Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành , để hướng dẫn sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. BỘ LAO ĐỘNG, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ******** BỘ TÀI CHÍNH ****** Số: 09/2000/TTLT- Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2000 BLĐTBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỤC II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2000 CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG. Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ; Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng như sau: “Trợ cấp chôn cất: Các đối tượng được hưởng trợ cấp tiền chôn cất (mai táng phí) quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 được hưởng trợ cấp mai táng phí mức 1.440.000 đồng”. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để xem xét xử lý./. KT/ BỘ TRƯỞNG KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- BỘ TÀI CHÍNH THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Đình Liêu
  2. Nơi nhận: - VP Chính Phủ - VP Quốc hội - VP Chủ tịch nước - VP Trung ương - Ban Tổ chức Trung ương - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Toà án Nhân dân tối cao - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ - Cơ quan Trung ương các đoàn thể - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Kho bạc Nhà nước - Công báo; - Lưu: VP BLĐ-TBXH, BTC
Đồng bộ tài khoản