Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
178
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG về hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG

  1. B CÔNG AN-B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2009/TTLT-BCA-BNG Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH T C GI I QUY T CHO CÔNG DÂN VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ THƯ NG TRÚ T I VI T NAM Căn c Lu t Cư trú s 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú; Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Ch th s 19/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 06 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tăng cư ng tri n khai th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph v công tác i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; B Công an và B Ngo i giao hư ng d n th t c gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài (dư i ây vi t t t là CDVN CNN) ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này áp d ng i v i CDVN CNN mang h chi u ho c gi y t thay h chi u do nư c ngoài c p còn giá tr (dư i ây g i chung là h chi u nư c ngoài) v Vi t Nam ăng ký thư ng trú. 2. CDVN CNN không có h chi u nư c ngoài, n u có gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p thì cũng ư c áp d ng theo Thông tư này. 3. CDVN CNN có h chi u Vi t Nam còn giá tr s d ng ư c gi i quy t ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam theo quy nh t i ti t b, i m 1, M c II Thông tư s 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 c a B Công an. 4. Nh ng trư ng h p sau ây không thu c di n i tư ng áp d ng theo Thông tư này: - Ngư i ã xin thôi qu c t ch Vi t Nam. Trư ng h p mu n xin thư ng trú t i Vi t Nam thì ph i làm th t c xin tr l i qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. - Ngư i thu c di n “chưa ư c nh p c nh Vi t Nam” theo quy nh t i kho n 1 i u 8 Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000. II. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T CHO CDVN CNN V VI T NAM THƯ NG TRÚ A. H SƠ NGHN V VI T NAM THƯ NG TRÚ Ư C L P THÀNH 02 B , M I B G M: 1. ơn ngh v Vi t Nam thư ng trú (theo m u); 2. B n sao h chi u nư c ngoài ho c gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p (ho c b n ch p kèm theo b n chính ki m tra, i chi u); 3. B n sao m t trong các gi y t sau ây có giá tr ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam:
  2. - Gi y khai sinh; trư ng h p Gi y khai sinh không th hi n rõ qu c t ch Vi t Nam thì ph i kèm theo gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha m ; - Gi y ch ng minh nhân dân; - H chi u Vi t Nam; - Quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam, Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi i v i tr em là ngư i nư c ngoài, Quy t nh cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi; - Gi y t khác do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p xác nh n ương s còn gi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu c t ch. 4. 03 nh m i ch p c 4x6 cm, phông n n tr ng, m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính m u (02 t m dán vào ơn ngh và 01 t m r i); 5. M t trong nh ng gi y t sau ây ch ng minh có nhà h p pháp t i Vi t Nam: 5.1. i v i ngư i ã ư c s h u nhà t i Vi t Nam: B n sao m t trong nh ng gi y t sau ây ch ng minh ch h p pháp thu c quy n s h u (ho c b n ch p kèm theo b n chính ki m tra, i chi u) như: Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ; gi y t v mua, bán, t ng, cho, i, nh n th a k nhà ; H p ng mua nhà ho c gi y t ch ng minh vi c ã bàn giao nhà , ã nh n nhà c a doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà u tư xây d ng bán; gi y t c a Tòa án ho c cơ quan hành chính nhà nư c có thNm quy n gi i quy t cho ư c s h u nhà ã có hi u l c pháp lu t. 5.2. i v i ngư i có nhà h p pháp do thuê, mư n, nh c a cá nhân: - B n sao h p ng cho thuê, cho mư n, cho nh nhà c a cá nhân (ho c b n ch p kèm theo b n chính ki m tra, i chi u); - Văn b n ch ng minh ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý cho ngư i ó ăng ký thư ng trú; - B n sao gi y t , tài li u ch ng minh quy n s h u nhà c a ngư i cho thuê, mư n, nh (ho c b n ch p kèm theo b n chính ki m tra, i chi u). 6. CDVN CNN xin v thư ng trú t i thành ph tr c thu c Trung ương ngoài gi y t nên trên trong h sơ ph i có m t trong gi y t sau ây ch ng minh i u ki n ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c Trung ương (quy nh t i kho n 1, 2 và 4 c a i u 20 Lu t Cư trú): 6.1. i v i CDVN CNN có ch h p pháp ph i có m t trong gi y t sau ch ng minh ã t m trú liên t c t i thành ph ó t m t năm tr lên: - Gi y t v t m trú có th i h n ho c xác nh n c a Công an phư ng, xã, th tr n v th i h n t m trú; - S t m trú ho c xác nh n c a Công an phư ng, xã, th tr n v th i gian ăng ký t m trú 6.2. i v i CDVN CNN ư c ngư i có s h khNu ng ý cho nh p vào s h khNu c a mình ph i có m t trong gi y t sau ch ng minh m i quan h ru t th t gi a hai ngư i: -V v v i ch ng; ch ng v v i v ; con v v i cha, m ; cha, m v v i con; - Ngư i h t tu i lao ng, ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c chuy n v v i anh, ch , em ru t;
  3. - Ngư i tàn t t, m t kh năng lao ng, ngư i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi v v i anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, c u ru t, ngư i giám h ; - Ngư i chưa thành niên không còn cha, m ho c còn cha, m nhưng cha, m không có kh năng nuôi dư ng v v i ông, bà n i, ngo i, anh, ch , em ru t, cô, dì, chú bác, c u ru t, ngư i giám h ; - Ngư i chưa thành niên c thân v s ng v i ông, bà n i, ngo i; Trư ng h p không còn gi y t ch ng minh m i quan h ru t th t nêu trên, thì ngư i b o lãnh ph i có ơn gi i trình và ư c UBND c p xã nơi ngư i ó có h khNu thư ng trú xác nh n. 6.3. Gi y t ch ng minh CDVN CNN trư c ây ã ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c Trung ương, nay tr v thành ph ó sinh s ng t i ch h p pháp c a mình. 7. i v i CDVN CNN ngh v ăng ký thư ng trú t i cơ s tôn giáo Vi t Nam và ho t ng tôn giáo, thì h sơ ph i có ý ki n b ng văn b n c a ngư i ng u cơ s tôn giáo ó ng ý cho ngư i ó ăng ký thư ng trú, kèm theo gi y t ch ng minh là ch c s c tôn giáo, nhà tu hành ho c ngư i chuyên ho t ng tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng tôn giáo, và ý ki n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam v tôn giáo ch p thu n cho ngư i ó v Vi t Nam ho t ng tôn giáo. B. NƠI N P H SƠ VÀ L PHÍ: 1. CDVN CNN ngh v Vi t Nam thư ng trú n p h sơ t i m t trong nh ng cơ quan sau: - Cơ quan i di n Vi t Nam nơi ngư i n p h sơ ang cư trú; - C c Qu n lý xu t nh p c nh – B Công an ho c Phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ngư i n p h sơ ngh ư c v thư ng trú. 2. Ngư i ư c gi i quy t v Vi t Nam thư ng trú ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. C. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CH C NĂNG VÀ NGƯ I XIN V VI T NAM THƯ NG TRÚ 1. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m: - Hư ng d n th t c và ti p nh n h sơ c a ngư i ngh v Vi t Nam thư ng trú. Trong th i gian 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ph i g i 01 b h sơ (b n chính) kèm theo ý ki n nh n xét v C c Qu n lý xu t nh p c nh; - Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo b ng văn b n c a C c Qu n lý xu t nh p c nh ( ư c v Vi t Nam thư ng trú ho c lý do không ư c v Vi t Nam thư ng trú), cơ quan i di n Vi t Nam ph i thông báo b ng văn b n k t qu cho ngư i ngh v thư ng trú; - C p gi y thông hành h i hương cho ngư i ư c phép v Vi t Nam thư ng trú. Gi y thông hành h i hương ư c c p cho t ng ngư i, có giá tr 12 tháng, k t ngày c p và không ư c gia h n. 2. C c Qu n lý xu t nh p c nh có trách nhi m: - Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l (nh n trong nư c hay do cơ quan i di n Vi t Nam chuy n v ), ph i hoàn thành vi c xem xét, gi i quy t cho CDVN CNN v Vi t Nam thư ng trú; - Thông báo k t qu gi i quy t cho cơ quan i di n Vi t Nam và cơ quan ch c năng c a B Ngo i giao (n u n p h sơ nư c ngoài); Công an t nh, cơ quan ch c năng c a B Ngo i giao và thân nhân
  4. c a ngư i xin v Vi t Nam thư ng trú (n u n p h sơ trong nư c). Trư ng h p ngư i xin thư ng trú ang t m trú t i Vi t Nam, thì văn b n thông báo k t qu ng ý gi i quy t cho thư ng trú c a C c Qu n lý xu t nh p c nh g i cho thân nhân c a ngư i xin thư ng trú là gi y t có giá tr thay gi y thông hành h i hương; - Quá trình xem xét gi i quy t, k c sau khi CDVN CNN ã ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam, n u phát hi n có hành vi gian d i ư c c p gi y thông hành h i hương, thì C c Qu n lý xu t nh p c nh có trách nhi m thNm tra l i, tùy tính ch t, m c vi ph m mà x lý ho c chuy n cơ quan ch c năng x lý theo pháp lu t Vi t Nam. 3. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Công an t nh ph i g i h sơ kèm theo ý ki n nh n xét, xu t v C c Qu n lý xu t nh p c nh; - Hư ng d n các th t c c n thi t và t o i u ki n thu n l i cho CDVN CNN v Vi t Nam làm th t c ăng ký thư ng trú. 4. Trách nhi m c a CDVN CNN xin v Vi t Nam thư ng trú: - Khai úng s th t v lai l ch, quá trình ho t ng và m c ích xin v Vi t Nam thư ng trú; - Ngư i ư c gi i quy t v Vi t Nam thư ng trú ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính; - N p h sơ h p l theo quy nh t i Thông tư này; - Ngư i ư c gi i quy t v Vi t Nam thư ng trú c n liên h v i cơ quan i di n Vi t Nam nh n gi y thông hành h i hương trong th i h n 12 tháng k t ngày nh n ư c thông báo. Sau khi v nư c ph i liên h ngay v i Công an t nh, thành ph nơi xin v thư ng trú làm th t c ăng ký thư ng trú theo quy nh; - Trư ng h p CDVN CNN quá 12 tháng m i n nh n gi y thông hành h i hương ho c chưa làm th t c ăng ký thư ng trú (v i trư ng h p n p h sơ trong nư c), thì ph i làm th t c như sau: + Trư ng h p quá th i h n nói trên nhưng chưa quá 24 tháng, thì ph i n p 02 ơn ngh ư c nh n gi y thông hành h i hương (theo m u) và 02 nh 4x6 cm m i ch p; + Trư ng h p quá th i h n 24 tháng tr lên, thì ph i làm l i h sơ ngh v Vi t Nam thư ng trú như th t c l n u. - CDVN CNN ã ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam, n u có nhu c u xu t nh p c nh Vi t Nam, thì ph i làm th t c ngh c p h chi u Vi t Nam s d ng như v i công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c, không ư c s d ng h chi u nư c ngoài ho c gi y t thư ng trú do nư c ngoài c p xu t nh p c nh Vi t Nam. III. T CH C TH C HI N 1. Căn c i u 27 Ngh nh 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý xu t nh p c nh ban hành các lo i m u gi y t sau ây sau khi tham kh o ý ki n c a C c trư ng C c Lãnh s : - M u gi y thông hành h i hương; - ơn ngh v Vi t Nam thư ng trú; - M u văn b n thông báo k t qu gi i quy t cho CDVN CNN v Vi t Nam thư ng trú.
  5. 2. C c Qu n lý xu t nh p c nh có trách nhi m hư ng d n các ơn v Qu n lý xu t nh p c nh công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Thông tư này. 3. C c Lãnh s có trách nhi m hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th các văn b n sau: - Thông tư liên t ch s 06/TT-LT ngày 29/01/1997 c a B N i v (nay là B Công an) và B Ngo i giao hư ng d n th c hi n Quy t nh s 875/TTg ngày 21/11/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi i quy t cho CDVN CNN h i hương v Vi t Nam; - Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 c a B Công an và B Ngo i giao s a i, b sung Thông tư liên t ch s 06/TT-LT ngày 29/01/1997 c a B N i v (nay là B Công an) và B Ngo i giao. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Thanh Sơn Nguy n Văn Hư ng Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C ng Thông tin i n t B Công an, B Ngo i giao; - Lưu: B Công an (VT, C c Qu n lý XNC), B Ngo i giao (VT, C c Lãnh s ).
Đồng bộ tài khoản