Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 08/2006/ttlt-bgdđt-bca', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B CÔNG AN Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH H C VĂN HÓA CHO H C VIÊN T I CƠ S GIÁO D C VÀ TRƯ NG GIÁO DƯ NG Căn c Lu t Giáo d c đã đư c Qu c h i khóa XI, lỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Công an; Căn c Ngh đ nh s 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 c a Chính ph quy đ nh và hư ng d n c th vi c áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s giáo d c; Căn c Ngh đ nh s 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 c a Chính ph quy đ nh vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính đưa vào trư ng giáo dư ng; Căn c Ngh đ nh s 52/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph hư ng d n thi hành bi n pháp tư pháp đưa vào trư ng giáo dư ng; B Giáo d c và Đào t o, B Công an hư ng d n th c hi n chương trình h c văn hóa cho h c viên t i cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng như sau: I. PH M VI ĐI U CH NH VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n chương trình h c văn hóa trong các cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; trách nhi m c a các cơ quan qu n lý, cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng. 2. Thông tư này áp d ng cho các h c viên hi n đang h c t p t i cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng thu c B Công an qu n lý. II. NH NG QUY Đ NH C TH 1. Chương trình h c văn hóa t i cơ s giáo d c a) Nh ng h c viên chưa bi t ch đư c h c theo chương trình xóa mù ch do B Giáo d c và Đào t o ban hành; b) Căn c vào đi u ki n c th c a đơn v mình và nhu c u c a h c viên, Giám đ c cơ s giáo d c quy t đ nh vi c t ch c l p h c cho các đ i tư ng khác. 2. Chương trình h c văn hóa t i trư ng giáo dư ng a) Đ i v i giáo d c ti u h c: Th c hi n chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch do B Giáo d c và Đào t o ban hành cho nh ng h c viên chưa bi t ch ho c chưa h c h t chương trình ti u h c. b) Đ i v i giáo d c trung h c cơ s : Th c hi n chương trình b túc trung h c cơ s do B Giáo d c và Đào t o ban hành cho nh ng h c viên đã có gi y ch ng nh n h c h t chương trình ti u h c ho c chưa h c h t chương trình trung h c cơ s . c) Đ i v i giáo d c trung h c ph thông: Th c hi n chương trình b túc trung h c ph thông do B Giáo d c và Đào t o ban hành áp d ng cho nh ng h c viên đã có b ng t t nghi p trung h c cơ s ho c chưa h c h t chương trình trung h c ph thông.
  2. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng căn c vào đi u ki n c th c a trư ng và nhu c u c a h c viên quy t đ nh vi c t ch c l p h c theo chương trình b túc trung h c ph thông. 3. V sách giáo khoa a) Sách giáo khoa c a chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o; b) Sách giáo khoa c a chương trình b túc trung h c cơ s , b túc trung h c ph thông dùng chung v i sách giáo khoa ph thông. 4. Đ i v i nh ng h c viên trư ng giáo dư ng đã thôi h c ho c b h c gi a ch ng nhưng b m t h sơ, h c b , Hi u trư ng trư ng giáo dư ng t ch c ki m tra ki n th c hai môn Văn và Toán b ng hình th c ki m tra vi t. Căn c vào k t qu ki m tra ki n th c, Hi u trư ng quy t đ nh x p l p h c văn hóa cho phù h p. Quy t đ nh này thay cho h c b nh ng năm trư c trong h sơ xét t t nghi p trung h c cơ s . 5. Vi c đánh giá, x p lo i h c văn hóa cho h c viên th c hi n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. 6. Vi c qu n lý và s d ng các lo i s sách, h sơ liên quan đ n vi c h c văn hóa c a h c viên trong các cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng th c hi n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. 7. Vi c xét công nh n, c p ch ng nh n ngư i bi t ch đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o v chu n xóa mù ch và ph c p giáo d c ti u h c. 8. Vi c xét và công nh n hoàn thành chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. 9. Nh ng h c viên hoàn thành chương trình b túc trung h c cơ s n u đ các đi u ki n theo quy đ nh c a b Giáo d c và Đào t o đư c xét c p b ng t t nghi p trung h c cơ s . Căn c vào k t qu h c t p c a h c viên, trư ng phòng giáo d c và đào t o qu n, huy n c p b ng t t nghi p trung h c cơ s . 10. Nh ng h c viên hoàn thành chương trình b túc trung h c ph thông n u đ các đi u ki n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o đư c d thi t t nghi p và n u đ đi u ki n t t nghi p đư c c p b ng t t nghi p trung h c ph thông. Giám đ c s giáo d c và đào t o c p b ng t t nghi p trung h c ph thông. III. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ, CƠ S GIÁO D C VÀ TRƯ NG GIÁO DƯ NG 1. B Công an (C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng) có trách nhi m: a) Ch đ o, hư ng d n và ki m tra vi c t ch c h c văn hóa cho h c viên cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng; b) Theo dõi, t ng h p thông tin, tình hình, k t qu h c văn hóa c a h c viên và nhu c u v giáo viên đ đ xu t b sung biên ch b o đ m đ giáo viên d y văn hóa cho h c viên cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng; c) Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o nghiên c u đ xu t v i các cơ quan ch c năng k p th i có các ch trương, gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu d y văn hóa cho h c viên. 2. B Giáo d c và Đào t o có trách nhi m ch đ o, hư ng d n các s giáo d c và đào t o t ch c th c hi n chương trình h c văn hóa cho h c viên cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng. 3. S giáo d c và đào t o có trách nhi m: a) Qu n lý, ch đ o vi c th c hi n chương trình h c văn hóa; t ch c thi và c p b ng t t nghi p trung h c ph thông cho h c viên trư ng giáo dư ng; ch đ o các phòng giáo d c và đào t o t ch c xét và c p b ng t t nghi p trung h c cơ s cho h c viên theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o; b) C a giáo viên d y văn hóa cho h c viên theo đ ngh c a giám đ c cơ s giáo d c, hi u trư ng trư ng giáo dư ng trong nh ng trư ng h p cơ s giáo d c, trư n giáo dư ng chưa có đ giáo viên d y văn hóa; c) T o đi u ki n thu n l i đ giáo viên c a các cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng đư c tham gia các l p b i dư ng v chuyên môn, nghi p v do s giáo d c và đào t o t ch c;
  3. d) T o đi u ki n cho nh ng ngư i sau khi ra kh i cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng đư c ti p t c h c văn hóa t i các cơ s giáo d c trong h th ng giáo d c qu c dân. 4. Trách nhi m c a cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng: a) Xây d ng k ho ch và t ch c d y văn hóa cho h c viên; k p th i đ ngh s giáo d c và đào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và phòng giáo d c và đào t o đ a phương giúp đ đ t ch c các l p h c văn hóa cho h c viên theo đúng n i dung, chương trình và th i gian quy đ nh; b) D trù kinh phí và tr lương cho nh ng giáo viên đư c s giáo d c và đào t o ho c phòng giáo d c và đào t o c đ n d y văn hóa cho h c viên; b trí đ phòng h c, thi t b đ dùng h c t p đ d y văn hóa cho h c viên; c) C cán b theo dõi vi c t ch c l p h c văn hóa; k p th i t ng h p tình hình, báo cáo k t qu vi c d y, h c văn hóa theo đ nh kỳ và khi có yêu c u cho cơ quan qu n lý tr c ti p c p trên. d) T o đi u ki n cho nh ng ngư i sau khi ra kh i cơ s giáo d c và trư ng giáo dư ng đư c ti p t c h c văn hóa t i các cơ s giáo d c trong h th ng giáo d c qu c dân. 4. Trách nhi m c a cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng: a) Xây d ng k ho ch và t ch c d y văn hóa cho h c viên; k p th i đ ngh s giáo d c và đào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và phòng giáo d c và đào t o đ a phương giúp đ đ t ch c các l p h c văn hóa cho h c viên theo đúng n i dung, chương trình và th i gian quy đ nh; b) D trù kinh phí và tr lương cho nh ng giáo viên đư c s giáo d c và đào t o ho c phòng giáo d c và đào t o c đ n d y văn hóa cho h c viên; b trí đ phòng h c, thi t b đ dùng h c t p đ d y văn hóa cho h c viên; c) C cán b theo dõi vi c t ch c l p h c văn hóa; k p th i đ t ng h p tình hình, báo cáo k t qu vi c d y, h c văn hóa theo đ nh kỳ và khi có yêu c u cho cơ quan qu n lý tr c ti p c p trên. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, c n k p th i ph n ánh v B Giáo d c và Đào t o và B Công an đ nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG AN B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Lê Th Ti m Nguy n Văn V ng
Đồng bộ tài khoản