Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 06/2002/ttlt-blđtbxh-btc-bkhđt', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

 1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I-B K HO CH VÀ Đ c l p - T do - H nh phúc Đ U TƯ-B TÀI CHÍNH ******** ****** S : 06/2002/TTLT-BLĐTBXH- Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 2002 BTC-BKHĐT THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ QU QU C GIA H TR VI C LÀM VÀ L P QU GI I QUY T VI C LÀM Đ A PHƯƠNG Căn c Ngh quy t s 120/HĐBT ngày 11/4/1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v ch trương, phương hư ng và bi n pháp gi i quy t vi c làm trong các năm t i; Căn c Ngh đ nh s 72/CP ngày 31/10/1995 c a Chính ph v vi c Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s di u c a B Lu t Lao đ ng v vi c làm; Căn c Quy t đ nh s 143/2001/QĐ-TTg, ngày 27/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "chương trình m c tiêu Qu c gia xoá đói gi m nghèo và vi c làm giai đo n 2001 - 2005"; Đ nâng cao hi u qu s d ng Qu Qu c gia h tr vi c làm, liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n như sau: I. CƠ CH CHO VAY V N T QU QU C GIA H TR VI C LÀM 1. Đ i tư ng đư c Vay v n a. H gia đình; b. H p tác xã ho t đ ng trong lĩnh v c ti u th công nghi p, xây d ng, v n t i, thương m i và d ch v ; cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t; T h p s n xu t; H kinh doanh cá th ; Doanh nghi p nh và v a (theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 c a Chính ph "V tr giúp phát tri n doanh nghi p v a và nh ") ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p; H gia đình và cá nhân làm kinh t trang tr i như quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T ng c c Th ng kê "hư ng d n tiêu chí đ xác đ nh kinh t trang tr i"; Trong các đ i tư ng trên, ưu tiên cho các d án có đ i tư ng là ngư i tàn t t, s d ng nhi u lao đ ng n , gi i quy t vi c làm cho lao đ ng khu v c đang đô th hoá. 2. Đi u ki n đ đư c vay v n a. Các đ i tư ng đư c vay v n ph i có d án t o ch làm vi c m i, thu hút thêm lao đ ng vào làm vi c thư ng xuyên. D án ph i có xác nh n c a chính quy n đ a phương nơi th c hi n d án. b. Đ i tư ng nêu t i đi m a m c 1 ph i có h kh u thư ng trú t i đ a phương nơi vay v n th c hi n d án; Các đ i tư ng nêu t i đi m b m c 1 ph i có d án vay v n phù h p v i ngành ngh ho t đ ng. c. Các đ i tư ng vay v n ph i th c hi n tín ch p ho c th ch p tài s n theo quy đ nh sau: - Đ i tư ng đư c vay t 15 tri u đ ng tr xu ng không ph i th ch p tài s n nhưng ph i có b o lãnh b ng tín ch p c a Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n (đ i v i d án c p xã,
 2. phư ng, th tr n), Ch t ch UBND huy n, qu n, th xã (đ i v i d án c p huy n, qu n, th xã), ho c ngư i đ ng đ u t ch c đoàn th , h i qu n chúng đ i v i các d án do t ch c đoàn th , h i qu n chúng qu n lý. - Đ i tư ng đư c vay trên 15 tri u đ ng, ph i th ch p tài s n theo quy đ nh c a B Tài chính. 3. N i dung s d ng v n vay - Mua s m máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, đánh b t thu , h i s n đ m r ng, nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh; - B sung v n mua nguyên v t li u, cây, con gi ng, chi phí chăm sóc cây tr ng, v t nuôi đ n khi thu ho ch. 4. M c v n cho vay - Đ i v i đ i tư ng nêu t i đi m a c a m c 1, m c vay t i đa không quá 15 tri u đ ng và ít nh t ph i t o ra l ch làm vi c m i ho c tăng thêm th i gian làm vi c tương ng v i 1 lao đ ng; - Đ i v i đ i tư ng nêu t i đi m b c a m c 1, m c vay t i đa kông quá 200 tri u đ ng/d án và không quá 15 tri u đ ng trên m t ch làm vi c thư ng xuyên đư c thu hút m i. 5. Th i h n cho vay a. Th i h n 12 tháng: - Chăn nuôi gia súc, gia c m; - Tr ng cây lương th c, hoa màu có th i h n sinh trư ng dư i 12 tháng; - D ch v , kinh doanh nh ; b. Th i h n 24 tháng: - Tr ng cây công nghi p ng n ngày; cây hoa màu có th i b n sinh trư ng trên 12 tháng; - Nuôi thu , h i s n, con đ c s n; - Chăn nuôi gia súc sinh s n, đ i gia súc l y th t; - S n xu t ti u th công nghi p, ch bi n (nông, lâm, th , h i s n). c. Th i h n 36 tháng: - Chăn nuôi đ i gia súc sinh s n, l y s a, l y lông, l y s ng; - Đ u tư mua thi t b máy móc ph c v s n xu t, phương ti n v n t i thu b lo i v a và nh , ngư c nuôi tr ng, đánh b t thu , h i s n; - Chăm sóc c i t o vư n cây ăn trái, cây công nghi p. d. Th i h n 60 tháng:
