Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
340
lượt xem
30
download

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV

  1. B N I V -B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2007/TTLT-BYT- Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2007 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N NNH M C BIÊN CH S NGHI P TRONG CÁC CƠ S Y T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 06 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6128/VPCP-VX ngày 25 tháng 10 năm 2006, B Y t , B N i v hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Thông tư này hư ng d n nh m c biên ch trong các cơ s y t nhà nư c thu c các B , ngành và a phương, bao g m: Các cơ s khám, ch a b nh (B nh vi n, Vi n nghiên c u có giư ng b nh, Trung tâm y t có giư ng b nh); các cơ s y t d phòng và các tr m y t xã, phư ng, th tr n. b) nh m c biên ch trong Thông tư không áp d ng i v i: Các cơ s y t thu c l c lư ng vũ trang, các Vi n, Trung tâm Y t d phòng tr c thu c các B , Ngành. Các cơ s y t làm nhi m v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng thu c B Lao ng – Thương binh và Xã h i và y t thôn, b n. c) nh m c biên ch không bao g m các ch c danh lao ng h p ng quy nh t i Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a Chính ph v th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nhà nư c.
  2. 2. Căn c xây d ng nh m c biên ch a) i v i các cơ s y t có ch c năng khám, ch a b nh Căn c vào: S lư ng giư ng b nh k ho ch và công su t s d ng giư ng b nh trung bình c a 3 năm g n nh t; lo i hình c a cơ s khám, ch a b nh; h ng các cơ s khám, ch a b nh; tuy n k thu t và kh năng tài chính. b) i v i các cơ s y t d phòng Căn c vào: Dân s , c i m a lý, tuy n chuyên môn k thu t, h ng các ơn v s nghi p và nhi m v phòng, ch ng d ch b nh, c i m kinh t xã h i, sinh thái t ng vùng và kh năng tài chính b o m s lư ng làm vi c theo gi hành chính và thư ng tr c phòng, ch ng d ch b nh. c) i v i các cơ s y t ki m nh, ki m nghi m Căn c vào: c i m kinh t - xã h i, tuy n chuyên môn k thu t, x p h ng các ơn v s nghi p và theo nhu c u c a t ng a phương, t ng vùng b o m hoàn thành kh i lư ng công vi c. II. Đ NH M C BIÊN CH C A CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH (B nh vi n, Vi n nghiên c u có giư ng b nh và Trung tâm y t có giư ng b nh) 1. nh m c biên ch tuy n 3: Các cơ s khám, ch a b nh t tiêu chuNn h ng I ho c c bi t ơn v tính: ngư i/giư ng b nh STT ơn v Làm vi c theo gi Làm vi c theo ca hành chính 1 Cơ s khám, ch a b nh a khoa, 1,55 – 1,70 2,00 – 2,20 chuyên khoa Nhi h ng c bi t 2 Cơ s khám, ch a b nh a khoa, 1,45 – 1,55 1,80 – 2,00 chuyên khoa Nhi h ng I 3 Cơ s khám, ch a b nh chuyên 1,35 – 1,40 1,60 – 1,80 khoa h ng I 2. nh m c biên ch tuy n 2: Các cơ s khám, ch a b nh a khoa t tiêu chuNn h ng II tr lên; cơ s khám, ch a b nh chuyên khoa h ng II và III a) Các cơ s khám, ch a b nh a khoa, chuyên khoa STT ơn v Làm vi c theo gi Làm vi c theo ca hành chính 1 Cơ s khám, ch a b nh a khoa, 1,40 – 1,45 1,60 – 1,80
  3. chuyên khoa Nhi h ng I 2 Cơ s khám, ch a b nh a khoa, 1,25 – 1,40 1,50 – 1,60 chuyên khoa Nhi h ng II 3 Cơ s khám, ch a b nh chuyên 1,20 – 1,40 1,45 – 1,50 khoa h ng I 4 Cơ s khám, ch a b nh chuyên 1,10 – 1,15 1,40 – 1,45 khoa h ng II 5 Cơ s khám, ch a b nh chuyên 0,90 – 1,00 1,30 – 1,40 khoa h ng III b) Các cơ s khám, ch a b nh chuyên khoa có tính c thù riêng: ơn v tính: ngư i/giư ng b nh STT ơn v Làm vi c theo gi Làm vi c theo ca hành chính 1 i u dư ng - Ph c h i ch c năng 1,00 – 1,20 1,30 – 1,40 h ng II 2 i u dư ng - Ph c h i ch c năng 0,70 – 0,90 1,00 – 1,20 h ng III 3 Y h c c truy n h ng II 1,10 – 1,20 1,25 – 1,40 4 Y h c c truy n h ng III 0,90 – 1,00 1,20 – 1,30 5 Phong – Da li u h ng II: 1/20 – 1/16 - Ph c v B nh nhân 1/20 1,40 - i u tr b nh nhân 1.20 6 Phong – Da li u h ng III: - Ph c v B nh nhân 1/20 1/20 – 1/16 - i u tr b nh nhân 0,70 – 0,90 1,00 – 1,20 i v i cơ s khám, ch a b nh chuyên khoa Răng Hàm M t ngoài nh m c biên ch theo t l giư ng b nh ư c tính thêm 2 biên ch /Gh răng. 3. nh m c biên ch tuy n 1: Các cơ s khám, ch a b nh a khoa t tiêu chuNn h ng III, IV ơn v tính: ngư i/giư ng b nh STT ơn v Làm vi c theo gi Làm vi c theo ca
  4. hành chính 1 Cơ s khám, ch a b nh a khoa, 1,10 – 1,20 1,40 – 1,50 h ng III 2 Cơ s khám, ch a b nh a khoa 1,00 – 1,10 1,30 – 1,40 h ng IV 4. T l cơ c u b ph n, chuyên môn STT Cơ c u T l A Cơ c u b ph n 1 Lâm sàng 60 – 65% 2 C n lâm sàng và Dư c 22 – 15% 3 Qu n lý, hành chính 18 – 20% B Cơ c u chuyên môn 1 Bác sĩ/ch c danh chuyên môn y t khác ( i u 1/3 – 1/3,5 dư ng, h sinh, k thu t viên) 2 Dư c sĩ i h c/Bác sĩ 1/8 – 1/1,5 3 Dư c sĩ i h c/Dư c sĩ trung h c 1/2 – 1/2,5 III. NNH M C BIÊN CH C A CÁC CƠ S YT D PHONG 1. nh m c biên ch i v i các Trung tâm h d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh m c biên ch (ngư i) ơn v < 1 tri u >1 – 1,5 >1,5 – 2 >2–4 > 4 tri u dân tri u tri u dân tri u dân dân dân Trung tâm Y t d phòng 55 56 – 65 66 – 75 76 – 121 – 150 120 Trung tâm Phòng, ch ng 25 26 – 30 31 – 35 36 – 45 46 – 50 HIV/AIDS Trung tâm Phòng, ch ng 40 41 – 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65 b nh xã h i Trung tâm Chăm sóc s c 25 26 – 35 36 – 45 46 – 50 51 - 55 kho sinh s n Trung tâm Truy n thông 12 13 – 14 15 16 17 – 20 giáo d c s c kho
  5. Trung tâm Ki m nghi m 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 thu c, m ph m, th c phNm Trung tâm N i ti t 15 16 – 20 21 – 24 25 26 – 30 Trung tâm Phòng, ch ng 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 s t rét Trung tâm Giám nh y 12 13 – 15 16 – 19 20 – 24 25 khoa Trung tâm Giám nh pháp 12 13 – 15 16 – 19 20 – 24 25 y Trung tâm Giám nh pháp 6 7–9 10 – 12 13 – 15 16 - 20 y tâm th n 2. nh m c biên ch i v i các Trung tâm c thù a) Trung tâm Ki m d ch y t qu c t ( i v i nh ng t nh, thành ph có c a khNu): Biên ch là 15, thêm m i c a khNu tăng thêm 7 biên ch . Riêng thành ph H Chí Minh và thành ph Hà N i biên ch t i thi u 50. b) Trung tâm B o v s c kho lao ng và Môi trư ng: Biên ch 30 i v i nh ng t nh có ít nh t là 5 khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao. 3. nh m c biên ch i v i Trung tâm Y t d phòng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh nh m c biên ch (ngư i) ơn v < 100.000 >100.000 – >150.000 – > 250.000 – > 350.000 dân 150.000 dân 250.000 dân 350.000 dân dân Trung tâm 25 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 - 50 Yt d phòng 4. T l cơ c u b ph n, chuyên môn STT Cơ c u T l A Cơ c u b ph n 1 Chuyên môn 60 – 65% 2 Xét nghi m 20% 3 Qu n lý, hành chính 15 – 20% B Cơ c u chuyên môn Tuy n t nh Tuy n huy n
  6. 1 Bác sĩ > 30 % > 20 % 2 K thu t xét nghi m > 20 % > 10% IV. NNH M C BIÊN CH Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N Căn c vào nhi m v và nhu c u v chăm sóc s c kho nhân dân, nh m c biên ch c a Tr m y t xã, phư ng, th tr n ư c xác nh theo c i m a lý, kinh t - xã h i, quy mô dân s như sau: 1. Biên ch t i thi u: 5 biên ch cho 1 tr m y t xã, phư ng, th tr n. 2. i v i xã mi n núi, h i o trên 5.000 dân: Tăng 1.000 dân thì tăng thêm 01 biên ch cho tr m; t i a không quá 10 biên ch /1 tr m. 3. i v i xã ng b ng, trung du trên 6.000 dân: Tăng 1.500 n 2.000 dân thì tăng thêm 01 biên ch cho tr m; t i a không quá 10 biên ch / 1 tr m. 4. i v i tr m y t phư ng, th tr n trên 8.000 dân: Tăng 2.000 n 3.000 dân thì tăng thêm 01 biên ch cho tr m: t i a không quá 10 biên ch / 1 tr m. 5. Các phư ng, th tr n và nh ng xã có các cơ s khám ch a b nh óng trên a bàn: B trí t i a 5 biên ch / tr m. V. H S I U CH NH 1. H s i u ch nh theo vùng a lý Vùng ng Mi n núi, vùng sâu, Vùng cao, b ng, xa, vùng ng b ng h i o trung du Sông C u long (H s ) (H s ) (H s ) Cơ s y t Các Trung tâm h d phòng t nh 1 1,2 1,4 B nh vi n a khoa huy n 1 1,1 1,2 Trung tâm Y t d phòng huy n 1 1,3 1,5 Tr m y t xã 1 1,2 1,3 2. H s i u ch nh i v i các ơn v có quá t i b nh nhân H s i u ch nh = H s quy nh x S % công su t s d ng giư ng b nh bình quân liên t c trong 3 năm li n k /100;
  7. Ví d : B nh vi n a khoa H ng 1 tuy n 3 có s giư ng b nh là 1000, công su t s d ng giư ng b nh bình quân trong 3 năm là 130%, biên ch ư c tính như sau: T ng biên ch = 1,45 x (130/100) x 1000 = 1.885 biên ch . 3. H s i u ch nh i v i các cơ s y t d phòng a) Các t nh, thành ph ã có các B nh vi n chuyên khoa như Lao, M t, Tâm th n, Phong, Ph s n thì nh m c biên ch c a các Trung tâm Phòng, ch ng b nh xã h i, Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n gi m t 10 % n 15 % s lư ng ghi trong b ng nh m c trên. b) i v i Trung tâm Y t d phòng t nh th c hi n các ch c năng, nhi m v c a các cơ s y t d phòng khác thì b sung thêm 20 – 25 % s biên ch c a cơ s ó vào b ng nh m c trên. c) i v i các t nh, thành ph có c a khNu có s lư ng ngư i xu t nh p c nh t 1000 lư t/ngày tr lên, s phương ti n v n t i xu t nh p c nh t 50 lư t tr lên ư c b sung t 20 n 25% s biên ch theo quy nh. VI. T CH C TH C HI N 1. Căn c hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c t i Thông tư này và nh ng quy nh t i Thông tư s 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a B N i v hư ng d n th c hi n v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các Giám c S Y t , S N i v , S Tài chính xây d ng k ho ch biên ch s nghi p y t a phương trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra các ơn v s nghi p tr c thu c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cơ ch qu n lý biên ch , tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c, quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p, hàng năm báo cáo nh kỳ vi c th c hi n biên ch s nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 3. Kinh phí th c hi n nh m c biên ch quy nh t i Thông tư này theo quy nh v phân c p qu n lý ngân sách hi n hành và kh năng ngân sách c a a phương. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. nh m c biên ch quy nh trong Thông tư này thay th tiêu chuNn tính toán k ho ch lao ng ti n lương ngành Y t ban hành kèm theo Quy t nh s 07/UB-L TL, ngày 23/01/1975 c a Ch nhi m U ban k ho ch nhà nư c, hư ng d n v s lư ng cán b y t cơ s t i Thông tư s 08/TT-LB ngày 20/4/1995 liên t ch B Y t - B Tài chính - B Lao ng Thương binh và Xã h i, Ban T ch c cán b Chính ph . 5. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh ho c vư ng m c ngh ph n ánh v B Y t và B N i v xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG B N IV B TRƯ NG B YT
  8. Quang Trung Tr n Th Trung Chi n Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các s Tài chính, S KH- T, S N i v , S Y t các t nh, TP; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Phòng Công báo (Văn phòng Chính ph ); - Website Chính ph ; Website B Y t ; - Lưu: VT, PC, TCCB (B Y t ); VT, PC, TCBC (B N i v ).
Đồng bộ tài khoản