Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
495
lượt xem
68
download

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH

  1. B Y T B LAO Đ NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B Đ c l p - T do - H nh phúc TÀI CHÍNH ******** ****** S : 03/2006/TTLT-BYT-BTC- Hà N i, ngày 26 tháng 01 năm 2006 BLĐTB&XH THÔNG TƯ B SUNG THÔNG TƯ LIÊN B S 14/TTLB NGÀY 30/9/1995 C A LIÊN B Y T - B TÀI CHÍNH - LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - BAN V T GIÁ CHÍNH PH HƯ NG D N TH C HI N VI C THU M T PH N VI N PHÍ Căn c Ngh đ nh s 95-CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí và Ngh đ nh s 33/CP ngày 23/5/1995 c a Chính ph s a đ i đi m 1, Đi u 6 c a Ngh đ nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Trong khi ch Chính ph ban hành chính sách vi n phí m i; đ b o đ m quy n l i c a ngư i b nh, cơ s khám, ch a b nh và th ng nh t qu n lý, liên t ch B Y t - B Tài chính - B Lao đ ng Thương binh và Xã h i b sung m t s n i dung c a Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí như sau: 1. Ban hành t m th i kèm theo Thông tư này Khung giá m t ph n vi n phí c a m t s d ch v y t phát sinh t năm 1995 đ n nay nhưng chưa đư c quy đ nh trong Khung giá m t ph n vi n phí ban hành kèm theo Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh xã h i - Ban v t giá Chính ph hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí. 2. Khung giá m t ph n vi n phí c a các d ch v y t này chưa bao g m chi phí c a các lo i thu c, ch t phóng x dùng trong ch n đoán, đi u tr ung thư, v t tư thay th , v t tư tiêu hao đ c bi t. 3. Căn c Khung giá m t ph n vi n phí các d ch v y t ban hành kèm theo Thông tư này và Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t - Tài chính - Lao đ ng thương binh và xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí; căn c vào tình hình kinh t , xã h i c a đ a phương; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh m c thu m t ph n vi n phí cho các cơ s khám, ch a b nh do đ a phương qu n lý; B trư ng B Y t quy t đ nh m c thu m t ph n vi n phí cho các cơ s khám, ch a b nh tr c thu c B Y t và các B , ngành khác. 4. B Y t có trách nhi m ban hành danh m c các lo i thu c, ch t phóng x dùng trong ch n đoán, đi u tr ung thư, v t tư tiêu hao, v t tư thay th và hư ng d n th c hi n thu các chi phí v thu c, ch t phóng x dùng trong ch n đoán, đi u tr ung thư, v t tư tiêu hao, v t tư thay th này theo giá mua vào c a cơ s khám, ch a b nh và s lư ng th c t mà ngư i b nh đã s d ng. 5. M c thu m t ph n vi n phí c a t ng d ch v y t t i các cơ s khám, ch a b nh đã đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh và các chi phí th c t v thu c, ch t phóng x dùng trong ch n đoán, đi u tr ung thư, v t tư thay th , v t tư tiêu hao đ c bi t đư c quy đ nh t i đi m 4 mà ngư i b nh đã s d ng trong quá trình ch n đoán và đi u tr (c đi u tr ngo i trú và n i trú), là cơ s đ thanh toán vi n phí đ i v i các đ i tư ng ngư i b nh, k c ngư i b nh có th B o hi m y t . 6. Cơ quan B o hi m Xã h i có trách nhi m thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho đ i tư ng có th b o hi m y t theo quy đ nh t i đi m 5 Thông tư này và theo các quy đ nh t i Thông tư s 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên t ch B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n B o hi m y t b t bu c và Thông tư liên t ch s 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 c a liên t ch B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n B o hi m y t t nguy n. Vi c thanh toán chi phí các d ch v k thu t cao, chi phí l n ban hành kèm theo Quy t đ nh s 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 c a B trư ng B Y t bao g m: giá c a các d ch v k thu t
  2. đã đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh và chi phí các lo i v t tư thay th , v t tư tiêu hao đ c bi t theo quy đ nh t i đi m 4 Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Nh ng n i dung quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c đ ngh ph n ánh v liên B đ xem xét, gi i quy t. KT.B TRƯ NG B LAO KT. B TRƯ NG B TÀI KT. B TRƯ NG B Y Đ NG THƯƠNG BINH VÀ CHÍNH TH TRƯ NG T TH TRƯ NG XÃ H I TH TRƯ NG Đàm H u Đ c Huỳnh Th Nhân Nguy n Th Xuyên FILE ĐÍNH THEO VĂN B N Khung gia
Đồng bộ tài khoản