 3. Tr ng m i cây ăn qu , cây nguyên li u, cây công nghi p dài ngày. Trong cùng m t đ i tư ng vay v n n u có nhi u n i dung s d ng v n theo các th i h n khác nhau thì th i h n cho vay đư c xác đ nh lo i s d ng v n có t tr ng cao nh t. 6. Lãi su t cho vay - Nguyên t c: th p hơn lãi su t Ngân hàng Thương m i. M c c th t ng th i kỳ do B Tài chính quy đ nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư. - Ngu n ti n lãi thu v đư c s d ng bù đ p r i ro b t kh kháng, chi qu n lý phí, n u còn b sung qu cho vay. 7. Xây d ng d án - Các đ i tư ng nêu t i đi m a c a m c 1, khi vay v n ph i có đơn xin vay v n theo m u 01 g i ch d án là ngư i đ i di n nhóm h gia đình ho c đ i di n chính quy n đ ng ra l p d án theo m u 2a kèm theo Thông tư này (g i chung là d án nhóm h gia đình); - Các đ i tư ng nêu t i đi m b c a m c 1, khi vay v n ph i l p d án theo m u 2b kèm theo Thông tư này (g i chung là d án c a ngư i kinh doanh); Ch d án l p 3 b h sơ d án (d án và các h sơ có liên quan đ n d án) g i v Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i huy n, qu n, th xã đ làm cơ s pháp lý t ch c th m đ nh, quy t đ nh cho vay và qu n lý v n vay. (Lưu phòng Lao đ ng - Thương binh Xã h i, Kho b c nhà nư c huy n, qu n, th xã và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i). Đ i v i các d án do các T ch c đoàn th qu n chúng tr c ti p qu n lý ch d án g i h sơ v cơ quan c p t nh đ làm th t c th m đ nh trình c p trên xét duy t cho vay. 8. Th m đ nh và quy t đ nh cho vay a. qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là c p huy n): - Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c th m đ nh và ghi vào phi u th m đ nh d án (theo m u s ra, 3b kèm theo Thông tư này); t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét ký quy t đ nh (n u đư c UBND c p đ nh y quy n) ho c g i v S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (đ i v i trư ng h p không đư c y quy n). - Th i gian k t ngày nh n đư c h sơ d án đ n khi th m đ nh xong c p huy n t i đa không quá 15 ngày. b. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh): - S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c ki m tra, xem xét t ng h sơ d án và th m đ nh l i (khi c n thi t), t ng h p trình Ch t ch UBND c p t nh quy t đ nh (đ i v i trư ng h p không y quy n cho UBND c p huy n ra quy t đ nh cho vay). - Th i gian th m đ nh, quy t đ nh cho vay t i đa không quá 15 ngày k t ngày nh n đư c h sơ d án. c. các cơ quan t ch c đoàn th , h i qu n chúng tr c ti p qu n lý v n (g i chung là cơ quan t ch c đoàn th ):
 4. - Cơ quan t ch c đoàn th c p t nh ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c cùng c p ti n hành th m đ nh d án đ trình Th trư ng cơ quan TW các đoàn th ra quy t đ nh cho vay (k t qu th m đ nh g i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ t ng h p chung). Th i gian nh n, th m đ nh d án t i đa không quá 15 ngày k t ngày nh n đư c h sơ d án. - Cơ quan Trung ương các t ch c đoàn th xét và quy t đ nh cho vay. Th i gian xét và quy t đ nh cho vay t i đa không quá 15 ngày k t ngày nh n đư c h sơ d án. d. y quy n ra quy t đ nh phê duy t d án: Tuỳ vào đi u ki n c th và tình hình ch đ o qu n lý th c hi n t ng đ a phương, Ch t ch UBND c p t nh có th y quy n cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t quy t đ nh vay v n nhưng ph i đ m b o th c hi n theo đúng hư ng d n c a liên B . UBND c p huy n có trách nhi m g i các quy t đ nh v S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ theo dõi, t ng h p báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Các quy t đ nh cho vay c a U ban nhân dân c p t nh ho c cơ quan Trung ương các t ch c đoàn th (ghi rõ ngu n v n s d ng cho vay) và bi u t ng h p các d án đư c vay (theo m u s 4a, 4b kèm theo Thông tư này) đư c g i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ t ng h p, theo dõi, qu n lý. Riêng đ i v i cơ quan TW các t ch c đoàn th ph i g i thêm 1 b n v Kho b c Nhà nư c TW đ làm căn c đi u chuy n v n. 9. Chuy n v n cho vay Hàng quý căn c d toán đư c giao và đ ngh chuy n v n c a Kho b c Nhà nư c TW, B Tài chính làm th t c c p v n cho Kho b c Nhà nư c TW theo quy đ nh hi n hành làm ngu n v n cho vay. Kho b c Nhà nư c Trung ương căn c thông báo chuy n v n c a B Tài chính, ch m nh t không quá 5 ngày, chuy n v n v Kho b c Nhà nư c đ a phương nơi có d án đư c duy t đ t ch c cho vay theo quy đ nh. 10. Phát ti n vay Căn c quy t đ nh cho vay c a c p có th m quy n, Kho b c Nhà nư c nơi phát ti n vay có trách nhi m hư ng d n các đ i tư ng vay v n làm th t c th ch p tài s n ho c b o lãnh, cùng đ i di n bên vay ký h p đ ng tín d ng theo quy đ nh t i Th l cho vay c a B Tài chính. - Trong vòng 10 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l (Quy t đ nh, văn b n th ch p tài s n ho c tín ch p). Kho b c Nhà nư c tr c ti p phát ti n vay đ n ngư i vay. Đ i v i d án có nhi u h vay, Kho b c Nhà nư c có th y thác cho ch d án th c hi n phát ti n vay đ n h . Vi c y thác ph i đ m b o qu n lý t t ngu n v n, thu h i đ y đ và đúng h n cho vay Qu Qu c gia h tr vi c làm. - Đ i v i các d án đã duy t nhưng không cho vay đư c, Kho b c Nhà nư c ph i báo cáo ngay v i cơ quan ra quy t đ nh cho vay đ xem xét, gi i quy t. 11. Gia h n n , cho vay a. Gia h n n : - Đ i v i các d án đ n h n tr n , nhưng s n xu t chưa thu ho ch, ch d án có nhu c u gia h n, ph i làm đơn gi i trình rõ nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c g i đ n Kho b c Nhà nư c nơi cho vay đ xem xét, gi i quy t.
 5. - Căn c đơn xin gia h n n , Kho b c Nhà nư c ti n hành ki m tra và gi i quy t gia h n n theo quy đ nh t i Th l cho vay c a B Tài chính. b. Cho vay l i: - D án có chu kỳ s n xu t, kinh doanh dài hơn th i h n đư c vay, đã s d ng v n vay đúng m c đích, có hi u qu , ch d án có nhu c u vay thêm m t th i h n đ duy trì s n xu t, n đ nh vi c làm cho ngư i lao đ ng, thì trư c khi đ n h n tr n ph i có báo cáo k t qu s d ng v n vay và đơn đ ngh vay l i. - Quy trình th m đ nh và th m quy n cho vay l i th c hi n như đ i v i d án vay l n đ u nhưng không ph i l p l i d án. - D án đư c duy t vay l i chưa ph i tr n g c trư c khi làm th t c vay l i, nhưng ph i tr đ s ti n lãi trong th i h n đã vay. Đ đ m b o tính liên t c trong quá trình s d ng v n, các th t c duy t cho vay l i ph i hoàn ch nh trư c ngày đ n h n tr n . - Đ i v i các đ i tư ng có nhu c u vay thêm v n đ m r ng s n xu t kinh doanh, thu hút thêm lao đ ng ch d án ph i có tài li u ch ng minh và g i đ n cơ quan Lao đ ng - Thương binh Xã h i đ gi i quy t theo trình t duy t vay l n đ u. 12. Thu h i và s d ng v n thu h i - Kho b c Nhà nư c ti n hành thu h i n đ n h n; ch d án có th tr v n trư c h n. - Trong quá trình cho vay, Kho b c Nhà nư c ki m tra n u phát hi n ngư i vay s d ng v n vay không đúng m c đích, báo cáo v i c p ra quy t đ nh cho vay có quy n quy t đ nh thu h i n trư c th i h n. - V n thu h i đư c dùng đ cho vay quay vòng các d án khác do đ a phương, các t ch c đoàn th qu n lý. - y ban nhân dân t nh, cơ quan Trung ương c a các t ch c đoàn th ph i có k ho ch s d ng v n và duy t các d án phù h p v i s v n thu h i hàng tháng, quý; không đ v n t n đ ng Kho b c. - Trong trư ng h p c n thi t ph i đ u ch nh ngu n v n cho vay gi a các đ a phương, các t ch c đoàn th ho c thu v Kho b c Nhà nư c Trung ương, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s có quy t đ nh đi u ch nh trên cơ s th ng nh t v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. 13. X lý n quá h n a. N quá h n không ph i do các nguyên nhân b t kh kháng và không thu c đ i tư ng đư c gi i quy t gia h n ho c cho vay l i, ch d án ph i có trách nhi m hoàn tr đ y đ c g c và lãi cho Kho b c Nhà nư c. Sau 03 tháng k t ngày chuy n sang n quá h n, n u đã đư c đôn đ c tr n , nhưng ch d án v n c tình dây dưa thì Kho b c Nhà nư c chuy n h sơ cho vay đ n cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ ngh phát m i tài s n th ch p theo quy đ nh hi n hành đ thu h i v n, trư ng h p nghiêm tr ng, đ ngh truy c u trách nhi m hình s . b. Đ i v i các d án vay v n b r i ro do nguyên nhân b t kh kháng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 và Thông tư s 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 5/7/2000 c a Liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - K ho ch và Đ u tư hư ng d n gi i quy t các d án vay v n t Qu Qu c gia h tr vi c làm b r i ro.
 6. II. L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU GI I QUY T VI C LÀM Đ A PHƯƠNG 1. Qu gi i quy t vi c làm đ a phương là m t b ph n c a Qu Qu c gia h tr vi c làm, đư c trích t ngân sách đ a phương hàng năm. T l trích tuỳ thu c vào tình hình c th c a t ng đ a phương. Qu đư c qu n lý t p trung qua Kho b c Nhà nư c. 2. Hàng năm U ban nhân dân c p t nh căn c vào kh năng ngân sách đ a phương và nhu c u gi i quy t vi c làm t i đ a phương, b trí m t ph n kinh phí trong d toán ngân sách đ a phương đ l p qu gi i quy t vi c làm, trình H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh (theo quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 72/CP ngày 31/10/1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v vi c làm). 3. S d ng qu a. Cho vay theo d án t o vi c làm: - Dành kho ng 80-85% ngu n Qu đ làm v n cho vay gi i quy t vi c làm. Vi c qu n lý, th c hi n cho vay theo hư ng d n t i m c 1 c a Thông tư này. - Căn c k ho ch v n vay m i b sung hàng năm đư c duy t; hàng quý, S Tài chính - V t giá chuy n v n cho Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh hi n hành đ làm ngu n v n cho vay. b. H tr kinh phí cho các ho t đ ng c a Trung tâm D ch v vi c làm: Dành kho ng 15-20% ngu n Qu đ h tr cơ s v t ch t các Trung tâm d ch v vi c làm, các d án đào t o ngh , khuy n nông, lâm, ngư, qu n lý chương trình t c p cơ s đ n c p t nh. III. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN 1. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư l p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i cho t ng đ a phương, cơ quan Trung ương các t ch c đoàn th , đ B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính t ng h p trình Chính ph xem xét, quy t đ nh. - Ch trì, ph i h p v i các B ngành liên quan nghiên c u xây d ng cơ ch s d ng, qu n lý, đi u hành Qu Qu c gia h tr vi c làm theo đúng m c tiêu c a chương trình: - Ki m tra, đánh giá k t qu s d ng Qu h tr vi c làm, đ nh kỳ 6 tháng, năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B Tài chính - Ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư xây d ng th l cho vay t Qu qu c gia h tr vi c làm; quy t đ nh đ u ch nh lãi su t cho phù h p v i t ng th i kỳ; quy đ nh vi c s d ng và phân ph i ti n lãi cho vay. Ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư l p d toán ngân sách c p m i cho Chương trình, t ng h p vào k ho ch ngàn sách hàng năm đ Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t đ nh. - Đ m b o ngân sách c p m i cho Qu qu c gia h tr vi c làm theo d toán ngân sách đư c duy t. - Ki m tra, giám sát công tác qu n lý và s d ng Qu .
 7. 3. B K ho ch và Đ u tư - Ph i h p v i B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xây d ng d toán ngân sách c p m i cho Chương trình, t ng h p đưa vào d toán ngân sách chung c a Nhà nư c hàng năm đ Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t đ nh. - T ng h p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i cho t ng đ a phương, cơ quan Trung ương các đoàn th , trình Chính ph xét và giao k ho ch th c hi n; - Tham gia nghiên c u, xây d ng cơ ch qu n lý và đi u hành Qu Qu c gia h tr vi c làm, ki m tra, giám sát vi c th c hi n theo đúng m c tiêu c a Chương trình. 4. Các cơ quan Trung ương, t ch c đoàn th - T ch c th c hi n, qu n lý v n c a Qu Qu c gia h tr vi c làm đã đư c Chính ph giao; - Phân b cho các t ch c đoàn th c p t nh ch tiêu k ho ch v n vay và ch tiêu gi i quy t vi c làm đã đư c Chính ph giao; - Hư ng d n các c p đoàn th đ a phương xây d ng d án vay v n theo quy đ nh; - Xét và ra quy t đ nh cho vay các d án thu c ph m vi qu n lý; Ch đ o các c p đoàn th đ a phương th c hi n đúng cơ ch , chính sách cho vay t Qu Qu c gia h tr vi c làm; ki m tra, đánh giá tình hình và k t qu th c hi n; đ nh kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo v i Liên B (Bi u t ng h p theo m u s 05). 5. Kho b c Nhà nư c Trung ương - Hư ng d n các th t c cho vay; - Ch đ o Kho b c Nhà nư c c p dư i th c hi n các th t c cho vay, đ m b o ch t ch , đơn gi n, tránh phi n hà cho ngư l vay; - Qu n lý, t ng h p, phân ph i ti n lãi theo quy đ nh; - Đ nh kỳ quý, 6 tháng và năm báo cáo tình hình và k t qu th c hi n cho vay t Qu Qu c gia h tr vi c làm v i Liên B . 6. U ban nhân dân c p t nh - Giao ch tiêu v vi c làm và v n vay cho U ban nhân dân c p huy n; - T ch c th c hi n, qu n lý v n h tr vi c làm đã đư c Chính ph giao; - Ki m tra, đánh giá vi c th c hi n các ngu n v n v vi c làm t i đ a phương và báo cáo đ nh kỳ quý, 6 tháng và năm v i Liên B . 7. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính - V t giá, l p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i và v n thu h i cho t ng huy n, t ch c đoàn th đ S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính - V t giá t ng h p trình U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t đ nh;
 8. - Ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t nh ki m tra, th m đ nh các d án vay v n trình U ban nhăn dân c p t nh xem xét, quy t đ nh; trong đó ch u trách nhi m chính v m c tiêu, đ i tư ng vay v n; ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t các d án b r i ro theo quy đ nh; ki m tra đánh giá k t qu cho vay Qu Qu c gia h tr vi c làm; - Hư ng d n các đ i tư ng trên đ a bàn xây d ng d án vay v n; - Hư ng d n các Trung tâm d ch v vi c làm xây d ng các d án h tr trang thi t b d y ngh , d ch v vi c làm; ch trì, ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính - V t giá t ch c th m đ nh trình U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. - T ch c tuyên truy n v m c tiêu, n i dung và các chính sách c a Chương trình m c tiêu Qu c gia v xoá đói gi m nghèo và vi c làm. - T ng h p k t qu cho vay các d án trên đ a bàn, g i báo cáo t ng h p v Liên B theo m u báo cáo s 05. 8. S K ho ch và đ u tư - Ph i h p v i S Lao đ ng - Thương binh và xã h i, S Tài chính - V t giá, đ xu t m c trích l p Qu gi i quy t vi c làm t ngân sách đ a phương hàng năm, trình y ban nhân dân, H i đ ng nhân dân c p t nh xét, quy t đ nh; - Ph i h p v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính - V t giá, phân b ch tiêu k ho ch ngh quy t vi c làm và ch tiêu k ho ch v n vay (t ngân sách Trung ương và đ a phương) cho huy n, t ch c đoàn th , trình U ban nhân dân c p t nh xét, quy t đ nh; - Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra, đánh giá tình hình và k t qu cho vay t Qu Qu c gia h tr vi c làm. 9. S Tài chính - V t giá - Ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, l p d toán ngân sách đ a phương c p m i cho chương trình hàng năm, trình H i đ ng nhân dân c p t nh xét quy t đ nh; - Ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, l p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i và v n thu h i cho t ng huy n, t ch c đoàn th đ t ng h p trình U ban nhân dân c p t nh xét, giao k ho ch th c hi n; - Hư ng d n, ki m tra quy t toán s d ng kinh phí t ngu n ti n lãi c a các cơ quan qu n lý Chương trình t i đ a phương; - Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c trong vi c đ nh giá tài s n th ch p. 10. Kho b c Nhà nư c t nh - Ph i h p v i cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, các t ch c đoàn th ki m tra, th m đ nh các d án vay v n; t ch c c p phát ti n vay và thu h i n khi đ n h n; ch u trách nhi m chính v đi u ki n vay và m c vay; - Ph i h p v i cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan trong vi c x lý các d án b r i ro b t kh kháng và n quá h n trình c p có th m quy n quy t đ nh;
 9. - Th c hi n phân ph i ti n lãi theo quy đ nh; có trách nhi m xác nh n báo cáo quy t toán c a các cơ quan s d ng ti n lãi t i đ a phương v s kinh phí đã c p: - Hàng tháng, quý báo cáo tình hình cho vay, thu n v i Ban ch đ o gi i quy t vi c làm đ a phương và Kho b c Nhà nư c c p trên (theo hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c TW). IV. T CH C TH C HI N 1. y ban Nhân dân c p t nh, cơ quan Trung ương các t ch c đoàn th căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này ch đ o các cơ quan ch c năng th c hi n các ho t đ ng c a Qu Qu c gia h tr vi c làm thu c ph m vi qu n lý, đ y nhanh ti n đ cho vay v n, k p th i x lý các vư ng m c phát sinh, qu n lý Qu ch t ch , s d ng đúng m c đích, có hi u qu . 2. B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư ch đ o h th ng nghi p v c a ngành th c hi n Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8/5/1999. Các văn b n quy đ nh trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ xem xét, gi i quy t.
 10. M u s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN XIN VAY V N H TR VI C LÀM Kính g i: Tôi tên là:........................................................... Sinh ngày:..................... Nam, n :...................... Trú t i:............................................................... H kh u thư ng trú:.......................................... Ngh nghi p chính:........................................... Có tư li u s n xu t:.......................................... 2 - Đ t ru ng, vư n, chu ng tr i (m )................ - V t nuôi, cây tr ng:......................................... - Công c s n xu t: .......................................... - Lao đ ng trong h :........................................... V n t có:........................................................... Nay có nhu c u vay v n gi i quy t vi c làm đ đ u tư s n xu t (chăn nuôi)..... V i s v n c n vay:.............................................. Th i h n vay:..... đ t o vi c làm cho...... lao đ ng. Tôi làm đơn này kính đ ngh Ông:..... (Ch d án) cho tôi đư c tham gia vay v n Qu Qu c gia h tr vi c làm, n u đư c vay v n tôi b o đ m s d ng v n vay đúng m c đích đư c duy t và cam k t hoàn tr v n và lãi đúng th i h n. N u sai tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. Xác nh n c a UBND ... Ngày... tháng.... năm 200... Xã, phư ng Ngư i làm đơn (Ký tên, đóng d u) (Ký và ghi rõ h tên)
 11. M u s 2a D ÁN VAY V N QU QU C GIA H TR VI C LÀM (Áp d ng cho d án nhóm h gia đình) Tên d án: H và tên ch d án: Đ a ch liên h : Đ a đi m th c hi n d án: I. N I DUNG D ÁN: 1. Ngành ngh chính tham gia d án: - Tr ng tr t: - Chăn nuôi: - Ti u, th công nghi p, ch bi n: 2. T ng s h tham gia d án (bi u t ng h p kèm theo): - T ng s lao đ ng tham gia d án: - S đư c t o vi c làm m i: 3. T ng s v n th c hi n d án: - Ngu n v n hi n có: - Trong đó v n b ng ti n: 4. T ng s v n xin vay t Qu Qu c gia h tr vi c làm: 5. Th i h n vay v n: 6. Lãi su t vay: 7. Th i gian th c hi n d án: II. CAM K T C A CH D ÁN: Ch d án cam k t qu n lý và có trách nhi m đôn đ c các thành viên vay v n s d ng đúng m c đích và hoàn tr v n và lãi đúng th i h n cho Nhà nư c. Xác nh n c a chính quy n đ a phương ... Ngày... tháng.... năm 200... Ch d án
 12. (Ký tên, đóng d u)
 13. T nh:.... Huy n:.... Xã:....... BI U T NG H P DANH SÁCH H GIA ĐÌNH THAM GIA VAY V N T O VI C LÀM (Kèm theo d án c a ch d án:....... Đ a ch :.....) STT H và tên Đ a S lao đ ng S v n S v n N i dung s Th i h n Thu hút ch hi n có hi n có xin vay d ng v n vay v n lao đ ng 1 2 3 T ng c ng M u s 2b D ÁN VAY V N QU QU C GIA H TR VI C LÀM (Áp d ng cho cơ s s n xu t kinh doanh) Tên d án: H và tên ch d án: Đ a ch liên h : Đ a đi m th c hi n d án: M c tiêu d án: - Phát tri n s n xu t, kinh doanh; - T o vi c làm, thu hút thêm lao đ ng m i; I. B I C NH - Đ c đi m tình hình doanh nghi p - B i c nh xã h i - Kh năng phát tri n doanh nghi p trong d án II. M C TIÊU D ÁN
 14. 1. Đ u tư phát tri n doanh nghi p, m r ng s n xu t kinh doanh, tăng s n ph m, doanh thu, l i nhu n; 2. T o ch làm vi c m i, thu hút lao đ ng vào làm vi c: - T o m thêm ch làm vi c m i, thu hút thêm lao đ ng vào làm vi c. - Đ m b o vi c làm, n đ nh ch làm vi c cho ngư i lao đ ng. - Đ m b o thu nh p t ... đ ng n đ nh cu c s ng III. LU N CH NG KINH T K THU T C A D ÁN 1. Ch th d án - Tên g i cơ s s n xu t, kinh doanh: - Ch c năng: - Ngư i đ i di n: - Tr s s n xu t: - Gi y phép thành l p - Đăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh : - V n pháp đ nh: - Tài kho n ti n g i: 2. M t b ng s n xu t (di n tích m2, cơ s h t ng): - Văn phòng - Nhà xư ng, kho bãi - Chi nhánh 3. Ngu n v n ho t đ ng: - T ng s Trong đó: - V n t có: - V n vay: Chia ra - V n c đ nh - V n lưu đ ng.
 15. 4. Năng l c s n xu t: - Xư ng s n xu t - Trang thi t b , máy móc: - T ch c, b máy: 5. K t qu s n xu t kinh doanh (2 năm g n nh t) - S n ph m:.... Doanh thu:.... - Thu :.... L i nhu n:............ - Ti n lương công nhân:....... 6. Nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh, phát tri n doanh nghi p: a. Đ u tư trang thi t b : - Máy móc, thi t b : - Phương ti n: b. Đ u tư v n lưu đ ng: - V t tư, nguyên, nhiên li u: c. Nhu c u s d ng lao đ ng - Lao đ ng hi n có: - Lao đ ng tăng thêm: d. S v n xin vay: - T ng s v n xin vay:..... đ ng (% so v i t ng s v n th c hi n d án). - M c đích s d ng v n vay: 7. Th i h n vay:... tháng. Lãi su t:.... %/tháng 8. Tài s n th ch p: (ghi c th tài s n và giá tr ) IV. HI U QU KINH T C A D ÁN 1. Đ i v i doanh nghi p:......... - Tăng năng l c s n xu t: - Tăng s n ph m, doanh thu:..... - Tăng l i nhu n.... Tăng thu :.....
 16. 2. Đ i v i ngư i lao đ ng: - Thu hút và đ m b o vi c làm cho lao đ ng... - Ti n công.... - Thu nh p..... V. PH N CAM K T - Thu hút lao đ ng:..... - S d ng v n đúng m c đích đã nêu trong d án: - Đ m b o th i h n hoàn tr v n: - Th c hi n đ y đ đúng ch đ : Th i gian làm vi c và ngh ngơi, b o h lao đ ng, b o hi m đ i v i ngư i lao đ ng và nghĩa v đ i v i Nhà nư c. Xác nh n c a UBND xã, phư ng .... ngày.... tháng... năm... v đ a bàn ho t đ ng c a d án Ch d án (Ký tên, đóng d u) M u s 3a C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .... ngày... tháng... năm 200... PHI U TH M Đ NH D ÁN (áp d ng cho d án nhóm h gia đình) 1. Tên d án:.................................................................................. 2. Tên ch d án:............................................................................ 3. Đ i tư ng qu n lý d án:............................................................ A. THÀNH PH N THAM GIA TH M Đ NH 1. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:..................
 17. 2. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:.................. 3. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:.................. B. N I DUNG TH M Đ NH 1. M c tiêu t o vi c làm cho ngư i lao đ ng (s h gia đình tham gia, s lao đ ng t i gia đình, tình hình vi c làm và thu nh p th c t c a các h ): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Th c tr ng s n xu t kinh doanh và m c tiêu c a d án (ngành ngh l a ch n, kh năng hi n có, nhu c u và m c đích vay v n c a các h ): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Cơ s b o đ m ti n vay: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. K t lu n: (tính kh thi c a d án, hi u qu và kh năng hoàn tr v n): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. C. N I DUNG Đ NGH CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, th m đ nh; chúng tôi th ng nh t đ ngh c p có th m quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1. M c đ ngh cho vay: T ng s ti n: 2. S h đ ngh cho vay (danh sách kèm theo): 3. Th i h n cho vay: lãi su t, ti n vay....%/tháng. 4. M c đích s d ng ti n vay:... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. CH D ÁN Đ I DI N Đ I DI N Đ I DI N Chính quy n ho c t Kho b c nhà nư c Cơ quan lao đ ng - (Ký, ghi rõ h và tên) ch c đoàn th Thương binh và xã h i
 18. (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) Ý KI N C A UBND, QU N HUY N HO C CƠ QUAN ĐOÀN TH C P T NH, THÀNH PH (Ghi rõ ý ki n đ ngh , sau đó ký tên đóng d u) M u s 3b C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc .... ngày... tháng... năm 200... PHI U TH M Đ NH D ÁN (áp d ng cho d án c a cơ s s n xu t kinh doanh) 1. Tên d án:............................................................................................................. 2. Tên ch d án:...................................................................................................... 3. Đ a bàn th c hi n:................................................................................................ A. THÀNH PH N THAM GIA TH M Đ NH: 1. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:.................. 2. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:.................. 3. Ông (Bà)..................... Ch c v ............... Đ i di n:.................. B. N I DUNG TH M Đ NH 1. M c tiêu t o vi c làm cho ngư i lao đ ng (s lao đ ng hi n có t i cơ s , thu c đ i tư ng nào, tình tr ng vi c làm và thu nh p th c t c a lao đ ng): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Th c tr ng s n xu t kinh doanh và m c tiêu c a d án (năng l c s n xu t hi n có, nhu c u và m c đích đ u tư phát tri n ngành ngh s n xu t kinh doanh, nhu c u và m c đích vay v n): .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
 19. 3. V tình hình tài s n th ch p: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. K t lu n: (tính kh thi c a d án, hi u qu kinh t , kh năng hoàn tr v n và thu hút t o vi c làm m i): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. C. N I DUNG Đ NGH CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, th m đ nh; chúng tôi th ng nh t đ ngh c p có th m quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1. M c đ ngh cho vay: T ng s ti n: 2. Th i h n cho vay:..... Lãi su t ti n vay... %/tháng 3. Thu hút t o vi c làm cho:..... lao đ ng, Trong đó: T o vi c làm n đ nh cho.... lao đ ng t i cơ s Thu hút thêm.... lao đ ng m i vào làm vi c 4. M c đích s d ng ti n vay:... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ CH D ÁN Đ I DI N Đ I DI N Đ I DI N Chính quy n ho c t Kho b c nhà nư c Cơ quan lao đ ng - (Ký, ghi rõ h và tên) ch c đoàn th Thương binh và xã h i (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) Ý KI N C A UBND, QU N HUY N HO C CƠ QUAN ĐOÀN TH C P T NH, THÀNH PH (Ghi rõ ý ki n đ ngh , sau đó ký tên đóng d u)
Đồng bộ tài khoản