Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BNN-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BNN-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BNN-BYT về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành điều 4, điều 51 điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành kèm theo nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11-6-1998 của chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BNN-BYT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN-B Y T VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1998/TTLT-BNN-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH TNCH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN -B Y T S 09/1998/TTLT/BNN-BYT NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH I U 4, I U 51 I U L KI M DNCH Y T BIÊN GI I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 41/1998/N -CP NGÀY 11-6-1998 C A CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 41/1998/NĐ-CP ngày 11-6-1998 c a Chính ph ban hành Đi u l Ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 92/CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph ban hành i u l Ki m d ch th c v t; Căn c Ngh nh s 93/CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph ban hành i u l ki m d ch, ki m soát gi t m và ki m tra v sinh thú y ng v n, s n ph m ng v t; Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Y t hư ng d n vi c thi hành i u 4, i u 51 c a i u l Ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam như sau: I- I TƯ NG KI M DNCH Y T BIÊN GI I Trong Thông tư này, nh ng thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Nh ng v t th , phương ti n v n t i trong nh p khNu, xu t khNu, quá c nh là i tư ng Ki m d ch Y t biên gi i quy nh t i kho n 1 i u 4 c a i u l Ki m d ch Y t biên gi i: a) ng v t có bi u hi n b m c ho c mang m m b nh ho c vectơ truy n b nh i v i các b nh d ch h ch, b nh t , b nh s t vàng và các b nh truy n nhi m nguy hi m khác m i phát sinh theo quy nh c a B Y t (sau ây ư c g i chung là các b nh ph i ki m d ch y t ); b) ng v t, s n phNm ng v t; th c v t, s n phNm th c v t có ngu n g c xu t phát ho c quá c nh t nh ng vùng ang có ho c lưu hành các b nh ph i Ki m d ch Y t ; c) Phương ti n v n chuy n ch a ng ng v t, s n phNm ng v t và th c v t, s n phNm th c v t có bi u hi n b m c ho c mang m m b nh, vectơ truy n b nh có ngu n g c xu t phát ho c quá c nh t nh ng vùng ang có ho c lưu hành các b nh ph i ki m d ch y t .
  2. 2. Nh ng th c phNm dùng t i c a khNu, trên các phương ti n v n t i qu c t ư c quy nh t i i u 51 c a i u l Ki m d ch y t biên gi i bao g m: a) Th c phNm có ngu n g c ng v t: các s n phNm ng v t d ng tươi s ng và ã ch bi n; b) Th c phNm có ngu n g c th c v t: các s n phNm th c v t d ng nguyên li u và ã ch bi n. II- T CH C TH C HI N 1. Vi c ki m d ch y t biên gi i ư c ti n hành theo quy nh t i i u l Ki m d ch Y t biên gi i ban hành kèm theo Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11-6-1998 c a Chính ph và Thông tư s 10/1998/TT-BYT ngày 10-8-1998 c a B Y t v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a i u l Ki m d ch Y t biên gi i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Vi c ki m d ch th c v t ư c ti n hành theo quy nh t i i u l Ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph . 3. Vi c ki m d ch ng v t ư c ti n hành theo quy nh t i i u l Ki m d ch ng v t ban hành kèm theo Ngh nh s 93/CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph và Quy t nh s 389 NN-TY/Q ngày 15-4-1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) quy nh v th t c ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y. 4. Trong trư ng h p xu t hi n các b nh ph i ki m d ch y t , t i các c a khNu vi c ki m d ch y t ư c th c hi n như sau: Cơ quan ki m d ch y t biên gi i thông báo cho cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu ho c cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu ph i h p th c hi n ki m d ch y t , x lý y t i v i các i tư ng là ng v t, s n phNm ng v t ho c th c v t, s n phNm th c v t theo quy nh c a i u l Ki m d ch Y t biên gi i. 5. Th t c ki m tra v sinh an toàn th c phNm: a) Th c phNm có ngu n g c ng v t ho c th c v t ư c s d ng các cơ s ph c v ngư i nh p c nh, xu t c nh t i c a khNu và các cơ s cung c p th c phNm cho các phương ti n v n t i qu c t ph i ư c ki m tra và có gi y ch ng nh n: * Gi y ch ng nh n th c phNm t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm c a cơ quan y t có thNm quy n; * Gi y ch ng nh n v sinh thú y c a cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu xác nh n th c phNm m b o v sinh thú y không gây lây truy n d ch b nh ng v t và gây d ch b nh t ng v t sang ngư i (n u th c phNm có ngu n g c ng v t) ho c gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t c a cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu xác nh n th c phNm không có d ch h i ki m d ch th c v t ư c quy nh trong "Danh m c d ch h i ki m d ch th c v t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t nh s 75/1998/Q -BNN-BVTV ngày 21-5-98 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (n u th c phNm có ngu n g c th c v t).
  3. b) Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i h p v i cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu ho c cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu th c hi n vi c ki m tra nh kỳ và t xu t i v i th c phNm có ngu n g c ng v t ho c th c v t theo n i dung ki m tra sau: * Ki m tra các lo i gi y ch ng nh n quy nh t i i m a nêu trên. * L y m u ki m tra các ch tiêu an toàn v sinh th c phNm theo quy nh c a B Y t . c) Trong quá trình ki m tra n u phát hi n th c phNm không có các lo i gi y ch ng nh n nêu trên ho c gi y ch ng nh n không h p l , ho c th c phNm không t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i thông báo v i cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu ho c cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu ph i h p x lý theo quy nh v v sinh an toàn th c phNm. 6. Khi có nh ng b nh truy n nhi m nguy hi m khác m i phát sinh (ngoài b nh d ch h ch, b nh t , b nh s t vàng) thu c di n ph i ki m d ch y t biên gi i, ngành Y t công b và thông báo v i ngành Nông nghi p. 7. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i, Cơ quan ki m d ch ng v n c a khNu, cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu ph i h p th c hi n t t các quy nh c a Thông tư này và nh kỳ ba tháng m t l n h p rút kinh nghi m v quan h ph i h p công tác gi a ba cơ quan. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c c n báo cáo v cơ quan c p trên tr c ti p c a mình nghiên c u và ch o gi i quy t Ngô Th Dân Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản