Thông tư liên tịch số 102/1998/TTLT/BTC/NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 102/1998/TTLT/BTC/NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 102/1998/TTLT/BTC/NHNN về việc xử lý thanh toán nợ giai đoạn II do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 102/1998/TTLT/BTC/NHNN

 1. B TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/1998/TTLT/BTC/NHNN Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 102/1998/TTLT/BTC- NHNN NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 95/1998/Q /TTG NGÀY 18-5-1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V X LÝ THANH TOÁN N GIAI O N II Thi hành Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph v x lý, thanh toán n giai o n II; Sau khi xin ý ki n ch o c a Phó Th tư ng thư ng tr c, Trư ng Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương và th ng nh t v i các thành viên Ban ch o t ng thanh toán n thu c các B , ngành Trung ương; B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, hư ng d n nh ng v n x lý, thanh toán và h ch toán k toán công n giai o n II như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG: - Các bên có n ph i thu, ph i tr ã kê khai xác nh n n , ho c chưa kê khai nhưng ã ư c i chi u, xác nh n c a ch n và ngư i m c n theo Quy t nh s 277/CT ngày 29-7-1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và án thanh toán công n giai o n II là i tư ng thi hành Thông tư này. - X lý, thanh toán n giai o n II căn c vào quy nh c a: T ng thanh toán n giai o n II, Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph , Pháp lu t t i th i i m phát sinh n và Thông tư này. - B o lãnh c a t ch c và cá nhân cho doanh nghi p, t ch c Kinh t - Xã h i vay v n, mua bán tr ch m v t tư, hàng hoá theo i u 4 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph , căn c vào xác nh n b o lãnh, h tr thanh toán khi n h n, quy nh như sau: + N u là t ch c xã h i và pháp nhân kinh t , ph i có ch ký ch c danh c a ngư i ư c giao nhi m v , con d u c a t ch c và pháp nhân kinh t ó. + Các trư ng h p khác trách nhi m thu c v cá nhân. B. QUY NNH C TH : I. PH M VI I TƯ NG X LÝ, THANH TOÁN N QUÁ H N THEO Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph .
 2. 1. Ph m vi x lý và thanh toán n . Bao g m công n ph i thu, ph i tr ã quá h n c a các doanh nghi p Nhà nư c (doanh nghi p ang ho t ng, ng ng ho t ng, gi i th , phá s n) c a Ngân sách, Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Thương m i, d tr Qu c gia, các t ch c xã h i, kinh t t p th , cá th ã ư c kê khai xác nh n, ho c ã ư c i chi u xác nh n c a ch n và ngư i m c n theo Quy t nh s 277/CT ngày 29-7-1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ), hư ng d n c a Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương và các ngành có liên quan v thanh toán công n giai o n II. Các kho n n phát sinh b ng ng Vi t Nam, ngo i t , vàng và hi n v t do mua bán v t tư, hàng hoá, cung ng d ch v , vay tr tín d ng, góp v n liên doanh liên k t ã thành n quá h n, các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c nhưng chưa n p, n thóc d tr Qu c gia. N u các ơn v và t ch c trong nư c n là ngo i t , vàng tr ng Rúp ư c quy v USD " ô la M " thanh toán theo t giá USD và giá vàng t i th i i m kê khai n (30-4-1991), t giá quy i ra ng Vi t Nam là 7.900 ng/USD (Thông tư s 57/TTN.94 ngày 30-6-1994 c a Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương hư ng d n th c hi n Ch th s 235/TTg ngày 11-5-1994 c a Th tư ng Chính ph v t ng thanh toán n giai o n II). 2. i tư ng x lý, thanh toán n : a. N ph i thu, ph i tr c a các i tư ng có n l n nhau i v i: - Doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng mã s là lo i 10. - Doanh nghi p Nhà nư c ng ng ho t ng, gi i th , phá s n mã s là lo i 80. - Tài chính mã s là: 70, 71, 72, 73. - D tr Qu c gia. - Ngân hàng mã s là lo i: 60, 61, 62, 63, 64. - Kinh t t p th , tư nhân, oàn th và i tư ng khác mã s là lo i: 20, 30, 40, 50, 90. b. Các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh và các ơn v , t ch c xã h i có n ph i thu, ph i tr i v i các i tư ng là doanh nghi p Nhà nư c lo i (10-80), Tài chính, Ngân hàng, D tr Qu c gia và Doanh nghi p c a ng. c. N ph i thu ph i tr c a các doanh nghi p Nhà nư c lo i (10-80) i v i nư c ngoài. Nh ng kho n n thóc D tr Qu c gia mà các ơn v vay c u ói theo Quy t nh s 83/CT ngày 20-3-1990, Quy t nh s 348/CT-349/CT ngày 01-10-1990, Quy t nh s 168/CT ngày 25-5-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và các Quy t nh s 538 - 539 - 540 - 541/TTg năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v vay c u ói cũng thu c i tư ng th c hi n theo Thông tư này. II. CĂN C X LÝ, THANH TOÁN N GIAI O N II.
 3. Căn c Thông tư liên B Tài chính - Ngân hàng s 12/TT-LB ngày 21-8-1992 và Công văn s 278/TTN-93 ngày 22-10-1993 c a Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương; có cơ s xem xét x lý thanh toán ph i có: 1. H sơ x lý, thanh toán n : - H p ng kinh t , ph l c h p ng kinh t , h p ng liên doanh liên k t, kh ư c vay Ngân hàng, các ch ng t liên quan n xu t nh p v t tư, hàng hoá và các gi y t cam k t khác. - Th xác nh n n ã có ch ký óng d u xác nh n c a ngư i m c n và Ban thanh toán n ki m tra xác nh n, ho c b n i chi u n ư c ch n , ngư i m c n xác nh n. i v i các th ư c l p trên cơ s Quy t nh xét x c a Tr ng tài kinh t Nhà nư c ho c b n án c a Toà án ã có hi u l c Pháp lu t thì doanh nghi p ph i sao Quy t nh phán quy t c a Tr ng tài kinh t Nhà nư c ho c Toà án nhân dân kèm theo. - K ho ch và th c hi n phân ph i v t tư hàng hoá. - Báo cáo nguyên nhân không thu, không tr ư c n có biên b n xác nh n nguyên nhân phát sinh n c a Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i v i doanh nghi p Trung ương ph i có thêm xác nh n c a Ban thanh toán n c a các B , ngành (là ch qu n doanh nghi p). - Biên b n xác nh n do thiên tai, ch ho c a chính quy n c p xã và b ng kê t ng h p do c p huy n. - Quy t nh gi i th , ng ng ho t ng, phá s n và phương án x lý tài s n doanh nghi p gi i th , do U ban nhân dân t nh ho c B ch quan phê duy t. - i v i các H p tác xã gi i th : + Xác nh n c a U ban nhân dân c p huy n, th v vi c H p tác xã ã t tan rã, không còn t n t i Ban qu n lý H p tác xã. + Xác nh n v hi n tr ng tài s n c a H p tác xã (tài s n s h u t p th ). Ngoài các h sơ quy nh chung, các kho n n c a Ngân hàng ph i có thêm các lo i h sơ sau: - Quy t nh khoanh n vay Ngân hàng cho các i tư ng theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - i v i n c a tư nhân ã ch t, m t tích: Gi y ch ng t , ho c xác nh n ã ch t c a cơ quan Tư pháp c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và tuyên b m t tích c a Toà án, n u b tr n kh i a phương có ch ng nh n c a Công an xã. - i v i các kho n vay có th ch p tài s n ph i có văn b n ch ng minh Ngân hàng ã t n thu tài s n th ch p thu n quy ra giá tr th c thu ư c.
 4. - Báo cáo quy t toán 3 năm c a các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng nhưng thua l . - Quy t nh khoanh n vay Ngân hàng c a các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng theo t ng nguyên nhân ã ư c phân tích trư c ây. - N vay Ngân hàng c a các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng, quá h n do các nguyên nhân khách quan chưa ư c x lý: l p h sơ theo quy nh t i Thông tư liên t ch Tài chính - Ngân hàng s 03/1997/TTLT/NHNN/BTC ngày 22-11-1997 (n u các kho n n này chưa ư c x lý khi th c hi n Thông tư liên t ch trên). H sơ ph i ư c phân lo i, s p x p, t ng h p và xác nh n c a Ban thanh toán n t nh, thành ph , có phương án ngh x lý theo 4 hình th c: xoá n , khoanh n , giãn n , chuy n thành v n c p. - Cơ quan Tài chính n Ngân hàng: + Văn b n ch o c a B Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph , ho c T nh u , Thành u i v i cơ quan Tài chính a phương v vi c vay v n Ngân hàng Thương m i ho c Ngân hàng Nhà nư c chi lương, chi B o hi m xã h i thay cho ph n Ngân sách,... + Văn b n xác nh n c a S Tài chính và U ban nhân dân t nh v kho n vay nêu trên ã ư c s d ng chi lương, chi B o hi m xã h i... - Nh ng quy t nh x lý n c a cơ quan ch qu n, cơ quan chuyên môn, c p chính quy n, cơ quan lu t pháp i v i nh ng món n do nguyên nhân ch quan gây ra. - Các văn b n v b o lãnh, xác nh n thanh toán, h tr khi g p khó khăn c a các c p chính quy n, ng và cơ quan chuyên môn. - Các văn b n yêu c u th c hi n theo ch trương c a ng, Chính ph và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v b o lãnh, thanh toán và vay n phân ph i v t tư hàng hoá tr ch m. - Các quy t nh cho xoá n i v i các kho n n ã ư c kê khai. Nh ng h sơ trên liên quan n món n nào ơn v ph i ch ng minh b ng b n chính, n u b n sao ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c p qu n, huy n tr lên ho c Công ch ng Nhà nư c, l phí công ch ng theo l phí hành chính. 2. Văn b n phân tích xác nh n nguyên nhân phát sinh n : Nh ng i tư ng nêu M c I, i m 2 trên ư c x lý theo t ng nguyên nhân phát sinh n ; Các B ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Công văn s 278/TTN-93 ngày 22-10-1993 c a Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương phân tích, phân lo i nguyên nhân ch quan, khách quan gây ra n quá h n. 2.1. Do cơ ch chính sách thay i, doanh nghi p ngoài qu c doanh, tư nhân, cá th vay không còn kh năng t tr n do doanh nghi p Nhà nư c khác chi m d ng ã b gi i th , ng ng ho t ng, phá s n không còn kh năng tr n . 2.2. Do thiên tai, ch ho .
 5. 2.3. Do tư nhân, cá th n ã ch t ho c m t tích, ch y tr n, i tù không còn tài s n, mà ngư i th a k tài s n không còn kh năng thanh toán (nh ng trư ng h p trên ph i có h sơ pháp lý c a cơ quan Thi hành án và chính quy n a phương) xác nh n. Nh ng trư ng h p phát sinh trên ư c x lý sau khi ã th c hi n các bư c theo hư ng d n, ph i ư c Ban thanh toán n các c p xác nh n, cơ quan Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c ki m tra, sau ó trình c p có thNm quy n ra quy t nh x lý. C p ra quy t nh là Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i doanh nghi p và t ch c thu c a phương), B qu n lý kinh t ngành sau khi th ng nh t b ng văn b n v i B Tài chính ( i v i doanh nghi p và ơn v tr c thu c Trung ương). 2.4. Nguyên nhân ch quan. - Do tham ô l i d ng, c ý làm trái. - Do mua bán lòng vòng t ngu n v n i chi m d ng. - Do vi ph m nguyên t c ch tài chính, th l tín d ng. - Khai kh ng và xác nh n n kh ng. - Thành l p doanh nghi p không úng ch c năng, không i u ki n d n n phát sinh n . - Gi i th nhưng khi th c hi n thanh lý tài s n không úng quy nh theo Quy t nh s 315/H BT ngày 01-9-1990 và s 330/H BT ngày 23-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và Thông tư s 25TC/TCDN ngày 15-5-1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28-8-1996 quy nh vi c thành l p, chia tách, sát nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c. - Gi m o gi i th xù n . - Do móc ngo c c u k t gi a ch n và ngư i m c n , làm môi gi i cho các c p b o lãnh. - N phát sinh không phù h p v i h p ng kinh t và ph l c h p ng kinh t . - B o lãnh không úng thNm quy n. Trong quá x lý, thanh toán nh ng kho n công n quá h n phát sinh do nguyên nhân ch quan c a doanh nghi p ư c áp d ng theo Thông tư Liên ngành s 05/TTLN ngày 21-8-1992 c a Toà án nhân dân T i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v (nay là B Công an), B Tư Pháp và Tr ng tài Kinh t Nhà nư c hư ng d n gi i quy t m t s v n liên quan n vi c th c hi n t ng thanh toán n . Trư c tiên t n thu m i ngu n c a ngư i m c n , s chênh l ch không thu ư c x lý như sau: + Doanh nghi p lo i 10 là ch n ư c h ch toán vào k t qu s n xu t kinh doanh.
 6. + Giao cho cơ quan Thi hành án ti p t c thu h i i v i ngư i m c n n p cho Ngân sách a phương. III. X LÝ, THANH TOÁN VÀ H CH TOÁN N . a. Doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng lo i 10 có n : 1. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i thu, ph i tr i v i doanh nghi p lo i 10 ư c thanh toán bình thư ng: N u bên có n ph i tr chưa có kh năng tr ngay, hai bên ti n hành thương lư ng cam k t tho thu n th i gian tr h t n và phương án khác ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i thu, ph i tr i v i doanh nghi p lo i 80 thì x lý như sau: 2.1. N ph i thu: S n th c thu c a doanh nghi p theo phương án x lý tài s n c a doanh nghi p gi i th căn c Quy t nh s 315/H BT ngày 01-9-1990 và s 330/H BT ngày 23-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và Thông tư s 25/TC/TCDN ngày 15-5-1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28-8-1996 quy nh vi c thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c. S chênh l ch không thu ư c do nguyên nhân khách quan doanh nghi p lo i 10 ư c h ch toán vào k t qu s n xu t kinh doanh (t i a 3 năm). N u do nguyên nhân ch quan quy trách nhi m cho cá nhân ph i thanh toán cho doanh nghi p. 2.2. N ph i tr : S n ph i tr nhưng không có i tư ng tr , ư c bù tr s ph i thu không thu ư c, s còn l i h ch toán vào k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p lo i 10. 3. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i thu, ph i tr Ngân sách: 3.1. N ph i thu: - Các kho n tr c p ho c c p bù theo ch d quy nh trong th i kỳ bao c p c a các c p Ngân sách chưa c p , Ngân sách a phương thanh toán cho doanh nghi p a phương; Ngân sách Trung ương thanh toán cho doanh nghi p Trung ương qu n lý. Ch n ph i có b ng kê t ng kho n c p bù cơ quan Tài chính xem xét thanh toán. - Các kho n n p th a Ngân sách ư c tr vào kho n n p kỳ sau; S n p th a có xác nh n c a cơ quan Thu , doanh nghi p ư c tr vào kho n n p kỳ sau n khi h t n (n u là thu xu t nh p khNu cơ quan H i quan xác nh n). - N kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành trong k ho ch, ngoài k ho ch chưa ư c c p phát, doanh nghi p l p các h sơ g m có: Th xác nh n n , báo cáo kh i lư ng xây d ng hoàn thành, quy t toán công trình hoàn thành, ngu n v n ã s d ng, Quy t nh xây d ng ngoài k ho ch. N u dùng các kho n ph i n p Ngân sách xây d ng ư c ghi thu, ghi chi. L nh ghi thu, ghi chi thu c doanh nghi p a phương do S Tài chính l p; Doanh nghi p Trung ương do B Tài chính l p căn c vào h sơ x
 7. lý n c a doanh nghi p có xác nh n c a Ban thanh toán n và Quy t nh c a c p có thNm quy n. N u dùng ngu n v n c a các i tư ng khác, doanh nghi p ph i l y kh u hao c a tài s n c nh ã dùng, qu u tư phát tri n, ngu n v n khác tr n , n u thi u báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i doanh nghi p a phương) và B qu n lý kinh t ngành ( i v i doanh nghi p Trung ương) c p phát. N u Ngân sách a phương, B ngành Trung ương không cân i ư c, báo cáo B Tài chính nghiên c u c p h tr ph n chênh l ch. N u doanh nghi p ư c Ngân sách h tr c p v n, doanh nghi p h ch toán tăng v n Ngân sách c p và th c hi n n p ti n s d ng v n cho Nhà nư c. - Các kho n Ngân sách b o lãnh và nh n tr n thay doanh nghi p (kho n b o lãnh thanh toán) ho c h tr khi khó khăn, nh n tr n thay khi i u ng tài s n c a doanh nghi p: N u là doanh nghi p a phương do Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t. N u là doanh nghi p Trung ương do Ngân sách Trung ương gi i quy t. N u Ngân sách a phương m t cân i thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 3.2. N ph i tr Ngân sách: - Các kho n chưa n p Ngân sách bao g m: Các lo i thu , kh u hao cơ b n, chênh l ch giá, l i nhu n, ti n bán hàng nh p khNu theo Ngh nh thư, vay Ngân sách, doanh nghi p ph i tìm m i ngu n n p Ngân sách, n u không n p ư c báo cáo nguyên nhân cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (doanh nghi p a phương) và B Tài chính (doanh nghi p Trung ương) xem xét x lý: + N u ã dùng vào vi c xây d ng cơ s v t ch t, mua s m tài s n, b sung v n lưu ng, ư c Ngân sách c p cho doanh nghi p b ng phương pháp ghi thu, ghi chi, doanh nghi p h ch toán gi m các kho n ph i n p Ngân sách, tăng v n Nhà nư c c p cho doanh nghi p, căn c vào l nh ghi thu, ghi chi c a cơ quan Tài chính h ch toán. + N u dùng tr c p cho cán b công nhân viên doanh nghi p trong lúc khó khăn, h ch toán gi m ph n ph i n p Ngân sách, tăng ph n Ngân sách c p và chi cho các i tư ng tr c p (ph i có b ng kê và ký xác nh n c a ngư i ư c tr c p). - Kho n ng ti n c a Ngân sách mua hàng xu t khNu tr n nư c ngoài, l y ngo i t l p qu d tr Nhà nư c, ho c mua hàng d tr lưu thông, do bi n ng giá c , t giá, n u có chênh l ch thi u ph i có xác nh n c a cơ quan Tài chính, Ban thanh toán n c p t nh, ho c B qu n lý kinh t ngành thì ư c xoá n ph n chênh l ch do nguyên nhân trên. - S hàng hoá, v t tư còn t n kho, doanh nghi p không c n dùng, ho c kém m t phNm ch t, doanh nghi p ư c thanh lý và n p Ngân sách s th c thu. Vi c thanh lý th c hi n công khai, bán u giá theo ch hi n hành. 4. Doanh nghi p lo i 10 có n Ngân hàng: 4.1. N ph i thu: N u Ngân hàng có n doanh nghi p, Ngân hàng thanh toán ngay, ho c tr vào s ph i tr Ngân hàng.
 8. 4.2. N ph i tr : Doanh nghi p ph i tìm ngu n tr n Ngân hàng ph n g c; lãi tín d ng ã kê khai ho c chưa kê khai mà h ch toán ngoài b ng ư c Ban thanh toán n và Ngân hàng xác nh n, cho xoá n lãi. N u chưa tr ư c n g c doanh nghi p có th thương lư ng v i Ngân hàng tho thu n th i gian tr h t n . Nh ng trư ng h p ư c chuy n thành v n Ngân sách c p m b o: S v n còn ang ư c s d ng trong s n xu t kinh doanh nhưng chưa có kh năng tr n , ã dùng vào xây d ng cơ s v t ch t c a doanh nghi p. Sau khi có s ki m tra c a cơ quan Tài chính và Ngân hàng, ư c cân i trong b ng quy t toán s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, m i ư c chuy n v n vay thành v n c p. Ngân hàng làm th t c chuy n v n, doanh nghi p h ch toán gi m n vay Ngân hàng, tăng v n Ngân sách c p, th c hi n n p ti n s d ng v n cho Nhà nư c t khi có l nh chuy n v n vay thành v n Ngân sách c p. 5. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i tr d tr Qu c gia. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i tr d tr Qu c gia thì x lý theo i u 13 và i u 14 và i u 19 c a Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph , n u các doanh nghi p lo i 10 có n nhưng không ư c xoá n , s n v n t n t i ư c ghi tăng v n Nhà nư c c p cho doanh nghi p (gi i quy t như kho n n Ngân sách) gi m n d tr Qu c gia. 6. Doanh nghi p lo i 10 có n ph i thu, ph i tr i v i các thành ph n kinh t khác và t ch c kinh t - xã h i. 6.1. N ph i thu: Doanh nghi p lo i 10 có n ph i thu i v i các thành ph n kinh t khác và t ch c Kinh t - Xã h i, các i tư ng này v n t n t i ph i tìm m i ngu n tr n g c cho các doanh nghi p lo i 10. N u các i tư ng này c tình không tr n , doanh nghi p báo cáo Ban thanh toán n các c p (h sơ bao g m như quy nh t i M c II, i m a) áp d ng các bi n pháp cư ng ch theo Thông tư liên ngành s 05/TTLN ngày 21-8-1992 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v (nay là B Công an), B Tư pháp và Tr ng tài Kinh t Nhà nư c. i v i các ơn v kinh t ngoài qu c doanh và các t ch c kinh t khác, sau khi t n thu n u còn chênh l ch không thu ư c, doanh nghi p lo i 10 ư c h ch toán vào k t qu s n xu t kinh doanh. S chưa thu ư c doanh nghi p l p h sơ chuy n cho cơ quan Thu a phương ti p t c thu, n p cho Ngân sách a phương. 6.2. N ph i tr : Doanh nghi p lo i 10 có n ph i tr i v i các thành ph n kinh t khác và t ch c kinh t - xã h i thì ph i tìm m i ngu n tr n g c sòng ph ng các món n cho các i tư ng trên. 7. Doanh nghi p lo i 10 có n nư c ngoài: - Doanh nghi p t vay, t tr ho c mua tr ch m v t tư, hàng hoá ph i t lo ngu n tr n nư c ngoài theo nguyên t , n u không tr ư c n , doanh nghi p báo cáo nguyên nhân cho Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (n u là doanh nghi p a phương), B , ngành (n u là doanh nghi p Trung ương) xem xét:
 9. + N u là nguyên nhân khách quan thì U ban nhân dân t nh, thành ph , B , ngành h tr tr n , n u không có ngu n báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét gi i quy t. + N u do nguyên nhân ch quan thì truy c u trách nhi m cá nhân, t n thu m i ngu n, s chênh l ch tr vào lãi sau thu c a doanh nghi p. - Doanh nghi p th c hi n vay, mua bán v t tư, hàng hoá c a nư c ngoài theo k ho ch và ch o c a Nhà nư c, n u ph n còn n không tr ư c, Nhà nư c nh n n tr thay cho ch n nư c ngoài. b. Doanh nghi p ng ng ho t ng, gi i th lo i 80 có n ph i thu, ph i tr . 1. N ph i thu i v i: - Doanh nghi p lo i 10 không ph i tr , h ch toán vào k t qu s n xu t kinh doanh. - Doanh nghi p lo i 80: xoá n . - Tài chính: ư c coi 1 kho n n p Ngân sách. - D tr Qu c gia như kho n thu Ngân sách. - Ngân hàng: kho n không ph i tr c a Ngân hàng là kho n thu c a Ngân hàng. - Kinh t t p th , tư nhân, oàn th và i tư ng khác: giao cho cơ quan Thu thu h i n p Ngân sách. 2. N ph i tr i v i: - Doanh nghi p lo i 10 x lý như kho n ph i thu không thu ư c c a doanh nghi p (lo i 10) quy nh t i M c III, ph n a, i m 2, ti t 2.1 ph n trên. - Doanh nghi p lo i 80 xoá n . - Tài chính: xoá n . - D tr Qu c gia: như kho n thu Ngân sách (xoá n ). - Ngân hàng ư c thu n theo phương án x lý tài s n c a doanh nghi p gi i th theo Quy t nh s 315/H BT ngày 01-9-1990 và s 330/H BT ngày 23-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ), Thông tư s 25TC/TCDN ngày 15-5- 1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28-8-1996 quy nh vi c thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c và i u 7 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . - Kinh t t p th , tư nhân, oàn th và i tư ng khác: l y ngu n giá tr thanh lý tài s n tr n ; s còn thi u Ban thanh lý, cơ quan ch qu n c a ơn v tìm ngu n tr n g c thay ngư i m c n . N u không có ngu n cơ quan ra quy t nh thành l p gi i th báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph gi i quy t.
 10. - S n nư c ngoài cơ quan ra quy t nh thành l p, gi i th có trách nhi m lo tr n thay cho doanh nghi p: + N u không có ngu n tr n thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph (doanh nghi p a phương), B trư ng B qu n lý kinh t ngành (doanh nghi p Trung ương) báo cáo B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. + N u do nguyên nhân ch quan ph i quy trách nhi m cá nhân và tuỳ theo m c gây th t thoát x lý hành chính, kinh t , pháp lu t. c. X lý thanh toán n c a Ngân hàng. 1. N ph i tr : 1.1. i v i Ngân hàng Nhà nư c có n ph i tr doanh nghi p lo i 10 và các i tư ng khác cho bù tr s ph i thu c a t ng i tư ng, s còn l i Ngân hàng thanh toán ngay cho các i tư ng trên. 1.2. i v i Ngân hàng Thương m i có n ph i tr doanh nghi p lo i 10 và các i tư ng khác ư c x lý như doanh nghi p lo i 10 có n ph i tr . 2. N ph i thu i v i: 2.1. Các doanh nghi p lo i 80 và lo i 20, 30, 40, 50, 90 ã gi i th và ng ng ho t ng: N ph i thu c a Ngân hàng ư c khoanh theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c i v i lo i 80 và lo i 20, 30, 40, 50, 90 ã gi i th , ho c ng ng ho t ng ch gi i th , tư nhân ch t, b tr n (không còn ngư i tr n ) ư c gi i quy t: - Doanh nghi p lo i 80 t n thu theo phương án tr n c a doanh nghi p gi i th áp d ng Quy t nh s 315/H BT ngày 01-9-1990 và s 330/H BT ngày 23-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) Thông tư s 25/TC/TCDN ngày 15-5-1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28- 8-1996 quy nh vi c thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c. S chênh lêch không thu ư c th c hi n theo i u 7 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . - Các i tư ng là lo i 20, 30, 40, 50, 90 ã gi i th , ng ng ho t ng, th c hi n t n thu toàn b tài s n c a t p th , cá nhân, t ch c xã h i, nh ng ngư i th a k tài s n c a ơn v và ngư i m c n theo Lu t nh. S còn l i không thu ư c Ngân hàng Thương m i ư c x lý theo i m 1-2 i u 7 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . S n c a cá nhân ngư i m c n chưa tr cho Ngân hàng ư c chuy n giao cho S Tài chính ti p t c thu h i n p Ngân sách a phương. 2.2. Doanh nghi p lo i 10 và lo i 20, 30, 40, 50, 90 ang ho t ng: - N ph i thu i v i doanh nghi p lo i 10:
 11. + Lo i doanh nghi p b thua l 3 năm li n, không có kh năng kh c ph c, Ngân hàng ngh Toà án m th t c phá s n doanh nghi p theo Lu t phá s n. Sau khi th c hi n phá s n doanh nghi p theo Lu t, n u còn s chênh l ch không thu ư c thì s x lý theo i m 1-2 i u 7 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . + Lo i doanh nghi p ư c s p x p và t ch c l i có hư ng phát tri n, nh ng món n ã ư c khoanh và chưa ư c khoanh nhưng do nguyên nhân khách quan ư c th c hi n theo i m 2 i u 9 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . Ngân hàng Thương m i ph i báo cáo B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c s dư n ti n vay Ngân hàng Nhà nư c n th i i m x lý n Ngân hàng Nhà nư c cùng B Tài chính thNm nh và quy t nh ư c chuy n v n vay thành v n Ngân sách c p. S không ư c chuy n thành v n Ngân sách c p, ti p t c ư c khoanh n g c trong 3 năm ti p theo. 2.3. N ph i thu do nguyên nhân ch quan c a ngư i m c n : - Do c ý l a o ch p gi t, tham nhũng, Ngân hàng l p h sơ chuy n sang cơ quan Pháp lu t x lý. - Do s d ng v n sai m c ích vay, ngư i m c n ph i t n thu m i ngu n tr n k c vi c bán tài s n ư c mua s m b ng ngu n v n vay. N u nh ng tài s n ư c mua s m b ng v n vay phát huy ư c hi u qu trong s n xu t kinh doanh (có lãi) Ngân hàng Thương m i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính xem xét cho x lý theo i m 2 i u 9 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph và ngh c p có thNm quy n x lý hành chính, kinh t , pháp lu t i v i nh ng ngư i, t ch c vi ph m cơ ch qu n lý, tín d ng c a Nhà nư c. 2.4. N ph i thu do nguyên nhân ch qu n c a Ngân hàng: Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng Thương m i th c hi n theo ti t 1 m c A ph n II Thông tư liên t ch s 03/1997/TTLT/NHNN-BTC ngày 22-11-1997 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n x lý n quá h n c a các Ngân hàng qu c doanh qua ch n ch nh ho t ng Ngân hàng sau thanh tra là ph i t n thu các ngu n c a ngư i vi ph m, s còn l i quy trách nhi m cá nhân (k c các cán b lãnh o) x lý theo Pháp lu t, s n sau x lý không thu h i ư c, tr vào l i nhu n sau thu c a các Ngân hàng Thương m i. 2.5. N c a cơ quan Tài chính a phương vay Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Thương m i: theo ch o c a B Tài chính, c a T nh u , Thành u , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chi tr lương và b o hi m xã h i... ư c gi m s ph i n p Ngân sách c a Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng Thương m i. 3. Các kho n n do b o lãnh: - Các kho n vay cho ơn v trong nư c, b o lãnh vay v n, thanh toán n h n tr nhưng ngư i ư c b o lãnh chưa tr và không có kh năng tr , Ngân hàng b o lãnh ph i tr n ngay cho ch n và yêu c u ngư i ư c b o lãnh nh n n b t bu c v i Ngân hàng.
 12. - Các kho n vay nư c ngoài và trong nư c theo ch nh c a Nhà nư c ã n h n nhưng Ngân hàng chưa có kh năng tr n thay, Ngân hàng Thương m i t ng h p báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh riêng. - N vay Ngân hàng c a các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng ã quá h n do nguyên nhân khách quan chưa ư c khoanh n , Ngân hàng Thương m i báo cáo Ban thanh toán n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p báo cáo B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c, Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương cho x lý xoá n theo i m 1-2 i u 9 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . - N do b o lãnh c a cơ quan ch qu n, c p chính quy n, c p u ng: ngư i b o lãnh ph i tr n thay cho ơn v , n u không thanh toán ư c n , báo cáo nguyên nhân cho Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 4. N ph i thu c a Ngân hàng chưa ư c quy nh trong Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph , ang ư c theo dõi t i Ngân hàng Nhà nư c như: - N ph i thu t các doanh nghi p vay Ngân hàng Nhà nư c ã gi i th trư c khi thành l p các Ngân hàng Thương m i qu c doanh, không bàn giao v Ngân hàng Thương m i. - N ph i thu t các H p tác xã tín d ng vay trư c năm 1990 ã gi i th ho c t tan rã. - N vay thanh toán n giai o n I và II (v n m i): bao g m n ư c khoanh và chưa ư c khoanh. Các món n trên th c hi n theo Thông tư liên t ch s 03/1997/TTLT/NHNH-BTC ngày 22-11-1997 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n x lý n quá h n c a các Ngân hàng qu c doanh qua ch n ch nh ho t ng Ngân hàng sau thanh tra. 5. Các kho n Ngân hàng Thương m i b o lãnh ã tr n thay cho doanh nghi p vay v n, th c hi n h p ng mua bán n nay doanh nghi p ư c b o lãnh không tr ư c n , các Ngân hàng báo cáo Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân lo i báo cáo Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương, B Tài chính trình Chính ph cho hư ng x lý. Các doanh nghi p chưa làm th t c nh n n , nay ph i nh n n v i Ngân hàng b o lãnh s ã ư c thanh toán n cho mình. Các kho n b o lãnh c a các Ngân hàng Thương m i theo ch nh, th c hi n ch trương c a Chính ph các doanh nghi p vay v n ho c b o lãnh thanh toán. Ngân hàng ã tr n thay, sau khi ã t n thu n , s còn l i không thu ư c Ngân hàng Thương m i t ng h p báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính trình Th tư ng Chính ph gi i quy t.
 13. d. N ph i thu, ph i tr c a d tr Qu c gia. X lý như nh ng kho n n Ngân sách, ngoài ra lưu ý thêm m t s i m sau: 1. D tr Qu c gia có n ph i thu c a doanh nghi p lo i 10 ư c x lý như m c III, i m a, ti t 5 nêu trên. 2. D tr Qu c gia có n ph i thu doanh nghi p lo i 80, sau khi t n thu theo phương án thanh lý tài s n tr n cho các ch n theo Quy t nh s 315/H BT ngày 01-9- 1990 và s 330/H BT ngày 23-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) và Thông tư s 25/TC/TCDN ngày 15-5-1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 50/CP ngày 28-8-1996 quy nh vi c thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c. Chi C c d tr báo cáo Ban thanh toán n a phương và C c D tr Qu c gia cho xoá n s còn l i. 3. D tr Qu c gia có n ph i thu i v i các thành ph n kinh t khác và t ch c kinh t - xã h i: 3.1. Các i tư ng này v n t n t i ph i có trách nhi m tr n g c cho D tr Qu c gia. N u các i tư ng c tình không tr n thì Chi C c d tr báo Ban thanh toán n các c p (h sơ bao g m như quy nh t i M c II, i m 1) áp d ng các bi n pháp cư ng ch theo Thông tư liên ngành s 05/TTLN ngày 21-8-1992 c a Toà án nhân dân t i cáo, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v (nay là B Công an), B Tư pháp và Tr ng tài Kinh t Nhà nư c. 3.2. Các kho n n thóc d tr Qu c gia c a các thành ph n kinh t khác: i v i ơn v lo i 20, 30, 40, 50, 90 có n d tr Qu c gia nay ã ng ng ho t ng, gi i th cơ quan thành l p các t ch c ó có trách nhi m tr n thay, n u con n không tr ư c n , cơ quan thành l p ơn v ph i báo cáo nguyên nhân cho Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét x lý theo i u 15 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . 3.3. Các kho n n thóc ho c n ng ti n mua thóc mà con n b b t nay chưa xét x , ho c b tr n (ph i có xác nh n c a cơ quan Công an qu n, huy n). Chi C c d tr ư c chuy n s n cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho cơ quan i u tra (công an t nh, thành ph ) ti p t c i u tra và thu h i n p Ngân sách a phương. 3.4. i v i kho n n thóc do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay Qu d tr Qu c gia sau tr n bão lũ năm 1989 và nh ng năm sau tr c p cho dân và khôi ph c các công trình công c ng, U ban nhân dân t nh, thành ph có trách nhi m thu h i tr n cho C c d tr Qu c gia, s không thu h i ư c thì th c hi n theo i u 17 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . Chi C c d tr báo cáo Ban thanh toán n a phương và C c d tr Qu c gia h sơ g m: - Kho n tr c p cho dân: ơn v tr c p l p danh sách c a t ng h dân ư c tr c p, s lư ng thóc, ho c s ti n tr c p quy ra thóc, a ch t ng h ư c tr c p, xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã và Phòng Tài chính qu n, huy n.
 14. - Kho n vay thóc d tr Qu c gia s d ng khôi ph c các công trình công c ng: Ph i kê khai danh m c các công trình công c ng ư c khôi ph c, s ti n ư c quy t toán sau khi công trình ã khôi ph c, s lư ng thóc tương ng v i s ti n ã quy t toán (thóc tính theo giá khi quy t toán công trình) có xác nh n c a S Tài chính t nh. 3.5. Kho n n thóc mà ngư i m c n ã ch t ph i có xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã v i tư ng n ã ch t là ngư i th a k không còn tài s n tr n , Chi C c d tr l p h sơ báo cáo Ban thanh toán n a phương xin xoá n . 3.6. Kho n n do ng ti n mua thóc, vay thóc d tr Qu c gia trong các năm 1988- 1990 mà ơn v ã tr ti n ng trư c ho c ã tr m t ph n b ng lư ng, s n còn l i ã tr b ng ti n (th i gian tr t 30-4-1991 tr v trư c) tính theo giá mua thóc t i th i i m vay mà v n còn n thì cho phép xoá n . Nh ng kho n ã thanh toán b ng ti n và hi n v t trư c Thông tư này u không ư c tính l i. 4. Giá thóc x lý thanh toán th c hi n theo i u 19 Quy t nh s 95/1998/Q /TTg ngày 18-5-1998 c a Th tư ng Chính ph . 5. C c d tr Qu c gia t ng h p các kho n ã ư c x lý thanh toán trên có thNm tr c a Ban ch o t ng thanh toán n Trung ương báo cáo B Tài chính ra quy t nh gi m v n d tr . C. T CH C TH C HI N: 1. Ch n , ngư i m c n , b o lãnh và ngư i th a k (ngư i lãnh o ương nhi m c a ơn v ) là i tư ng ch u trách nhi m thanh toán n giai o n II theo Thông tư này. Trư ng h p hai bên ch n và ngư i m c n còn vư ng m c không thanh toán và x lý ư c n , cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, ơn v và t ch c khác cùng bàn b c v i cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, Ban thanh toán n cùng c p ki n ngh v i c p trên bi n pháp gi i quy t. Cơ quan quy t nh ho c ư c u quy n thành l p doanh nghi p là ngư i ch u trách nhi m trong vi c x lý thanh toán n c a các doanh nghi p do mình ký quy t nh thành l p. Nh ng trư ng h p gi a các cơ quan qu n lý không th ng nh t gi i quy t vi c x lý thanh toán n , các B ngành, Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các ch n và ngư i m c n thu c ph m vi qu n lý c a mình, khNn trương phân tích, phân lo i và gi i quy t d t i m vi c x lý thanh toán n giai o n II theo quy nh trên ây. Các trư ng h p không quy nh trong Thông tư này ư c x lý theo ch hi n hành. 3. Ban thanh toán n các c p xem xét, x lý k p th i và thanh toán n theo Thông tư này. Vi c quy t nh x lý, thanh toán n ph i làm vi c theo ch t p th .
 15. Ban thanh toán n các c p xem xét m t s v vi c vi ph m nghiêm tr ng có d u hi u t i ph m, ngh cơ quan có thNm quy n kh i t , i u tra. M i t ch c và cá nhân gi m o ch ng t , l i d ng vi c x lý, thanh toán n làm th t thoát tài s n Nhà nư c, mưu l i cá nhân u b x lý theo pháp lu t hi n hành. Hàng tháng Ban thanh toán n các c p báo cáo k t qu thanh toán, x lý n giai o n II cho Ban ch o T ng thanh toán n Trung ương báo Th tư ng Chính ph xin ý ki n ch o. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n vư ng m c các a phương, b , ngành báo cáo k p th i v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, Ban ch o T ng thanh toán n Trung ương nghiên c u b sung. Nguy n Văn Giàu Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản