Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
226
lượt xem
25
download

Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT

  1. B YT -B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 08/2008/TTLT-BYT-BGD T Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CÔNG TÁC B O M V SINH AN TOÀN TH C PH M TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c aChính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch hành ng qu c gia b o m v sinh an toàn th c ph m n năm 2010; Căn c Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách b o m v sinh an toàn th c ph m; B Y t và B Giáo d c và ào t o th ng nh t hư ng d n công tác b o m v sinh an toàn th c ph m trong các cơ s giáo d c m m non, cơ s giáo d c ph thông, trư ng trung c p chuyên nghi p và cơ s giáo d c i h c (sau ây g i chung là các cơ s giáo d c), c th như sau: I. N I DUNG CÔNG TÁC 1. B o m v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c, không x y ra ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm. 2. M i h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên trong các cơ s giáo d c nghiêm túc th c hi n các quy nh v v sinh an toàn th c phNm, tham gia tuyên truy n v v sinh an toàn th c phNm. 3. T ch c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c, th c hành an toàn v sinh th c phNm cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên trong các cơ s giáo d c. 4. Xây d ng, th c hi n k ho ch phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm trong các cơ s giáo d c. 5. B o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t,kinh doanh th c phNm (sau ây g i t t là cơ s ) trong các cơ s giáo d c theo quy nh, c bi t lưu ý các n i dung sau: - V i u ki n cơ s v t ch t: m b o v v trí; Thi t k b trí và c u trúc áp ngyêu c u v sinh an toàn th c phNm.
  2. - V i u ki n thi t b , d ng c : t t c các d ng c n u nư ng, ch bi n, s d ng, b o qu n, ch a ng ph i m b o tiêu chuNn quy nh. - V i u ki n con ngư i: m b o m i nhân viên làm vi c trong cơ s hàng năm ư c khám s c kho , h c t p ki n th c và th c hành t t ch v sinh cá nhân. 6. Ki m soát ch t ch chu i cung c p th c phNm cho các cơ s trong các cơ s giáo d c: ki m soát ngu n g c th c phNm, nguyên li u th c phNm, khâu ch bi n n u nư ng, khâu b o qu n, v n chuy n và nhà ăn c a các cơ s giáo d c. 7. Ph i h p v i chính quy n a phương ki m soát các cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng, c m các lo i hàng rong bán th c phNm xung quanh các trư ng h c khi không i u ki n v sinh theo quy nh. 8. ào t o, b i dư ng ki n th c, th c hành v v sinh an toàn th c phNm cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên trong các cơ s giáo d c. ưa n i dung v sinh an toàn th c phNm vào chương trình giáo d ccác c p h c. 9. Xây d ng các mô hình i m v v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c. 10. Xây d ng và th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c. II. TRÁCH NHI M C TH 1. B Y t a) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, hư ng d n nghi p v chuyên môn, ch chính sách cho công tác b o m v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c. b) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các b , ngành liên quan trong i u tra xác nh nguyên nhân gây ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm trong các cơ s giáo d c. c) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o t ch c t p hu n, khám s c kh e nh kỳ cho nh ng ngư i tr c ti p kinh doanh, ch bi n th c phNm; ThNm nh, c p và thu h i gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh hi n hành. d) Cung c p tài li u, thông tin tuyên truy n, giáo d c v v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s giáo d c. ) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o t ch c tuyên truy n, giáo d c ki n th c v v sinh an toàn th c phNm cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên trong các cơ s giáo d c. 2. B Giáo d c và ào t o
  3. a) Ch trì, ph i h p v i B Y t t ch c tuyên truy n, giáo d c ki n th c v v sinh an toàn th c phNm cho h c sinh, sinh viên, nhà giáo, cán b và nhân viên trongcác cơ s giáo d c. b) Ph i h p v i B Y t ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c; Ch o vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. c) Ph i h p v i B Y t t ch c t p hu n ki n th c, khám s c kho cho nh ng ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm trong các cơ s giáo d c. d) Ch o các cơ s giáo d c có d ch v ăn u ng b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm. Kiên quy t không các cơ s không i u ki n theo quy nh cung ng các d ch v ăn u ng cho các cơ s giáo d c. ) ưa n i dung v sinh an toàn th c phNm vào chương trình giáo d c các c p h c. e) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v v sinh an toàn th c phNm, bi u dương k p th i các gương t t và x lý nghiêm các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm theo thNm quy n. g) Th c hi n báo cáo k t qu ho t ng công tác b o m v sinh an toàn th c phNm v Ban ch o liên ngành v sinh an toàn th c phNm (C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t ) theo quy nh. III. I U KHO N THI HÀNH 1.T ch c th c hi n a) B Y t giao cho C c An toàn v sinh th c phNm làm u m i t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. b) B Giáo d c và ào t o giao cho V Công tác h c sinh sinh viên làm um it ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c các ơn v báo cáo v B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) và B Giáo d c và ào t o (V Công tác h c sinh sinh viên) liên B xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O B YT TH TRƯ NG TH TRƯ NG
  4. Ph m Vũ Lu n Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản