Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngọai giao ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NGO I GIAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2005/TTLT-BCA- Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2005 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 06/TT-LT GÀY 29/01/1997 C A B CÔNG AN VÀ B NGO I GIAO HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 875/TTG NGÀY 21/11/1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 29 tháng 01 năm 1997, B N i v (nay là B Công an) và B Ngo i giao ã ban hành Thông tư liên t ch s 06/TT-LT hư ng d n th c hi n Quy t nh s 875/TTg ngày 21/11/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương v Vi t Nam. t o i u ki n thu n l i hơn n a cho ngư i xin h i hương, B Công an và B Ngo i giao th ng nh t s a i, b sung m t s n i dung t i Thông tư liên t ch s 06/TT-LT như sau: 1. S a i, b sung i m 1 thu c M c I: “1. i u ki n có qu c t ch Vi t Nam nêu t i kho n 1 i u 2 Quy t nh s 875/TTg) g m hai trư ng h p sau: - Mang h chi u Vi t Nam ho c gi y t thay h chi u Vi t Nam còn giá tr do C c qu n lý xu t nh p c nh B Công an ho c cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p; - N u không có h chi u ho c gi y t thay h chi u Vi t Nam còn giá tr , thì ph i có m t trong các gi y t sau: + Gi y xác nh n ăng ký công dân do cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p; + Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p”. 2. S a i, b sung i m 2 thu c M c II: “2. B n ch p h chi u, các gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam và gi y t ch ng minh ư c nư c ngoài cho nh cư, như gi y t cho phép cư trú vô th i h n ho c cư trú vĩnh vi n ho c thư ng trú (dư i ây g i chung là gi y t nh cư):
  2. - i v i ngư i xin h i hương mang h chi u ho c gi y t thay h chi u Vi t Nam còn giá tr : + B n ch p h chi u ho c gi y t thay h chi u; + B n ch p gi y t nh cư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. - i v i ngư i xin h i hương mang h chi u ho c gi y t thay h chi u nư c ngoài còn giá tr : + B n ch p h chi u ho c gi y t thay h chi u; + B n ch p Gi y xác nh n ăng ký công dân do cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p ho c Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p. - i v i ngư i xin h i hương không có h chi u ho c gi y t thay h chi u c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài như trên nêu: + B n ch p gi y t nh cư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p; + B n ch p Gi y xác nh n ăng ký công dân do cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p ho c Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c p. B n ch p gi y t nh cư ph i do cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n theo quy nh t i i m 4 Thông tư này; b n ch p h chi u ho c gi y t thay h chi u, Gi y xác nh n ăng ký công dân, Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam ph i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam công ch ng ho c ch ng th c. Trư ng h p ngư i xin h i hương tr c ti p n p h sơ t i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài ho c Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an thì không òi h i n p b n sao có công ch ng, ch ng th c, mà cơ quan ti p nh n có trách nhi m yêu c u xu t trình b n chính i chi u v i b n ch p, cán b i chi u ghi vào b n ch p ó “ ã i chi u v i b n chính” và ký, ghi rõ h tên, ngày i chi u”. 3. S a i, b sung M c III: “1. Ngư i xin h i hương ang nư c ngoài, khi nh n ư c thông báo c a cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài v vi c ư c phép h i hương, trong vòng 12 tháng k t ngày nh n ư c thông báo ph i n cơ quan i di n nh n Gi y thông hành h i hương, n u quá 12 tháng m i n nh n Gi y thông hành h i hương thì ph i làm th t c như sau: a. Trư ng h p quá th i h n nói trên nhưng chưa quá 24 tháng, thì ph i n p 02 T khai ngh ư c nh n Gi y thông hành h i hương (m u HH4 kèm theo) và 02 t m hình m i ch p. b. Trư ng h p quá th i h n 24 tháng tr lên, ph i làm l i h sơ xin h i hương như th t c l n u quy nh t i M c II c a Thông tư liên t ch s 06/TT-LT ngày 29/01/1997 và i m 2 c a Thông tư này.
  3. 2. Gi y thông hành h i hương (m u HH3 kèm theo) c p cho ngư i ư c phép h i hương thay h chi u khi nh p c nh. Trư ng h p Gi y thông hành h i hương h t th i h n thì ngư i h i hương không ư c s d ng nh p c nh, n u mu n nh p c nh ph i làm l i th t c như nêu t i M c II c a Thông tư liên t ch s 06/TT-LT ngày 29/01/1997, i m 2 và 3 c a Thông tư này”. 4. S a i, b sung i m 1 và 2 thu c M c IV: “1. i v i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài: - Ngoài trách nhi m nêu t i i m 1 i u 5 Quy t nh s 875/TTg, cơ quan i di n c p Gi y xác nh n ăng ký công dân, Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam, xác nh n tính xác th c c a gi y t ch ng minh ư c nư c ngoài cho nh cư theo hư ng d n c a B Ngo i giao. - Thông báo b ng văn b n cho ngư i xin h i hương bi t k t qu gi i quy t h sơ xin h i hương trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a B Công an. i v i trư ng h p ư c ch p thu n h i hương, thì t i văn b n thông báo c a cơ quan i di n c n ghi rõ th i h n ngư i ư c phép h i hương ph i n nh n Gi y thông hành h i hương (trong th i h n 12 tháng k t ngày cơ quan i di n có văn b n thông báo). - Khi c p Gi y thông hành h i hương ph i ghi y , c th các c t, m c, trong ó: m c “ a ch thư ng trú” ph i ghi rõ s nhà, tên ư ng ph , phư ng/xã, qu n/huy n, t nh/thành ph ; nh dán trong Gi y thông hành h i hương ph i có d u giáp lai và có bi n pháp b o v như quy nh i v i nh khi c p h chi u. 2. i v i B Công an (C c Qu n lý xu t nh p c nh): - Thông báo k t qu gi i quy t h sơ xin h i hương cho cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài (qua Fax), B Ngo i giao, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong th i gian 60 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l iv i trư ng h p n p h sơ xin h i hương t i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài. V i trư ng h p n p h sơ trong nư c, ngoài các cơ quan nói trên c n thông báo cho thân nhân (ngư i b o lãnh) ho c thông báo cho ngư i h i hương. Riêng i v i trư ng h p ph i làm th t c do văn b n thông báo ư c phép h i hương ho c Gi y thông hành h i hương h t th i h n chưa quá 24 tháng, thì vi c thông báo k t qu gi i quy t h sơ xin h i hương ư c th c hi n trong th i gian 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c t khai (theo m u HH4) và 02 nh m i ch p. - Quá trình xem xét gi i quy t, k c sau khi công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã h i hương, n u phát hi n ngư i xin h i hương ho c cá nhân, t ch c liên quan có hành vi gian d i ư c c p phép h i hương, B Công an có trách nhi m thNm tra l i, tùy tính ch t, m c vi ph m mà x lý ho c chuy n cơ quan ch c năng x lý theo pháp lu t Vi t Nam”. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng hư ng d n trư c ây c a B Công an và B Ngo i giao trái v i Thông tư này u bãi b ./. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG THƯ NG TR C TH TRƯ NG
  4. Lê Công Ph ng Thư ng tư ng Nguy n Văn Hư ng Nơi nh n: - Thư ng tr c Ban bí thư (thay báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP (thay báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND, H ND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các cơ quan i di n c a VN nư c ngoài; - Công báo; - Lưu: BCA, BNG. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nh c l p - T do - H nh phúc (4x6) ------------------------- T KHAI NGHN Ư C NH N GI Y THÔNG HÀNH H I HƯƠNG (1) 1. H tên ngư i xin h i hương (2)................................................................................. 2. Ngày, tháng, năm sinh (3)................................................ Gi i tính........................... 3. Nơi sinh................................................................................................................... ................................................................................................................................... 4. Ch hi n nay, s i n tho i:................................................................................... ................................................................................................................................... 5. Qu c t ch g c.................................. Qu c t ch hi n nay.......................................... 6. H chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u còn giá tr ............................................ S ....................................................... ngày c p.......................................................... Cơ quan c p........................................ có giá tr n ngày............................................ 7. Ngh nghi p.................................... nơi làm vi c..................................................... ...................................................................................................................................
  5. 8. H tên, a ch , s i n tho i c a thân nhân Vi t Nam b o lãnh.............................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 9. Tôi ã n p h sơ ngh ư c h i hương ngày… tháng… năm… t i........................ ................................................................................................................................... Tr em dư i 14 tu i cùng xin h i hương (ghi rõ h tên, nam n , ngày tháng năm sinh, quan h v i b n thân) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 10. Tôi ã ư c cơ quan i di n Vi t Nam t i............................................................ g i văn b n s … ngày… tháng… năm… thông báo v vi c nh n Gi y thông hành h i hương. Tuy nhiên cho n nay tôi chưa nh n Gi y thông hành h i hương, vì lý do..................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 11. Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên ây là úng s th t và ngh ư c nh n Gi y thông hành h i hương v Vi t Nam sinh s ng. Làm t i:………ngày …… tháng….. năn…… Ngư i làm ơn ký tên (Ghi rõ h tên) Ghi chú: - (1) M u này dùng cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm l i th t c xin h i hương theo quy nh t i i m 3 Thông tư liên t ch Công an - Ngo i giao s : 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28 tháng 11 năm 2005. M i ngư i kê khai 02 b n, kèm theo 02 nh m i ch p, c 4x6, m t nhìn th ng, u tr n. Tr em dư i 14 tu i i cùng có th khai chung vào ơn này, kèm 02 nh m i ch p, c 3x4, m t nhìn th ng, u tr n. - (2), (3) Ghi theo h chi u. Lê Công Ph ng Nguy n Văn Hư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản