Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
261
lượt xem
34
download

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC

 1. B K HO CH VÀ U TƯ- BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THƯ NG TR C U BAN TRUNG VI T NAM ƯƠNG M T TR N T QU C c l p - T do – H nh phúc VI T NAM- B TÀI CHÍNH ******* ******* S :04/2006/TTLT-BKH T- Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2006 UBTƯMTTQVN-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 80/2005/Q -TTg NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Căn c Lu t u tư; Lu t Ngân sách nhà nư c; Lu t B o v môi trư ng; Lu t t ai; Lu t Xây d ng; Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c các ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v i c ban hành, s a i, b sung Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 79/2003/N -CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch dân ch cơ s ; Ngh nh s 99/2005/N -CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph , quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t Thanh tra v t ch c và ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân; Căn c Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; B K ho ch và u tư, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính th ng nh t hư ng d n th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng và kinh phí h tr ho t ng giám sát u tư c ng ng như sau: Ph n 1: PH M VI, I TƯ NG, CH TH , N I DUNG VÀ PHƯƠNG TH C TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C NG NG 1. Ph m vi giám sát u tư c a c ng ng Theo quy nh (t i kho n 2, i u 3, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng) g m: Các d án u tư trên a bàn xã, phư ng, th tr n (tr các d án thu c di n bí m t qu c gia). Sau ây vi t t t là các d án u tư trên a bàn xã. 2. i tư ng giám sát u tư c a c ng ng a/ Ngư i quy t nh u tư d án; b/ Ch u tư (g m c Ban Qu n lý d án); c/ Các nhà th u g m: Các nhà th u tư v n, giám sát thi công, xây l p, cung c p thi t b , v t tư, nguyên, nhiên, v t li u,... cho d án. 3. Ch th t ch c giám sát u tư c a c ng ng
 2. 3.1. Ban Thanh tra nhân dân ng ra t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng n u th c t áp ng ng th i các yêu c u sau ây: a/ Có s thành viên c n thi t t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn xã và các thành viên này ph i áp ng các yêu c u quy nh t i kho n 1, Ph n II c a Thông tư này. b/ Ban Thanh tra nhân dân có văn b n chính th c g i U ban M t tr n T qu c xã, kh ng nh ng ý ng ra t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn xã theo quy nh c a Thông tư này. 3.2. Trư ng h p Ban Thanh tra nhân dân không có văn b n chính th c kh ng nh ng ý ng ra t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã ng ra t ch c b u Ban giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh t i Ph n II c a Thông tư này t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh c a Thông tư này. 4. N i dung giám sát u tư c a c ng ng 4.1. i v i các d án u tư b ng v n và công s c c a c ng ng ho c b ng ngu n tài tr tr c ti p c a các t ch c, cá nhân cho xã (theo quy nh t i i m b, kho n 2, i u 3, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng). Sau ây vi t t t là các d án u tư c a xã. N i dung giám sát u tư c a c ng ng g m: a/ Ki m tra s phù h p c a Quy t nh u tư d án v i các quy ho ch, k ho ch ư c các c p có thNm quy n phê duy t, g m: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, huy n; - Quy ho ch phát tri n các ngành trên a bàn t nh; - Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai c a xã; - Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng c a xã; - Quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , dân cư, công nghi p,... trên a bàn xã (n u có); - K ho ch u tư trên a bàn xã. b/ Theo dõi, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a ch u tư và các nhà th u: - V ch gi i t ai và s d ng t; - V quy ho ch m t b ng chi ti t, phương án ki n trúc, xây d ng; -V n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; - V x lý ch t th i, b o v môi trư ng; - V ti n , k ho ch u tư d án. c/ Theo dõi, phát hi n các tác ng tiêu c c c a d án: - Nh ng vi c làm c a ch u tư, các nhà th u xâm h i l i ích c a c ng ng trong quá trình th c hi n u tư, v n hành (khai thác) d án; - Nh ng tác ng tiêu c c c a d án n môi trư ng sinh s ng c a c ng ng trong quá trình th c hi n u tư, v n hành (khai thác) d án.
 3. d/ Theo dõi, ánh giá hi u qu u tư và phát hi n nh ng vi c làm gây lãng phí, th t thoát v n, tài s n thu c d án. / Theo dõi, ki m tra nhà th u tuân th các quy trình, quy ph m k thu t, nh m c v t tư và lo i v t tư theo quy nh. e/ Theo dõi, ki m tra k t qu nghi m thu và quy t toán công trình. 4.2. i v i các d án u tư có s d ng v n nhà nư c và không thu c di n bí m t qu c gia (theo quy nh t i i m a, kho n 2, i u 3, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng), n i dung giám sát u tư c a c ng ng g m: Các i m a, b, c và d, kho n 4.1, m c 4, Ph n I, Thông tư này. 4.3. i v i các d án u tư b ng các ngu n v n khác (theo quy nh t i i m c, kho n 2, i u 3, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng), n i dung giám sát u tư c a c ng ng g m: Các i m a, b và c, kho n 4.1, m c 4, Ph n I, Thông tư này. 5. Hình th c công khai hóa các tài li u ph c v giám sát u tư c a c ng ng Vi c công khai hóa các tài li u ph c v giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n b ng m t trong 3 hình th c ho c ng th i c 3 hình th c sau ây: 5.1. Công khai tài li u t i Tr s H i ng nhân dân xã, nhà văn hóa xã, thôn. 5.2. Thông báo t i h i ngh nhân dân c a thôn, h i ngh c a U ban M t tr n T qu c xã, h i ngh c a các t ch c thành viên c a U ban M t tr n T qu c xã. 5.3. Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng c a xã, thôn. 6. Phương th c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng 6.1. Công dân th c hi n giám sát trên cơ s các thông tin ư c công khai theo quy nh c a pháp lu t; ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n xem xét, gi i quy t các v n có liên quan n n i dung giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh t i m c 4, Ph n I c a Thông tư này thông qua U ban M t tr n T qu c xã, ho c các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c xã, ho c Ban Thanh tra nhân dân (trong trư ng h p không thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng), ho c Ban giám sát u tư c a c ng ng. 6.2. Ban Thanh tra nhân dân (trong trư ng h p không thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng) ho c Ban giám sát u tư c a c ng ng t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh c a Thông tư này. N u ph n l n các d án u tư trên a bàn xã thu c Chương trình 135 thì thành l p Ban Giám sát xã và t ch c th c hi n giám sát theo quy nh c a Chương trình 135. i v i các d án u tư s d ng v n ODA thì t ch c th c hi n giám sát c a c ng ng theo i u kho n cam k t trong Hi p nh ã ký. Ph n 2: BAN GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG 1. Tiêu chu n, i u ki n c a thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng a/ Là ngư i trung th c, công tâm, có uy tín, có hi u bi t v chính sách, pháp lu t, t nguy n tham gia Ban giám sát u tư c ng ng và có s c kh e;
 4. b/ Là ngư i có h khNu và ang thư ng trú t i xã; không ph i là ngư i ương nhi m (trong Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã, Trư ng thôn, Phó thôn ho c nh ng ngư i ang m nh n nhi m v tương ương); không có ngư i thân (ông, bà, cha, m , anh, ch , em, con, cháu ru t, v ho c ch ng) là ngư i có thNm quy n quy t nh u tư, ho c ch u tư, ho c nhà th u d án u tư trên a bàn xã. 2. Nguyên t c ho t ng c a Ban giám sát u tư c a c ng ng Ban giám sát u tư c a c ng ng ho t ng theo nguyên t c dân ch , công khai, khách quan và k p th i; làm vi c theo ch t p th và quy t nh theo a s . 3. Các hành vi b nghiêm c m a/ Nghiêm c m m i hành vi e d a, tr thù, trù d p i v i thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng. b/ Nghiêm c m m i hành vi l i d ng nhi m v , quy n h n c a Ban giám sát u tư c a c ng ng kích ng, lôi k o ngư i khác khi u n i, t cáo sai s th t và th c hi n các hành vi trái pháp lu t. 4. T ch c c a Ban giám sát u tư c a c ng ng a/ Ban giám sát u tư c a c ng ng g m có Trư ng ban, Phó Trư ng ban và các thành viên; Trư ng ban ch u trách nhi m chung v các ho t ng c a Ban giám sát u tư c a c ng ng; Phó Trư ng ban có trách nhi m giúp Trư ng ban th c hi n các nhi m v ư c giao; các thành viên th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng ban. b/ Thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng do H i ngh c tri ho c H i ngh c tri i di n h gia ình c a t ng thôn, làng, p, b n, t dân ph b u ra (sau ây g i chung là thôn). 5. S lư ng thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng a/ Ban giám sát u tư c a c ng ng có t 5 n 9 thành viên; i v i nh ng xã ng b ng có s dân dư i 8 nghìn ngư i ư c b u t i a 7 thành viên, t 8 nghìn ngư i tr lên ư c b u 9 thành viên; i v i các xã trung du, mi n núi, h i o, m i thôn, làng, p, b n ư c b u 1 thành viên, nhưng s lư ng thành viên c a Ban giám sát u tư c a c ng ng không vư t quá 9 ngư i. b/ Căn c s d án u tư và c i m a bàn xã, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã xác nh s lư ng thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng. 6. B u thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng a/ Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã l a ch n và c m t i di n tham gia Ban giám sát u tư c a c ng ng n u có thành viên áp ng các tiêu chí quy nh t i m c 1, Ph n II c a Thông tư này; xác nh danh sách các thôn ư c b u thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng. b/ Trư ng ban công tác M t tr n ch trì, ph i h p v i Trư ng thôn t ch c H i ngh c tri ho c H i ngh c tri i di n h gia ình b u thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng. c/ Thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng ư c b u theo gi i thi u c a Ban công tác M t tr n và theo c c a i bi u tham d H i ngh . Thành viên Ban giám
 5. sát u tư c a c ng ng ư c b u b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do H i ngh quy t nh. d/ H i ngh c tri ho c H i ngh c tri i di n h gia ình ư c ti n hành khi có trên 50% s i bi u ư c tri u t p có m t. Ngư i ư c b u ph i có trên 50% s i bi u tham d H i ngh tín nhi m. / Trư ng ban công tác M t tr n có trách nhi m báo cáo k t qu b u c v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã. 7. Công nh n Ban giám sát u tư c a c ng ng Ch m nh t là 5 ngày, k t ngày b u xong các thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã t ch c cu c h p v i các thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng b u Trư ng ban, Phó Trư ng ban và trình H i ngh U ban M t tr n T qu c xã ra Ngh quy t công nh n Ban giám sát u tư c a c ng ng, thông báo cho H i ng nhân dân, U ban nhân dân xã trong phiên h p g n nh t và thông báo cho nhân dân trong xã bi t. 8. Bãi nhi m, mi n nhi m thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng và b u ngư i thay th . a/ Trong nhi m kỳ, thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng không hoàn thành nhi m v , vi ph m pháp lu t ho c không ư c nhân dân tín nhi m thì Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã ngh H i ngh c tri ho c H i ngh c tri i di n h gia ình ã b u ra thành viên ó bãi nhi m và b u ngư i khác thay th . Trình t th t c bãi nhi m áp d ng tương t như b u thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh t i m c 6, Ph n II c a Thông tư này. b/ Trong trư ng h p do th c t không còn th a mãn các tiêu chí theo i m b, m c 1 c a Ph n này, ho c vì s c kh e, ho c vì hoàn c nh gia ình ho c vì lý do khác, thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng có ơn xin thôi tham gia Ban giám sát u tư c a c ng ng, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã trình H i ngh U ban M t tr n T qu c xã xem xét, quy t nh vi c mi n nhi m. c/ Vi c b u thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng thay th nh ng ngư i ư c mi n nhi m ho c b bãi nhi m th c hi n theo quy nh t i m c 6, Ph n II c a Thông tư này. 9. a i m làm vi c c a Ban giám sát u tư c ng ng a/ Ch t ch U ban nhân dân xã căn c i u ki n v nhà làm vi c, b trí a i m làm vi c Ban giám sát u tư c a c ng ng có th t ch c các cu c h p v giám sát u tư c a c ng ng khi c n thi t và lưu gi các tài li u ph c v giám sát u tư c a c ng ng; t o i u ki n s d ng các phương ti n thông tin, liên l c c a U ban nhân dân xã ph c v giám sát u tư c a c ng ng. b/ Các thành viên c a Ban giám sát u tư c a c ng ng ch ư c s d ng các phương ti n thông tin, liên l c c a U ban nhân dân xã ph c v giám sát u tư c a c ng ng khi c n thi t; không ư c s d ng các phương ti n này vào các m c ích khác. 10. Th i h n ho t ng c a Ban giám sát u tư c a c ng ng a/ Nhi m kỳ c a Ban giám sát u tư c a c ng ng là 2 năm.
 6. b/ Ban giám sát u tư c a c ng ng gi i th trư c th i h n trong các trư ng h p sau ây: - Không còn d án ang th c hi n u tư trên a bàn xã và vi c v n hành (khai thác) các d án ã u tư trên a bàn xã không ti m Nn các y u t xâm h i l i ích c ng ng, ho c gây m t an toàn, an ninh và tr t t xã h i, ho c gây ô nhi m môi trư ng. - Theo ki n ngh c a H i ngh c tri ho c H i ngh c tri i di n h gia ình c a a s các thôn có i di n trong Ban giám sát u tư c a c ng ng. Ph n 3: T CH C TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG 1. Trình t t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng: a/ Thu th p tài li u có liên quan: - Các tài li u ư c công b công khai: Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, huy n; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch xây d ng; k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, huy n; k ho ch u tư c a t nh, huy n; quy t nh u tư, ho c gi y ch ng nh n, ăng ký u tư. - Các tài li u v pháp lu t có liên quan v qu n lý u tư, giám sát u tư c a c ng ng, xây d ng, t ai và b o v môi trư ng, tài nguyên,... b/ Thu th p ý ki n, ki n ngh c a nhân dân v các d án u tư trên a bàn xã; ng th i t ch c theo dõi quá trình th c hi n u tư, v n hành các d án trên a bàn xã (ch y u t p trung vào các khâu d d n n vi c xâm h i l i ích c a c ng ng, gây ô nhi m môi trư ng, gây m t an toàn, tr t t , an ninh xã h i; i v i các d án u tư s d ng v n nhà nư c, d án u tư c a xã c n theo dõi thêm các khâu d d n n vi c gây lãng phí, th t thoát v n u tư, không m b o tiêu chuNn v v t tư, ch t lư ng công trình theo quy nh). c/ So sánh, ki m tra, phát hi n nh ng v n mâu thu n, khác v i quy nh, ho c vô lý; ph n ánh, ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n xem xét, gi i quy t các v n ư c phát hi n theo quy nh; theo dõi vi c xem xét, gi i quy t các ki n ngh theo quy nh; thông báo k t qu xem xét, gi i quy t c a các cơ quan có thNm quy n n nhân dân theo quy nh; theo dõi vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a các i tư ng có liên quan theo quy nh. 2. K ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng 2.1. L p k ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng H ng năm, căn c yêu c u c a c ng ng v giám sát i v i các d án u tư trên a bàn xã; i u ki n phương ti n, v t ch t hi n có và năng l c th c t ; Ban Thanh tra nhân dân (trư ng h p không thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng) ho c Ban giám sát u tư c a c ng ng l p K ho ch giám sát u tư c a c ng ng cho năm sau theo trình t sau ây: a/ Xác nh danh m c các d án c n th c hi n giám sát, g m: - Danh m c các d án u tư c a xã;
 7. - Danh m c các d án u tư có s d ng v n nhà nư c; - Danh m c các d án u tư b ng các ngu n v n khác. b/ L p K ho ch giám sát u tư c a c ng ng, g m 3 bi u c l p theo m u (Ph l c 1) và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch này. c/ G i xin ý ki n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã v K ho ch giám sát u tư c a c ng ng và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch; hoàn ch nh l i K ho ch giám sát u tư c a c ng ng và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch theo góp ý c a Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã. 2.2. Thông qua K ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng a/ Ban giám sát u tư c a c ng ng g i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã K ho ch giám sát u tư c a c ng ng và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch (cho năm sau). b/ Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã ch trì t ch c làm vi c v i i di n c a U ban nhân dân xã và Ban giám sát u tư c a c ng ng bàn và th ng nh t v K ho ch giám sát u tư c a c ng ng và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch (cho năm sau). c/ i di n Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã, U ban nhân dân xã và Trư ng ban giám sát u tư c a c ng ng xã cùng ký xác nh n vào K ho ch giám sát u tư c a c ng ng và B ng d toán kinh phí h tr th c hi n k ho ch (cho năm sau) trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c c p kinh phí h tr th c hi n K ho ch giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2.3. Qu n lý th c hi n K ho ch giám sát u tư c a c ng ng a/ Ban giám sát u tư c a c ng ng xã qu n lý, t ch c th c hi n K ho ch giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh. b/ Trong trư ng h p ph i i u ch nh K ho ch giám sát u tư c a c ng ng cho phù h p v i yêu c u th c t , Ban giám sát u tư c a c ng ng xã ph i thông báo Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã cùng xem xét, th ng nh t trư c khi th c hi n i u ch nh. 3. Cách th c hi n giám sát u tư c a c ng ng 3.1. Thu th p tài li u ph c v giám sát u tư c a c ng ng a/ Yêu c u các cơ quan và ch u tư có liên quan cung c p các tài li u ph i công b công khai theo quy nh t i kho n 1, i u 12, kho n 1, i u 13 và kho n 1, i u 16 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng, ho c t thu th p t các ngu n chính th c khác. b/ T ch c thu th p các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan như: Lu t u tư, Lu t Xây d ng, Lu t t ai, Lu t B o v môi trư ng, Lu t Ngân sách nhà nư c,... các quy nh có liên quan c a các c p chính quy n a phương; thông tin do ngư i dân ph n ánh v các d án u tư trên a bàn xã. 3.2. Th c hi n giám sát u tư c a c ng ng i v i các d án u tư c a xã a/ Ki m tra s phù h p c a n i dung Quy t nh u tư d án v i quy ho ch, k ho ch ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t:
 8. - So sánh, ki m tra s phù h p gi a n i dung Quy t nh u tư d án v i các n i dung ã công b công khai t i các quy ho ch, k ho ch ư c các c p có thNm quy n phê duy t như: Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; Quy ho ch phát tri n các ngành; Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai; Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng; Quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th , dân cư, công nghi p,...; K ho ch u tư trên a bàn xã. - N u phát hi n có s m u thu n gi a n i dung Quy t nh u tư v i các n i dung ã công b công khai trong các tài li u nêu trên thì ghi nh n, ti n hành xác minh, làm rõ m c mâu thu n, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. Ví d : Phát hi n th y v trí và di n tích chi m t c a d án ch ng l n lên khu t quy ho ch xây d ng Trung tâm Văn hóa Th thao c a xã ; ho c ch ng l n lên quy ho ch chi ti t khu ô th , dân cư; ho c ch ng l n lên ph n t ã c m m c l gi i ; ho c chi m t xây d ng nhà tr , m u giáo; v.v. b/ T ch c theo dõi, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a ch u tư và các nhà th u: - Theo dõi, ki m tra vi c ch p hành quy nh v ch gi i t ai và s d ng t ; quy ho ch m t b ng chi ti t, phương án ki n trúc, xây d ng; th c hi n chính sách n bù, gi i phóng m t b ng và phương án tái nh cư; x lý ch t th i, b o v môi trư ng; ti n , k ho ch u tư d án. - N u phát hi n th c t có s khác nhau so v i nh ng n i dung ã công b công khai trong các tài li u liên quan thì ghi nh n, ti n hành xác minh, làm rõ m c khác nhau, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. Ví d : Phát hi n th y rào bao quanh khu t c a d án trên th c t vư t ra ngoài ch gi i t c p cho d án; ơn xin t u tư s n xu t cây gi ng nhưng l i phân lô xây nhà bán; th c t vi c n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư khác so v i chính sách c a nhà nư c (Trung ương, a phương), ho c k ho ch ã công b công khai; có ngư i không thu c di n v n ư c hư ng chính sách n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư c a d án u tư s d ng v n nhà nư c; theo thi t k thì có công trình x lý ch t th i nhưng th c t ã không u tư công trình x lý ch t th i; d án ã kh i công ch m, ho c tri n khai các công vi c luôn ch m so v i ti n ã công b công khai; v.v. c/ T ch c theo dõi, phát hi n nh ng tác ng tiêu c c c a d án n môi trư ng, c ng ng: - Theo dõi các vi c làm c a ch u tư, các nhà th u trong quá trình th c hi n u tư, v n hành (khai thác) d án. N u phát hi n có nh ng vi c làm xâm h i l i ích c a c ng
 9. ng, gây tác ng tiêu c c n môi trư ng sinh s ng c a c ng ng thì ghi nh n, ti n hành xác minh, làm rõ m c xâm h i ho c gây tác ng tiêu c c, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, x lý theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư và các nhà th u theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. Ví d : Khi th c hi n u tư, ho c v n hành (khai thác) d án ã làm m t an toàn giao thông, c n tr vi c i l i c a c ng ng; d án th i ra các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng (ch t th i r n, nư c, không khí, ti ng n,...) nhưng không có bi n pháp x lý theo quy nh; công trình c a d án xâm h i công trình văn hóa, tín ngư ng c a c ng ng, ho c c n tr sinh ho t văn hóa, tín ngư ng c a c ng ng; d án làm hư h ng h th ng c p, thoát nư c, thông tin liên l c c a c ng ng; d án làm m t vi c làm, ngu n thu c a m t b ph n c ng ng nhưng không ư c h tr tìm vi c làm, t o ngu n thu; v.v. d/ Theo dõi, ánh giá hi u qu u tư và phát hi n nh ng vi c làm gây lãng phí, th t thoát v n, tài s n thu c d án: - Ti n hành theo dõi, ánh giá hi u qu u tư c a d án b ng cách xem xét, ánh giá d án theo m t s tiêu chí sau ây: + So sánh m c tiêu và quy mô u tư d án so v i yêu c u th c t t ra; + So sánh chi phí u tư c a d án so v i nh ng d án có m c tiêu và quy mô u tư tương t ; so sánh sánh chi phí u tư trên m t ơn v công su t thi t k c a d án ang giám sát v i nh ng d án tương t ã u tư; + Xem xét k t qu u tư th c t t ư c so v i m c tiêu u tư t ra; + Ư c tính t l khai thác (s d ng) công trình so v i năng l c ã u tư; + Ư c tính và so sánh giá thành trên m t ơn v s n phNm, d ch v u ra c a d án ang giám sát v i nh ng d án tương t ã u tư; + Ư c tính và so sánh giá thành s n phNm, d ch v u ra c a d án ang giám sát v i giá các s n phNm tương t trên th trư ng;... + So sánh t ng các giá tr và l i ích do u tư d án mang l i v i t ng các chi phí và t n th t do th c hi n u tư d án; - N u phát hi n có nh ng y u t b t h p lý thì ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, x lý theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. / Theo dõi, ki m tra vi c nhà th u tuân th các quy trình, quy ph m k thu t, nh m c v t tư và lo i v t tư theo quy nh:
 10. - Ti n hành tìm hi u, nghiên c u h sơ thi t k k thu t (ho c thi t k thi công) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t xác nh các quy trình, quy ph m k thu t, nh m c v t tư và lo i v t tư quan tr ng, c n ph i theo dõi, ki m tra. - Thông báo cho ch u tư và nhà th u liên quan bi t v k ho ch theo dõi, ki m tra c a c ng ng ( m b o vi c theo dõi, ki m tra c a c ng ng không làm nh hư ng n ti n thi công và ch t lư ng công trình). - Trong quá trình theo dõi, ki m tra, n u phát hi n có vi c làm sai quy nh thì yêu c u i di n các bên (ch u tư, nhà th u thi công, nhà th u giám sát, Ban giám sát u tư c a c ng ng,...) có m t t i hi n trư ng l p biên b n xác nh n vi c làm sai quy nh và cùng ký vào biên b n; ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư và các nhà th u theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. e/ Theo dõi, ki m tra k t qu nghi m thu và quy t toán công trình: - Ti n hành tìm hi u b n t ng d toán công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t xác nh kh i lư ng công vi c c a các h ng m c công trình, ơn giá c a các ch ng lo i v t tư quan tr ng ph c v vi c theo dõi, ki m tra khâu nghi m thu và thanh quy t toán công trình. - Thông báo cho ch u tư và nhà th u liên quan bi t v k ho ch theo dõi, ki m tra c a c ng ng ( m b o vi c theo dõi, ki m tra c a c ng ng không làm nh hư ng n vi c nghi m thu, thanh quy t toán công trình). - Trong quá trình theo dõi, ki m tra, n u phát hi n có vi c làm sai quy nh thì yêu c u i di n các bên (ch u tư, nhà th u thi công, nhà th u giám sát, Ban giám sát u tư c a c ng ng,...) có m t t i hi n trư ng l p biên b n xác nh n vi c làm sai quy nh và cùng ký vào biên b n; ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo quy nh; theo dõi vi c gi i quy t các ki n ngh c a các c p có thNm quy n, vi c ch p hành các bi n pháp x lý c a ch u tư và các nhà th u theo quy nh. - Trong trư ng h p nh n th y vi c x lý các v n ã ki n ngh , ho c vi c ch p hành các bi n pháp x lý chưa th a áng thì ti p t c ki n ngh lên các c p có thNm quy n cao hơn. 3.3. i v i các d án u tư có s d ng v n nhà nư c, th c hi n giám sát theo quy nh t i các i m a, b, c và d, kho n 3.2 c a m c này. 3.4. i v i các d án u tư s d ng các ngu n v n khác, th c hi n giám sát theo các quy nh t i i m a, b và c, kho n 3.2 c a m c này. Ph n 4: KINH PHÍ H TR GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG Kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng:
 11. Kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng g m: a/ Chi phí mua văn phòng phNm; thông tin, liên l c ph c v giám sát u tư c a c ng ng; b/ Chi phí sao ch p, ánh máy, g i tài li u, g i báo cáo giám sát u tư c a c ng ng; c/ Chi phí hành chính cho các cu c h p, h i ngh v giám sát u tư c a c ng ng; d/ Chi phí t ch c các l p t p hu n, hư ng d n v giám sát u tư c a c ng ng; / Chi thù lao trách nhi m cho các thành viên c a Ban giám sát u tư c a c ng ng ho c các thành viên c a Ban Thanh tra nhân dân tr c ti p làm giám sát u tư c ng ng (trư ng h p không thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng). 2. Ngu n c p kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng a/ Kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn xã ư c cân i trong d toán chi c a U ban M t tr n T qu c xã và do ngân sách xã m b o. b/ Kinh phí h tr công tác tuyên truy n, t ch c các l p t p hu n, hư ng d n, sơ k t, t ng k t v giám sát u tư c a c ng ng c p huy n, t nh ư c cân i trong d toán chi c a U ban M t tr n T qu c c p huy n, c p t nh và do ngân sách huy n, t nh m b o. 3. L p, ch p hành và quy t toán kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng a/ Vi c l p d toán, c p phát, thanh toán và quy t toán kinh phí cho Ban giám sát u tư c a c ng ng th c hi n theo Thông tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a B Tài chính quy nh v qu n lý ngân sách xã và các ho t ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n. M c kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn xã b trí phù h p v i k ho ch ho t ng giám sát u tư c a c ng ng do H i ng nhân dân xã quy t nh và m b o m c kinh phí t i thi u 2 tri u ng/năm. b/ Kinh phí cho vi c t ch c các l p t p hu n, hư ng d n v giám sát u tư c a c ng ng cho các thành viên Ban giám sát u tư c a c ng ng do ngân sách t nh và ngân sách huy n m b o th c hi n theo quy nh c a Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch h i ngh i v i cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. Ph n 5: TRÁCH NHI M TRONG TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG 1. Trách nhi m c a B K ho ch và u tư a/ Ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, B Tài chính và các cơ quan liên quan t ch c tri n khai, hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng trên ph m vi toàn qu c; nh kỳ t ch c t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m v giám sát u tư c a c ng ng.
 12. b/ Hư ng d n các S K ho ch và u tư v t ch c th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; hư ng d n v nghi p v giám sát u tư c a c ng ng cho các cán b cơ quan, t ch c có liên quan trên ph m vi toàn qu c. c/ Gi i thích và tr l i v các v n có liên quan n giám sát u tư c a c ng ng trên ph m vi toàn qu c; yêu c u các cơ quan, i tư ng có liên quan gi i thích, tr l i nh ng v n thu c thNm quy n theo ki n ngh c a c ng ng trên cơ s phù h p v i quy n giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh t i i u 5, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. d/ nh kỳ 6 tháng, m t năm, l p Báo cáo t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng trên ph m vi toàn qu c, báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh t i kho n 3, i u 11, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. 2. Trách nhi m c a Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam a/ Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n U ban M t tr n T qu c các c p v t ch c ho t ng giám sát u tư c a c ng ng. b/ Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính tri n khai, hư ng d n, ki m tra và t ng k t rút kinh nghi m v giám sát u tư c a c ng ng. 3. Trách nhi m c a B Tài chính Ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m v giám sát u tư c a c ng ng. 4. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư a/ Ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh và S Tài chính t ch c tri n khai th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn t nh theo quy nh. b/ T ch c hư ng d n v nghi p v giám sát u tư c a c ng ng cho các Ban giám sát u tư c a c ng ng xã và các cán b , công ch c có liên quan; hư ng d n v l p và qu n lý th c hi n k ho ch giám sát u tư c a c ng ng; t ng h p và l p báo cáo k t qu giám sát u tư c a c ng ng. c/ Gi i thích và tr l i v các v n có liên quan n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn t nh; yêu c u các cơ quan, i tư ng có liên quan trên a bàn t nh gi i thích, tr l i nh ng v n thu c thNm quy n theo ki n ngh c a c ng ng trên cơ s phù h p v i quy n giám sát u tư c a c ng ng theo i u 5, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. d/ nh kỳ 6 tháng, m t năm, l p Báo cáo t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn t nh và g i báo cáo cho các cơ quan theo quy nh t i kho n 2, i u 11, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. 5. Trách nhi m c a Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, c p huy n. a/ Ph i h p v i cơ quan K ho ch và u tư và Tài chính cùng c p t ch c tri n khai th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn t nh, huy n theo quy nh.
 13. b/ T ch c tuyên truy n, v n ng, hư ng d n nhân dân trên a bàn t nh, huy n ch ng, tích c c th c hi n quy n giám sát u tư c a c ng ng theo i u 5, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. c/ Ph i h p v i các cơ quan có liên quan giám sát, ki m tra vi c qu n lý s d ng kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng các c p, m b o úng m c tiêu, úng quy nh và hi u qu . d/ nh kỳ 6 tháng, m t năm, l p Báo cáo tình hình t ch c và ho t ng giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn t nh, huy n, g i U ban M t tr n T qu c c p trên tr c ti p. Th i h n g i báo cáo 6 tháng vào tu n th 3 c a tháng 7, báo cáo c năm vào tu n th 3 c a tháng 1 năm sau. 6. Trách nhi m c a Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã a/ T ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn theo quy nh t i Ph n II và Ph n III c a Thông tư này. b/ T ch c tuyên truy n, v n ng, hư ng d n nhân dân trong xã ch ng, tích c c th c hi n quy n giám sát u tư c a c ng ng theo i u 5, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. c/ Xác nh n các Báo cáo k t qu giám sát u tư c a c ng ng, các ki n ngh v k t qu giám sát u tư c a c ng ng do Ban giám sát u tư c a c ng ng l p g i các cơ quan có liên quan. d/ Ph i h p v i các cơ quan có liên quan giám sát, ki m tra vi c qu n lý s d ng kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng xã, m b o s d ng úng m c tiêu, úng quy nh và hi u qu . 7. Trách nhi m c a Ban giám sát u tư c a c ng ng xã a/ L p và qu n lý th c hi n k ho ch giám sát u tư c a c ng ng; t ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn xã theo Thông tư này. b/ Yêu c u ch u tư, các nhà th u báo cáo, gi i trình, cung c p thông tin làm rõ nh ng v n mà c ng ng có ý ki n. c/ Thu th p các ý ki n, ki n ngh c a nhân dân trong xã, cơ quan qu n lý nhà nư c, các báo cáo c a ch u tư và nhà th u, xác nh nh ng v n mà c ng ng có ý ki n ã ư c làm rõ, ki n ngh các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t các v n chưa ư c làm rõ. d/ Thông báo các k t qu x lý, gi i quy t c a c p có thNm quy n i v i các ý ki n, ki n ngh c a nhân dân. / nh kỳ 6 tháng, m t năm, l p báo t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng theo Ph l c s 1 kèm theo Quy ch giám sát u tư c a c ng ng, g i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã xác nh n trư c khi g i H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c xã, U ban M t tr n T qu c c p huy n và S K ho ch và u tư; th i h n g i Báo cáo 6 tháng u năm vào tu n th 2 c a tháng 7, Báo cáo c năm vào tu n th 2 c a tháng 1 năm sau. g/ Qu n lý s d ng kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng úng m c tiêu, úng quy nh và hi u qu . 8. Trách nhi m c a các cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan.
 14. a/ Các cơ quan qu n lý ngành các c p theo i u 12, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. b/ y ban Nhân các c p theo i u 13, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. c/ các cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư theo i u 14, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. d/ Ch u tư theo i u 16, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. / Các nhà th u theo i u 17, Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. Các cá nhân, t ch c nêu trên có trách nhi m xem xét, gi i quy t và tr l i nh ng ki n ngh c a Ban giám sát u tư c a c ng ng, y ban M t tr n t qu c các c p n u không gi i quy t ho c gi i quy t không th a áng, gi i quy t không úng th i h n theo Quy ch giám sát u tư c a c ng ng thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 9. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các a phương, các t ch c và cá nhân có liên quan ph n ánh v B K ho ch và u tư, y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam và B Tài chính ph i h p nghiên c u hư ng d n và gi i quy t theo quy nh. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. KT. B TRƯ NG B TM. BAN THƯ NG TR C Y KT. B TRƯ NG TÀI CHÍNH BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN B K HO CH VÀ CH TNCH TH TRƯ NG U TƯ TH TRƯ NG Duy Thư ng Nguy n Công Nghi p Nguy n Bích t
 15. Ph l c s 1: K HO CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG NĂM 2006 XÃ HÒA BÌNH, HUY N CHI N TH NG B ng 1. Các d án u tư c a xã Ki m Theo Theo dõi, Theo Theo Theo tra s dõi, phát dõi, dõi, dõi, phù ki m tra ánh giá ki m tra ki m hi n các nhà S Tên d h pc a vi c tác ng hi u qu th u tra k t án Quy t ch p tiêu c c u tư; tuân th qu TT nh hành c ad phát các quy u tư các quy án hi n vi c trình, nghi m d án nh c a n môi gây quy thu và v i quy ch u trư ng, lãng phí, ph m, quy t ho ch, tư và c ng th t nh toán k các ng. m cv t công thoát tư, lo i trình. ho ch. nhà v n, tài v t tư th u. s n theo quy thu c nh. d án. (A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Xây -B t -B t - B t u: -B t -B t -B t d ng u: u: 7/1/06 u: u: u: trư ng 1/1/06 1/1/06 - Ông B 1/1/06 1/1/06 1/3/06 Ph - Ông A - Ông B ch trì - Ông B - Ông X - Ông Y thông ch trì ch trì ch trì ch trì ch trì THCS - C ng - C ng - C ng - C ng ng h - C ng - C ng ng h ng h ng h tr ng h ng h tr tr tr - Báo cáo tr tr - Báo cáo - Báo - Báo k t qu : - Báo cáo - Báo k t qu : cáo k t cáo k t tháng k t qu : cáo k t tháng qu : qu : 1/2007 tháng qu : 1/2007 tháng tháng 1/2007 tháng 2/2006 1/2007 1/2007 2 Xây -B t -B t - B t u: -B t -B t -B t d ng u: u: 1/5/06 u: u: u: tr m y 1/1/06 1/1/06 - Ông C 1/1/06 1/1/06 1/3/06 t xã - Ông A - Ông C ch trì - Ông C - Ông X - Ông Y
 16. ch trì ch trì ch trì ch trì ch trì - C ng - C ng - C ng - C ng ng h - C ng - C ng ng h ng h ng h tr ng h ng h tr - Báo cáo - Báo cáo tr tr tr tr - Báo - Báo k t qu : - Báo cáo - Báo k t qu : tháng tháng cáo k t cáo k t k t qu : cáo k t qu : qu : 1/2007 tháng qu : 1/2007 tháng tháng 1/2007 tháng 2/2006 1/2007 1/2007 ... ... ... ... ... ... ... ... m Làm -B t -B t - B t u: -B t -B t -B t ư ng u: u: 01/5/06 u: u: u: liên thôn 01/01 01/01 01/2/06 01/2/06 01/3/06 i qua - Ông D thôn - Ông A - Ông D ch trì - Ông D - Ông X - Ông Y oài ch trì ch trì ch trì ch trì ch trì - C ng - C ng - C ng ng h - C ng - C ng - C ng ng h ng h tr ng h ng h ng h tr tr tr tr tr - Báo cáo - Báo - Báo k t q a: - Báo cáo - Báo - Báo cáo cáo k t cáo k t k t q a: cáo k t k t q a: qu : q a: tháng qu : 2/2006 tháng th¸ng tháng tháng 2/2006 tháng 2/2006 2/2006 2/2006 2/2006 B ng 2. Các d án u tư có s d ng v n nhà nư c Ki m tra s phù h p c a Theo dõi, ki m tra vi c Theo dõ Quy t nh u tư d án S Tên d án (ho c Gi y ăng ký u ch p hành các quy nh tác ng tư) v i quy ho ch, k c a ch u tư và các án n m TT ho ch. nhà th u. (A) (B) (1) (2) 1 D án tr m c p nư c -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 -B t u: s ch nông thôn - Ông A ch trì - Ông M ch trì - Ông M c
 17. - C ng ng h tr - C ng ng h tr - C ng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo 2/2006 1/2007 1/ 2 D án tr m th y nông 1 -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 -B t u: - Ông A ch trì - Ông C ch trì - Ông C c - C ng ng h tr - C ng ng h tr - C ng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo 2/2006 1/2007 1/ ... ... ... ... ... m D án trư ng PTTH -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 -B t u: Chi n Th ng A - Ông A ch trì - Ông D ch trì - Ông D c - C ng ng h tr - C ng ng h tr - C ng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo k t qu : tháng - Báo cáo 2/2006 1/2007 1/2007 B ng 3. Các d án u tư b ng các ngu n v n khác S Tên d án Ki m tra s phù Theo dõi, ki m Theo dõi, phát h p c a Quy t tra vi c ch p hi n các tác TT hành ng nh u tư d án (ho c Gi y các quy nh tiêu c c c a d ăng ký u tư) c a ch u tư án n môi v i quy ho ch, k và các ho ch. trưêng, c ng nhà th u. ng. 1 D án liên doanh - B t u: -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 s n xu t 1/1/2006 nư c p trái cây - Ông N ch trì - Ông N ch trì - Ông A ch trì - C ng ng h - C ng ng h - C ng ng h tr th c hi n tr th c hi n tr th c hi n - Báo cáo k t qu : - Báo cáo k t - Báo cáo k t
 18. tháng 3/2006 qu : tháng qu : tháng 1/2007 1/2007 2 D án xư ng gia - B t u: -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 công cơ khí 1/1/2006 c a Công ty - Ông T ch trì - Ông T ch trì TNHH Minh c - Ông A ch trì - C ng ng h - C ng ng h - C ng ng h tr th c hi n tr th c hi n tr th c hi n - Báo cáo k t qu : - Báo cáo k t - Báo cáo k t tháng 3/2006 qu : tháng qu : tháng 1/2007 1/2007 ... ... ... ... ... k D án nhà máy -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 -B t u: 1/1/06 ch bi n b t s n c a Công ty - Ông A ch trì - Ông K ch trì - Ông K ch trì TNHH - C ng ng h - C ng ng h - C ng ng h Phương ông tr th c hi n tr th c hi n tr th c hi n - Báo cáo k t qu : tháng 2/2006 - Báo cáo k t - Báo cáo k t qu : tháng qu : tháng 1/2007 1/2007
Đồng bộ tài khoản