Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
15
download

Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH -B TÀI CHÍNH-B TƯ VI T NAM PHÁP c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B TÀI CHÍNH -B TƯ PHÁP S 04/1998/TT-LT-TCCP-TC-TP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 57/1998/Q -TTG NGÀY 5/3/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH B SUNG QUY T NNH S 160/TTG NGÀY 15/3/1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH B I DƯ NG I V I GIÁM NNH VIÊN TƯ PHÁP Thi hành Quy t nh s 57/1998/Q -TTg ngày 5/3/1998 c a Th tư ng Chính ph b sung Quy t nh s 160/TTg ngày 15/3/1996 c a Th tư ng Chính ph v ch b i dư ng i v i giám nh viên tư pháp, Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài Chính, B Tư pháp hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ M C B I DƯ NG: 1. Nh ng ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên tư pháp là k thu t viên gi i ph u t thi, xét nghi m viên, ngư i ư c giám nh viên yêu c u trong th i gian th c hi n giám nh tư pháp i v i các trư ng h p khám nghi m t thi, m t thi, khai qu t t thi ư c hư ng ch b i dư ng b ng 70% m c b i dư ng c a giám nh viên. M c b i dư ng ư c hư ng c th như sau: a. Giám nh không m t thi: - M c 21.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . - M c 28.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c trong 48 gi mà ph i khai qu t. - M c 35.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày mà ph i khai qu t. - M c 42.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. b. Giám nh có m t thi:
  2. - M c 56.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . - M c 70.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c trong vòng 48 gi mà ph i khai qu t. - M c 84.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày mà ph i khai qu t. - M c 105.000 /1 v /ngư i tr c ti p giúp vi c giám nh viên; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. 2. Nh ng ngư i ư c cơ quan ti n hành t t ng giao trách nhi m có m t trong th i gian th c hi n giám nh khám nghi m t thi, m t thi, khai qu t t thi là i u tra viên, ki m sát viên, thNm phán, i di n cơ quan tư pháp và i di n cơ quan nhà nư c có liên quan ư c hư ng ch b i dư ng b ng 50% m c b i dư ng c a giám nh viên. M c b i dư ng ư c hư ng c th như sau: a. Giám nh không m t thi: - M c 15.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . - M c 20.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c trong 48 gi mà ph i khai qu t. - M c 25.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày mà ph i khai qu t. - M c 30.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. b. Giám nh có m t thi: - M c 40.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . - M c 50.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c còn trong 48 gi mà ph i khai qu t. - M c 60.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày mà ph i khai qu t.
  3. - M c 75.000 /1 v /ngư i ư c giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh; áp d ng i v i vi c giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. II. T CH C TH C HI N: 1. Ngu n kinh phí chi tr ch b i dư ng do ngân sách Nhà nư c c p theo k ho ch mà cơ quan ti n hành t t ng l p d toán hàng năm. Riêng năm 1998 kinh phí chi tr ch b i dư ng này cân i trong d toán ngân sách năm 1998 ã ư c Chính ph duy t và thông báo cho ơn v . 2. Vi c chi tr ch b i dư ng cho các i tư ng nêu ph n I c a Thông tư này do cơ quan trưng c u giám nh tư pháp thanh toán sau khi công vi c giám nh hoàn thành và quy t toán theo ch hi n hành. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày 20/3/1998. Nh ng quy nh v ch b i dư ng i v i nh ng ngư i tr c ti p giúp giám nh viên tư pháp và nh ng ngư i ư c cơ quan t t ng giao trách nhi m có m t trong th i gian giám nh tư pháp trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh báo cáo v liên B nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Ng c Hi n Nguy n Th Kim Ngân Tô T H ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản