Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
264
lượt xem
26
download

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế-Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2007/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N U TH U MUA THU C TRONG CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Lu t Dư c ngày 14/6/2005 và Ngh nh s 79/2006/N - CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005 và Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Liên t ch B Y t - B Tài chính th ng nh t hư ng d n u th u mua thu c trong các cơ s y t công l p, như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n vi c u th u mua thu c ph c v nhu c u phòng b nh, khám và ch a b nh trong các cơ s y t công l p. 2. i tư ng áp d ng: Các cơ s y t công l p có s d ng ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c và các ngu n thu h p pháp khác (g i chung là ngu n ngân sách) mua thu c theo quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3. Thông tư này không i u ch nh trong các trư ng h p sau: a)Thu c do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý giá c a Nhà nư c. b)Máu, các ch phNm máu ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 28/2007/Q -BYT ngày 10/5/2007 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh giá t i a c a m t s kh i lư ng máu toàn ph n và ch phNm máu t tiêu chuNn. II. NH NG QUY NNH C TH 1. ThNm quy n trong u th u mua thu c: a) ThNm quy n phê duy t k ho ch u th u mua thu c:
  2. B trư ng, Th trư ng cơ quan B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác Trung ương (sau ây g i t t là th trư ng cơ quan Trung ương), Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m phê duy t k ho ch u th u mua thu c cho các cơ s y t công l p thu c ph m vi qu n lý theo quy nh hi n hành. b) ThNm quy n phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u cung c p thu c: Th trư ng các cơ s y t công l p (sau ây g i t t là Th trư ng ơn v ) ch u trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u cung c p thu c c a ơn v theo quy nh hi n hành. 2. K ho ch u th u mua thu c: a) Căn c l p k ho ch u th u mua thu c: - D toán chi ngân sách nhà nư c năm k ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao, bao g m: ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n thu vi n phí (k c ngu n do cơ quan B o hi m Xã h i thanh toán) và các ngu n kinh phí h p pháp khác c a ơn v. - Tình hình th c t mua thu c c a năm trư c. - D ki n nhu c u mua thu c năm k ho ch. - K ho ch u th u ư c l p t i thi u là 01 l n/năm. Trư ng h p ơn v chưa ư c giao d toán chi ngân sách nhà nư c năm k ho ch thì căn c l p k ho ch u th u ph i m b o 03 i u ki n còn l i quy nh t i i m này. b) N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch u th u: - Tên gói th u. - K ho ch s lư ng, n ng , hàm lư ng, ơn v tính, d ng bào ch c a t ng m t hàng thu c u th u theo tên generic. N u là thu c h n h p nhi u thành ph n, ph i ghi các thành ph n c a thu c theo tên generic. Trong trư ng h p m i th u theo tên bi t dư c ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương ương i u tr ” trong k ho ch u th u (Tương ương i u tr là tương ương v bào ch và sau khi ư c s d ng cùng li u lư ng thì tác d ng c a thu c, c v hi u l c và an toàn là cơ b n như nhau). Danh m c thu c bi t dư c ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n (quy nh t i i m a, kho n 1, m c II c a Thông tư này) phê duy t trong k ho ch u th u mua thu c hàng năm trên cơ s ngh b ng văn b n c a Th trư ng ơn v sau khi ã ư c H i ng thu c và i u tr c a ơn v th ng nh t. Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. - Giá gói th u: Giá gói th u trong k ho ch u th u c a các m t hàng thu c không ư c cao hơn giá t i a c a các m t hàng thu c ó ư c công b t i th i i m g n
  3. nh t c a B Y t . Trong trư ng h p, nh ng m t hàng thu c chưa ư c công b giá t i a, khi xây d ng k ho ch u th u, các ơn v ph i tham kh o giá nh ng m t hàng thu c ã trúng th u trong vòng 12 tháng trư c c a các cơ s y t công l p do C c Qu n lý Dư c Vi t Nam c p nh t và thông báo trên trang thông tin i n t c a ngành y t (Website c a C c Qu n lý Dư c Vi t Nam). - Ngu n v n. -Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u áp d ng i v i t ng gói th u. - Th i gian t ch c l a ch n nhà th u cho t ng gói th u. - Hình th c h p ng áp d ng. - Th i gian th c hi n h p ng. c) Trình duy t k ho ch u th u: - Th trư ng ơn v có trách nhi m trình k ho ch u th u lên ngư i có thNm quy n quy t nh phê duy t k ho ch u th u mua thu c (quy nh t i i m a, kho n 1, m c II thông tư này) xem xét, phê duy t; ng th i g i cho cơ quan, t ch c ch trì thNm nh (theo quy nh t i i m d, kho n 2, m c II Thông tư này). - H sơ trình duy t: + Văn b n trình duy t: Th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 2, i u 10, Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . + Tài li u kèm theo văn b n trình duy t: Khi trình duy t k ho ch u th u mua thu c, th trư ng ơn v ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch u th u mua thu c quy nh t i i m a và i m b, kho n 2, m c II Thông tư này. d) ThNm nh k ho ch u th u: - Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh: + T i trung ương: Cơ quan, t ch c ch trìthNm nh k ho ch u th u mua thu c do th trư ng các cơ quan trung ương quy t nh. +T i a phương: Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giao S Y t ch trì thNm nh k ho ch u th u mua thu c. - Nhi m v c a cơ quan, t ch c ch trì thNm nh: + Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh có trách nhi m ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung quy nh t i i m a, b và c, kho n 2, m c II Thông tư này. + Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh k ho ch u th u ph i l p báo cáo k t qu thNm nh trên cơ s tuân th quy nh c a Lu t u th u và trình ngư i có thNm quy n
  4. phê duy t k ho ch u th u mua thu c quy nh t i i m a, kho n 1, m c II Thông tư này xem xét, phê duy t. ) Phê duy t k ho ch u th u: Ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u mua thu c quy nh t i i m a, kho n 1, m c II Thông tư này có trách nhi m phê duy t k ho ch u th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n báo cáo c a Th trư ng ơn v , báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c ch trì thNm nh và ý ki n c a cơ quan liên quan khác (n u có). 3. H sơ m i th u: a) L p h sơ m i th u: Th c hi n theo các qui nh c a Lu t u th u, Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . Ngoài ra, c n b o m các i u ki n, yêu c u sau: - S lư ng, n ng , hàm lư ng, ơn v tính, d ng bào ch c a t ng m t hàng thu c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t trong k ho ch u th u. - Yêu c u v ch t lư ng thu c: +B o m theo tiêu chuNn ch t lư ng ã ăng ký v i C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. + H n s d ng: Tuân theo các quy nh v h n s d ng thu c c a Lu t Dư c và các quy nh c a Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Dư c. + Nhãn thu c: theo úng quy ch nhãn, có t hư ng d n s d ng thu c b ng ti ng Vi t Nam (bao g m c thu c nh p khNu). - Yêu c u v i u ki n c a nhà th u: + Nhà th u có th tham gia m t, nhi u ho c t t c các m t hàng thu c trong m t gói th u mà nhà th u có kh năng cung c p. + Cam k t cung ng thu c n u trúng th u; + Cam k t thu h i thu c trong trư ng h p thu c ã giao nhưng không b o m ch t lư ng ho c có thông báo thu h i c a cơ quan có thNm quy n mà nguyên nhân không do l i c a bên m i th u; + Cam k t b o m kh năng cung c p thu c theo yêu c u v ch t lư ng thu c theo úng giá trúng th u (k c trong trư ng h p cung c p thu c theo nhi u t trong năm). - ánh giá h sơ d th u: Bên m i th u ánh giá h sơ d th u theo t ng m t hàng trong m i gói th u.
  5. b) ThNm nhh sơ m i th u: - Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh h sơ m i th u do th trư ng ơn v quy t nh. - Nhi m v c a cơ quan, t ch c ch trì thNm nh: + Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh có trách nhi m ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung theo quy nh c a Lu t u th u và Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và quy nh t i i m a, kho n 3, m c II Thông tư này. + Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh h sơ m i th u ph i l p báo cáo k t qu thNm nh trên cơ s tuân th quy nh t i i u 65 c a Lu t u th u trình th trư ng ơn v phê duy t h sơ m i th u. c) Phê duy t h sơ m i th u: Th trư ng ơn v (theo quy nh t i i m b, kho n 1, m c II Thông tư này) có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c ch trì thNm nh. 4. K t qu l a ch n nhà th u: a) Trình duy t k t qu l a ch n nhà th u: - T ch c chuyên môn có năng l c và kinh nghi m theo quy nh t i i u 9 c a Lu t u th u ư c Th trư ng ơn v giao t ch c u th u theo các quy nh c a pháp lu t v u th u có trách nhi m trình duy t k t qu l a ch n nhà th u. - H sơ trình duy t k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 58, Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . b) ThNm nh k t qu l a ch n nhà th u: - Cơ quan, t ch c ch trì thNm nh k t qu l a ch n nhà th u do th trư ng ơn v quy t nh. - Nhi m v c a cơ quan, t ch c ch trì thNm nh: + Ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung thNm nh quy nh t i:kho n 1, i u 59, Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . + L p báo cáo thNm nh k t qu l a ch n nhà th u trên cơ s báo cáo k t qu l a ch n nhà th u c a t ch c chuyên môn xét th u trình Th trư ng ơn v quy t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. Báo cáo thNm nh bao g m các n i dung quy nh t i kho n 2, i u 59, Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . c) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u: Th trư ng ơn v có trách nhi m phê duy t k t qu l a ch n nhà th u theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3, i u 40 Lu t u th u.
  6. d) Thông báo k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 41 Lu t u th u và kho n 3, i u 19 Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . ) Giá thu c trúng th u: Giá thu c trúng th u không ư c cao hơn giá gói th u trong k ho ch u th u và không vư t quá giá t i a hi n hành c a t ng m t hàng thu c ó ư c công b t i th i i m g n nh t c a B Y t . e) Báo cáo k t qu l a ch n nhà th u: Trong vòng 15 ngày sau khi k t qu l a ch n nhà th u ư c phê duy t, Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo b ng văn b n k t qu l a ch n nhà th u v B Y t kèm theo các tài li u sau: - Báo cáo thNm nh k t qu l a ch n nhà th u. - Quy t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. 5. Chi phí trong u th u: Th c hi n theo quy nh t i m c VII, ph n II, Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c. 6. Trư ng h p trong năm phát sinh nhu c u mua b sung v s lư ng m t s m t hàng thu c không n m trong k ho ch u th u v i s lư ng nh , t ng giá tr th p (dư i 100 tri u ng), Th trư ng ơn v ư c quy n quy t nh mua s m các m t hàng thu c sau khi ã ư c s th ng nh t c a H i ng thu c và i u tr c a ơn v v i i u ki n b o m ch t lư ng và ơn giá mua thu c không vư t giá t i a hi n hành c a m t hàng thu c ó ư c công b t i th i i m g n nh t c a B Y t . Trong trư ng h p, m t hàng thu c ó chưa ư c công b giá t i a, thì ơn giá mua thu c ph i b o m không ư c cao hơn giá m t hàng thu c ó ã trúng th u trong vòng 12 thángtrư c c a các cơ s y t công l p ư c C c Qu n lý Dư c Vi t Nam c p nh t và thông báo trên trang thông tin i n t c a ngành y t (Website c a C c Qu n lý Dư c Vi t Nam). III. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M T ch c ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m vi c u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p ư c quy nh như sau: 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có cơ s y t công l p, ch trì ph i h p v i B Y t và các ơn v liên quan t ch c ki m tra v u th u mua thu c i v i các cơ s y t công l p thu c ph m vi qu n lý. S Y t ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra v u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p thu c a phương. Ki m tra u th u mua thu c i v i các cơ s y t công l p ư c ti n hành thư ng xuyên theo k ho ch ho c t xu t (khi có vư ng m c, ki n ngh ) theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n. 2. N i dung ki m tra, báo cáo k t qu ki m tra u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p th c hi n theo qui nh c a Lu t u th u và Ngh nh s 111/2006/N - CP.
  7. 3. Thanh tra các B , ngành, Thanh tra S Y t , S K ho ch và u tư, S Tài chính th c hi n thanh tra vi c u th u mua thu c c a các cơ s y t công l p theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 4. N i dung thanh tra ư c th c hi n theo quy nh t i i u 71 c a Lu t u th u. 5. X lý vi ph m: Trong quá trình ki m tra, thanh tra, n u phát hi n vi ph m pháp lu t, tùy theo tính ch t và m c vi ph m mà x lý theo quy nh t i i u 75 c a Lu t u th u, t i các i u 50, 51, 52 và 53 c a Ngh nh s 111/2006/N - CP và theo quy nh c a Lu t Thanh tra. IV. T CH C TH C HI N 1. Hư ng d n th c hi n: a) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh vi c t ch c u th u mua thu c các cơ s y t công l p theo các hình th c dư i ây, c th : - Ho c giao S Y t t ch c u th u t p trung nh ng lo i thu c có nhu c u s d ng thư ng xuyên, n nh và có s lư ng l n cho t t c các cơ s y t công l p thu c a phương. Các cơ s y t công l p a phương căn c vào k t qu u th u này ký k t h p ng mua thu c theo nhu c u ngay trong năm. - Ho c ch o m t trong các b nh vi n a khoa tuy n t nh t ch c u th u ngay trong Quí I hàng năm. Các ơn v khác áp d ng l a ch n nhà th u theo hình th c mua s m tr c ti p theo quy nh c a Lu t u th u trên cơ s k t qu u th u c a b nh vi n a khoa ó. - Ho c các cơ s y t công l p t ch c u th u mua thu c theo nhu c u s d ng thu c c a ơn v . b) i v i nh ng gói th u ã phát hành h sơ m i th u trư c ngày Thông tư này có hi u l c, th c hi n theo các quy nh c a Lu t u th u, Ngh nh s 111/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; Lu t Dư c ngày 14/6/2005 và Ngh nh s 79/2006/N - CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph ; các quy nh c a Thông tư s 20/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a Liên B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua thu c trong các cơ s y t công l p m b o không trái v i các qui nh c a Lu t u th u và các văn b n hư ng d n Lu t u th u. c) i v i các gói th u phát hành h sơ m i th u sau ngày Thông tư này có hi u l c, t ch c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. Th trư ng cơ quan Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m tra công tác u th u mua thu c theo Lu t u th u hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này i v i các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình.
  8. 3. Th trư ng ơn v có trách nhi m t ch c u th u mua thu c theo úng quy nh hi n hành, b o m cung c p và k p th i thu c cho nhu c u i u tr b nh nhân. 4. nh kỳ hàng năm, các cơ s y t công l p báo cáo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý c p trên v tình hình th c hi n công tác u th u mua thu c. 5. Hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ng h p và g i báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u mua thu c c a B , Ngành và a phương v B Y t và Tài chính trư c ngày 31/12 t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . V. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 20/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a Liên B Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n u th u cung ng thu c trong các cơ s y t công l p. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v liên B Y t - B Tài chính nghiên c u gi i quy t./. KT.B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản