m t b ng giá t i khu v c xã do ch u tư quy t nh. Tuỳ theo tính ch t công vi c, trư ng thôn, b n t ch c nhân dân trong thôn b n t duy tu ho c thành l p t , nhóm duy tu th c hi n. Ch u tư ký h p ng và t ch c nghi m thu, thanh toán v i i di n t nhóm th c hi n có xác nh n c a Trư ng thôn; Trên cơ s các quy nh hi n hành v qu n lý xây d ng cơ b n c a Nhà nư c ban hành và Thông tư này, UBND t nh c th hoá hư ng d n th c hi n công tác duy tu b o dư ng. 3. D án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn và c ng ng 3.1. i tư ng ư c ào t o, b i dư ng: 3.1.1. Cán b chuyên trách và công ch c c p xã; cán b không chuyên trách c p xã và c p thôn, b n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và các văn b n s a i, b sung (n u có); 3.1.2. Cán b ư c c p trên tăng cư ng v giúp xã; 3.1.3. Các thành viên trong Ban Qu n lý và Ban Giám sát xã; 3.1.4. Ngư i có uy tín trong c ng ng c a thôn, b n; 3.1.5. H nghèo và các h có kinh nghi m có vai trò tích c c trong công tác xoá ói giám nghèo, phát tri n nông thôn c a xã và thôn b n; 3.1.6. Cán b ngu n trong di n quy ho ch c a xã; 3.1.7. C ng tác viên tr giúp pháp lý c p xã, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý xã; 3.1.8. Thanh niên ngư i dân t c thi u s trong tu i 16 - 25. Trong t t c các i tư ng t i kho n 3.1, ưu tiên cán b là ngư i dân t c thi u s và ph n . 3.2. N i dung ào t o, b i dư ng a) Các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi; ki n th c khoa h c k thu t, nâng cao nh n th c và v n d ng vào phát tri n kinh t h gia ình; b) Cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n Chương trình 135: ki n th c v qu n lý d án u tư, giám sát ánh giá, báo cáo t ng h p, ng d ng công ngh tin h c trong qu n lý u tư, báo cáo t ng h p và giám sát ánh giá; thanh quy t toán v n c a các d án và chính sách thu c Chương trình 135 giai o n II;
 11. c) Quy ch dân ch cơ s và s tham gia c a c ng ng trong vi c tham gia th c hi n Chương trình: t ch c h p dân, t ng h p ý ki n, l p k ho ch, giám sát u tư; d) H tr d y ngh cho ng bào ngư i dân t c thi u s (th c hi n l ng ghép v i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn, ch áp d ng i v i thanh niên trong tu i 16 - 25); e) Ki n th c pháp lu t có liên quan. 3.3. Tài li u ào t o, b i dư ng Tài li u ào t o, b i dư ng do U ban Dân t c ch trì ph i h p các b , ngành liên quan t ch c biên so n và xu t b n; tài li u c thù c a a phương do UBND t nh ch o biên so n, s d ng th ng nh t t i a phương. 3.4. Th i gian, hình th c ào t o, b i dư ng. 3.4.1. ào t o, b i dư ng cán b xã và thôn, b n: th i gian cho m t l p t 3 n 4 ngày, t i a không quá 7 ngày. Riêng i v i Ban Qu n lý d án, ch u tư n u xét th y c n thi t ph i ào t o, b i dư ng thì th i gian ào t o, b i dư ng cho m t l p không quá 20 ngày; tài li u ào t o, b i dư ng do UBND t nh ch o biên so n và phê duy t; 3.4.2. ào t o, b i dư ng c ng ng (ngư i dân): th i gian cho m t l p t 2 n 3 ngày, t i a không quá 5 ngày. Hình th c ào t o, b i dư ng ch y u t p trung t i t ng thôn, b n ho c liên thôn b n, t ch c h i ngh u b , tham quan h c t p mô hình s n xu t. N u xét th y c n thi t n i dung ào t o, b i dư ng thì có th t p hu n, ào t o l p l i l n 2 sau 6 tháng ho c 1 năm tr lên, nhưng ph i l a ch n n i dung cho thi t th c và th i gian t p hu n, ào t o không quá 2 ngày. Kinh phí i tham quan, h c t p trong và ngoài t nh t i a không quá 5% t ng kinh phí k ho ch v n d án hàng năm. 3.5. K ho ch ào t o, b i dư ng 3.5.1.Căn c vào các v n ưu tiên trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình trong giai o n th c hi n, căn c n i dung và i tư ng ào t o, b i dư ng, UBND xã th ng kê, phân lo i trình , năng l c chuyên môn, l a ch n nh ng i tư ng và nguy n v ng ào t o, b i dư ng t ng h p báo cáo UBND huy n; 3.5.2. UBND huy n phân lo i i tư ng, t ng h p nhu c u ào t o, b i dư ng, nhu c u v n, l p k ho ch ào t o, báo cáo UBND t nh; 3.5.3. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì t ch c l p k ho ch ào t o, b i dư ng hàng năm và dài h n trình UBND t nh phê duy t; 3.5.4.Căn c k ho ch v n th c hi n d án ã giao, Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính xây d ng k
 12. ho ch phân b v n, báo cáo UBND t nh, trình H i ng nhân dân t nh quy t nh và ghi theo c t m c riêng. - UBND huy n tr c ti p qu n lý t ch c th c hi n ph n kinh phí ào t o thu c k ho ch v n do UBND huy n ư c giao; - Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh và s , ban ngành liên quan ch qu n lý ph n kinh phí ư c phân b theo k ho ch. 3.5.5. Kinh phí th c hi n d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p c a ngân sách nhà nư c. Vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng c a d án th c hi n như sau: - Chi in n các lo i tài li u ào t o th c hi n theo quy nh hi n hành; - Chi biên so n chương trình, giáo trình: M c chi áp d ng theo qui nh t i Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính; - Chi tr thù lao cho gi ng viên, chuyên gia nư c ngoài (n u có) theo m c quy nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n, qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành; - Chi h tr ti n ăn, ng , i l i, văn phòng phNm, nư c u ng và các kho n chi khác cho h c viên, i bi u trong th i gian ào t o theo Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; - Riêng i v i i tư ng là cán b công ch c c p xã, cán b chuyên trách và cán b không chuyên trách c p xã, cán b không chuyên trách thôn và t dân ph theo Ngh nh 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch chính sách i v i cán b công ch c xã, phư ng, th tr n các xã BKK, xã biên gi i, xã ATK, xã khu v c II có thôn b n BKK, thôn b n BKK xã khu v c II và ngư i không hư ng lương khi ư c tham gia h c t p b i dư ng thu c di n u tư chương trình thì ư c c p toàn b chi phí h c t p, ăn , i l i theo m c chi quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC; - i v i thanh niên ngư i dân t c thi u s tu i t 16 - 25 ư c c p có thNm quy n c i h c ngh thì ngoài ch theo quy nh t i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn còn ư c h tr thêm: + Ti n ăn trong th i gian h c ngh : t i a 10.000 ng/ngư i/ngày; + Ti n i l i: Ngư i nghèo h c ngh xa nơi cư trú t 15 km tr lên ư c h tr ti n i l i theo giá vé phương ti n giao thông công c ng, nhưng t i a không quá 200.000 ng/ngư i/khoá h c; + Chi phí qu n lý l p h c (t i a không quá 5% giá tr d toán). Căn c m c chi t i các hư ng d n c a trung ương, UBND t nh ch o th c hi n m c chi t ng n i cho phù h p v i i u ki n c a t nh.
 13. 4. Chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. Th c hi n theo Quy t nh s 112/2007/Q -TTg ngày 19/7/2007 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n s 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 c a U ban Dân t c v vi c hư ng d n th c hi n chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. II. I V I CÁC NHI M V TH C HI N B NG D ÁN THÌ T CH C QU N LÝ D ÁN TH C HI N NHƯ SAU. 1. Ch u tư Công trình, d án u tư có tính liên hoàn, s d ng trên ph m vi liên xã do U ban nhân dân huy n làm ch u tư; công trình, d án do m t xã qu n lý s d ng, phân giao cho U ban nhân dân xã làm ch u tư. Trong trư ng h p xã có khó khăn trong vi c làm ch u tư, UBND huy n có trách nhi m c cán b giúp xã xã có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p xã chưa i u ki n làm ch u tư, U ban nhân dân huy n giao cho ơn v có ch c năng phù h p c a huy n làm ch u tư. UBND xã c ngư i tham gia cùng v i ch u tư qu n lý d án và t ch c ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. 2. Ban qu n lý d án 2.1. Ch u tư có th quy t nh thuê cá nhân, t ch c tư v n ho c thành l p Ban qu n lý d án (n u c n thi t) giúp Ch u tư qu n lý i u hành d án. 2.2. Trư ng h p Ch u tư thuê cá nhân, t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì cá nhân, t ch c tư v n ó ph i có i u ki n, năng l c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Trách nhi m và quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng tho thu n gi a hai bên. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, Ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy qu n lý c a mình ho c ch nh m t u m i ki m tra theo dõi vi c th c hi n h p ng tư v n qu n lý d án. 2.3. Trư ng h p Ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án thì nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án do Ch u tư giao ho c u quy n cho Ban Qu n lý d án th c hi n m t ph n ho c toàn b các nhi m v , quy n h n c a Ch u tư. Vi c thành l p Ban qu n lý d án th c hi n như sau: 2.3.1. Xã là ch u tư: s d ng Ban qu n lý d án chung c a xã th c hi n, Ban qu n lý d án c a xã có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i KBNN huy n và s d ng con d u c a xã giao d ch. N u xã chưa có Ban qu n lý d án thì thành l p Ban qu n lý d án theo hư ng d n t i Thông tư này; 2.3.2. C p huy n là ch u tư: UBND huy n thành l p ban qu n lý d án ho c giao cho Ban qu n lý d án ã có th c hi n. Ch t ch ho c phó Ch t ch UBND huy n
 14. không kiêm nhi m trư ng ban qu n lý d án. Ban qu n lý d án huy n ư c m tài kho n t i KBNN huy n và có con d u riêng. 3. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và Ban Qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án: 3.1. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư: 3.1.1. T ch c l p, trình c p quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình vµ k ho ch u th u; 3.1.2. T ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình; 3.1.3. Phê duy t k t qu ch nh th u và trình phê duy t k t qu l a ch n nhà th u; 3.1.4. Ký k t h p ng v i các nhà th u; 3.1.5. Thanh toán cho nhà th u theo ti n h p ng ho c theo biên b n nghi m thu; 3.1.6. Nghi m thu ưa công trình xây d ng vào khai thác, s d ng. Tuỳ theo c i m c th c a d án, ch u tư có th u quy n cho Ban Qu n lý d án th c hi n m t ph n ho c toàn b các nhi m v , quy n h n c a mình. 3.2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý d án; 3.2.1.Th c hi n các th t c v giao nh n t, chuNn b m t b ng xây d ng và các công vi c khác ph c v cho vi c xây d ng công trình; 3.2.2. ChuNn b h sơ Báo cáo Kinh t - K thu t xây d ng công trình, k ho ch u th u c p quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t theo quy nh; 3.2.3. L p h sơ xu t, h sơ m i d th u (n u có), thông báo công khai v u th u và t ch c l a ch n nhà th u; 3.2.4. àm phán, ký k t h p ng v i các nhà th u theo u quy n c a ch u tư; 3.2.5. Th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình khi có i u ki n năng l c; 3.2.6. Nghi m thu, thanh toán, quy t toán theo h p ng ký k t; 3.2.7. Qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n , chi phí xây d ng, an toàn và v sinh môi trư ng c a công trình xây d ng; 3.2.8. Nghi m thu, bàn giao công trình; 3.2.9. L p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm, báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng;
 15. 3.2.10. Ban Qu n lý d án ư c ng th i qu n lý nhi u d án khi ư c ch u tư cho phép. 4. Nhi m v c a ch u tư và t ch c tư v n qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thuê tư v n qu n lý d án 4.1. Trách nhi m c a ch u tư: 4.1.1. L a ch n và ký h p ng v i t ch c tư v n qu n lý d án i u ki n năng l c phù h p v i d án; 4.1.2. Ký thanh toán cho nhà th u theo yêu c u c a tư v n qu n lý d án; 4.1.3. T o m i i u ki n cho ho t ng c a t ch c tư v n qu n lý d án; 4.1.4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i khi thông ng v i t ch c tư v n qu n lý d án ho c nhà th u làm th t thoát v n u tư. 4.2. Nhi m v c a t ch c tư v n qu n lý d án: 4.2.1. L p h sơ yêu c u, h sơ m i th u (n u có), tư v n l a ch n nhà th u; 4.2.2. Th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình n u i u ki n năng l c; 4.2.3. Nghi m thu, thanh toán, quy t toán các h p ng do Ch u tư ã ký k t; tư v n qu n lý d án ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v tính chính xác, h p lý c a giá tr thanh toán; 4.2.4. Qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n , chi phí xây d ng, an toàn và v sinh môi trư ng c a d án; 4.2.5. Nghi m thu, bàn giao công trình; 4.2.6. L p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm, l p báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng; Tuỳ i u ki n c a d án, ch u tư có th giao các nhi m v khác cho tư v n qu n lý d án và ph i ư c ghi c th trong h p ng. 4.2.7. T ch c tư v n qu n lý d án ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng. Ph i b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra trong quá trình qu n lý d án. Tư v n qu n lý d án ph i ch u trách nhi m v các ho t ng qu n lý d án t i công trư ng xây d ng. 5. Ban Giám sát xã Các xã (k c xã khu v c II có thôn b n BKK) thành l p Ban giám sát xã giám sát vi c th c hi n các dù ¸n, chính sách h tr c a Chương trình 135 trên a bàn xã. Ban Giám sát xã do Ch t ch UBND xã quy t nh thành l p theo ngh c a M t
 16. tr n T qu c xã. Thành ph n Ban giám sát xã bao g m: m t s i di n các t ch c chính tr xã h i c a xã; i di n H i ng nhân dân xã; nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng, có năng l c, kinh nghi m ho t ng giám sát. Nh ng xã khu v c II có thôn BKK thì Ban giám sát xã ph i có ít nh t 2 i di n c a thôn BKK do dân b u ra tham gia. 5.1. Ban Giám sát c a xã có nhi m v giám sát xây d ng công trình, d án th c hi n trên a bàn xã t giai o n l a ch n công trình, kh o sát thi t k n thi công, nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng, thanh quy t toán công trình và b o hành công trình. 5.2. Trong quá trình thi công công trình, Ban Giám sát xã ph i h p v i giám sát c a ch u tư (giám sát c a ban qu n lý d án, tư v n giám sát), giám sát tác gi có nhi m v giám sát ch t lư ng, kh i lư ng, giá v t li u, ti n thi công,... là thành viên nghi m thu công trình các giai o n. III. S D NG NGU N V N U TƯ 1. V n u tư : Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n quy nh t i Quy t nh 07/2006/Q -TTg: 1.1. Ngân sách Trung ương (bao g m c v n vay và v n vi n tr ngoài nư c) u tư tr c ti p cho Chương trình 135; 1.2. Ngân sách a phương u tư tr c ti p cho Chương trình 135; 1.3. Ngu n v n huy ng h p pháp t i a phương; ngu n h tr c a các ngành, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác óng góp b ng ti n, v t tư, lao ng; ngu n l c huy ng t i ch c a dân, ch y u là v t tư, lao ng, không huy ng b ng ti n m t i v i h nghèo. 2. Phân b ngu n v n các d án, chính sách 2.1. Vi c l p d toán, phân b , qu n lý v n ngân sách th c hi n theo lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n; 2.2. i v i các xã BKK, thôn b n th c hi n nhi m v c a chương trình t NS P theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , UBND t nh b trí v n th c hi n m b o ít nh t m c tương ương v i nh m c v n c a NSTW. 3. S d ng ngu n v n NSTW 3.1. Ngu n v n NSTW ch ư c s d ng chi h tr cho các d án, chính sách theo các n i dung t i m c I, ph n II c a Thông tư này. 3.2. i v i v t li u xây d ng, gi ng cây tr ng, v t nuôi và nh ng hàng hoá khác mua c a dân s d ng vào các d án c a Chương trình 135 thì giá c ph i phù h p m t b ng chung c a giá c trên a bàn cùng th i i m; ch ng t thanh toán là gi y
 17. biên nh n mua bán v i các h dân, có xác nh n c a trư ng thôn, b n nơi bán, ư c UBND xã xác nh n. 3.3. Nh ng a phương có công trình, d án ã tri n khai th c hi n theo các hư ng d n c a Chương trình 135 giai o n 1999 - 2005 trư c khi có hư ng d n t i thông tư này ư c s d ng v n c a Chương trình 135 giai o n II t ngu n v n Trung ương giao theo k ho ch hàng năm b trí ti p cho các công trình hoàn thành ã quy t toán, hoàn thành chưa quy t toán và thi công d dang trên a bàn các xã ti p t c th c hi n Chương trình 135 giai o n II. 3.4. Kinh phí ho t ng c a cơ quan ch o chương trình các c p a phương ư c m b o t ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác th c hi n. i v i các t nh ư c nh n b sung cân i t NSTW ư c s d ng kinh phí c a Chương trình h tr chi cho ho t ng Ban Ch o: Ho t ng ki m tra, giám sát, t ch c h p tri n khai, sơ k t, t ng k t th c hi n chương trình, công tác phí cho cán b i d các h i ngh , t p hu n c a t nh, huy n và trung ương, thi t b văn phòng cho các ho t ng c a Ban Ch o; m c h tr hàng năm không quá 0,5% t ng kinh phí NSTW h tr cho chương trình v i m c t i thi u m i t nh 50 tri u ng/năm, t i a 500 tri u ng/năm và ư c th c hi n t năm 2007. U ban nhân dân t nh phân b c th cho Ban Ch o c a t nh, cơ quan ch o tr c ti p các h p ph n và các c p a phương. 3.5. Ngu n v n u tư th c hi n Chương trình 135 t ngân sách u ph i qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua Kho b c Nhà nư c. i v i các ngu n óng góp b ng ti n m t c a dân, v t tư, tài tr b ng hi n v t, lao ng ho c b ng công trình hoàn thành, căn c ơn giá hi n v t và giá tr ngày công lao ng, cơ quan tài chính quy i ra ng Vi t Nam làm l nh thu ngân sách, ng th i làm l nh chi ngân sách g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán vào giá tr công trình, d án và t ng h p vào thu, chi Ngân sách Nhà nư c. 3.6. Căn c d toán chi b sung có m c tiêu t NSTW cho ngân sách a phương ư c c p có thNm quy n giao cho các t nh thu c ph m vi chương trình; B trư ng B Tài chính chuy n v n cho các a phương theo quy nh t i Thông tư s 86/2006/TT- BTC ngày 18/9/2006 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n b sung có m c tiêu t NSTW cho NS P và các văn b n s a i (n u có). IV. T NG H P, GIAO VÀ BÁO CÁO K HO CH. Vi c l p, phân b , quy t nh giao d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí Chương trình 135 th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n. V. KI M TRA, GIÁM SÁT ÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO K T QU . 1. Ki m tra, giám sát, ánh giá 1.1. UBND t nh ch u trách nhi m tr c ti p, toàn di n v ch t lư ng, ti n , hi u qu chương trình trên a bàn t nh. Căn c m c tiêu c a Chương trình 135 và i u ki n th c t c a t nh, UBND t nh ch o các huy n xây d ng các ch tiêu t ư c theo ti n t ng năm, t ng giai o n và k t thúc chương trình làm cơ s giám sát ánh giá k t qu chương trình trên a bàn toàn t nh.
 18. 1.2. UBND t nh ch o các ơn v , các huy n thư ng xuyên t ch c ki m tra th c hi n chương trình. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh ch trì xu t k ho ch, n i dung ki m tra, giúp UBND t nh t ng h p, báo cáo k t qu ánh giá v Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 trung ương (U ban Dân t c). 1.3. UBND t nh ch o các s , ban, ngành, UBND các huy n, các ơn v liên quan t o i u ki n H ND các c p a phương, M t tr n T qu c và cơ quan oàn th xã h i các c p, c ng ng tham gia giám sát và ph i h p giám sát th c hi n Chương trình. 1.4. U ban Dân t c: - Ch trì ph i h p các b , ngành liên quan xu t k ho ch và t ch c ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình hàng năm, gi a kỳ và khi k t thúc Chương trình; - Ph i h p v i Ki m toán Nhà nư c xây d ng k ho ch ki m toán th c hi n Chương trình hàng năm trình Chính ph quy t nh. 2. Ch báo cáo k t qu th c hi n 2.1. Căn c ch s giám sát ánh giá k t qu th c hi n chương trình c a U ban Dân t c ban hành, UBND t nh có trách nhi m ch o t ch c th c hi n thu th p báo cáo các c p a phương t ng h p báo cáo g i Ban Ch o Chương trình Trung ương. Cơ quan qu n lý Chương trình m i c p a phương ph i có cán b chuyên trách v công tác báo cáo t ng h p. Riêng s li u gi i ngân v n, trư c khi g i báo cáo, yêu c u các ch u tư ph i i chi u s li u có xác nh n c a KBNN t i nơi m tài kho n. 2.2. Báo cáo nh kỳ hàng quý, năm th c hi n theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBDT ngày 08/8/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v vi c Ban hành Quy nh v ch và bi u m u báo cáo Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010. Ngoài báo cáo chung, các cơ quan chuyên môn c a t nh báo cáo cơ quan c p trên theo quy nh. 2.3. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương t ng h p g i báo cáo Ban Ch o Trung ương theo kỳ 6 tháng và c năm; Ph n III. T CH C TH C HI N 1. Căn c thông tư liên t ch này và theo ch c năng nhi m v , các cơ quan Trung ương có liên quan hư ng d n, c th hoá nh ng n i dung c n thi t. 2. X lý nh ng v n chuy n ti p: m b o nguyên t c khi th c hi n theo Thông tư hư ng d n m i không làm gián o n ho c ch m ti n th c hi n chương trình, c th như sau: - D án H tr phát tri n s n xu t: nh ng d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c ngày Thông tư này có hi u l c ang tri n khai d dang thì ư c th c hi n theo
 19. hư ng d n t i th i i m phê duy t. Nh ng d án ã ư c phê duy t nhưng chưa th c hi n thì ư c b sung, i u ch nh theo quy nh hi n hành; - D án Phát tri n cơ s h t ng: nh ng d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t, l a ch n th u xây d ng trư c ngày Thông tư liên t ch này có hi u l c ư c th c hi n theo các hư ng d n phù h p t i th i i m phê duy t; - D án ào t o cán b cơ s và c ng ng: nh ng l p ào t o ã ư c c p có thNm quy n phê duy t k ho ch, d toán nhưng chưa th c hi n ư c b sung, i u ch nh k ho ch và d toán (n u có) theo hư ng d n t i thông tư này. Nh ng l p ào t o ã th c hi n ho c th c hi n d dang th c hi n theo hư ng d n t i th i i m phê duy t, ho c i u ch nh theo hư ng d n m i n u c n thi t; - Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng văn b n áp d ng th c hi n ư c trích d n c th t i thông tư liên t ch này ư c c p có thNm quy n quy t nh thay th s a i b sung thì nh ng văn b n ó ư c áp d ng theo nh ng n i dung thay i, b sung tương ng c a văn b n ó. 3. UBND t nh c th hoá, hư ng d n cho phù h p v i i u ki n c i mc a a phương. 4. UBND t nh giao cơ quan làm công tác dân t c c a t nh làm Cơ quan thư ng tr c chương trình. Cơ quan thư ng tr c Chương trình ch trì ph i h p các s , ngành c a t nh tham mưu giúp UBND t nh qu n lý Chương trình và có nhi m v : 4.1. Th ng nh t v i S K ho ch và u tư, S Tài chính t nh, hư ng d n các huy n l p k ho ch hàng năm, t ng h p k ho ch v n th c hi n t ng năm trên a bàn báo cáo UBND t nh; 4.2. T ng h p k ho ch v n th c hi n các d án, chính sách thu c Chương trình 135 các huy n g i S K ho ch và u tư, S Tài chính th c hi n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn; 4.3. Trên cơ s hư ng d n c a các B , ngành trung ương; ch trì ph i h p các ơn v liên quan tham mưu xu t UBND t nh ban hành hư ng d n phù h p v i i u ki n a phương; 4.4. Th c hi n m t s n i dung c a d án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b cơ s và c ng ng khi ư c UBND t nh giao. 4.5. Ch trì giúp Ban Ch o các chương trình m c tiêu c a t nh t ch c ki m tra, theo dõi, ánh giá, t ng h p báo cáo theo quy nh c a t nh và Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương; 4.6. Th c hi n các nhi m v khác do UBND t nh phân công. 5. UBND huy n thành l p Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a huy n. Cơ quan thư ng tr c huy n tham mưu giúp UNBD huy n qu n lý, ch o, ki m tra và t ng h p báo cáo th c hi n Chương trình t các ơn v qu n lý th c hi n và các xã có d án trên toàn a bàn huy n.
 20. 6. Trư ng h p xã làm ch u tư (k c các xã khu v c II có các thôn b n BKK trong di n u tư Chương trình), n u c n thi t ph i l p Ban Qu n lý d án thì c p xã có m t Ban Qu n lý d án Chương trình 135 do UBND xã quy t nh thành l p. Thành ph n Ban Qu n lý d án c p xã bao g m Trư ng Ban qu n lý d án và thành viên: k toán, cán b UBND xã, cán b h p ng có chuyên môn, thành viên khác theo nhi m kỳ (trư ng ho c phó thôn, b n…) có công trình, d án u tư t i thôn và nh ng ngư i dân có uy tín trong c ng ng, ưu tiên thành viên tham gia Ban Qu n lý d án là n . Ban Qu n lý d án xã có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i KBNN huy n và ư c s d ng con d u c a UBND xã giao d ch. Ban Qu n lý d án làm nhi m v qu n lý chung các d án, chính sách trên a bàn do ch u tư giao. 7. Các ngành, các c p trên cơ s ch c năng nhi m v có trách nhi m ch o, ki m tra giám sát, ôn c th c hi n úng thông tư liên t ch này. 8. Thông tư này thay th Thông tư s 676/2006/TTLT/UBDT-KH T-TC-XD- NNPTNT ngày 8/8/2006 c a Liên b U ban Dân t c, B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng và Nông nghi p - PTNT v vi c hư ng d n th c hi n Chương trình Phát tri n Kinh t - Xã h i các xã BKK vùng ng bào dân t c và mi n núi và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Căn c Thông tư liên t ch này, các cơ quan Trung ương và a phương có trách nhi m s a i, b sung, thay th ho c bãi b nh ng n i dung c a văn b n ho c văn b n có liên quan ã ban hành nhưng không còn phù h p v i thông tư liên t ch này. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n vư ng m c, chưa phù h p ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c ph m vi Chương trình 135 giai o n II, ph n ánh v U ban Dân t c ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B XÂY D NG B TÀI CHÍNH B KH VÀ T TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Cao L i Quang Nguy n Công Nghi p Cao Vi t Sinh KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG, CH NHI M B NÔNG NGHI P VÀ PTNT U BAN DÂN T C TH TRƯ NG TH TRƯ NG H Xuân Hùng Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản