Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
109
lượt xem
20
download

Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1998/TTLT-BYT- Hà N i , ngày 27 tháng 6 năm 1998 BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 02/1998/TTLT-BYT- BTCCBCP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 01/1998/N -CP NGÀY 03/01/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH V H TH NG T CH C Y T NA PHƯƠNG Ngày 03 tháng 01 năm 1998 Chính ph ban hành Ngh nh s 01/1998/N -CP quy nh v h th ng t ch c y t a phương. thi hành Ngh nh này, liên B Y t - Ban t ch c - cán b Chính ph hư ng d n th c hi n như sau: A. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A S Y T :. CH C NĂNG C A S Y T : S y t là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), giúp U ban nhân dân th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác y t trên a bàn; qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v i v i công tác y t ; qu n lý kinh phí và nhân l c y t i v i h th ng y t trên a bàn t nh theo phân c p c a cơ quan có thNm quy n. S y t ch u s qu n lý toàn di n c a U ban nhân dân t nh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, k thu t, nghi p v c a B Y t . II. NHI M V , QUY N H N CH Y U C A S YT : 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p y t c a t nh; t ch c và ki m tra, giám sát vi c th c hi n sau khi quy ho ch, k ho ch ó ư c phê duy t; 2. Trình U ban nhân dân t nh ban hành ho c ban hành theo thNm quy n nh ng quy nh v chuyên môn, k thu t, nghi p v y t căn c vào các quy nh chung c a Nhà nư c và B y t ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh ó trên a bàn toàn t nh; 3. Qu n lý và t ch c th c hi n các ngu n kinh phí theo quy nh c a cơ quan tài chính Nhà nư c; 4. T ch c thanh tra, ki m tra chuyên ngành y t v v sinh, phòng ch ng d ch b nh, khám b nh ph c h i ch c năng, v sinh th c phNm, m phNm, dư c, trang thi t b y
  2. t , ki m tra vi c th c hi n chính sách và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh hi n hành; 5. Qu n lý t ch c, cán b , lao ng, ti n lương, ào t o b i dư ng i ngũ cán b y t theo phân c p c a U ban nhân dân t nh và quy nh c a Nhà nư c; 6. Qu n lý và s d ng có hi u qu nh ng cơ s v t ch t, v t tư, tài s n ư c U ban nhân dân t nh và Nhà nư c giao theo úng quy nh hi n hành; 7. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh, quy ch , tiêu chuNn, quy ph m, nh m c kinh t , k thu t, ã ư c Nhà nư c, B Y t , U ban nhân dân t nh ban hành v qu n lý dư c, thi t b , v t tư y t ; 8. Qu n lý hành ngh y dư c tư nhân trên a bàn t nh và th c hi n vi c c p, thu h i gi y phép hành ngh y, dư c tư nhân theo quy nh c a pháp lu t; 9. Ch trì ph i h p v i các ngành, oàn th , các t ch c xã h i trong t nh làm công tác truy n thông giáo d c s c kho và tham gia vào các ho t ng chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. 10. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do U ban nhân dân t nh và B y t giao; III. T CH C THU C S Y T BAO G M: 1. Các t ch c chuyên môn, k thu t tr c thu c S : 1.1. Trung tâm y t d phòng: Th c hi n các m t công tác v sinh, phòng ch ng d ch b nh, v sinh lao ng, phòng ch ng s t rét, bư u c , ki m d ch y t qu c t , v sinh th c phNm, v sinh h c ư ng... Nh ng t nh mi n núi, Tây Nguyên và nh ng t nh hi n ang còn ngư i b b nh s t rét và bư u c có t l trên 40% dân s thì v n ti p t c duy trì t ch c Trung tâm phòng ch ng s t rét và Trung tâm phòng ch ng bư u c trong m t th i gian nh t nh. Ch thành l p Trung tâm ki m d ch y t qu c t nh ng t nh, thành ph có sân bay, h i c ng, c a khNu l n, thư ng xuyên giao lưu v i qu c t , có nhi u ngư i và phương ti n v n t i chuy n qua l i. Ch thành l p Trung tâm s c kho lao ng và môi trư ng nh ng thành ph tr c thu c Trung ương và nh ng t nh có khu công nghi p l n có s lư ng ông công nhân; vi c thành l p Trung tâm s c kho lao ng và môi trư ng t nh ph i ư c s ng ý c a B y t và Ban t ch c - cán b Chính ph . 1.2. Trung tâm b o v s c kho bà m tr em - k ho ch hoá gia ình. 1.3. Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i: bao g m các b nh như lao, phong, da li u, tâm th n, m t h t.
  3. Nh ng t nh ã l ng ghép các chuyên khoa này vào các khoa trong b nh vi n a khoa ho c b nh vi n chuyên khoa t nh ho t ng thì không t ch c thành Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i. 1.4. Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho . 1.5. Trung tâm ki m nghi m dư c phNm, m phNm: Bao g m công tác ki m nghi m ch t lư ng dư c phNm, m phNm. 1.6. B nh vi n a khoa t nh: là ơn v khám b nh, ch a b nh cao nh t c a t nh. 1.7. B nh vi n a khoa khu v c: tuỳ theo nhu c u, c u trúc c a t ng c m dân cư t ch c d n các b nh vi n a khoa khu v c, nh m ưa các k thu t, d ch v khám ch a b nh n sát dân, m i ngư i u ư c chăm sóc t i b nh vi n g n nh t. 1.8. B nh vi n y h c c truy n t nh. 1.9. Các b nh vi n chuyên khoa như: Lao, tâm th n, nhi, ph s n, cán b , i u dư ng và ph c h i ch c năng, nh ng t nh ã thành l p, n u công su t s d ng giư ng b nh th p, không i u ki n ho t ng thì gi i th và ưa vào các khoa trong b nh vi n a khoa t nh ho t ng. 1.10. Trư ng trung h c y t : nh ng t nh ã có Trư ng cao ng ho c trung h c y t c a Trung ương óng t i a phương thì không thành l p trư ng trung h c y t t nh. Các ơn v trên ây có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c u nhi m m tài kho n t i ngân hàng; vi c t ch c các ơn v khác v i nh ng quy nh trên ây ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Y t và Ban t ch c - cán b Chính ph trư c khi t nh ra quy t nh. 1.11. Các Trung tâm y t huy n ( ư c hư ng d n t i ph n IV c a Thông tư này). 1.12. T ch c s n xu t, kinh doanh dư c và v t tư trang thi t b y t : ư c t ch c và th c hi n theo các quy nh c a lu t doanh nghi p Nhà nư c và hư ng d n c a ngành yt . 1.13. Phòng giám nh y khoa: làm nhi m v thư ng tr c v công tác chuyên môn k thu t y t cho H i ng giám nh, b ph n này ư c t t i b nh vi n a khoa t nh, nh ng t nh không có b nh vi n a khoa thì t t i S y t . 1.14. Giám nh y pháp t nh ư c t ch c theo quy nh c a Nhà nư c và B y t . 1.15. B o v s c kho cán b : ư c t ch c theo quy nh hi n hành, ngành y t ch u trách nhi m v công tác chuyên môn, k thu t. 1.16. B o hi m y t ư c t ch c theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Y t . 2. Các phòng ch c năng giúp vi c Giám cS yt - Phòng k ho ch t ng h p;
  4. - Phòng nghi p v y; - Phòng qu n lý dư c; - Phòng tài chính k toán; - Phòng t ch c cán b ; - Thanh tra y t ; - Phòng hành chính qu n tr . Các phòng trên ây là mô hình t ch c chung, các a phương căn c vào c i m, tình hình c th có th quy t nh thành l p các phòng v i s lư ng ít hơn. Trư ng h p c bi t c n t ch c thêm phòng ph i ư c s ng ý c a B Y t và Ban t ch c - cán b Chính ph . S y t do Giám c lãnh o; giúp vi c Giám c có t 02 - 03 Phó giám c; vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c S y t th c hi n theo úng quy nh t i Chương 2, i u 8 i m 5, 6 c a Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph và Thông tư s 233/TCCP-TC ngày 15/4/1993 c a Ban t ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh trên. IV. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C ATRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ VÀ THÀNH PH THU C T NH 1. Trung tâm y t huy n, qu n, th xã và thành ph thu c t nh (g i chung là Trung tâm y t huy n) là t ch c thu c S y t , ch u s qu n lý, ch o và hư ng d n, thanh tra, ki m tra c a Giám c S y t v chuyên môn, nghi p v , kinh phí, nhân l c y t ; ch u s qu n lý, ch o c a U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân huy n) trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t c a huy n trình cơ quan có thNm quy n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ư c phê duy t. Trung tâm y t huy n ư c t ch c trên cơ s h p nh t c a các t ch c y t hi n có c a huy n (phòng y t , i v sinh phòng d ch - ch ng s t rét, i BVSKBMTE - KHHG , t phòng ch ng b nh xã h i, b nh vi n huy n, phân vi n nh ng huy n sáp nh p, nhà h sinh khu v c, phòng khám a khoa khu v c...). Trung tâm y t huy n ư c t ch c thành 02 c p, có tư cách pháp nhân, ch có m t con d u, ư c Nhà nư c c p kinh phí và ư c m tài kho n t i Ngân hàng. 2. Trung tâm y t huy n có nh ng ch c năng, nhi m v , quy n h n ch y u sau ây: 2.1. Theo s ch o c a U ban nhân dân huy n xây d ng k ho ch phát tri n y t hàng năm c a huy n trình cơ quan có thNm quy n và t ch c tri n khai th c hi n sau khi k ho ch ư c phê duy t.
  5. 2.2. Th c hi n các nhi m v v khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, d phòng, k t h p y h c hi n i v i y h c c truy n dân t c, tiêm ch ng, phòng ch ng d ch b nh; phòng ch ng s t rét, bư u c , qu n lý thai s n, b o v s c kho bà m tr em và nhi m v chuyên môn, k thu t v k ho ch hoá gia ình; cung ng thu c, c bi t là thu c thi t y u cho c ng ng; ch o, ki m tra, hư ng d n các ho t ng v chuyên môn, nghi p v c a các ơn v y t công, nông, lâm trư ng, xí nghi p, cơ quan, trư ng h c... óng trên a bàn nh m làm t t công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, c bi t là nhi m v chăm sóc s c kho ban u theo quy nh c a S y t ; 2.3. Qu n lý t ch c, cán b , kinh phí, dư c, v t tư trang thi t b y t tuy n huy n và tuy n y t cơ s ; 2.4. Giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ki m tra vi c ch p hành lu t pháp trong ho t ng y t Nhà nư c và các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trên a bàn theo các quy nh c a Nhà nư c và s phân c p c a t nh; 2.5. Xây d ng, c ng c m ng lư i y t t huy n n xã, phư ng, th tr n, thôn, p, làng, b n... và hư ng d n, ki m tra các m t ho t ng chuyên môn, nghi p v iv i các Tr m y t cơ s ; 2.6. Xây d ng và có k ho ch b i dư ng i ngũ cán b y t , m b o cơ c u h p lý; th c hi n úng các ch chính sách i v i i ngũ cán b y t trong huy n; 2.7. T ng k t vi c ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t trong công tác khám ch a b nh, d phòng và phong trào y t cơ s ph bi n, áp d ng; 2.8. Ch trì ph i h p v i các ngành, oàn th , qu n chúng trong huy n làm công tác truy n thông giáo d c s c kho và tham gia vào các ho t ng chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. 2.9. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do U ban nhân dân huy n và S y t giao. 3. T ch c c u thành c a Trung tâm y t huy n bao g m: 3.1. Các ơn v chuyên môn k thu t: 3.1.1. i y t d phòng: Th c hi n công tác v sinh, phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng s t rét, bư u c và các b nh xã h i...; 3.1.2. i b o v s c kho bà m tr em - k ho ch hoá gia ình; 3.1.3. i y t lưu ng: áp d ng cho các huy n vùng cao, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa, tuỳ theo nhu c u c a m i huy n mà thành l p t 01 - 02 i, h tr cho y t cơ s khi chưa s c ho t ng. 3.1.4. B nh vi n huy n - các khoa lâm sàng và c n lâm sàng; tuỳ theo nhu c u, tình hình th c t , s giư ng ư c phân b cho t ng huy n mà t ch c các khoa như: Phòng khám a khoa trung tâm, ngo i-s n, n i-y h c c truy n dân t c, nhi-h i s c c p c u, lây, c n lâm sàng (xét nghi m, siêu âm, X quang, dư c v t tư y t ...); Ban
  6. lãnh o Trung tâm y t phân công m t ngư i trong ban lãnh o ph trách công tác i u tr c a Trung tâm. Nh ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có cơ s i u tr c a Trung ương và t nh óng trên a bàn, thu n l i v giao thông i l i thì ch t ch c phòng khám a khoa trung tâm ( các qu n, th xã, thành ph thu c t nh có th thành l p nhà h sinh khu v c) làm nhi m v sơ c u b nh nhân trư c khi chuy n lên tuy n trên, , khám ch a b nh thông thư ng. 3.1.5. Phòng khám b nh a khoa khu v c ư c t ch c nh ng huy n trư c ây sáp nh p, các huy n vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 3.1.6. T ch c Tr m y t cơ s ( ư c hư ng d n t i ph n V c a Thông tư này). 3.2. Các phòng ch c năng giúp vi c Giám c Trung tâm y t huy n bao g m: - Phòng K ho ch - Nghi p v ; - Phòng Tài v ; - Phòng T ch c hành chính qu n tr . Trung tâm y t huy n do Giám c lãnh o; giúp vi c Giám c có t 02 - 03 Phó giám c. Giám c, Phó giám c Trung tâm y t huy n do Giám c S y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi có s tho thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân huy n. V. TR M Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N. 1. T ch c y t cơ s trên a bàn xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m y t cơ s ) là ơn v k thu t y t u tiên ti p xúc v i nhân dân, n m trong h th ng y t Nhà nư c, có nhi m v th c hi n các d ch v k thu t chăm sóc s c kho ban u, phát hi n d ch s m và phòng ch ng d ch b nh, chăm sóc s c kho ban u và thông thư ng, cung ng thu c thi t y u, v n ng nhân dân th c hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình, tăng cư ng s c kho . Tr m y t cơ s có trách nhi m giúp Giám c Trung tâm y t huy n và Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân xã) th c hi n các nhi m v ư c giao v công tác y t trên a bàn. 2. Tr m y t cơ s ch u s qu n lý, ch o và hư ng d n c a Giám c Trung tâm y t huy n v chuyên môn, nghi p v , kinh phí và nhân l c y t ; ch u s qu n lý, ch o c a Ch t ch U ban nhân dân xã trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t trình cơ quan có thNm quy n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ã ư c phê duy t; ph i h p v i các ngành, oàn th trong xã tham gia vào ho t ng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân.
  7. 3. Kinh phí ho t ng và xây d ng cơ s v t ch t h t ng i v i Tr m y t cơ s ư c huy ng t các ngu n ngân sách c a Trung ương, a phương, vi n tr , t thi n, c ng ng... các ngu n thu, chi này ư c qu n lý theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Ch c năng, nhi m v và ch chính sách c th c a Tr m y t cơ s ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03/02/1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04/3/1995 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 08/TT-LB. 5. Trư ng tr m, Phó trư ng tr m y t cơ s do Giám c Trung tâm y t huy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi có s tho thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân xã. B. QU N LÝ BIÊN CH : Biên ch c a S y t và Trung tâm y t huy n do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh căn c vào nhi m v c a ngành, các nh m c c a Nhà nư c và tình hình th c t c a t nh trong ph m vi t ng biên ch hành chính s nghi p Nhà nư c phân b cho t nh. Trên cơ s ó, Giám c S y t cân i và phân b cho các t ch c thu c S và các Trung tâm y t huy n. C. T CH C TH C HI N: 1. V ch c năng, nhi m v và các t ch c c u thành c th cho t ng ơn v chuyên môn, k thu t thu c h d phòng, h khám, ch a b nh..... do B y t hư ng d n. 2. Giám c S y t và Trư ng Ban t ch c chính quy n t nh giúp U ban nhân dân t nh t ch c th c hi n Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, các văn b n v h th ng t ch c y t a phương trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 4. Trong quá trình th c hi n n u có gì khó khăn, vư ng m c ngh ph n nh v liên B nghiên c u, gi i quy t. Nguyên Phương Quang Trung ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản