Thông tư liên tịch số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM về việc giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành giao thông vận tải quản lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành, để bổ sung Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT ngày 6/7/1999 hướng dẫn về việc giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành giao thông vận tải quản lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-TRUNG ƯƠNG VI T NAM OÀN THANH NIÊN C NG S N c l p - T do - H nh phúc H CHÍ MINH ******** ******** S : 06/2000/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 21 tháng 3 năm 2000 TƯ TNCSHCM THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH S 06/2000/TTLT-BL TBXH- TW TNCSHCM NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2000 B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 16/1999/TTLT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N V VI C GIÁM NNH THƯƠNG T T I V I THANH NIÊN XUNG PHONG THAM GIA TH I KỲ KHÁNG CHI N BN THƯƠNG DO NGÀNH GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ Theo ngh c a B Giao thông V n t i t i Công văn s 3308/GTVT ngày 23 tháng 9 năm 1999; Căn c ý ki n tho thu n c a B Y t t i Công văn 7942/YT- Tr ngày 14 tháng 11 năm 1999; B Lao ng Thương binh và Xã h i - Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh hư ng d n b sung và s a l i i m 2.1- m c 2 - ph n II Thông tư liên t ch s 16/1999/TTLT-BL TBXH- TW TNCSHCM ngày 06 tháng 7 năm 1999 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh v vi c gi i thi u giám nh thương t t i v i thanh niên xung phong tham gia th i kỳ kháng chi n b thương do ngành Giao thông V n t i qu n lý như sau: 2.1. i v i thanh niên xung phong tham gia th i kỳ kháng chi n b thương do B Giao thông V n t i c p gi y ch ng nh n b thương thì B Giao thông V n t i ch u trách nhi m gi i thi u (kèm h sơ) n giám nh thương t t t i H i ng Giám nh y khoa ngành Giao thông V n t i ho c H i ng Giám nh y khoa t nh, thành ph nơi thanh niên xung phong hi n ang cư trú. ng th i thông báo cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph nơi ngư i b thương cư trú bi t ph i h p gi i quy t. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Thông tư này u bãi b . Hoàng Bình Quân Nguy n ình Liêu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản