Thông tư liên tịch số 09-TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch số 09-TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09-TT-LB về việc quy định những công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ Lao động - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09-TT-LB

  1. B LAO NG-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-TT-LB Hà N i , ngày 29 tháng 8 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - Y T S 09-TT-LB NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1986 QUY NNH NH NG CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N Căn c Ngh quy t s 176a-H BT c a H i ng B trư ng ngày 24-12-1984 v vi c "phát huy vai trò và năng l c c a ph n trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa" và Thông tư s 287-BT ngày 31-12-1984 c a B trư ng t ng thư ký, hư ng d n thi hành Ngh quy t s 176a-H BT sau khi l y ý ki n c a các ngành có liên quan, c a Trung ương H i liên hi p Ph n Vi t Nam và T ng công oàn Vi t Nam; liên b Lao ng - Y t ban hành thông tư "quy nh nh ng công vi c không ư c s d ng lao ng n " thay th ph n I "Nh ng công vi c có nhi u y u t c h i, nh ng công vi c quá n ng nh c không ư c s d ng lao ng n " trong Thông tư Q5/TT.LB ngày 01-06-1968 c a Liên b Lao ng - Y t . I- I U KI N LAO NG KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N : Căn c vào c i m cơ th và y u t sinh lý, tâm lý và ch c năng làm m c a ph n , liên b quy nh không ư c s d ng lao ng n trong các i u ki n lao ng sau ây : 1- Thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t c m nh. 2- Thư ng xuyên làm vi c trong i u ki n v t lý không bình thư ng như: a) Tr c ti p v i ngu n nhi t có nhi t không khí trong nhà xư ng t 45o C tr lên o v mùa hè, t 40 C tr lên v mùa ông; ch u nh hư ng c a b c x nhi t cao. b) Làm công vi c ph i ch u áp su t cao hơn áp su t khí quy n. c) Làm vi c trong môi trư ng có rung n, quá l n. d) Ti p xúc v i ngu n phóng x h . e) Làm vi c trong tư th gò bó, thi u dư ng khí. g) Làm vi c dư i lòng t. 3- Làm các công vi c cheo leo nguy hi m, ho c nh ng công vi c không phù h p v i th n kinh, tâm sinh lý ph n .
  2. 4- Thư ng xuyên làm công vi c quá n ng nh c mà m c tiêu hao năng lư ng vư t quá 5 Kcal/phút, nh p tim l n hơn 120/phút. 5- Thư ng xuyên làm công vi c ngâm mình dư i nư c bNn, d gây nhi m trùng nguy hi m i v i cơ th ph n . Căn c vào các i u ki n lao ng nói trên, liên b quy nh danh m c công vi c không ư c s d ng lao ng n , ban hành kèm theo thông tư này (16 ngành ngh , 106 công vi c). II- BI N PHÁP TH C HI N 1- Các trư ng l p d y ngh nh t thi t không ư c tuy n ch n, ào t o ph n làm nh ng ngh , nh ng công vi c quy nh không ư c s d ng lao ng n . i v i các n sinh ang theo h c nh ng ngh , nh ng công vi c ã quy nh không ư c s d ng lao ng n , thì nhà trư ng ph i chuy n h sang h c ngh khác, vi c khác. 2- Cơ s (xí nghi p, công trư ng, h p tác xã, cơ quan...) không ư c b trí lao ng n làm b t kỳ công vi c nào ã ư c li t kê trong toàn b b n danh m c công vi c không ư c s d ng lao ng n (không k cơ s ó thu c ngành nào). i v i nh ng ngư i ang làm nh ng công vi c ó, thì cơ s có trách nhi m chuy n h sang làm công vi c khác thích h p hơn. 3- Trong trư ng h p cơ s g p khó khăn, chưa th chuy n ngay ngư i lao ng n sang làm vi c khác như ã nói i m 2 trên ây thì có th ch m l i, nhưng không ư c kéo dài quá 1 năm, k t ngày thông tư này có hi u l c. Nh ng ngư i ang có thai, ho c ang trong th i kỳ cho con bú ph i chuy n ngay sang làm vi c khác. Trong th i gian chưa chuy n ư c ngư i lao ng n sang làm vi c khác thích h p, cơ s ph i th c hi n các ch sau ây : a) Tăng thêm 1/2 nh su t b i dư ng hi n v t mà ngư i ó ang ư c hư ng. b) Gi m b t 1 gi làm vi c trong ngày mà v n ư c hư ng lương : gi gi m b t này ư c tính tr lương theo th i gian. N u do yêu c u dây chuy n s n xu t, không th b t gi ư c, thì gi ó ư c tính tr thêm 50% lương th i gian. c) Tăng thêm 2 ngày ngh phép h ng năm. 4- Các b , các u ban Nhà nư c, các cơ quan tr c thu c H i ng B trư ng, U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương c n ti n hành các vi c sau ây : a) Hư ng d n và ki m tra ch t ch vi c s p x p s d ng lao ng n các cơ s thu c quy n, n u nơi nào không ch p hành úng các quy nh trong thông tư này thì c n ph i x lý thích áng.
  3. b) Có k ho ch c i thi n i u ki n lao ng b o v t t s c kho và kéo dài tu i ngh c a ngư i lao ng n . c) i v i b n danh m c kèm theo thông tư này, n u nơi nào nh n th y còn có nh ng công vi c không ư c s d ng lao ng n , thì báo cáo v i liên b b sung. d) Xét quy t nh các trư ng h p thu c di n th c hi n i m 3 m c II cho các cơ s thu c quy n và g i văn b n n liên b theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. 5- Ban Thanh tra k thu t an toàn - b o h lao ng thu c B Lao ng, V V sinh phòng d ch thu c B Y t và h th ng t ch c thanh tra k thu t an toàn và b o h lao ng c a ngành lao ng n cũ như h th ng t ch c v sinh phòng d ch c a ngành y t c n có k ho ch thanh tra vi c th c hi n thông tư này t t c các cơ s , các ngành và a phương. Qua thanh tra, n u có trư ng h p vi ph m quy nh trong thông tư này, thì x lý ho c ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n hình th c x lý nh ng ngư i vi ph m. Thông tư này áp d ng n v i t t c các cơ quan, ơn v s n xu t kinh doanh thu c m i hình th c s h u, k c các ơn v thu cl c lư ng vũ trang nhân dân và có hi u l c thi hành t ngày 02-09-1986. ng H i Xuân ào Thi n Thi ( ã ký) ( ã ký) DANH M C CÔNG VI C KHÔNG S D NG LAO NG N (Ban hành kèm theo Thông tư s 09-TT-LB ngày 29-08-1986 c a Liên b Lao ng - Y t ). I- LUY N KIM, CƠ KHÍ : 1- Tr c ti p n u ch y và rút kim lo i nóng ch y; 2- Cân kim lo i nóng; 3- Tr c ti p luy n qu ng kim lo i màu ( ng, chì, thu ngân,k m, b c); 4- Cán kéo, d p, s n phNm chì, s n phNm m chì; 5- t lò, luy n c c; 6- Phá v khuôn úc; 7- Làm s ch n i hơi, ng d n khí; 8- Hàn c quy chì, hàn trong thùng kín, hàn v trí có cao trên 10m.
  4. II- NĂNG LƯ NG NGUYÊN T : T t c nh ng công vi c ph i ti p xúc v i ngu n phóng x h . III- HOÁ CH T VÀ CH BI N CAO SU: 1- S n xu t, bao gói, ho c thư ng xuyên ti p xúc v i anilin. 2- Tr c ti p s n xu t ph t pho, asen và h p ch t ch a asen. 3- S n xu t óng gói và thư ng xuyên ti p xúc v i xăng, sơn, m c in có ch a chì. 4- Thư ng xuyên ti p xúc v i mănggan, iôxyt, thu ngân. 5- t lò x y qu ng pyrit, h p thu, r a tinh ch , v n hành, bơm axit, l c b i i n, th i x (trong s n xu t axits sunfuric). 6- S n xu t axit nitric và natri sunfat. 7- S n xu t sunfua cacbon. 8- S n xu t ph t-gien. 9- Chưng c t, óng bình dung môi benzen và ng ng c a benzen. 10- i n phân Clo, hoá l ng Clo, óng bình Clo, x lý Clo (trong s n xu t supe ph t phát). 11- t lò s y qu ng, nghi n m n, i u ch supe ph t phát (trong s n xu t supe ph t phát). 12- V n hành lo t o khí than, th i x làm t o khí than, tái sinh dung d ch ng, v n hành máy nén urê (trong s n xu t phân m urê). 13- V n hành lo s n xu t t èn d ng h , nghi n t èn th công. 14- Tái sinh chì, n u h p kim chì, úc chì, úc sư n c c chì, tr n trát c o lá c c (trong s n xu t c quy). 15- S n xu t bao gói ho c thư ng xuyên ti p xúc v i các lo i thu c tr sâu, di t c , di t chu t, sát trùng, ch ng m i m t, có tính c m nh như : - Asen và mu i c a asen. - Ph t fua k m, ph t fua nhôm, ph t fua hydrô. - Axit flo, axit clohydric, axit xyanhydric và mu i c a axit xyanhydric. - Clopicrin.
  5. - Nitro benzen. - Thu ngân h u cơ (simen, xêrêsen...). - Lân h u cơ (êtyparation, metylparation...). - Clo h u cơ (DDT các lo i, 666 các lo i). 16- S a ch a thi t b hoá ch t như : s a ch a lò, thùng, tháp kín, ư ng ng ng m. 17- Ph i li u cân ong, sàng s y hoá ch t trong s n xu t cao su. 18- Làm vi c trong lò xông m cao su. IV- NA CH T VÀ KHAI THÁC M . 1- t c t tiêu tr c a. 2- Làm công vi c s a ch a cơ khí, i n trong i u ki n lưu ng, theo oàn a ch t. 3- ào lò, ào lò gi ng. 4- T t c công vi c trong h m lò (k c v n chuy n). 5- Khoan thăm dò, khoan n mìn, l p mìn. 6- Nghi n, ph i li u qu ng, nguyên li u trong i u ki n b i t o thành ch a t 10% diôxyt silit tr lên. 7- Tuy n khoáng chì. V- THĂM DÒ, KHAI THÁC D U KHÍ. 1- L p t dàn khoan. 2- Khoan thăm dò gi ng d u và khí. 3- Làm vi c h th ng thi t b khoan n i trên bi n (tr ph c v y t và xã h i). VI- I N VÀ THÔNG TIN BƯU I N : 1- S a ch a ư ng cáp có m chì, hàn h p, cáp chì. 2- S a ch a ư ng dây ngoài tr i ư ng dây i n cao th , d ng c t i n cao th . 3- Xây d ng, s a ch a c t cao qua sông, c t ăngten. 4- Xây d ng, s a ch a cáp ng m, cáp treo, ư ng dây thông tin. VII- CÔNG NGHI P NH :
  6. 1- Pha ch Clo. 2- Thư ng xuyên tr c ti p v i hypoclorit. 3- Thư ng xuyên pha ch , tr c ti p v i thu c nhu m anilin. 4- N u thu tinh, th i thu tinh b ng mi ng. 5- M Crôm, m xyanua. 6- V n hành n i da t kéo phênon, cán ép nh a phenon. 7- In hoa trên màng m ng, in nhãn trên gi y màng m ng. 8- V n hành máy h v i s i. 9- Tr i nhũ tương gi y nh. 10- Ngâm tNm da, mu i da. 11- B c d da s ng. 12- Cán ép t m da l n, c ng. VIII- CÔNG NGHI P TH C PH M : 1- Làm vi c lò lên men thu c lá, lò s y i u thu c lá. 2- Tráng parafin trong b rư u. 3- Gi t m i gia súc. 4- Quay máy ép l c trong nhà máy ư ng. 5- Vào h p s a trong bu ng kín. 6- Sơn, c o r trong h m men bia. 7- Ngâm v t b t thu c th i. IX- XÂY D NG : 1- Làm vi c trong thùng chìm. 2- Căn ch nh trong thi công t m lư i. 3- ào gi ng. 4- ào g c cây có ư ng kính l n hơn 40cm.
  7. 5- C y bNy á trên núi. 6- S d ng các lo i máy c m tay ch y b ng hơi ép, có s c ép t 4 át-m t-phe tr lên (như máy khoan, máy búa...). 7- Bu c t i tr ng cho máy tr c. 8- Lái máy thi công h ng n ng có công su t l n hơn 36 mã l c như máy xúc, máy i, xe bánh xích. X- GIAO THÔNG V N T I : 1- t lò u máy hơi nư c. 2- Lái xe l a. 3- Làm s ch n i hơi. 4- Sơn, hàn, c o r trong thùng kín. 5- Ngâm tNm tà v t. 6- Mang vác n ng trên 50kg. 7- t lò trên tàu thu . 8- Thuy n trư ng, thu th . 9- Th neo, cân b ng t n. 10- V n hành n i hơi. 11- Lái c u n i. 12- G t than dư i h m tàu. 13- bê tông dư i nư c. 14- Cán, rèn, gò v tàu, l p v tàu. 15. Kh o sát ư ng sông. 16- V n hành tàu hút bùn. 17- Th l n. 18- Lái ô tô có tr ng t i trên 2,5 t n. XI- IN :
  8. 1- N u ch y chì, rót và hoàn thi n b n úc ch chì. 2- R a acid khuôn in sâu. XII- THU S N : 1- ánh b t cá tôm và các h i s n khác trên bi n. XIII- NÔNG NGHI P : 1- Ch bi n lông vũ. 2- Chăn trâu bò trên núi cao. 3- Thu mua v n chuy n trâu bò. 4- Lái máy kéo nông nghi p 50 mã l c tr lên. XIV- LÂM NGHI P : 1- Ch t h g l n. 2- V n xu t g l n. 3- Xeo b n, b c x p g l n b ng th công. 4- Xuôi bè m ng trên sông có nhi u gh nh thác. 5- Cưa x g th công hai ngư i kéo. 6- Mò v t g chìm. XV- V T TƯ : 1- Giao nh n b o qu n xăng d u trong hang h m. 2- V n hành máy bơm xăng d u trong hang h m. 3- o xăng d u trong hang h m. XVI- PH C V CÔNG C NG : 1- N o vét c ng ng m. 2- Ngâm mình dư i nư c bNn hôi th i. 3- M t thi, li m, mai táng ngư i ch t, b c m m .
Đồng bộ tài khoản