Thông tư liên tịch số 1-TT/CN/KCM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 1-TT/CN/KCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 1-TT/CN/KCM hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng chất hoạt động bề mặt Dodccyl Benzene Sunfonic axit (gọi tắt là DBSA) trong công nghiệp chất tẩy rửa tổng hợp do Bộ công Nghiệp- Bộ khoa học Công Nghệ và Môi trường ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 1-TT/CN/KCM

  1. B CÔNG NGHI P-B KHOA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H C CÔNG NGH VÀ MÔI NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 1-TT/CN/KCM Hà N i , ngày 28 tháng 2 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG NGHI P – B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 01-TT/CN/KCM NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 1997 HƯ NG D NTHI HÀNH CH THN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V ÌNH CH S N XU T, S D NG CH T HO T NG B M T DODCCYL BENZENE SUNFONIC AXIT (G I T T LÀ DBSA) TRONG CÔNG NGHI P CH T T Y R A T NG H P Căn c Công văn s 5270/KGVX ngày 18/10/1996 c a Văn phòng Chính ph v vi c ình ch s n xu t và s d ng DBSA trong công nghi p ch t t y r a t ng h p; Căn c k t lu n t i cu c h p Liên t ch gi a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - B Công nghi p - B Thương m i ngày 27/11/1996; cu c h p Liên t ch gi a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - B Công nghi p ngày 16/1/1997 v vi c th c hi n ình ch s n xu t và s d ng DBSA; B Công nghi p và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n thi hành Ch th c a Th tư ng Chính ph v ình ch s n xu t và s d ng DBSA trong công nghi p ch t t y r a t ng h p như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: I.1. V s n xu t và kinh doanh: I.1.1. K t 04/11/1996 không xem xét c p phép cho các d án s n xu t và kinh doanh DBSA và các s n phNm ch t tNy r a t ng h p ch a DBSA. I.1.2. K t 01/01/1998 t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh ho t ng trên lãnh th nư c CHXHCN Vi t Nam không ư c s d ng DBSA trong công nghi p ch t tNy r a t ng h p. Thay cho DBSA ph i s d ng linear ankylbenzene sunfonic axit (LAS) ho c các ch t ho t ng b m t khác có phân hu sinh h c cao sau khi ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cho phép. I.1.3. Th i h n tiêu th trên th trư ng trong nư c i v i các s n phNm ch t tNy r a ch a DBSA là n h t ngày 31/03/1998. I.2. V nh p khNu:
  2. I.2.1. T ng cơ s s n xu t ph i l p k ho ch nh p khNu nguyên li u s n xu t DBSA và nguyên li u DBSA s n xu t ch t tNy r a t ng h p m b o tuân th th i h n s n xu t và tiêu th s n phNm qui nh t i các m c I.1.2 và I.1.3. I.2.2. Các cơ s nh p khNu kinh doanh DBSA và ch t tNy r a t ng h p ch a DBSA ph i ch ng i u ch nh k ho ch nh p khNu m b o tuân th th i h n s n xu t và tiêu th qui nh t i các m c I.1.2 và I.1.3. I.3. V x lý vi ph m: M i hành vi vi ph m các qui nh v nh p khNu, s n xu t và kinh doanh nêu t i m c I.1 và I.2 u b x lý theo các quy nh c a N 26/CP ngày 26/4/1996 c a Chính ph qui nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng và các văn b n pháp lu t liên quan. II. T CH C TH C HI N: II.1. B Công nghi p hư ng d n các cơ s i u ch nh k ho ch nh p nguyên li u và s n xu t th c hi n các n i dung nêu t i m c I. II.2. T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng (B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) d th o Tiêu chuNn Vi t Nam v phương pháp phân tích xác nh hàm lư ng LAS; phương pháp phân bi t DBSA và LAS; và tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm ch t tNy r a t ng h p trình B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành trong Quý III/1997. II.3. C c Môi trư ng (B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) ph i h p v i V Qu n lý công ngh và ch t lư ng s n phNm (B Công nghi p) t ng h p s li u v tình hình th c hi n vi c ình ch s n xu t và s d ng DBSA báo cáo Chính ph . II.4. Các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i các S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thanh tra, giám sát các cơ s s n xu t ch t ho t ng b m t và các ch t tNy r a t ng h p ho t ng trên a bàn a phương nh m th c hi n nghiêm ch nh các qui nh c a Thông tư này. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u n y sinh khó khăn, vư ng m c c n k p th i ph n ánh v liên B Công nghi p - Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, gi i quy t. Chu Tu n Nh Lê Qu c Khánh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản