Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
257
lượt xem
27
download

Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1999/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 17 tháng 3 năm 1999 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, B Y T S 10/1999/TTLT-BL TBXH-BYT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N CH B I DƯ NG B NG HI N V T I V I NGƯ I LAO NG LÀM VI C TRONG I U KI N CÓ Y U T NGUY HI M, CH I Căn c i u 104 c a B Lu t Lao ng và i u 8 c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. Sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i công văn s 511TC/ CSTC ngày 30 tháng 1 năm 1999, c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam và các Cơ quan có liên quan, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Y T hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: i tư ng ư c b i dư ng b ng hi n v t là ngư i lao ng k c h c sinh, sinh viên th c t p hay h c ngh , t p ngh làm vi c trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: - Các doanh nghi p Nhà nư c; - Các doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác; - Các t ch c cá nhân có s d ng lao ng ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh; - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao; - Các cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c Qu c t t i Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam; - Các ơn v s nghi p, s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , xã h i, oàn th nhân dân, l c lư ng quân i nhân dân, công an nhân dân; - Cơ quan hành chính, s nghi p;
  2. - Các cơ quan t ch c chính tr , xã h i, oàn th nhân dân; - Ngư i nư c ngoài làm vi c trong các doanh nghi p, t ch c và cá nhân trên lãnh th Vi t Nam u thu c ph m vi áp d ng Thông tư này, tr trư ng h p i u ư c Qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có qui nh khác. II. I U KI N VÀ M C B I DƯ NG 1. i u ki n b i dư ng hi n v t: Ngư i lao ng làm vi c thu c các ch c danh ngh công vi c c h i nguy hi m theo danh m c ngh ,công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m và n ng nh c, c h i, nguy hi m Nhà nư c ban hành mà có các i u ki n sau ây thì ư c xét hư ng ch b i dư ng b ng hi n v t: a/ Môi trư ng có m t trong các y u t nguy hi m, c h i không t tiêu chuNn v sinh cho phép theo quy nh c a B Y t : + Nhóm y u t v t lí: Vi khí h u, n, rung, áp su t, i n t trư ng, ánh sáng, b c x ion và không ion, laze... ; + Nhóm các y u t hoá h c : Hoá ch t c, hơi c, khí c, b i c... b/ Tr c ti p ti p xúc v i các ngu n lây nhi m b i các lo i vi sinh v t gây b nh cho ngư i. 2. M c b i dư ng: B i dư ng b ng hi n v t ư c tính theo nh su t và có giá tr b ng ti n tương ng theo các m c sau: M c 1, có giá tr b ng 2000 ng; M c 2, có giá tr b ng 3000 ng; M c 3, có giá tr b ng 4500 ng; M c 4, có giá tr b ng 6000 ng. III- NGUYÊN T C: 1- Vi c chăm lo s c kho , phòng ch ng b nh ngh nghi p trong quá trình lao ng cho ngư i lao ng là trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng, ch y u b ng các bi n pháp k thu t c i thi n i u ki n lao ng, tăng cư ng các thi t b an toàn và v sinh lao ng, nhưng do chưa kh c ph c ư c h t các y u t c h i ; Ngư i s d ng lao ng ph i t ch c b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i lao ng ngăn ng a b nh t t và b o m s c kho cho ngư i lao ng.
  3. 2- Vi c t ch c b i dư ng b ng hi n v t ph i th c hi n trong ca làm vi c, m b o thu n ti n và v sinh; Không ư c tr b ng ti n; Không ư c ưa vào ơn giá ti n lương. Trư ng h p do t ch c lao ng không n nh, không th t ch c b i dư ng t p trung t i ch ư c như làm vi c lưu ng, phân tán, ít ngư i, ... ngư i s d ng lao ng ph i c p hi n v t cho ngu i lao ng ngư i lao ng có trách nhi m t b i dư ng theo quy nh. Trư ng h p này, ngư i s d ng lao ng ph i thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n c a ngư i lao ng và ăng ký v i S Lao ng -Thương binh và Xã h i a phương. 3- Ngư i lao ng làm vi c trong môi trư ng có y u t nguy hi m, c h i t 50% th i gian tiêu chuNn tr lên c a ngày làm vi c thì ư c hư ng c nh su t b i dư ng, n u làm dư i 50% th i gian tiêu chuNn c a ngày làm vi c thì ư c hư ng n a nh su t b i dư ng Trong trư ng h p ph i làm thêm gi , ch b i dư ng b ng hi n v t cũng ư c tăng lên tương ng v i s gi làm thêm. 4- Ngư i lao ng làm vi c trong các ngành, ngh c thù ư c hư ng ch ăn nh lư ng ban hành kèm theo quy t nh s 611/TTg ngày 24/9/1996 c a Th tư ng Chính ph , s không ư c hư ng các m c b i dư ng theo Thông tư này. 5- i v i các ch c danh ngh , công vi c trư c ây ã ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i th a thu n theo quy nh c a Thông tư s 20/TTLB ngày 24/9/1992 c a Liên B Lao ng-Thương binh và Xã h i và B Y t thì th c hi n chuy n i m c như sau: M c 1 cũ sang m c 1 m i; M c 2 cũ sang m c 2 m i; M c 3, 4 cũ sang m c 3 m i; Trong khi th c hi n chuy n i t m c cũ sang m c m i, n u có trư ng h p b t h p lý thì g i văn b n ngh B Lao ng Thương binh và Xã h i và B Y t xem xét và th a thu n theo quy nh t i i m 2 m c IV. - M c 4 m i ch áp d ng i v i các ngh , công vi c mà môi trư ng lao ng có các y ut c bi t c h i, nguy hi m. 6- Chi phí b i dư ng b ng hi n v t i v i ơn v s n xu t, kinh doanh... ư c h ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông; i v i cơ quan hành chính s nghi p tính vào chi phí thư ng xuyên ; i v i các i tư ng là h c sinh, sinh viên th c t p, h c ngh , t p ngh ...thu c cơ quan nào qu n lý thì cơ quan ó c p kinh phí. IV. T CH C TH C HI N 1- Trách nhi m c a ngư i s lao ng trong các ơn v , doanh nghi p d ng:
  4. a/ Giáo d c, tuyên truy n m c ích ý nghĩa c a ch b i dư ng b ng hi n v t, ph bi n n i dung thông tư và quy nh c a ơn v v vi c th c hi n ch này n ngư i lao ng. b/ Y t cơ s căn c vào k t qu o môi trư ng lao ng hàng năm c a các ngh , công vi c c th có trách nhi m giúp ngư i s d ng lao ng quy nh cơ c u hi n v t dùng b i dư ng phù h p v i vi c th i c và tăng cư ng s c kháng c a cơ th như: ư ng, s a, tr ng, chè, hoa qu , bánh... ng v i các m c b i dư ng quy nh t i kho n 2 m c II nói trên. c/ T ch c chu áo vi c b i dư ng, m b o ngư i lao ng ư c hư ng b i dư ng y úng ch . 2- Trách nhi m c a các B , ngành và a phương: a/ T ch c hư ng d n tri n khai các quy nh c a Thông tư n các ơn v , doanh nghi p thu c trách nhi m qu n lý. b/ Căn c vào ngh c a các ơn v , doanh nghi p thu c quy n qu n lý và k t qu o, ánh giá các y u t nguy hi m, c h i t i nơi làm vi c hàng năm c a cơ quan y t , t ng h p các ch c danh ngh , công vi c c n th c hi n ch b i dư ng hi n v t g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t xem xét, quy t nh theo quy nh sau: - Bi u t ng h p các ch c danh ngh , công vi c c n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t c a ngành, a phương theo m u c a Thông tư này. - K t qu o môi trư ng lao ng hàng năm có các y u t nguy hi m, c h i t i nơi làm vi c c a Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan ã ư c B Y t ch p thu n. i v i các ngh , công vi c tr c ti p ti p xúc v i các ngu n lây nhi m như quy nh t i kho n b, m c 1, ph n II thì không ph i kèm theo k t qu o môi trư ng. 3- S Lao ng - Thương binh và Xã h i và S Y t ph i h p v i Liên oàn Lao ng các a phương có trách nhi m t ch c tri n khai và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Thông tư này n các ơn v , doanh nghi p óng trên a bàn theo ch c năng, thNm quy n. 4- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư s 20/TTLB ngày 24/9/1992 c a Liên B Lao ng Thương binh và Xã h i và B Y t ; các qui nh khác trái v i quy nh c a Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các B , nghành, a phương ph n ánh v B Lao ng-Thương binh và Xã h i (V B o h lao ng) và B Y t (V y t d phòng) nghiên c u, gi i quy t. Lê Duy ng Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
  5. PH L C (Ban hành kèm Thông tư s :......../1999/ TTLT - BL TBXH - BYT ngày...... tháng..... năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ) B , NGÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGIÃ VI T NAM NA PHƯƠNG c l p - T do - H ng phúc .............., ngày tháng năm 199 BI U M U T NG H P CÁC CH C DANH NGH , CÔNG VI C NGHN Ư C HƯ NG CH B I DƯ NG B NG HI N V T Ch c danh S lư ng các y u Cơ quan th c M c b i dư ng Ghi ngh , công t c h i vư t tiêu hi n o và ngh ư c chú vi c chuNn cho phép ngày, tháng, hư ng TT năm o 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ... Lãnh o B , ngành, UBND các T nh , Thành ph tr c thu c TƯ (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản