Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TDTT-CA

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TDTT-CA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TDTT-CA về việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi Việt Nam và thanh lý, tiêu huỷ các loại vũ khí thể thao do Uỷ ban thể dục thể thao - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TDTT-CA

  1. B CÔNG AN-U BAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH D C TH THAO c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 09/1998/TTLT-TDTT- Hà N i , ngày 26 tháng 12 năm 1998 CA THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A U BAN TH D C TH THAO - B CÔNG AN S 09/1998/TTLT-TDTT- CA NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, TRANG BN, S D NG, B O QU N, V N CHUY N, S A CH A, MANG VÀO, MANG RA KH I NƯ C VI T NAM VÀ THANH LÝ, TIÊU HU CÁC LO I VŨ KHÍ TH THAO Thi hành Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr U ban Th d c Th thao, B Công An th ng nh t hư ng d n vi c qu n lý, trang b , s d ng, b o qu n, v n chuy n, s a ch a, thanh lý, tiêu hu và mang vào, mang ra kh i nư c Vi t Nam các lo i vũ khí th thao như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1- Các lo i vũ khí th thao (VKTT) quy nh t i i m b kho n 1 i u 1 c a Quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ban hành theo Ngh nh 47/CP bao g m: a) Các lo i súng trư ng th thao, súng ng n th thao, súng hơi, súng b n m c tiêu di ng, b n ĩa bay dùng cho m c ích t p luy n, thi u th thao và các lo i n dùng cho các lo i súng k trên. VKTT ch trang b cho các i tư ng theo quy nh t i i m 1 M c A Ph n II dư i ây t p luy n, thi u th thao. Cơ quan, t ch c ư c trang b súng, n th thao ph i làm th t c ăng ký, khi s d ng ph i có gi y phép c a cơ quan Công an có thNm quy n. b) Các lo i vũ khí thô sơ dùng t p luy n, thi u th thao g m các lo i dao găm, ki m, giáo, mác, i ao, mã t u, cung, n , côn, thương,.... i v i các lo i vũ khí thô sơ dùng cho vi c t p luy n, thi u th thao ph i có quy t nh trang b c a U ban Th d c Th thao ho c S Th d c Th thao, S Văn hoá Thông tin và Th thao c p t nh (dư i ây g i chung là S Th d c Th thao). Cơ quan, t ch c ư c trang b vũ khí thô sơ ph i ghi vào s sách theo dõi, qu n lý úng ch ; khi mang i t p luy n, thi u ngoài ph m v t nh, thành ph nơi óng tr s ph i có xác nh n c a th trư ng cơ quan, t ch c v lo i vũ khí ó trong gi y công tác. 2- VKTT không trang b cho cá nhân, t ch c, cá nhân không ư c trang b mà có VKTT b t k do ngu n g c nào u ph i kê khai và n p t i cơ quan Công an.
  2. 3- Các cơ quan, t ch c ư c trang b , s d ng các lo i vũ khí th thao ph i ch u s qu n lý c a cơ quan Công an và cơ quan Th d c Th thao theo quy nh c a Ngh nh 47/CP và hư ng d n t i Thông tư này. 4- Cơ quan, t ch c, cá nhân ư c giao gi , s d ng VKTT ph i có trách nhi m qu n lý ch t ch , s d ng úng m c ích, úng pháp lu t và ch u trách nhi m v vũ khí ư c giao. 5- Không s d ng VKTT vào m c ích khác. II- TRANG BN, QU N LÝ VÀ S D NG VŨ KHÍ TH THAO A- I TƯ NG Ư C TRANG BN, S D NG VKTT 1- i tư ng ư c trang b , s d ng VKTT quy nh t i kho n 2 i u 8 và i m h kho n 1 i u 38 c a Quy ch ban hành theo Ngh nh s 47/CP bao g m: a) Các Câu l c b , Trung tâm, Trư ng hu n luy n, Trư ng năng khi u Th d c Th Thao, trư ng i h c, trư ng Cao ng, trư ng Trung c p Th d c Th thao ư c thành l p theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) Các cơ quan, t ch c khác c a nhà nư c có yêu c u trang b VKTT t p luy n thi u ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a U ban Th d c Th thao. 2- Các cơ quan, t ch c trên ch ư c trang b VKTT khi có tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i các i u 13, 14, 15 c a Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh 47/CP. 3- Th t c ngh trang b VKTT: a) Quy t nh thành l p Trung tâm, Câu l c b , Trư ng hu n luy n.... c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i m 1 trên ây. b) Công văn ngh trang b VKTT c a cơ quan tr c ti p qu n lý Trung tâm, Câu l c b , Trư ng hu n luy n,... công văn c n nói rõ s lư ng, chúng lo i VKTT ã ư c trang b , c n trang b thêm. c) i v i các cơ quan, t ch c khác c a nhà nư c có nhu c u trang b VKTT ph i có công văn nói rõ nhu c u, m c ích, s lư ng c n trang b và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cơ quan ch qu n c p trên. Các cơ quan, t ch c a phương n p th t c nói trên t i S Th D c Th thao; S Th d c Th thao xem xét ngh U ban Th d c Th thao quy t nh. Các cơ quan, t ch c tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph th t c n p t i U ban Th d c Th thao xem xét quy t nh. Ch m nh t 30 ngày k t ngày nh n h sơ, U ban Th d c Th Thao ph i xem xét tr l i k t qu b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ngh trang b VKTT. 4- S d ng VKTT
  3. a) VKTT ch ư c dùng t p luy n và thi u th thao. Trư c và sau khi t p luy n, thi u ph i ki m tra an toàn VKTT theo quy nh. b) Vi c b n n th t trong t p luy n ho c thi u ph i t ch c t i trư ng b n. Trư ng h p không có trư ng b n theo quy nh, ph i ch n nơi có i u ki n an toàn và ph i ư c cơ quan Công an c p huy n s t i cho phép trư c khi t ch c b n. Khi b n n th t ph i t ch c c nh gi i và có bi n pháp b o v tuy t i an toàn. Súng và n ưa vào s d ng trong t p luy n, thi u ph i m b o an toàn úng theo quy nh. c) Trư ng h p x y ra tai n n trong t p luy n, thi u, v n chuy n, b o qu n, s a ch a,... ph i t ch c c p c u, kh c ph c h u qu k p th i. Ngư i gây ra tai n n và ngư i ch huy ph i ch u trách nhi m v h u qu x y ra. B- C P GI Y PHÉP S D NG VŨ KHÍ TH THAO 1- Gi y phép s d ng VKTT do cơ quan Công an c p t nh c p và có giá tr s d ng 3 năm k t ngày c p gi y phép. 2- Th t c ngh c p gi y phép s d ng VKTT a) i v i VKTT m i ư c trang b - Quy t nh b ng văn b n c a U ban Th d c Th thao cho phép trang b VKTT ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, ký hi u, c nòng, s hi u c a t ng lo i VKTT. - Công văn ngh c p gi y phép s d ng VKTT c a cơ quan, t ch c ư c trang b . b) C p l i gi y phép s d ng VKTT ã h t giá tr s d ng: cơ quan, t ch c ư c trang b vũ khí ph i n p l i gi y phép s d ng ã h t giá tr và có công văn ngh c p i l i gi y phép s d ng kèm theo b n kê khai t ng lo i vũ khí. N u gi y phép s d ng VKTT b m t ho c b hư h ng thì cơ quan, t ch c có vũ khí ph i có công văn trình bày lý do b m t, b hư h ng và ngh c p l i ho c i gi y phép m i. c) i v i cơ quan, t ch c có tiêu chuNn, i u ki n ã ư c trang b VKTT nhưng chưa làm th t c c p gi y phép nay c n c p gi y phép s d ng ph i có văn b n xác nh n ngu n g c vũ khí c a U ban Th d c Th thao ho c S Th d c Th thao. d) Cán b ư c cơ quan, t ch c c n cơ quan Công an làm th t c c p gi y phép s d ng VKTT ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c ó và ph i xu t trình gi y ch ng minh nhân dân. e) Ch m nh t là 15 ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an ph i c p gi y phép s d ng. C- B O QU N, V N CHY N, S A CH A VŨ KHÍ TH THAO 1- B o qu n:
  4. a) i v i các kho VKTT ph i - Thi t k , xây d ng úng tiêu chuNn k thu t, an toàn v phòng cháy, n ư c Phòng C nh sát Phòng cháy ch a cháy Công an c p t nh phê duy t và nghi m thu. - Có n i quy và phương án b o v , phương án phòng cháy, ch a cháy và phương ti n m b o an toàn, ư c S Th d c th thao và Công an c p t nh phê duy t. - Ch p hành nghiêm ch nh ch ki m tra, b o qu n, xu t ho c nh p kho, có s sách theo dõi, ghi chép và th c hi n ch báo cáo theo quy nh. - Phân công ngư i có tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i các i u 13, 14 c a Quy ch ban hành theo Ngh nh s 47/CP b o qu n, coi gi và qu n lý thư ng xuyên. b) Các cơ quan , t ch c ư c trang b VKTT - Ph i có kho ho c nơi c t gi m b o tuy t i an toàn, có ngư i qu n lý, có s sách theo dõi và lau chùi s ch s . - Ch giao VKTT cho nh ng ngư i tr c ti p t p luy n, thi u. Nh ng ngư i này ph i có tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 13 c a quy ch ban hành theo Ngh nh 47/CP. - Thư ng xuyên ki m tra v s lư ng, ch t lư ng, theo dõi vi c xu t ho c nh p kho, i chi u s sách v i vũ khí hi n có. - Th trư ng ph trách cơ quan, t ch c ư c trang b VKTT khi c n thi t có th ki m tra t xu t v vi c b o qu n, an toàn kho tàng và s d ng VKTT. - Vào tháng 10 hàng năm các cơ quan, t ch c ư c trang b VKTT ph i ph i h p cùng cơ quan Công an ăng ký, c p gi y phép t ch c ki m tra nh kỳ vi c qu n lý, s d ng VKTT. Vi c ki m tra ph i c th , t m , i chi u t ng VKTT v i s sách theo dõi và gi y phép s d ng. Sau ki m tra ph i l p biên b n nói rõ n i dung, k t qu ki m tra và có ch ký c a các thành viên ki m tra. c) Ngư i ư c giao VKTT t p luy n, thi u - Ch ư c s d ng VKTT vào m c ích t p luy n và thi u th thao; ch p hành y ch s d ng, b o qu n và gi gìn tuy t i an toàn. - Ch u trách nhi m tr c ti p i v i VKTT ư c giao. - Khi mang vũ khí i t p luy n, thi u ph i mang theo gi y phép s d ng. - Không ư c t ý cho mư n ho c trao i VKTT ư c giao.
  5. - Trư ng h p do yêu c u c n thi t t p luy n, thi u, v n ng viên có th ư c giao gi VKTT thư ng xuyên theo quy t nh c a B trư ng Ch nhi m U ban Th d c Th thao ho c Giám c S Th D c Th Thao. 2- V n chuy n VKTT a) Khi v n chuy n VKTT chưa ăng ký, chưa có gi y phép s d ng ho c ã có gi y phép s d ng nhưng s lư ng l n (t 20 khNu tr lên) ph i có gi y phép c a cơ quan Công an c p t nh c p. - Vi c v n chuy n VKTT ph i m b o tuy t i an toàn, bí m t, có ngư i b o v và i úng tuy n ư ng ghi trong gi y phép. - Trư ng h p ang v n chuy n VKTT có s c ho c c n ngh l i qua êm trên ư ng, ph i báo cáo v i Công an s t i bi t ph i h p b o v . Không ư c d ng, xe nơi ông ngư i, nơi có công trình quan tr ng. - Trư ng h p v n chuy n VKTT ph c v cho vi c t p luy n, thi u trong ph m vi t nh, thành ph thì không ph i xin gi y phép v n chuy n c a cơ quan Công an nhưng ph i có quy t nh c a cơ quan, t ch c có vũ khí c n v n chuy n. b) Th t c ngh c p gi y phép v n chuy n VKTT bao g m: - Công văn ngh ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, ký hi u c a vũ khí c n v n chuy n, nơi i, nơi n, th i gian và tuy n ư ng v n chuy n. - Quy t nh v n chuy n VKTT c a U ban Th d c Th thao ho c Giám c S Th d c Th thao. - Gi y gi i thi u và ch ng minh nhân dân c a ngư i n liên h làm th t c. H sơ xin phép v n chuy n VKTT n p t i cơ quan Công an c p tính (k c cơ quan, t ch c c a Trung ương óng t i a phương). Ch m nh t 5 ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an ph i tr l i k t qu c p hay không c p gi y phép v n chuy n; n u không c p gi y phép ph i nói rõ lý do. 3- S a ch a VKTT a) Vi c s a ch a VKTT ph i ư c phép c a cơ quan Công an c p t nh và ph i s a ch a t i các cơ s c a Quân i ho c Công an. Trư ng h p VKTT hư h ng nh ho c ch thay th ph tùng mà cơ quan, t ch c ư c trang b VKTT có th t làm ư c, thì không ph i xin phép cơ quan Công an. b) Th t c ngh c p gi y phép s a ch a VKTT - Công văn ngh s a ch a VKTT c n nói rõ s lư ng, ch ng lo i, ký hi u, s hi u, n i dung s a ch a c a t ng lo i VKTT và cơ s s a ch a. - Gi y gi i thi u và ch ng minh nhân dân c a ngư i liên h làm th t c.
  6. H sơ nói trên n p t i Công an c p t nh. Ch m nh t là 15 ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan Công an ph i tr l i k t qu c p hay không c p gi y phép; n u không c p gi y phép ph i nói rõ lý do. - Ch ư c s a ch a t i các cơ s ghi trong gi y phép. 4- N u VKTT b m t ph i báo ngay cho c p trên tr c ti p và các cơ quan ch c năng bi t gi i quy t, x lý. D- MANG VKTT VÀO, RA KH I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 1- T ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài mang VKTT t nư c ngoài vào Vi t Nam ho c mang VKTT t Vi t Nam ra nư c ngoài t p luy n, thi u ph i ư c phép c a B Công an và có trách nhi m th c hi n theo úng quy nh t i Ngh nh s 47/CP, hư ng d n t i thông tư này, ph i qu n lý ch t ch , m b o an toàn và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s vũ khí mang vào, mang ra. 2- Th t c xin phép mang VKTT vào, ra kh i nư c CHXHCN Vi t Nam t p luy n, thi u g m: - Công văn ngh c p gi y phép có xác nh n c a U ban Th d c Th thao ghi rõ: m c ích, s lư ng, ch ng lo i, ký hi u, th i gian, a i m, c a khNu, phương ti n mang vào, mang ra. - Gi y gi i thi u và gi y ch ng minh nhân dân (ho c h chi u) c a ngư i làm th t c. T ng c c C nh sát - B Công an ch u trách nhi m ti p nh n h sơ, xem xét, c p gi y phép trong th i h n 15 ngày. 3- Khi mang VKTT vào ho c mang ra kh i Vi t Nam ph c v cho vi c t p luy n, thi u ph i xu t trình h chi u, t khai và gi y phép c a B Công an v i Công an, H i quan c a khNu. Hoàn thành vi c mang VKTT vào ho c mang ra kh i Vi t Nam ph i báo cáo cơ quan c p gi y phép ki m tra, theo dõi. 4- Hàng năm, U ban Th d c Th Thao th ng nh t v i B Công an báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c mang VKTT t nư c ngoài vào Vi t Nam trang b cho các cơ quan, t ch c ư c phép trang b . Th t c mang vào theo quy nh t i i m 2 nói trên. E- THANH LÝ TIÊU HU 1- Hàng năm các cơ quan, t ch c ư c trang b VKTT ph i phân lo i ch t lư ng c a t ng lo i vũ khí. Nh ng VKTT ã b hư h ng không còn kh năng s a ch a khôi ph c s d ng thì ph i ngh U ban Th d c Th Thao cho tiêu hu theo quy nh t i i m 2 dư i ây.
  7. 2- B tru ng Ch nhi m U ban Th d c Th thao ra quy t nh thành l p h i ng thanh lý, tiêu hu VKTT trung ương và c p t nh. H i ng thanh lý, tiêu hu VKTT do i di n cơ quan th d c th thao làm ch t ch, các thành viên tham gia bao g m: - i di n cơ quan Công an cùng c p. - i di n cơ quan, t ch c có VKTT c n tiêu hu . 3- Vi c tiêu hu VKTT ph i làm bi n d ng hoàn toàn, không còn kh năng khôi ph c. m b o an toàn, không làm nh hư ng n v sinh môi trư ng. Khi tiêu hu ph i l p biên b n có ch ký c a các thành viên h i ng. III- KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1- ThNm quy n ki m tra Ngoài nh ng ngư i có thNm quy n ư c ki m tra theo quy nh t i i m a, d, , e i u 6 c a quy ch ban hành theo Ngh nh s 47/CP v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr , cán b thu c ngành Th d c Th thao sau ây ư c ki m tra vi c qu n lý, s d ng VKTT i v i các cơ quan, t ch c ư c trang b VKTT trong ph m vi a bàn ph trách: - Cán b theo dõi, qu n lý VKTT c a cơ quan Th thao t c p t nh tr lên. - Giám c S Th d c Th thao c p t nh, V trư ng V Th thao thành tích cao I thu c U ban Th d c Th thao. 2- X lý vi ph m: - Cơ quan, t ch c vi ph m ch qu n lý VKTT tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh s 49/CP ngày 15/8/1996 c a Chính ph . - Trong quá trình qu n lý, ngư i có trách nhi m và ngư i ư c giao VKTT ho c cán b , nhân viên vi ph m ch qu n lý VKTT, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính theo i u 11 Ngh nh s 49/CP ngày 15/8/1996 c a Chính ph ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u làm m t, hư h ng ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. IV- T CH C TH C HI N 1- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và U ban nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch o th c hi n Thông tư này. 2- V Th thao thành tích cao I, T ng c c C nh sát có trách nhi m giúp B trư ng - Ch nhi m U ban Th d c Th thao và B trư ng B Công an hư ng d n, ki m tra, theo dõi, ch o, t ch c vi c th c hi n Thông tư này.
  8. 3- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; thay th Thông tư s 01/TT ngày 19/3/1966 c a liên b Công an - Th thao, các văn b n trư c ây c a B N i v (nay là B Công an) và T ng c c Th d c Th thao (nay là U ban Th d c Th thao) trái v i Thông tư này. Hà Quang D Lê Minh Hương ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản