Thông tư liên tịch số 10-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 10-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10-TT/LB về thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10-TT/LB

  1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT NAM TRI N NÔNG THÔN-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ******** S : 10-TT/LB Hà N i , ngày 11 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B K HO CH VÀ U TƯ, TÀI CHÍNH, NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 10-TT/LB NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1996 V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 556/TTG NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1995 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V I U CH NH B SUNG QUY T NNH S 327/CT NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 1992 th ng nh t vi c t ch c ch o th c hi n chương trình 327 theo tinh th n, n i dung Quy t nh s : 556/TTg ngày 12/9/1995 c a Th tư ng Chính ph "V i u ch nh, b sung Quy t nh 327/CT ngày 15/9/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph )" và Thông báo s 71/TB c a Văn phòng Chính ph ngày 16/9/1996 "k t lu n c a Phó Th tư ng Tr n c Lương v th c hi n chương trình 327". Liên B : B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n m t s n i dung chính sau ây: I. M C TIÊU, I TƯ NG, PHƯƠNG TH C VÀ M T TR NG R NG 1. M c tiêu và i tư ng: 1.1. T o m i r ng phòng h và r ng c d ng: g m hai n i dung là tr ng r ng và khoanh nuôi tái sinh r ng t nhiên. - V tr ng r ng: Chương trình 327 l y tr ng r ng là nhi m v tr ng tâm, ph i tr ng t p trung d t i m, t o thành r ng phòng h li n vùng, li n kho nh. Ch d án b trí k ho ch tr ng r ng hàng năm, ph i theo quy ho ch c a d án, tr ng ti u khu nào d t i m ti u khu ó, không r i u trên toàn di n tích c a d án. Tr ng r ng phòng h ph i tr ng h n loài t o nhi u t ng tán, không ư c tr ng thu n lo i, i v i di n tích r ng ã tr ng thu n cây ph tr (thu n cây kèo), ang còn th i kỳ chăm sóc thì năm 1997 tr i l p k ho ch tr ng b sung cây b n a g l n. i v i vư n Qu c gia, khu b o t n thiên nhiên thì ch tr ng r ng khu ph c h i sinh thái v i các loài cây b n a t o thành r ng tr ng h n loài, ho c vư n sưu t p th c v t phong phú.
  2. - V khoanh nuôi tái sinh r ng: Ph i i u tra c th , nh ng nơi có i u ki n ph c h i, m t cây tái sinh trên 250 cây/ha thì ch c n khoanh nuôi b o v gi cho r ng t tái sinh, n u s cây tái sinh dư i 250 cây/ha c n ph i tr ng d m cho m t theo yêu c u và b o v th m th c v t, như v y m i xác nh là i tư ng khoanh nuôi ph c h i r ng, nơi nào chưa có i u tra thi t k c th thì không ưa vào k ho ch hàng năm vì s t n phí, không có hi u qu . 1.2. B o v r ng: Nhi m v b o v r ng ch y u là chính quy n a phương các c p, t ch c ch o l c lư ng Ki m lâm, nhân dân, l c lư ng vũ trang t i ch th c hi n, thông qua các bi n pháp kinh t , hành chính, giáo d c, lu t pháp, chính sách, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các B ngành liên quan, nghiên c u s m trình Th tư ng Chính ph v cơ ch chính sách i v i khoán b o v r ng lâu dài. Trư c m t chương trình 327 ch u tư b o v r ng phòng h , r ng c d ng, vùng tr ng i m, nh ng nơi ng bào dân t c ít ngư i, còn t p quán ch t phá r ng làm nương r y, trư c h t là các vùng xung y u u ngu n các công trình l n: thu i n, thu l i, b o v ê bi n, ch ng cát bay. 2. Phương th c và m t tr ng r ng: Các d án thu c chương trình 327, ch y u ph i th c hi n phương th c Lâm Nông k t h p, giao t khoán r ng cho h gia ình. Ch nh ng vùng xa xôi không có kh năng ưa dân n nh cư, thì m i t ch c thuê lao ng tr ng, chăm sóc, b o v , nhưng ph i ch o ch t ch , m b o r ng tr ng sinh trư ng và phát tri n t t. Tuỳ kh năng qu t m i d án mà giao cho h m t di n tích tho áng, ph i xác nh rõ cơ c u t và r ng, khi giao cho t ng h . Vi c giao t, khoán r ng ti n hành cùng m t lúc và ư c giao lâu dài, trong ó bao g m: - Di n tích r ng b o v . - Di n tích t o r ng phòng h (tr ng r ng m i và khoanh nuôi tái sinh). - Di n tích t nông nghi p tr ng cây công nghi p dài ngày, ng n ngày kho ng 1-2 ha/h . - t và vư n h kho ng 0,5 ha/h . Ngay t năm u ph i v n ng và t o i u ki n cho các h tr ng r ng t n d ng t ai tr ng cây ng n ngày (ngô, u, l c...) có thu nh p t o i u ki n n nh, t ng bư c nâng cao cu c s ng, yên tâm s n xu t, th c hi n phương châm l y lâm phát tri n nông và l y nông gi lâm lâu dài, t o b n v ng v sinh thái, môi trư ng kinh t , phát huy t t hi u qu s nghi p b o v và phát tri n r ng, tăng năng l c phòng h qu c gia. Vi c tr ng r ng phòng h trên t tr ng, i tr c, d c l n ph i tr ng r ng h n loài, v i t p oàn cây b n a và cây phù tr thích h p t o thành r ng nhi u t ng tán có hi u qu phòng h lâu dài, i v i vùng t có d c l n, lư ng mưa cao, xung y u thì ph i ưu tiên tr ng trư c phát huy tác d ng phòng h nhanh. V m t và k t c u cây tr ng: Tuỳ i u ki n t ai, a hình, loài cây mà t nh quy nh m t tr ng cho phù h p: i v i r ng phòng h u ngu n và vùng i núi
  3. tr c t p trung ng b ng, trung du quy nh chung kho ng 1600 cây/ha, trong ó kho ng 40% cây phòng h lâu dài: cây g l n b n a, có tán che r m, r sâu chu kỳ sinh trư ng dài, tuỳ i u ki n t ng nơi có th tr ng xen m t s cây ăn qu lâu năm, cây c s n như: nhãn, v i, xoài, bơ, mít, vú s a, h i... có tác d ng tương ương như cây g l n, ư c tính là cây b n a, còn l i 60% cây ph tr (cây kinh t ) sinh trư ng nhanh, có tác d ng c i t o t, ch ng xói mòn t o Nm cho cây phòng h phát tri n t t hơn, tuỳ i u ki n c th mà ch n các loài cây ăn qu , cây c s n, keo các lo i... có th l y hoa, qu , d u nh a, g ... v a là cây ph tr ng th i k t h p kinh t tăng thu nh p cho h gia ình. V m t và cơ c u cây tr ng quy nh khung t i a, các t nh tuỳ theo loài cây, t ai... xác nh m t và cơ c u cây tr ng cho thích h p, nhưng cây g l n b n a k c cây ăn qu t i thi u không dư i 400 cây/ha. i v i tr ng r ng phòng h ven bi n: R ng ng p m n, b o v ê, ch n gió, ch n cát bay... tuỳ i u ki n và m c ích xác nh loài cây, coi tr ng cây truy n th ng v i m t tr ng thích h p, theo quy ình c a ngành lâm nghi p. Tóm l i t ư c m c tiêu như trên trong quá trình t ch c ch o c a c p t nh, huy n và cơ s ph i quán tri t và th c hi n: - Chuy n t tr ng r ng phân tán trong nhi u lo i d án, sang tr ng r ng t p trung li n vùng trên cơ s s p x p l i d án lâm nông nghi p. - Chuy n t tr ng r ng phòng h thu n lo i sang tr ng r ng h n loài v i t p oàn cây b n a k t h p cây ph tr (kinh t ). - Th c hi n phương th c lâm nông k t h p m t cách sáng t o và khôn ngoan. - Nh t thi t ph i giao t khoán r ng n t ng h gia ình, l y h làm ng l c phát tri n. II. S P X P CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH 327 U ban nhân dân c p t nh và các B căn c vào quy ho ch t ng th xác nh lâm ph n các lo i r ng: R ng phòng h u ngu n các sông, công trình thu l i, thu i n, r ng phòng h xung y u ven bi n (b o v ê, ch ng gió, ch ng cát bay), i núi tr c t p trung, có ý nghĩa môi sinh ng b ng, ven ô th , khu công nghi p. R ng c d ng ch y u là các vư n Qu c gia, khu b o t n thiên nhiên trên cơ s ó s p x p, b trí các d án theo hư ng sau ây: - i v i các d án ang th c thi, c n rà soát, s p x p l i cho úng i tư ng r ng phòng h , r ng c d ng. Tuỳ theo tình hình c th , quy mô d án r ng phòng h nên t 10.000-50.000 ha gi m b t u m i, ch o ư c t p trung, l y ơn v huy n làm căn c . Huy n nào có 2 n 3 d án lâm nông nghi p, k c d án b o t n thiên nhiên, văn hoá, l ch s v i quy mô dư i 10.000 ha; d án n m trên các huy n khác nhau nhưng li n vùng (cùng phòng h m t lưu v c h p thu i n, thu l i l n...) thì nh p thành m t và giao cho lâm trư ng làm ch d án. - i v i các vư n Qu c gia gi nguyên và u tư theo lu n ch ng KT-KT ã ư c duy t; Khu b o t n thiên nhiên tuỳ quy mô và tính ch t c a công trình mà xác nh d án riêng ho c sáp nh p vào d án lâm nông trên a bàn.
  4. - Các d án ch y u tr ng r ng do B Qu c phòng, B N i v , Trung ương oàn TNCS H Chí Minh tr c ti p qu n lý, ph i rà soát, s p x p gi m u m i theo úng i tư ng và quy mô nói trên. i v i d án qu c phòng g m: D án tr c thu c B , Quân khu, Quân binh ch ng, B ch huy quân s t nh có liên quan ch t ch n qu c phòng và an ninh, n u trong ph m vi m t t nh thì g p l i thành 1 d án còn nói chung các i m nh không g n v i qu c phòng và an ninh, ơn thu n làm kinh t thì giao cho a phương t nh tr c ti p qu n lý và u tư. - Các d án s p x p l i ph i xác nh chính xác trên th c a, di n tích tr ng r ng c n b o v , di n tích khoanh nuôi tái sinh và di n tích ph i tr ng r ng phòng h , sau ó U ban nhân dân t nh ra quy t nh phê duy t, c ch d án và ban qu n lý. - Các d án nông lâm nghi p chuyên tr ng cây công nghi p, cây ăn qu ... theo Quy t nh 556/TTg không thu c i tư ng Chương trình 327, nhưng ã ư c u tư tr ng cây công nghi p dài ngày t nh ng năm trư c, thì tuỳ tình hình c th , i v i nh ng h th c s có khó khăn s ư c xem xét ti p t c cho vay không lãi, chăm sóc h t chu kỳ xây d ng cơ b n, không cho vay tràn lan. III. CHÍNH SÁCH U TƯ, CƠ CH C P PHÁT, CHO VAY V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Chính sách u tư: Ngân sách Nhà nư c u tư cho các d án thu c chương trình 327 v i các i tư ng công vi c sau: 1.1. V n ngân sách c p phát: a) V n u tư cho các i tư ng: - Tr ng, b o v , khoanh nuôi tái sinh r ng phòng h , r ng c d ng, xây d ng vư n ươm và chuNn b cây gi ng k c gi ng cây ăn qu cho năm sau, vi c ch ng t o cây gi ng nhi u ch ng lo i, tiêu chuNn, là khâu quy t nh ch t lư ng r ng tr ng, i v i v n t o cây gi ng cho năm sau là v n luân chuy n quay vòng, ch giao cho d án có nhi m v tr ng r ng, ch d án có trách nhi m t ch c th c hi n, thu h i, b o toàn u tư l i. - Chi phí o c, giao t khoán r ng, kh o sát thi t k ( i v i di n tích tr ng, khoanh nuôi, b o v ) và nghi m thu, chi phí này ư c tính riêng ngoài ơn giá khoán cho h . V ơn giá u tư khâu lâm sinh: Hàng năm B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s có hư ng d n, nhưng các t nh và b ch ng, nay quy nh m t s i m chung như sau: + B o v r ng: Kho ng 50.000 ng/ha/năm, tr c ti p cho h . + Khoanh nuôi tái sinh có hai m c: Ch khoanh nuôi tái sinh (không tr ng d m) coi như giao b o v r ng. N u di n tích ph i tr ng b sung, thì căn c thi t k tính ơn giá theo s cây ph i tr ng d m.
  5. + Tr ng và chăm sóc r ng: Ban ch o Trung ương ch quy nh ơn giá bình quân chung, UBND t nh căn c tình hình t ai, a hình, loài cây tr ng, m t , c ly xa g n, m c khó khăn... trên cơ s thi t k c th quy t nh ơn giá u tư cho t ng lo i cây, t ng vùng. ơn giá tr ng r ng ch bao g m 2 khâu: Chi phí t o cây con, công tr ng và chăm sóc năm th nh t. + i v i giá cây con xu t vư n, UBND t nh c n quy nh khung giá cho t ng loài cây, tránh vi c tuỳ ti n t nâng giá không h p lý. - Chương trình 327 ch h tr xây d ng cơ s h t ng, phúc l i công c ng ch y u u tư nư c sinh ho t, tư i Nm, ư ng dân sinh, ưu tiên cho nh ng i m ti p nh n h m i, nh ng công trình thi t y u, nơi ng bào dân t c có nhi u khó khăn. Các công trình thu l i, ư ng giao thông, trư ng h c... do v n c a chuyên ngành u tư. - i v i d án r ng c d ng (vư n Qu c gia, khu b o t n thiên nhiên...) u tư theo lu n ch ng kinh t k thu t ư c duy t, nhưng ph i cân nh c, nh ng công trình th c s g n v i b o v r ng làm trư c, công trình khác làm sau. - T năm 1997, thu tài nguyên r ng, ti n bán cây ng (sau khi n p các kho n nghĩa v ) và các ngu n thu khác t r ng (ti n ph t và ti n bán lâm s n t ch thu...) ư c t p trung vào ngân sách Nhà nư c và i u ti t 100% cho ngân sách a phương, ngu n thu này ư c u tư tr l i cho r ng và ư c qu n lý c p phát theo ch qu n lý tài chính, ngân sách Nhà nư c quy nh, không ư c s d ng vào m c ích khác, ngu n v n này ch cho làm gi u r ng, khoán b o v , khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng. ư c cân i trong k ho ch hàng năm. b) V n s nghi p: + V n s nghi p di, dãn dân là v n Nhà nư c h tr giao cho ch d án c p cho các h di, dãn n vùng d án, ch y u là di dãn trong n i t nh, huy n và xã. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n, b sung ch , theo tinh th n Thông báo s 71/TB ngày 16/9/1996 c a Văn phòng Chính ph . Riêng v v n qu n lý cho công tác di, dãn dân trích trong v n qu n lý chung 8% c a chương trình, không t ra m c khác như Thông tư s 15/L TBXH c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. + V n s nghi p qu n lý: 8% t ng s v n c a chương trình ư c phân như sau: - Các ngành Trung ương: 0,8%. G m Kho b c Nhà nư c, Ban ch o chương trình 327 Trung ương và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Các c p trên c a d án: 1,2% g m Ban ch o chương trình 327 c a B , c a t nh, huy n, S chuyên ngành qu n lý d án và các S có liên quan. - Ch d án: 6% chi tr lương (n u có) ph c p cho cán b tr c ti p qu n lý i u hành d án, cán b khuy n lâm, khuy n nông, mua s m văn phòng phNm, phương ti n thi t b c n thi t cho công tác ch o d án. Ban ch o chương trình 327 các c p căn c vào tình hình th c t x lý i v i t ng d án, nh ng d án có ngu n thu b sung thêm, ho c ngu n chi thư ng xuyên như: Lâm trư ng, Tr m tr i, H t ki m lâm, Ban qu n lý vư n Qu c gia, r ng phòng h , c d ng có qu lương s nghi p thì m c th p, d án không có ngu n thu nào khác ngoài v n qu n lý d án, ho c nh ng nơi xa xôi h o lánh, có nhi u khó khăn thì t l cao hơn, không nh t thi t phân b
  6. bình quân, như v y v n qu n lý, c n xem xét b trí c th t o i u ki n cho ch d án tri n khai th c hi n. 1.2. V n vay không lãi: Nhà nư c cho vay h tr i v i các h gia ình trong vùng d án, ch y u mua gi ng cây, con, v t tư thi t b c n thi t cho tr ng, chăm sóc cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu , kinh t vư n h ... T năm 1997 ch cho vay h tr , i v i nh ng h di, dãn n nơi s n xu t m i, có g n v i nhi m v tr ng và b o v r ng, còn nh ng h cũ, th c s khó khăn thì ư c xem xét, ti p t c cho vay chăm sóc cây công nghi p dài ngày, v i m c khác nhau, không cho vay dàn u. Nh ng h không nh n b o v r ng, khoanh nuôi tái sinh và tr ng r ng phòng h (không g n v i r ng) thì không ư c cho vay tr ng, chăm sóc cây công nghi p ho c kinh t vư n... 2. Cơ ch c p phát cho vay v n, thu h i và thanh quy t toán: V n c p phát và v n cho vay v n th c hi n theo thông tư hư ng d n s 80 TC/KBNN ngày 9 tháng 11 năm 1995 c a B Tài chính. Vi c thu h i v n vay và x lý v n vay thu h i theo nguyên t c: - V n vay n h n thu h i, các ch d án, h gia ình ã vay ph i hoàn tr y cho Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p các ch d án, h gia ình c tình dây dưa không tr n , Kho b c Nhà nư c s chuy n sang n quá h n, ph i ch u m c lãi su t quá h n như v n vay gi i quy t vi c làm theo Ngh quy t 120. - V n vay thu h i, ư c s d ng cho các ch d án vay l i, theo k ho ch do cơ quan c p trên c a ch d án ngh có s tho thu n th ng nh t c a B K ho ch và u tư và B Tài chính. - Trư ng h p ch d án và h gia ình g p r i ro b t kh kháng có th ư c xem xét gia h n, ho c khoanh n . B Tài chính s có hư ng d n quy nh c th i v i vi c x lý v n vay thu h i c a các d án thu c chương trình 327. IV. T CH C TH C HI N 1. Rà soát s p x p các d án và xây d ng các d án m i: Các B , U ban nhân dân c p t nh căn c Quy t nh s 556/TTg ngày 12/9/1995 c a Th tư ng Chính ph , thông tư hư ng d n c a các B và tình hình th c ti n c a a phương mà s p x p, sáp nh p các d án theo úng i tư ng ph m vi c a r ng phòng h và r ng c d ng. Vi c xây d ng d án m i: Theo n i dung như m c II nêu trên, nhưng m b o cân i chung, trư c khi xây d ng d án m i ph i có tho thu n c a B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i v i d án mô hình, ph i có thNm nh v nh ng n i dung chính c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  7. 2. Tăng cư ng Ban ch o chương trình 327 c p t nh, huy n và c ng c ban qu n lý d án. 2.1. Ban ch o chương trình 327 c p t nh: Do Phó ch t ch UBND t nh ph trách nông nghi p làm Trư ng ban, thành viên g m: S K ho ch và u tư làm thư ng tr c, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan qu n lý tr c ti p các d án lâm nông nghi p và Chi c c Kho b c nhà nư c t nh. U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i các d án chương trình 327 trên a bàn. c p t nh ph i có t chuyên trách, giúp Ban ch o làm u m i, cùng các ngành tr c ti p x lý nhanh chóng, k p th i, các th t c c n thi t cho ch d án như: duy t thi t k , d toán công trình... Th c hi n vi c ki m tra, ôn c thư ng xuyên, phát hi n và ch n ch nh k p th i, nh ng thi u sót khuy t i m c a cơ s , n m tình hình, t ng h p báo cáo hàng tháng, hàng quý v i U ban nhân dân t nh và c p trên theo quy nh. 2.2. Ban ch o c p huy n: Nh ng huy n có di n tích r ng phòng h l n, có d án 327 thì tuỳ theo tình hình c th , UBND t nh có th quy t nh thành l p Ban ch o c p huy n do Phó ch t ch huy n ph trách kh i làm trư ng ban, Ban ch o c p huy n, có trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i các d án c a t nh ho c trung ương trên a bàn. 2.3. C ng c các Ban qu n lý d án: Sau khi rà soát, s p x p l i các d án, U ban nhân dân t nh và B c n xem xét l a ch n b trí các ch d án và i ngũ cán b có năng l c nhi t tình, c bi t vai trò c a ch d án, có tính quy t nh n thành công c a d án. UBND các t nh khNn trương s p x p t ch c l i các lâm trư ng, i v i lâm trư ng ch y u làm nhi m v qu n lý b o v r ng, t o m i r ng phòng h , r ng c d ng, thì chuy n thành doanh nghi p công ích, ho c ơn v s nghi p kinh t b t u ho t ng t năm 1997. 3. Xây d ng, t ng h p và giao k ho ch: 3.1. Xây d ng và t ng h p k ho ch: U ban nhân dân c p t nh, các B chuyên ngành căn c s hư ng d n c a Nhà nư c, tình hình tri n khai th c hi n các d án, ch u trách nhi m t ng h p, xây d ng k ho ch chương trình 327 c a B , a phương mình, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Tài chính, B K ho ch và u tư cân i ngân sách cho chương trình 327 trong d toán ngân sách năm trình Chính ph và Qu c h i quy t nh. 3.2. Giao k ho ch: Sau khi Qu c h i thông qua k ho ch hàng năm, B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph giao t ng m c v n u tư c a chương trình cho t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B , B trư ng B K ho ch và u tư, ư c Th tư ng Chính ph u quy n giao ch tiêu k ho ch chi ti t cho các t nh, thành ph , các
  8. B (ph n tr c ti p qu n lý g m: Nhi m v , cơ c u v n, danh m c d án, ng th i thông báo k ho ch toàn ngành cho các B liên quan theo dõi, ch o, ki m tra. Như v y t ng s v n c a chương trình 327 (v n c p, v n vay, v n s nghi p di, dãn dân, qu n lý phí) ch t p trung m t u m i, do B K ho ch và u tư giao cho U ban nhân dân các t nh và các B . Ch t ch U ban nhân dân t nh, B trư ng, giao ch tiêu k ho ch cho các ch d án (tr c ti p qu n lý), có trách nhi m l ng ghép, ph i h p n i dung các chương trình trên a bàn, t ch c ch o t p trung, m b o s d ng các ngu n v n c a Nhà nư c và óng góp c a nhân dân có hi u qu , g m: - Nhi m v : Tr ng r ng, b o v r ng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc r ng, chuNn b gi ng năm sau, tr ng và chăm sóc cây công nghi p dài ngày, cây c s n, các công trình h t ng, phúc l i công c ng... - S h di, dãn n d án. - T ng v n và cơ c u v n: Ngân sách c p, vay không lãi, s nghi p di dãn dân và qu n lý phí. Văn b n giao k ho ch c a B và U ban nhân dân t nh cho các ch d án (tr c ti p qu n lý) g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính và B chuyên ngành theo dõi, ki m tra. i v i các d án tr c thu c Trung ương, các B ph i g i văn b n giao k ho ch c a d án cho t nh s t i. Ban ch o chương trình 327 c a t nh có trách nhi m theo dõi, ki m tra, qu n lý v m t nhà nư c các d án trung ương. Các ch d án c a Trung ương trên a bàn ph i có quan h thư ng xuyên v i a phương và có báo cáo nh kỳ theo quy nh c a t nh. - B Tài chính, Kho b c Nhà nư c TW căn c vào văn b n giao k ho ch c a B K ho ch và u tư và ăng ký k ho ch c a các B , các t nh chuy n v n, Kho b c Nhà nư c c p t nh ch ng t ch c vi c c p phát và cho vay v n k p th i v n ch d án, h gia ình. 4. Ch báo cáo: Ban ch o các c p, n m tình hình tri n khai th c hi n k ho ch c a các d án thư ng xuyên, k p th i, nay th ng nh t quy nh m t s i m sau ây: - Hàng tháng ch d án có báo cáo nhanh, v k t qu sơ b m t s ch tiêu kh i lư ng và ti n v n lên cơ quan ch qu n (Ban ch o c p trên) t ngày 25-30 hàng tháng. - Cơ quan ch qu n (Ban ch o chương trình 327) t ng h p báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, t ng k t năm n Ban ch o Trung ương, B Tài chính và B chuyên ngành. - B K ho ch và u tư (thư ng tr c Ban ch o chương trình 327 Trung ương), t ng h p báo cáo 6 tháng và t ng k t hàng năm n Th tư ng Chính ph . 5. i u kho n chung: - Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1997.
  9. - Nh ng văn b n trư c ây trái v i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. - Các B chuyên ngành, căn c tình hình hư ng d n c th , v nh ng v n thu c ch c năng qu n lý c a ngành. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c, U ban nhân dân t nh có văn b n g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính và B chuyên ngành xem xét gi i quy t. Lê Th Băng Tâm Võ H ng Phúc Nguy n Quang Hà ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản