Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BYT-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BYT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BYT-BNG về việc kiểm dịch y tế biên giới do Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều 9, Khoản 1 Điều 48 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/06/1998 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BYT-BNG

  1. B NGO I GIAO-B Y C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/1998/TTLT-BYT- Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 1998 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N THI HÀNH I U 9, KHO N 1 I U 48 I U L KI M DNCH Y T BIÊN GI I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 41/1998/N -CP NGÀY 11/06/1998 C A CHÍNH PH . th c hi n i u 9, Kho n 1 i u 48 c a i u l ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, liên t ch B Y t - B Ngo i giao hư ng d n c th như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Các b nh ph i ki m d ch là b nh d ch h ch, b nh t , b nh s t vàng và các b nh truy n nhi m nguy hi m khác m i phát sinh theo quy nh c a B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i chung là b nh ph i ki m d ch). 2. Khi th c hi n nhi m v ki m d ch y t , cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i chuNn b y các phương ti n c n thi t, th c hi n nhi m v m t cách nhanh chóng, tránh gây phi n hà, tôn tr ng nguyên t c “ i x tôn tr ng, l ch s và có nh ng bi n pháp h p lý tránh xúc ph m n thân th , t do và danh d c a ngư i b ki m d ch”. II. KI M D CH Y T Đ I V I CÁC Đ I TƯ NG ĐƯ C HƯ NG QUY N ƯU ĐÃI, MI N TR VÀ CÁC Đ I TƯ NG Đ C BI T KHÁC (QUY NNH T I I U 9 C A I U L KI M DNCH Y T BIÊN GI I) 1. Các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr trong ki m d ch y t là : a) Thành viên cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan i di n c a các t ch c qu c t t i Vi t Nam nh p c nh Vi t Nam và thành viên gia ình (bao g m v , ch ng, con dư i 18 tu i) c a h cùng s ng chung thành m t h ho c vào thăm vi ng. b) Thành viên c a các oàn i bi u (k c tùy tùng và thành viên gia ình h ) do Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph và B trư ng B Ngo i giao Vi t Nam m i vào Vi t Nam vi ng thăm, làm vi c, h i h p, tham quan, kh o sát, trao i kinh nghi m, ch a b nh và các lý do ngo i giao khác.
  2. c) Các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. d) Các i tư ng c bi t khác theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao. 2. Ki m d ch y t i v i các i tư ng quy nh t i i m 1: 2.1. Ki m d ch trong trư ng h p nư c h xu t phát và Vi t Nam không có b nh ph i ki m d ch: a) T t c các i tư ng nói t i i m 1 u ư c mi n các th t c ki m d ch y t biên gi i khi nh p c nh, xu t c nh, tr trư ng h p sau : b) Trong hành trình n Vi t Nam, n u nh ng i tư ng quy nh t i i m 1 m c b nh ph i ki m d ch thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i, trên cơ s có s ng ý c a ngư i b nhi m b nh, ti n hành lưu nghi m, cách ly t i nh ng a i m riêng, khám và i u tr cho các i tư ng này n khi s c kh e bình thư ng và ti n hành các bi n pháp x lý y t c n thi t. c) N u ngư i b m c b nh không ng ý cho cơ quan ki m d ch y t ti n hành các bi n pháp nghi p v , cơ quan ki m d ch y t có th yêu c u cơ quan qu n lý c a khNu t m th i không cho phép nh ng ngư i này nh p c nh và cách ly h m t khu v c riêng. Trong c hai trư ng h p nêu trên i m 2.1 (b), 2.1 (c) này, cơ quan ki m d ch y t ph i thông báo ngay cho B Ngo i giao (C c Lãnh s ), B Y t (C c Ki m nh y t biên gi i, cơ quan m i ón khách ( i v i nh ng ngư i quy nh t i i m 1,b) và S Ngo i v thành ph H Chí Minh (n u có liên quan) ph i h p x lý. 3. Ki m d ch y t trong trư ng h p nư c xu t phát có b nh ph i ki m d ch: a) Trong trư ng h p nư c xu t phát ang có b nh ph i ki m d ch, các i tư ng nói t i i m 1(a), (c), (d) i t vùng ang có b nh nêu trên ph i khai báo s c kh e khi nh p c nh, các i tư ng nói t i i m 1(b) i t vùng ang có b nh nêu trên ư c mi n khai báo s c kh e khi nh p c nh. N u các i tư ng này m c b nh ph i ki m d ch thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i th c hi n theo quy nh t i i m 2.1 (b) h ăc 2.1(c). b) Các i tư ng quy nh t i i m 1 (a), (c), (d) i t vùng có b nh s t vàng nh p c nh Vi t Nam u ph i xu t trình phi u tiêm ch ng v c xin s t vàng còn giá tr . Trong trư ng h p không có phi u tiêm ch ng v c xin s t vàng ho c phi u tiêm ch ng v c xin s t vàng không còn giá tr , cơ quan ki m d ch y t biên gi i ti n hành tiêm và c p phi u tiêm ch ng v c xin s t vàng cho các i tư ng này. 4. Ki m d ch y t trong trư ng h p Vi t Nam ang có b nh ph i ki m d ch : a) Khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph phong t a m t vùng ang có b nh ph i ki m d ch, B Ngo i giao thông báo cho các cơ quan i di n c a nư c ngoài Vi t Nam và các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài v vi c yêu c u các i
  3. tư ng quy nh t i i m 1 nh p c nh Vi t Nam qua c a khNu vùng không có d ch, cho n khi Th tư ng Chính ph h y b quy t nh phong t a nói trên. Trư ng h p nh ng ngư i nói t i i m 1 ã n c a khNu ang có l nh phong t a, cơ quan ki m d ch y t ph i tiêm ch ng phòng b nh cho nh ng ngư i này n u h có yêu c u. b) Các i tư ng quy nh t i i m 1 xu t c nh t vùng c a Vi t Nam ang có b nh ph i ki m d ch, trên cơ s h yêu c u thì cơ quan ki m d ch y t ki m tra s c kh e và i u tr n u h m c b nh. III. KI M TRA GI Y CH NG NH N S C KH E CHO CÔNG DÂN VI T NAM VÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI KHI NH P C NH VI T NAM (QUY Đ NH T I KHO N 1 ĐI U 48 ĐI U L KI M D CH Y T BIÊN GI I) 1. i tư ng ph i xu t trình gi y ch ng nh n s c kh e: a) Công dân Vi t Nam ã cư trú nư c ngoài lao ng, h c t p t 1 năm tr lên, ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam lao ng, h c t p t m t năm tr lên, khi nh p c nh Vi t Nam ph i xu t trình gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t có thNm quy n ho c bác s nư c nơi h cư trú c p. b) Ngư i nư c ngoài không thu c i tư ng quy nh t i i m 1(a) M c III này i t vùng có b nh ph i ki m d ch nh p c nh Vi t Nam cư trú t 1 năm tr lên ph i có gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t có thNm quy n ho c bác s nư c nơi h cư trú c p. Trư c khi c p th th c nh p c nh Vi t Nam, cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài yêu c u nh ng i tư ng này ph i xu t trình gi y ch ng nh n s c kh e khi nh p c nh. c) Nh ng i tư ng quy nh t i i m 1(a), (b) M c III này khi nh p c nh Vi t Nam mà không có gi y ch ng nh n s c kh e ho c gi y ch ng nh n s c kh e ã h t h n; ho c có gi y ch ng nh n s c kh e còn giá tr nhưng m c b nh hay nghi m c b nh ph i ki m d ch, s ư c cơ quan ki m d ch y t t i c a khNu c p gi y h n i khám ho c i u tr ; sau 1 tháng k t ngày c p gi y h n, nh ng i tư ng này ph i g i cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i gi y ch ng nh n s c kh e sau khi ã khám ho c i u tr . 2. Gi y ch ng nh n s c kh e có giá tr 1 năm k t ngày c p. IV. T CH C TH C HI N - B Ngo i giao có trách nhi m thông báo các quy nh c a Thông tư này cho các cơ quan i di n c a nư c ngoài t t i Vi t Nam và các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài. - Căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình, B Y t (C c Ki m d ch y t biên gi i) và B Ngo i giao (C c Lãnh s ) hư ng d n các cơ quan, các ngành, các a phương th ng nh t th c hi n Thông tư này.
  4. - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u bãi b . - Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v liên B Y t và B Ngo i giao ph i h p gi i quy t. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Dy Niên Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản