Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

  1. B TƯ PHÁP - B N I V - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 09/2008/TTLT-BTP-BNV- Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 86/2007/Q -TTg NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH PH C P TRÁCH NHI M THEO NGH I V I TH M TRA VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN S Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Quy t nh s 86/2007/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i th m tra viên thi hành án dân s . B Tư pháp, B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ M C PH C P 1. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng ph c p trách nhi m theo ngh i v i các ng ch thNm tra viên thi hành án dân s trong cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s bao g m các i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 86/2007/Q - TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s (sau ây g i t t là Quy t nh s 86/2007/Q -TTg). M c ph c p trách nhi m a) ThNm tra viên cao c p thi hành án dân s ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh b ng 15% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có); b) ThNm tra viên chính thi hành án dân s ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh b ng 20% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có); c) ThNm tra viên thi hành án dân s ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh b ng 25% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có).
  2. II. NGUYÊN T C ÁP D NG 1. i tư ng ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh quy nh t i kho n 1 m c I c a Thông tư này là nh ng ngư i ư c c p có thNm quy n quy t nh b nhi m vào các ng ch thNm tra viên thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t; 2. Cán b , công ch c ư c b nhi m vào ng ch thNm tra viên thi hành án dân s nào thì ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh theo quy nh i v i ng ch thNm tra viên thi hành án dân s ó; 3. Các trư ng h p quy nh t i kho n 1 m c I c a Thông tư này không ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh trong các trư ng h p sau: a) Khi chuy n sang ng ch công ch c khác, ngh hưu, thôi vi c, ngh vi c ho c ư c thuyên chuy n, i u ng sang cơ quan khác không thu c cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s ; b) Th i gian i công tác, làm vi c, h c t p nư c ngoài hư ng 40% ti n lương theo quy nh t i kho n 4 i u 8 c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; c) Th i gian i h c trong nư c t 03 tháng liên t c tr lên; d) Th i gian ngh vi c riêng không hư ng lương t 01 tháng liên t c tr lên; ) Th i gian ngh m au, thai s n vư t quá th i h n theo quy nh c a pháp lu t v B o hi m xã h i; e) Th i gian b ình ch công tác. 4. Trư ng h p ư c b nhi m vào ng ch thNm tra viên thi hành án dân s cao hơn (nâng ng ch) mà t ng m c ti n lương c ng ph c p trách nhi m theo ngh ng ch m i b nhi m th p hơn t ng m c ti n lương c ng ph c p trách nhi m theo ngh ã hư ng ng ch cũ thì ư c b o lưu ph n chênh l ch gi a t ng m c ti n lương c ng ph c p trách nhi m theo ngh ng ch cũ so v i t ng m c ti n lương c ng ph c p trách nhi m theo ngh ng ch m i cho n khi ư c nâng b c lương li n k ng ch m i. Ví d 1: Ông Nguy n Văn H, ThNm tra viên thi hành án dân s , ang x p lương b c 7, h s lương 4,32 ng ch thNm tra viên (mã s 03.230); th i gian xét nâng b c lương l n sau ư c tính k t ngày 01 tháng 10 năm 2005. T ng m c ti n lương c ng ti n ph c p trách nhi m theo ngh c a ông H ng ch thNm tra viên, m t tháng (tháng 03 năm 2008) ư c hư ng là: (4,32 x 540.000) + (4,32 x 540.000 x 25%) = 2.916.000 ng/tháng. n ngày 01 tháng 4 năm 2008, ông H ư c b nhi m vào ng ch thNm tra viên chính (mã s 03.231), x p b c 1, h s lương 4,40; th i gian xét nâng b c lương l n sau ư c tính k t ngày 01 tháng 10 năm 2005.
  3. T ng m c ti n lương c ng ti n ph c p trách nhi m theo ngh c a ông H ng ch thNm tra viên chính, m t tháng (tháng 4 năm 2008) ư c hư ng là: (4,40 x 540.000) + (4,40 x 540.000 x 20%) = 2.851.200 ng/tháng Do t ng m c ti n lương c ng ti n ph c p trách nhi m theo ngh c a ông H tính theo ng ch m i ư c b nhi m th p hơn t ng m c ti n lương c ng ti n ph c p trách nhi m theo ngh khi còn ng ch cũ, nên ông H ư c b o lưu ph n chênh l ch là 64.800 ng (2.916.000 ng - 2.851.200 ng) cho n khi ư c nâng b c lương li n k ng ch m i ư c b nhi m (b c 2, h s lương 4,74 ng ch thNm tra viên chính). III. CÁCH TÍNH, PHƯƠNG TH C CHI TR VÀ NGU N KINH PHÍ TH C HI N 1. Cách tính T l % H s lương chuyên môn, nghi p M c M c ti n ph c p v hi n hư ng c ng v i h s ph lương ph c p trách = c p lãnh o và % (quy theo h s ) x t i x trách nhi m ph c p thâm niên vư t khung hi n thi u nhi m ư c hư ng (n u có) chung hư ng Ví d 2: Ông A, ThNm tra viên thi hành án dân s , ang hư ng h s lương 3,99 b c 6 ng ch thNm tra viên (mã s 03.230). M c ti n ph c p trách nhi m theo ngh c a ông A m t tháng (tháng 5 năm 2008) là: 3,99 x 540.000 ng/tháng x 25% = 538.650 ng/tháng. Ví d 3: Ông B, Trư ng phòng chuyên môn cơ quan thi hành án dân s c p t nh, ang hư ng h s lương 4,74 b c 2 ng ch thNm tra viên chính (mã s 03.231) và hư ng ph c p ch c v lãnh o là 0,4. M c ti n ph c p trách nhi m theo ngh c a ông B m t tháng (tháng 5 năm 2008) là: (4,74 + 0,4) x 540.000 ng/tháng x 20% = 555.120 ng/tháng. 2. Phương th c chi tr ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s a) Các i tư ng ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s thu c biên ch tr lương c a cơ quan nào thì cơ quan ó chi tr ; b) Ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . 3. Ngu n kinh phí th c hi n
  4. Ngu n kinh phí th c hi n ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s ư c b trí t ngu n kinh phí do Ngân sách nhà nư c b o m, ư c c p theo Lu t Ngân sách nhà nư c và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v xác nh nhu c u, ngu n và phương th c chi th c hi n c i cách ti n lương. IV. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i thNm tra viên thi hành án dân s ư c th c hi n k t ngày Quy t nh s 86/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành. Các i tư ng ư c b nhi m vào các ng ch thNm tra viên thi hành án dân s sau ngày 19 tháng 7 năm 2007 (ngày Quy t nh s 86/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành) thì ư c hư ng ph c p trách nhi m k t ngày ư c b nhi m vào ng ch. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v B Tư pháp th ng nh t v i B N i v và B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B N IV B TƯ PHÁP TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n Nguy n Duy Thăng Nguy n c Chính Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - S Tư pháp, THADS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - V Pháp lu t Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n, C c THADS); - Lưu: VT B Tư pháp, VT B N i v , VT B Tài chính; - Lưu V Ti n lương - B N i v ; - Lưu V Pháp ch - B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản