Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 02/2008/ttlt-byt-bnv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV

  1. B YT -B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 02/2008/TTLT-BYT-BNV Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 43/2006/N -CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006 C A CHÍNH PH QUY NNH QUY N T CH , T CHNU TRÁCH NHI M V TH C HI N NHI M V , T CH C B MÁY, BIÊN CH VÀ TÀI CHÍNH I V I ƠN VN S NGHI P CÔNG L P TRONG LĨNH V C Y T Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p (sau ây g i t t là Ngh nh s 43/2006/N -CP); B Y t và B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 43/2006/N - CP trong lĩnh v c y t công l p như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG I U CH NH 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch , qu n lý và s d ng cán b , viên ch c c a ơn v s nghi p y t công l p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p (g i t t là ơn v ), bao g m: các cơ s khám b nh, ch a b nh; các cơ s y t d phòng; các ơn v nghiên c u k thu t y, dư c h c, ki m nghi m, ki m nh, giám nh, truy n thông giáo d c s c kh e; các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c dân s và các ơn v s nghi p y t công l p khác. Các ơn v nói trên th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. Các báo, t p chí tr c thu c B Y t trong khi chưa có văn b n hư ng d n c a B chuyên ngành ư c áp d ng Thông tư này. 3. Các ơn v s nghi p y t ư c phân lo i là t ch c khoa h c công ngh th c hi n theo Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p. 4. Các ơn v s nghi p giáo d c, ào t o trong lĩnh v c y t th c hi n theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o.
  2. II. QUY N T CH , T CHNU TRÁCH NHI M V TH C HI N NHI M V , T CH C B MÁY, BIÊN CH , QU N LÝ VÀ S D NG CÁN B , VIÊN CH C C A ƠN VN S NGHI P Y T CÔNG L P 1. V th c hi n nhi m v 1.1. Các nhi m v a. Nhi m v do cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao theo ch c năng, nhi m v c a ơn v ; b. Các nhi m v t xác nh khác ngoài nhi m v c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao phù h p v i ch c năng, nhi m v , năng l c và i u ki n th c hi n c a ơn v ; c. H p ng v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c v nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c công ngh , phòng ch ng d ch b nh, khám ch a b nh và các h p ng kinh t khác, phù h p v i kh năng, lĩnh v c chuyên môn c a ơn v và quy nh c a pháp lu t; d. Các ho t ng liên doanh liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. ơn v t b o m chi phí ho t ng và t b o m m t ph n chi phí ho t ng, tùy kh năng c a ơn v , ư c th c hi n thêm các nhi m v theo quy nh t i Kho n 3 i u 5 Ngh nh s 43/2006/N -CP. 1.3. Xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v Căn c các nhi m v ư c xác nh theo quy nh t i các i m 1.1, 1.2 Kho n 1 M c II c a Thông tư này, ơn v t xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v 5 năm, hàng năm và quy t nh các bi n pháp th c hi n. 2. V t ch c b máy 2.1. ơn v ư c quy t nh thành l p ho c gi i th , t ch c l i các khoa, phòng và t ch c khác tr c thu c trên cơ s quy ho ch ho c phương án ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2.2. ơn v ư c thành l p, s p x p l i, gi i th các t ch c s nghi p tr c thu c t b o m kinh phí ho t ng ho t ng d ch v phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao và phương án t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch c a ơn v . 3. V biên ch 3.1. L p k ho ch biên ch Căn c Thông tư Liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a B Y t - B N i v hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t
  3. nhà nư c; ch c năng, nhi m v , nhu c u và kh năng th c t , ngư i ng u ơn v xây d ng k ho ch biên ch hàng năm, trong ó ghi rõ s lư ng biên ch c n thi t c a t ng t ch c tr c thu c, yêu c u v ch t lư ng, cơ c u viên ch c, th i gian s d ng. 3.2. ThNm quy n quy t nh và phê duy t biên ch i v i ơn v t b o m chi phí ho t ng thư ng xuyên, ngư i ng u ơn v ư c quy n quy t nh k ho ch biên ch và có trách nhi m báo cáo k ho ch biên ch cơ quan ch qu n t ng h p, theo dõi, ki m tra, giám sát; i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên và ơn v ư c ngân sách Nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, ngư i ng u ơn v có trách nhi m trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch biên ch c a ơn v . 3.3. Ngư i ng u ơn v ư c ký h p ng thuê, khoán i v i nh ng công vi c không c n thi t b trí biên ch thư ng xuyên; ký h p ng lao ng và các hình th c h p tác khác v i chuyên gia, nhà khoa h c trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. V qu n lý, s d ng cán b , viên ch c 4.1. V tuy n d ng và ti p nh n Hàng năm, trên cơ s k ho ch biên ch c a ơn v ã ư c phê duy t, ngư i ng u ơn v xây d ng k ho ch tuy n d ng, trong ó xác nh rõ s lư ng c n tuy n c a t ng ng ch, i u ki n, tiêu chuNn, hình th c, th i gian tuy n d ng và báo cáo k ho ch tuy n d ng v i cơ quan có thNm quy n phê duy t. Riêng i v i ơn v t b o m chi phí ho t ng thư ng xuyên, ngư i ng u ơn v ư c quy n quy t nh k ho ch tuy n d ng. Ngư i ng u ơn v ư c quy t nh tuy n d ng viên ch c theo hình th c thi tuy n ho c xét tuy n phù h p v i c i m chuyên môn c a t ng lĩnh v c c n tuy n và i u ki n c th c a t ng ơn v ; t ch c th c hi n k ho ch tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i ng u ơn v ư c quy n quy t nh ti p nh n viên ch c ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng. 4.2. V ào t o, b i dư ng Hàng năm, căn c vào k ho ch biên ch và nhu c u ào t o, ngư i ng u ơn v xây d ng và t ch c tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , viên ch c c a ơn v . Ngư i ng u ơn v tr c thu c B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c quy t nh c cán b , viên ch c trong ơn v i h c t p, ào t o trong nư c và i h c t p, thăm quan, kh o sát nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i v i ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u do cơ
  4. quan ch qu n quy t nh vi c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài trên cơ s ngh c a ơn v . 4.3. V b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c và cho t ch c các ch c danh lãnh o, qu n lý c a ơn v Ngư i ng u ơn v trình cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c và cho t ch c c p phó c a ngư i ng u; quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c và cho t ch c các ch c danh lãnh o, qu n lý c a các t ch c tr c thu c ơn v theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v các quy t nh ó. i v i ơn v ã ư c x p h ng c bi t và các ơn v ư c B Y t quy t nh làm Trung tâm y t chuyên sâu c a khu v c, th c hi n theo quy nh c a B Y t . 4.4. V b nhi m ng ch, nâng ng ch, chuy n ng ch Ngư i ng u ơn v trình cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m ng ch, chuy n ng ch viên ch c i v i các ng ch tương ương ng ch bác sĩ cao c p; quy t nh b nhi m ng ch viên ch c i v i nh ng ngư i ư c tuy n d ng l n u; quy t nh b nhi m ng ch, chuy n ng ch sau ào t o ho c sau thi nâng ng ch cho viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.5. V b trí, phân công công tác, i u ng, bi t phái, luân chuy n, ch m d t h p ng làm vi c Ngư i ng u ơn v có trách nhi m b trí, phân công công tác, giao nhi m v cho viên ch c phù h p v i trình ào t o và ng ch c a viên ch c, b o m các ch , chính sách và i u ki n c n thi t viên ch c th c hi n nhi m v ; Ngư i ng u ơn v quy t nh vi c i u ng, bi t phái cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.6. V nâng b c lương Ngư i ng u ơn v ư c quy n quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên và trư c th i h n, ph c p thâm niên vư t khung i v i cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.7. V ch hưu trí, thôi vi c, kéo dài th i gian công tác Ngư i ng u ơn v có trách nhi m ra thông báo b ng văn b n v th i i m ngh hưu cho t t c cán b , viên ch c c a ơn v trư c 06 tháng tính n ngày cán b , viên ch c tu i ngh hưu.
  5. Ngư i ng u ơn v ra quy t nh ngh hưu i v i cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i cán b , viên ch c x p ng ch tương ương ng ch bác sĩ cao c p và c p phó c a ngư i ng u, sau khi ra thông báo v th i i m ngh hưu, ngư i ng u ơn v ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n ra quy t nh v vi c cán b , viên ch c ngh hưu theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i ng u ơn v ư c quy n gi i quy t vi c kéo dài th i gian công tác, thôi vi c, ch m d t h p ng làm vi c i v i cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.8. V nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t Ngư i ng u ơn v do cơ quan ch qu n c p trên nh n xét, ánh giá; Ngư i ng u ơn v có trách nhi m nh n xét, ánh giá t t c cán b , viên ch c trong ơn v ; th c hi n ch thi ua khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; Ngư i ng u ơn v ư c quy n quy t nh k lu t cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v t ng ch tương ương ng ch bác sĩ chính tr xu ng theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a ngư i ng u ơn v Ngư i ng u ơn v có trách nhi m theo quy nh t i i u 31 Ngh nh s 43/2006/N -CP và có các trách nhi m c th sau: 1.1. Ph bi n, quán tri t Ngh nh s 43/2006/N -CP và các văn b n hư ng d n th c hi n n toàn th cán b , viên ch c trong ơn v ; th ng nh t trong lãnh o, c p y ng, t ch c công oàn ơn v v ch trương, th i gian th c hi n, nh hư ng phát tri n ơn v trư c m t và lâu dài; xây d ng phương án t ch , t ch u trách nhi m theo hư ng d n c a B Tài chính và Thông tư này; 1.2. Báo cáo v i c p y ng c a ơn v trư c khi ngh v i c p trên ho c quy t nh nh ng v n : Quy ho ch phát tri n, k ho ch 5 năm, hàng năm và các bi n pháp th c hi n; thành l p, t ch c l i, gi i th các t ch c chuyên môn nghi p v và t ch c khác tr c thu c ơn v ; b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, khen thư ng, k lu t các ch c danh lãnh o qu n lý; phương án s p x p lao ng; 1.3. L y ý ki n c a Ban ch p hành công oàn ơn v các v n : Quy ch chi tiêu n i b ; quy ch dân ch cơ quan; quy ch làm vi c; quy ch khen thư ng, k lu t, quy nh v tuy n d ng, s d ng cán b viên ch c và ngư i lao ng; phương án liên doanh liên k t; phương án vay v n tín d ng, h tr u tư; ph i h p v i Ban ch p hành công oàn cùng c p t ch c H i ngh cán b , viên ch c hàng năm theo quy nh;
  6. 1.4. L y ý ki n c a H i ngh cán b , viên ch c ho c cán b ch ch t c a ơn v trư c khi ngh ho c quy t nh các v n : Quy ho ch phát tri n, k ho ch 5 năm, hàng năm và các bi n pháp th c hi n c a ơn v ; phương án s p x p lao ng; quy ch chi tiêu n i b ; quy ch dân ch cơ quan; 1.5. Báo cáo b ng văn b n xin ý ki n c a cơ quan ch qu n trư c khi quy t nh các n i dung t i i m 1.2, 1.3 Kho n 1 M c III Thông tư này trong trư ng h p c p y ng và Ban ch p hành công oàn ơn v có ý ki n chưa th ng nh t v i ngư i ng u ơn v ; 1.6. G i các quy t nh n cơ quan ch qu n trong th i h n 10 ngày, k t ngày ký ban hành các quy t nh v t ch c b máy, biên ch , nhân s quy nh t i i u 6, 7 và 8 c a Ngh nh s 43/2006/N -CP; 1.7. Th c hi n y ch thông tin, báo cáo thư ng xuyên theo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a cơ quan ch qu n v ho t ng c a ơn v . 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương 2.1. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n trách nhi m theo quy nh t i i u 32 Ngh nh s 43/2006/N -CP và có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này; t ch c sơ k t ánh giá tình hình th c hi n g i báo cáo v B Y t , B N i v trư c 31 tháng 12 hàng năm. 2.2. Các ơn v có trách nhi m xây d ng phương án t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 43/2006/N -CP trình cơ quan có thNm quy n phê duy t trư c tháng 7 năm 2008. Yêu c u v n i dung phương án t ch , t ch u trách nhi m không ph i ghi chi ti t các n i dung v tài chính, nhưng h sơ trình v i cơ quan ch qu n, ph i kèm theo quy t nh giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính c a cơ quan có thNm quy n và các tài li u h sơ liên quan. Cơ quan có thNm quy n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p phê duy t phương án trong th i h n 15 ngày làm vi c sau khi nh n ư c phương án trình c a ơn v s nghi p. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng vư ng m c, phát sinh, ngh các cơ quan, t ch c g i báo cáo v B Y t , B N i v xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG B N IV B TRƯ NG B YT
  7. Tr n Văn Tu n Nguy n Qu c Tri u Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Văn phòng Trung ương ng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph , Website B Y t ; - Các V , C c thu c B Y t và B N i v ; - Lưu: VT (B Y t , B N i v ), V TCCB (BYT) 03; V TCBC (BNV) 03; V Pháp ch (BNV) 03. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 23 tháng 1 năm 2008 c a B Y t và B N i v ) HƯ NG D N N I DUNG PHƯƠNG ÁN T CH , T CHNU TRÁCH NHI M THEO NGHN NNH S 43/2006/N -CP I. PH N CHUNG: 1. Tên t ch c: 2. a ch : 3. Cơ quan ch qu n: 4. Cơ quan quy t nh và ngày tháng thành l p: 5. Ch c năng, nhi m v theo quy nh c a cơ quan ch qu n: II. TH C TR NG T CH C VÀ HO T NG: 1. Tình hình t ch c: a) Lãnh o b) Cơ c u t ch c c) Cơ c u cán b , viên ch c và ngư i lao ng khác (phân theo ng ch viên ch c, trình , tu i, chuyên môn, ngo i ng …). 2. Tình hình tài chính và tài s n: a) B ng th ng kê tài s n
  8. b) Báo cáo tài chính hàng năm trong 3 năm li n k c) Di n tích nhà làm vi c, các cơ s d ch v (n u có) d) Di n tích t ư c giao s d ng (kèm theo các văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao quy n s d ng t: H p ng thuê t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t). 3. Th c tr ng ho t ng trong th i gian 3 năm g n ây: a) K t qu th c hi n nhi m v do cơ quan nhà nư c giao b) K t qu th c hi n nhi m v do ơn v t tìm ki m (tên nhi m v , t ch c t hàng, giá tr h p ng, k t qu tri n khai) c) K t qu th c hi n ho t ng d ch v (lo i h p ng, giá tr h p ng, l i nhu n, n p ngân sách) d) Nh ng ho t ng ph i h p, tham gia v i t ch c khác, h p tác qu c t (tên nhi m v , công vi c, t ch c ph i h p, k t qu th c hi n). ) Các công trình nghiên c u khoa h c, án, d án, sáng ch , gi i pháp h u ích ư c công nh n trong và ngoài nư c e) ánh giá chung v k t qu t ư c, nh ng thu n l i, khó khăn III. PHƯƠNG HƯ NG T CH C VÀ HO T NG: 1. D ki n cơ c u t ch c: a) D ki n s p x p các b ph n và t ch c tr c thu c b) Xác nh mô hình t ch c, tên g i, ch c năng, nhi m v c a t ch c và các b ph n tr c thu c c) D ki n thay i biên ch , phương án gi i quy t nhân l c sau khi s p x p l i t ch c 2. Phương hư ng ho t ng: a) D ki n thay i, b sung ch c năng, nhi m v b) nh hư ng ho t ng chuyên môn c a ơn v : n i dung, quy mô, ph m vi ho t ng, s n phNm, d ch v cung c p (s lư ng d tính hàng năm) 3. D ki n Phương án s p x p lao ng (n u có): IV. T CH C TH C HI N: 1. Các bư c ti n hành, n i dung và th i gian th c hi n
  9. 2. Các gi i pháp th c hi n: d ki n b sung v n, trang thi t b , nhân l c (s lư ng, t ngu n nào?) V. KI N NGHN: 1. Ki n ngh v i cơ quan ch qu n và cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c khác. ……, ngày…… tháng…… năm 2008 TH TRƯ NG ƠN VN Ký tên và óng d u Nơi nh n: - Cơ quan ch qu n; - Cơ quan có thNm quy n phê duy t Phương án; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản