Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-BNN-BTC

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN-B TÀI VI T NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 09/2004/TTLT-BNN-BTC Hà N i , ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN -B TÀI CHÍNH S 09/2004/TTLT-BNN-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N CH H TR DI DÂN THEO QUY T NNH S 190/2003/Q -TTG NGÀY 16/9/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH DI DÂN TH C HI N QUY HO CH, B TRÍ DÂN CƯ GIAI O N 2003 - 2010. Th c hi n Quy t nh s 190 /2003/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai o n 2003 - 2010; Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B T�Chính hư ng d n th c hi n chính sách di dân như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n th c hi n ch h tr di dân n các d án, các vùng th c hi n quy ho ch, b trí dân cư (sau ây g i l�ùng d án) thu c khu v c nông thôn theo k ho ch c a Nhà nư c, bao g m: 1. D án quy ho ch, n nh dân cư các xã biên gi i; 2. D án di dân ra h i o; 3. D án quy ho ch, b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t thu c Chương trình 135 theo Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ng�29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; 4. D án th c hi n quy ho ch, b trí dân cư do B Qu c phòng qu n lý (khu kinh t - qu c phòng, làng quân nhân,...); 5. D án nh canh nh cư, d án n nh dân di cư và xây d ng vùng kinh t m i; 6. Các xã có i u ki n ti p nh n dân cư n xen ghép (quy nh t i m c b kho n 3 i u 2 t i Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16/9/2003 c a Th tư ng Chính ph ), theo ch tiêu ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao. II. I TƯ NG TH C HI N
  2. i tư ng th c hi n Thông tư này là các h gia ình di dân t p trung hay xen ghép, n nh cư các vùng d án quy ho ch, b trí dân cư quy nh t i M c I Ph n A c a Thông tư này, theo k ho ch hàng năm c a Nhà nư c, bao g m: 1. H ph i di cư vì i u ki n s n xu t và i s ng quá khó khăn: a) H ng bào dân t c thi u s còn du canh du cư ho c ã nh cư nhưng còn du canh; h thu c di n nghèo s ng du cư trên m phá, trên sông, ph i di chuy n n vùng quy ho ch, b trí dân cư th c hi n nh canh nh cư; b) H m t t và t s n xu t do thiên tai, h s ng vùng thư ng xuyên b thiên tai e do c n ph i b trí s p x p l i; c) H s ng vùng cao thi u t s n xu t, thi u nư c s n xu t và sinh ho t chưa có kh năng kh c ph c ư c, c n ph i di chuy n n các vùng d án; d) H di dân n vùng d án th c hi n quy ho ch, b trí dân cư do B Qu c phòng qu n lý; e) H dân có ăng ký h khNu thư ng trú, ang s ng trong các khu r ng c d ng ph i di chuy n ra kh i r ng n vùng d án (các h di chuy n th c hi n d án tái nh cư thì không hư ng h tr quy nh t i Thông tư này). 2. H di dân n các xã biên gi i, h i o: là các h gia ình t nguy n n nh cư lâu dài t i các vùng d án h i o, các xã biên gi i, g m: - H gia ình trư c ây sinh s ng t i h i o, xã biên gi i ã chuy n i nơi khác nay tr v nơi cũ; - H gia ình t a phương khác trong nư c chuy n n; - Cán b , chi n sĩ l c lư ng v trang, công ch c, viên ch c, thanh niên xung phong, trí th c tr , công nhân qu c phòng ang làm nhi m v t i các vùng d án ưa gia ình (b , m , v ho c ch ng, con) n nh cư lâu dài ho c l p gia ình m i và t nguy n nh cư lâu dài t i h i o, xã biên gi i. 3. Cán b , chi n sĩ l c lư ng v trang, công ch c, viên ch c, thanh niên xung phong, trí th c tr , công nhân qu c phòng ang làm nhi m v t i các vùng d án ưa gia ình (b , m , v ho c ch ng, con) n nh cư lâu dài ho c l p gia ình m i và t nguy n nh cư lâu dài t i vùng d án. 4. H t nguy n di dân n các vùng kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và phát tri n ngành, ngh khác. 5. H di dân t do ang trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n ra kh i các khu r ng ó. III. NGUYÊN T C H TR
  3. 1. Ch h tr cho h di dân n nơi nh cư m i theo hình th c t p trung hay xen ghép theo quy ho ch và k ho ch ư c Th tư ng Chính ph , các B , ngành Trung ương ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. Kinh phí h tr di dân ư c c p tr c ti p b ng ti n m t ho c b ng hi n v t cho h di dân b o m óng i tư ng, úng m c ích và k p th i. Hình th c h tr b ng ti n m t hay b ng hi n v t do Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th . - nơi i: c p h tr v di chuy n ngư i và hành lý, thu c ch a b nh, ti n ăn trên ư ng di chuy n (g i chung là ti n di chuy n) - nơi n nh cư: c p h tr v nhà , nư c sinh ho t, lương th c (không quá 12 tháng), công c s n xu t, gi ng cây lương th c và phân bón cho v u, khai hoang (n u có). 3. Kinh phí h tr cho các xã nh n dân n xen ghép ư c c p tr c ti p cho ngân sách xã. B. NH NG QUY NNH C TH I . M C H TR DI DÂN 1. H tr khai hoang xây d ng ng ru ng ho c nương c nh. Kho n h tr này ch áp d ng i v i nh ng d án giao t hoang cho h di dân t khai hoang xây d ng ng ru ng ho c nương c nh. M c t giao theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. Kinh phí h tr cho các h di dân theo các m c sau: - Khai hoang xây d ng nương c nh, t tr ng cây công nghi p, cây ăn qu : 2 tri u ng/ha. - Khai hoang xây d ng ru ng nư c, ng mu i, t nuôi tr ng th y s n: 4 tri u ng/ha. - Khai hoang xây d ng ru ng b c thang: 5 tri u ng/ha. Trư ng h p d án ư c phê duy t quy nh vi c khai hoang t p trung do cơ quan nhà nư c t ch c th c hi n t ngu n kinh phí d án thì không c p kinh phí h tr khai hoang cho h di dân. 2. H tr di chuy n, n nh s n xu t và i s ng. a) Các h di dân n các xã biên gi i ư c ngân sách nhà nư c h tr m c 15 tri u ng/h ; c th như sau: - Di dân ngoài t nh: + H tr nơi i: ti n di chuy n 2 tri u ng/h .
  4. + H tr nơi n: 13 tri u ng/h làm các vi c sau: làm nhà và nư c sinh ho t (t i thi u 10 tri u ng/h ), mua lương th c th i gian u (tính t khi n nơi nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v u. - Di dân trong t nh, trong vùng d án: ngân sách nhà nư c h tr 15 tri u ng/h làm các vi c sau: làm nhà và nư c sinh ho t (t i thi u 10 tri u ng/h ), ti n di chuy n, mua lương th c th i gian u (tính t khi n nơi nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v u. b) Các h di dân ra h i o ư c ngân sách nhà nư c h tr t 50 tri u ng/h n 100 tri u ng/h ; c th như sau: - H tr nơi i: ti n di chuy n: + iv i o cách t li n dư i 50 h i lý: 5 tri u ng/h . + iv i o cách t li n t 50 h i lý tr lên: 7 tri u ng/h . + i v i các o có i u ki n thiên nhiên kh c nghi t, phương ti n v n chuy n khó khăn như o B ch Long Vĩ và m t s o khác: 10 tri u ng/h . - H tr nơi n : mua lương th c th i gian u trên o, xây d ng 1 căn h (di n tích t i thi u 36 m2, k c công trình ph ) và nư c sinh ho t (01 b ch a nư c t i thi u 3 m3 ho c gi ng nư c) theo các m c sau: + iv i o cách t li n dư i 50 h i lý: 45 tri u ng/h . + iv i o cách t li n t 50 h i lý tr lên: 65 tri u ng/h . + i v i các o có i u ki n thiên nhiên kh c nghi t, phương ti n v n chuy n khó khăn như o B ch Long Vĩ và m t s o khác: 90 tri u ng/h . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có o quy nh m c c th v lương th c và xây d ng nhà cho dân n nh cư trên o m b o sinh ho t thu n ti n, phù h p v i môi trư ng, ch ng ư c gió, bão. Vi c qu n lý u tư và xây d ng nhà th c hi n theo Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT-BKH-UBDTMN-BTC-BXD ngày 23/8/2001 c a liên B K ho ch và u tư - U ban Dân t c và Mi n núi - Tài chính - Xây d ng hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135. c) H di dân là i tư ng quy nh t i kho n 1, kho n 3 M c II Ph n A c a Thông tư này ư c ngân sách nhà nư c h tr như sau: - Mi n B c i mi n Nam (ho c ngư c l i): m c 8 tri u ng/h , trong ó: + H tr nơi i: ti n di chuy n 1,5 tri u ng/h .
  5. + H tr nơi n: 6,5 tri u ng/h mua lương th c th i gian u (tính t khi n nơi nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong mi n (mi n B c ho c mi n Nam): m c 6 tri u ng/h , trong ó: + H tr nơi i: ti n di chuy n 1 tri u ng/h . + H tr nơi n: 5 tri u ng/h mua lương th c th i gian u (tính t khi n nơi nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong t nh: m c 4,5 tri u ng/h chi phí di chuy n, mua lương th c th i gian u (tính t khi n nơi nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong vùng d án: m c 2 tri u ng/h h tr cho nh ng h di dân có di chuy n ch n nơi nh cư m i theo quy ho ch c a vùng d án, có khai hoang, m r ng di n tích s n xu t nông, lâm nghi p. Nh ng h di chuy n trong vùng d án nhưng không theo quy ho ch b trí dân cư c a c p có thNm quy n phê duy t và không khai hoang, m r ng di n tích s n xu t thì không ư c h tr . d) Các kho n h tr khác. - H di dân n vùng trũng thu c các t nh ng b ng sông C u Long ư c h tr thêm 700.000 ng/h mua 01 chi c xu ng làm phương ti n i l i do nơi n c p. - H di dân t vùng ng b ng, trung du, mi n núi lên vùng cao ư c h tr thêm ti n di chuy n 500.000 ng/h do nơi i c p (tên xã, huy n vùng cao theo quy nh c a U ban Dân t c). 3. H di dân t do ang sinh s ng t i các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n n vùng quy ho ch dân cư ho c ưa tr v nơi cũ: - H t nguy n ch p hành chuy n n vùng quy ho ch dân cư theo s p x p c a chính quy n các c p a phương nơi n thì không ư c hư ng chính sách h tr di dân quy nh t i Thông tư này nhưng ư c xem xét giao t , t s n xu t theo m c và i u ki n giao t do Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi n quy nh. Trư ng h p là h dân t c thi u s , i s ng quá khó khăn thì ư c xem xét h tr thêm kinh phí di chuy n, mua lương th c trong th i gian u, phân bón v u và gi i quy t nư c sinh ho t, m c h tr c th do Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi n quy nh nhưng không quá 3 tri u ng/h . Ngoài ra, còn ư c xem xét h tr cho mua tr ch m nhà áp d ng theo Quy t nh s 154/2002/Q -TTg ngày 11/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch và h dân thu c di n chính sách các t nh Tây Nguyên mua tr ch m nhà .
  6. - i v i h không ch p hành nh cư theo b trí c a chính quy n các c p a phương thì U ban nhân dân nơi có dân n ti n hành cư ng ch ra kh i các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h và thông báo cho chính quy n a phương nơi có dân i t b trí kinh phí, t ch c ón h tr l i nơi cũ (nơi có ăng ký h khNu thư ng trú) và t o i u ki n cho ngư i dân s m n nh l i i s ng và s n xu t. 4. Các h t nguy n n vùng d án Kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và ngành ngh : a) Các h t nguy n n vùng d án kinh t m i ó phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và ngành ngh ư c U ban nhân dân c p huy n nơi i và nơi n ch p thu n di chuy n ph i t lo chi phí di chuy n, làm nhà và u tư cho s n xu t và i s ng thì ư c Ban qu n lý d án khai hoang b trí t , t s n xu t và ư c c p có thNm quy n giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t. b) Trư ng h p là h nghèo (theo tiêu chí do B Lao ng - Thương binh và xã h i quy nh) ư c Ban qu n lý d án khai hoang ho c giao cho h t khai hoang b trí t , t s n xu t và ư c c p có thNm quy n giao t không thu ti n s d ng t. 5. H tr c ng ng vùng d án. Nh ng xã ti p nh n các h (t 10 h dân/năm tr lên) thu c i tư ng quy nh t i i m 1 M c II Ph n A c a Thông tư này, n nh cư xen ghép theo ch tiêu do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao thì xã nh n dân ư c ngân sách nhà nư c h tr m t kho n kinh phí là 20 tri u ng/h làm các vi c sau: + i u ch nh t và t s n xu t ó giao cho các h m i n bao g m: khai hoang, n bù theo quy nh khi thu h i t c a t ch c, cá nhân ang s d ng t giao cho h di dân. + Xây d ng m i ho c nâng c p m t s công trình h t ng thi t y u như: l p h c, tr m xá, thu l i n i ng, ư ng dân sinh, công trình c p nư c công c ng.Vi c l a ch n xây d ng thêm ho c nâng c p công trình ph i có s bàn b c dân ch , th ng nh t v i nhân dân trong thôn, b n, xã. Nh ng xã ti p nh n dư i 10 h dân/năm n nh cư xen ghép theo ch tiêu k ho ch ư c c p có thNm quy n giao thì tuỳ theo kh năng c a ngân sách a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c h tr cho ngân sách xã nh n dân n gi i quy t các công vi c trên. 6. Ngoài m c h tr quy nh trên ây, tuỳ theo i u ki n và kh năng ngân sách và các ngu n l c ư c phép huy ng theo lu t nh, các a phương có th h tr thêm nh m gi m b t khó khăn và s m n nh s n xu t và i s ng cho các h di dân. II. NGU N KINH PHÍ TH C HI N DI DÂN Ngu n kinh phí th c hi n h tr di dân theo quy nh t i Thông tư này do ngân sách nhà nư c b o m.
  7. 1. Ngân sách trung ương b o m kinh phí th c hi n h tr di dân ra biên gi i, h i o; di dân vì i u ki n s n xu t quá khó khăn không kh c ph c ư c; di dân xây d ng vùng kinh t m i nh ng nơi t hoang hoá còn l n, t p trung có kh năng ti p nh n nhi u dân cư ngoài vùng theo hình th c b sung có m c tiêu trong d toán chi ngân sách a phương hàng năm. 2. Ngân sách a phương b o m kinh phí u tư th c hi n các d án di dân n i vùng và h tr cho các h di dân n i vùng nh m th c hi n b trí l i dân cư, khai thác t hoang hoá phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, phát tri n ngành ngh và h tr thêm cho cho các h di dân tuỳ theo kh năng c a ngân sách a phương. 3. Chi phí qu n lý th c hi n di dân là kho n chi không thư ng xuyên ư c b trí trong kinh phí qu n lý hành chính giao cho các B , ngành, các a phương trong d toán chi ngân sách hàng năm trên cơ s d toán chi c a các ơn v th c hi n công tác di dân theo ch chi tiêu hi n hành và kh i lư ng công vi c phát sinh ư c c p có thNm quy n phê duy t chi cho công tác tuyên truy n, v n ng, ph bi n ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c, ki m tra (k c ki m tra a bàn), in n tài li u, h sơ, bi u m u, t ch c vi c c p phát ti n h tr cho dân, chi phí r i ro. III. L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ QUY T TOÁN 1. Quy trình l p d toán qu n lý và quy t toán ngu n kinh phí th c hi n ch h tr di dân th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 06/01/2003 c a B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. ch ng trong vi c b trí ngu n kinh phí h tr cho m c tiêu di dân phát tri n vùng kinh t m i sát v i ti n th c hi n c a các a phương trình Qu c h i phê duy t; hàng năm, trên cơ s án t ng quan v nh canh nh cư, di dân phát tri n vùng kinh t m i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và k t qu i u tra kh o sát a bàn ưa, ón dân; căn c vào ti n th c hi n các d án ti p nh n dân n nh cư các d án kinh t m i và th a thu n v i các a phương có i u ki n nh n dân n nh cư theo hình th c xen ghép, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh k ho ch ưa, ón dân trên a bàn t nh bao g m: - K ho ch ti p nh n ho c ưa dân n các d án kinh t m i. - K ho ch di dân n nh cư xen ghép các a phương có i u ki n ti p nh n. - D án s p x p dân cư n i vùng. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và có văn b n g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư và B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c trình Th tư ng Chính ph trình Qu c h i phê duy t.
  8. Vi c qu n lý chi tiêu và quy t toán kinh phí h tr di dân th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Cu i quý, cu i năm và k t thúc d án di dân, ti p nh n dân nh cư theo ch tiêu ư c c p có thNm quy n giao, cơ quan th c hi n d án ph i báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v k t qu th c hi n công tác di dân t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính. C. TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: - Hư ng d n các B , ngành, a phương xây d ng d án, l p k ho ch di dân, quy ho ch, b trí dân cư hàng năm, t ng h p trình Chính ph phê duy t. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ch o các a phương t ch c th c hi n k ho ch hàng năm ã ư c phê duy t. - T ng h p, báo cáo tình hình th c hi n v ti n , kinh phí và xu t gi i pháp th c hi n k ho ch. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan và cơ quan trung ương c a các oàn th ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch, ch chính sách di dân. 2. B Tài chính có trách nhi m: - Ph i h p v i B NN&PTNT và các b , ngành có liên quan ki m tra, ôn c vi c th c hi n chính sách di dân. - ThNm tra báo cáo quy t toán kinh phí h tr di dân theo quy nh hi n hành. 3. Các B , ngành căn c vào ch c năng, nhi m v ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v� T�chính tri n khai th c hi n nh ng n i dung có liên quan. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o và t ch c th c hi n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n chính sách trên a bàn; phát hi n và x lý k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n t i a phương ki n ngh v i Chính ph và các B , ngành liên quan v bi n pháp gi i quy t; ch o cơ quan chuyên ngành v di dân c a a phương làm các vi c sau: - Nghiên c u, kh o sát a bàn ưa và ón dân; cung c p thông tin v các d án di dân, quy ho ch, b trí dân cư; ph bi n ch trương, chính sách, ch h tr c a Nhà nư c, th t c v di dân cho nhân dân. - T ch c di chuy n và ti p nh n dân cư; c p phát ch h tr y , k p th i, úng m c ích, úng i tư ng cho các h gia ình; thanh, quy t toán kinh phí h tr theo ch tài chính hi n hành.
  9. - Ch ng b trí ngân sách a phương th c hi n các d án di dân n i vùng. - Th c hi n y ch báo cáo nh kỳ. D. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ng� ăng Công báo v�hay th các văn b n sau: Thông tư s 07/L -TBXH ngày 12/5/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v ch tr c p cho h gia ình i xây d ng vùng kinh t m i theo Quy t nh s 327/CT ngày 15/9/1992, Thông tư s 04/L TBXH-DD ngày 11/2/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v ch tr c p cho h gia ình di dân ra o, Thông tư s 15/L TBXH ngày 01/7/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 07/L - TBXH ngày 12/5/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các B , ngành và các a phương k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính nghiên c u và gi i quy t. Bùi Bá B ng Huỳnh Th Nhân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản