Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT về việc hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT

  1. B CÔNG AN – B GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 04/2008/TTLT-BCA- Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C H C VÀ KI M TRA L I LU T GIAO THÔNG Ư NG B I V I NGƯ I BN TƯ C QUY N S D NG GI Y PHÉP LÁI XE, CH NG CH B I DƯ NG KI N TH C V PHÁP LU T GIAO THÔNG Ư NG B Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Liên t ch B Công an, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c v pháp lu t giao thông ư ng b có th i h n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b (sau ây g i là h c và ki m tra) i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (k c ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông) có hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , b áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c v pháp lu t giao thông ư ng b có th i h n 60 ngày, 90 ngày (sau ây g i là ngư i vi ph m giao thông). 2. i tư ng áp d ng 2.1. Cá nhân là ngư i Vi t Nam vi ph m giao thông. Trư ng h p ngư i vi ph m là quân nhân t i ngũ, quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n và nh ng ngư i thu c l c lư ng Công an nhân dân i u khi n các lo i xe ph c v m c ích qu c phòng, an ninh thì không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 2.2. Cá nhân là ngư i nư c ngoài vi ph m giao thông. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2.3. Cơ quan t ch c h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b i v i ngư i b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c v pháp lu t giao thông ư ng b (sau ây g i là cơ quan t ch c h c và ki m tra).
  2. 3. Cơ quan t ch c và ki m tra bao g m: 3.1. Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t (sau ây g i t t là Phòng C nh sát giao thông) thu c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3.2. Công an qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, thành ph (sau ây g i t t là Công an c p huy n). II. QUY NNH C TH 1. N i dung, hình th c, th i gian h c 1.1. N i dung h c: Nh ng quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b , bi n báo hi u ư ng b , k t h p v i v n d ng trên sa hình. 1.2. Hình th c h c: Ngư i vi ph m ph i d h c t p trung, ư c hư ng d n nghiên c u tài li u. 1.3. Th i gian h c: i v i ngư i i u khi n xe mô tô hai, ba bánh có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên, xe lam, xích lô máy, máy kéo có tr ng t i n 1000kg, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông th i gian h c 04 gi ; i v i ngư i i u khi n ô tô các lo i th i gian h c 08 gi (trong m t ngày). 2. Câu h i, th i gian, phương pháp ki m tra 2.1. Câu h i ki m tra ư c s d ng trong b câu h i dùng cho sát h ch, c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b c a ngành Giao thông v n t i, c th : 2.1.1. i v i ngư i vi ph m i u khi n xe mô mô hai, ba bánh có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên, xe lam, xích lô máy, máy kéo có tr ng t i n 1000kg, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ki m tra 10 câu h i (05 câu h i v Lu t Giao thông ư ng b , 03 câu h i v bi n báo, 02 câu h i v sa hình) trong th i gian 10 phút và ph i tr l i úng 08 câu h i tr lên thì t yêu c u. 2.1.2. i v i ngư i vi ph m i u khi n xe ô tô các lo i ki m tra 20 câu h i (10 câu h i v Lu t Giao thông ư ng b , 06 câu h i v bi n báo, 04 câu h i v sa hình) trong th i gian 20 phút và ph i tr l i úng 16 câu h i tr lên thì t yêu c u. 2.2. Phương pháp ki m tra: Th c hi n b ng phương pháp tr c nghi m trên gi y ho c b ng máy do Th trư ng cơ quan t ch c h c và ki m tra quy t nh. 2.3. Ngư i vi ph m ki m tra không t yêu c u thì ph i d ki m tra l i (không ph i h c l i) n khi t yêu c u trư c khi nh n l i Gi y phép lái xe. 3. Trách nhi m c a ngư i vi ph m 3.1. Khi nh n quy t nh x ph t vi ph m hành chính (sau ây g i là quy t nh x ph t), ngư i vi ph m ph i ăng ký nơi h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b , c th : ăng ký h c và ki m tra t i Phòng C nh sát giao thông, Công an c p huy n là các cơ quan c a ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh x ph t ho c t i Phòng C nh
  3. sát giao thông nơi cư trú c a ngư i vi ph m. Trư ng h p quy t nh x ph t do ngư i có thNm quy n c a các cơ quan khác (không thu c Phòng C nh sát giao thông, Công an c p huy n) ra quy t nh x ph t thì ăng ký h c và ki m tra t i Phòng C nh sát giao thông nơi cư trú c a ngư i vi ph m ho c Phòng C nh sát giao thông thu c a phương cơ quan c a ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh x ph t. Ngư i vi ph m không th n h c và ki m tra úng l ch h c mà có lý do chính áng (có xác nh n c a chính quy n a phương, cơ quan công tác, cơ quan y t …) thì ph i thông báo cho cơ quan ã ăng ký h c và ki m tra bi t, ng th i ph i ăng ký c th th i gian h c ti p theo. 3.2. Khi ăng ký ngư i vi ph m vi t tr c ti p vào m t sau c a quy t nh x ph t (b n lưu t i cơ quan x ph t) n i dung: H tên; nơi cư trú; nơi ăng ký h c; ngày, tháng, năm và ký tên; trư ng h p ăng ký t i Phòng C nh sát giao thông (không ph i là cơ quan ra quy t nh x ph t) thì mang theo quy t nh x ph t n ăng ký, sau khi h c và ki m tra t yêu c u ư c nh n biên b n h c và ki m tra xu t trình v i cơ quan ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép lái xe. 4. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 4.1. Hư ng d n ngư i vi ph m ăng ký h c và ki m tra theo quy nh t i i m 3.2 ph n II c a Thông tư này. 4.2. Tr gi y phép lái xe cho ngư i vi ph m khi có k t qu ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b t yêu c u. 5. Trách nhi m c a cơ quan t ch c h c và ki m tra 5.1. Khi ngư i vi ph m mang quy t nh x ph t n ăng ký h c và ki m tra ph i ti p nh n, x p l ch h c; thông báo cho ngư i vi ph m th i gian h c. 5.2. T ch c vi c h c và ki m tra ít nh t m t tu n m t l n khi có ngư i ăng ký. 5.3. L p Biên b n h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b (M u ban hành theo Thông tư này). Trư ng h p không t yêu c u thì thông báo ngày ki m tra l i vào tu n ti p theo. 6. Kinh phí cho vi c t ch c h c và ki m tra Th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính, khi chưa có hư ng d n c a B Tài chính thì kinh phí cho vi c t ch c h c và ki m tra ư c l y t kinh phí an toàn giao thông hàng năm c a a phương. III. T CH C TH C HI N 1. B Công an (C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Công an t nh, thành ph ) ch o, hư ng d n và ôn c Phòng C nh sát giao thông, Công an c p huy n th c hi n các quy nh t i Thông tư này.
  4. 2. B Giao thông v n t i (T ng c c ư ng b Vi t Nam) ch o các cơ quan ch c năng th c hi n các quy nh t i Thông tư này. 3. y ban nhân dân các c p theo thNm quy n ư c quy nh t i Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ch o th c hi n các quy nh t i Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Công an (qua C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t), B Giao thông v n t i (qua T ng c c ư ng b Vi t Nam) nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N KT. B TRƯ NG B CÔNG AN T I TH TRƯ NG TH TRƯ NG Trung tư ng Tr n i Quang Lê M nh Hùng Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; ( b/c) - Các Phó Th tư ng Chính ph ; ( b/c) - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng UBATGT Qu c gia; - Các B , Cơ quan ngang B ; - B trư ng B Công an; ( b/c) - B trư ng B Giao thông v n t i; ( b/c) - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các T ng c c, V , C c tr c thu c B Công an; - T ng c c ư ng b VN, V Pháp ch , V V n t i B GTVT; - Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S GTVT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VP B CA, BGTVT. M u ban hành theo Thông tư s 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/7/2008 (1)…………………………………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)…………………………………… c l p – T do – H nh phúc ------- (3)…………, ngày…… tháng…… năm……
  5. BIÊN B N H C VÀ KI M TRA L I LU T GIAO THÔNG Ư NG B H tên ngư i vi ph m:………………………………….……… Sinh năm………….. Nam/ N Nơi cư trú.................................................................................................................... Nơi công tác................................................................................................................ Gi y phép lái xe s ………… h ng……. ã h c t i cơ s ào t o lái xe:........................... ………… ã b tư c quy n s d ng GPLX t ngày……/…../….. n ngày……/…../.......... I. K T QU H C LU T GIAO THÔNG Ư NG B ã h c Lu t Giao thông ư ng b t i............................................................................. Th i gian h c Lu t GT B: ……… gi , t …………………… n................................... II. K T QU KI M TRA L I LU T GIAO THÔNG Ư NG B L n th 1: s :…………… S CÂU H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 TR 2 L I 3 4 S CÂU H I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 TR 2 L I 3 4 Tr l i úng……… câu/………… câu.
  6. t……………, không t…………… Ngư i h c và làm bài ki m tra Ngư i hư ng d n và ki m tra (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) Th trư ng ơn v (Ký ghi rõ h và tên óng d u) (1) Tên cơ quan ch qu n (2) Tên cơ quan t ch c ki m tra (3) T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương II. K T QU KI M TRA L I LU T GIAO THÔNG Ư NG B L n th 2: (Ngày…… tháng…… năm……) s :…………… S CÂU H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 TR 2 L I 3 4 S CÂU H I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 TR 2 L I 3 4 Tr l i úng……… câu/………… câu.
  7. t……………, không t…………… Ngư i làm bài ki m tra Ngư i hư ng d n ki m tra (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) Th trư ng ơn v (Ký ghi rõ h và tên óng d u)
Đồng bộ tài khoản