Thông tư liên tịch số 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 103/1999/TTLT/BTC-NNPTNT Hà N i , ngày 21 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 103 /1999/TTLT/BTC-NNPTNT NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N QU N LÝ, C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍCHƯƠNG TRÌNH QU C GIA NƯ C S CH VÀ V SINH MÔI TRƯ NG NÔNG THÔN Th c hi n Quy t nh s 237/1998/Q -TTg ngày 3/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 8/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình qu c gia và Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14/1/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia. Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 51/1998/CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP. tăng cư ng công tác qu n lý tài chính i v i ngu n kinh phí Chương trình m c tiêu Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn (Vi t t t là Chương trình qu c gia nư c s ch và VSMTNT); Liên t ch B Tài chính- B Nông nghi p và PTNT hư ng d n ch qu n lý, c p phát và thanh quy t toán kinh phí ngân sách Chương trình Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn như sau: I/ NH NG QUI NNH CHUNG: 1/ Ngu n v n cho Chương trình bao g m: - V n ngân sách Nhà nư c (bao g m c v n vay n và vi n tr ) - Các ngu n v n khác: v n huy ng trong dân, v n c a các thành ph n kinh t khác. 2/ Nguyên t c u tư: - Chương trình t p trung ưu tiên u tư cho vùng biên gi i, h i o, dân t c ít ngư i và các vùng nông thôn khó khăn khác. - Vi c b trí kinh phí th c hi n Chương trình ph i theo d án ư c duy t và theo nguyên t c Nhà nư c và nhân dân cùng làm.
  2. - Vi c b trí kinh phí cho Chương trình hàng năm căn c vào kh năng c a ngân sách Nhà nư c và các ngu n huy ng khác. 3/ Kinh phí Chương trình qu c gia nư c s ch và VSMTNT ph i ư c qu n lý chi tiêu úng m c ích, úng i tư ng, úng ch . Báo cáo và quy t toán theo qui nh hi n hành. II/ NH NG QUI NNH C TH A/ N I DUNG CHI VÀ M C CHI: 1/ Chi t ngu n kinh phí s nghi p: 1.1/ N i dung chi: - Chi h tr xây d ng mô hình h xí h p v sinh - Chi h tr xây d ng mô hình x lý ch t th i chu ng tr i chăn nuôi - Chi truy n thông v n ng xã h i, t p hu n nghi p v - Chi ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào chương trình (n u có) - Chi qu n lý ch o c a Ban ch nhi m Chương trình. 1.2/ M c chi: a/ D án mô hình h xí h p v sinh: - M c h tr c a Nhà nư c cho m t xã th c hi n mô hình i m t i a là: 100 tri u ng. - N i dung chi c th cho m t mô hình bao g m: + Chi ch n i m xây d ng d án, ph ng v n, x lý l y s li u; + Chi phí cán b ch o k thu t m c t i a là 200.000 ng/tháng (26 ngày) cho nh ng ngày ch o tr c ti p mô hình (trong trư ng h p thuê ngư i không ph i là cán b biên ch c a Nhà nư c); i v i cán b là biên ch c a nhà nư c thì ư c thanh toán theo ch công tác phí theo Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c; + Chi tuyên truy n v n ng xã h i, hư ng d n k thu t cho dân; + Chi ki m tra, nghi m thu d án; + Chi h tr m t ph n v t tư (xi măng, g ch, cát...) cho ngư i dân tham gia mô hình, n i dung chi này chi m kho ng 70% n 80% kinh phí cho 1 mô hình, c th :
  3. i v i các h trong 1.715 xã nghèo: Nhà nư c h tr t i a 200.000 ng/h . i v i vùng khác: Nhà nư c h tr t i a 150.000 ng/h . b/ D án xây d ng mô hình x lý ch t th i chu ng tr i chăn nuôi h p v sinh: - M c h tr c a Nhà nư c cho m t xã th c hi n mô hình i m t i a là 100 tri u ng. - N i dung chi cho mô hình: Gi ng như mô hình d án h xí h p v sinh t i i m a trên ây. Riêng chi phí h tr c a Nhà nư c cho các h nông dân tham gia mô hình áp d ng m c sau: + Lo i chu ng t 10 con tr xu ng: M c h tr c a Nhà nư c t i a là 200.000 ng/h + Lo i chu ng tr i trên 10 con: M c h tr c a Nhà nư c t i a là 300.000 ng/h . Trư ng h p có l p t bioga thì ư c h tr thêm 100.000 ng/h . i v i các h trong 1715 xã nghèo thì ư c tính m c h tr tăng thêm 20% so v i m c h tr trên. N u m t xã tri n khai l ng ghép mô hình h xí h p v sinh và mô hình x lý ch t th i chu ng tr i chăn nuôi h p v sinh, thì m c h tr c a Nhà nư c cho mô hình l ng ghép t i a là 100 tri u ng. c/ Chi truy n thông v n ng xã h i bao g m: ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng như: ài phát thanh, truy n hình, báo và phương ti n thông tin khác; In n các tài li u chuyên môn nghi p v , t rơi, áp phích, phim nh. M c chi c th căn c vào các ch qui nh hi n hành. d/ T p hu n nghi p v : Chi tài li u giáo trình cho l p h c; Chi tr thù lao cho gi ng viên d y lý thuy t t i a 20.000 ng/ti t, hư ng d n viên th c hành t i a 15.000 ng/ti t; Chi mua d ng c , v t tư th c hành (n u có); Chi phí qu n lý l p h c: nư c u ng, thuê h i trư ng, xăng xe i l i cho gi ng viên và cán b t ch c l p; H tr ti n ăn, ng , i l i cho h c viên trong th i gian t p hu n theo qui nh t i Thông tư s 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính qui nh ch chi tiêu h i ngh . e/ Chi ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào chương trình( n u có): Trên cơ s k t qu nghiên c u khoa h c ã thành công v các gi i pháp, công ngh cung c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, chương trình ưa ra các ng d ng ti n b k
  4. thu t thông qua mô hình c th nh m m b o phù h p kh năng kinh t c a ngư i dân và i u ki n t ng vùng sinh thái. h/ Chi qu n lý ch o c a Ban ch nhi m Chương trình bao g m: H i ngh , h i th o, chi công tác ki m tra, ch o, ánh giá, l p và b o v k ho ch, thuê nhân viên văn phòng (trong trư ng h p không có cán b kiêm nhi m), sơ k t, t ng k t. M c chi t i a không quá 5% trên t ng kinh phí s nghi p trong năm c a Chương trình cho Ban Ch nhi m Chương trình c p Trung ương và không quá 1% trên t ng kinh phí (c v n s nghi p và v n u tư XDCB) Chương trình trong năm c a a phương cho Ban ch o Chương trình c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2/ Chi t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n: 2.1/ N i dung chi: - Chi h tr xây d ng công trình cung c p nư c s ch - Chi h tr x lý nư c th i làng ngh - V n qui ho ch, chuNn b u tư 2.2/ M c chi c th : 2.2.1/ Công trình cung c p nư c s ch: a/ Công trình c p nư c t p trung: - Nhà nư c h tr m t ph n xi măng, g ch, cát, thi t b cho h ng m c công trình u ngu n, tr m x lý nư c, ư ng ng d n chính. - M c h tr c th như sau: + i v i công trình c p nư c cho 1 thôn (b n, p): Nhà nư c h tr v i t l không quá 40% giá tr công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng t i a không quá 120 tri u ng. Riêng vùng núi cao, h i o, vùng 1.715 xã nghèo Nhà nư c h tr cho d án c a 1 thôn ( b n, p) v i t l t i a không quá 60% giá tr công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng t i a không quá 150 tri u ng. + D án c p nư c t p trung h t ch y (ch th c hi n vùng núi cao): Nhà nư c h tr không quá 90% giá tr công trình ư c c p có thNm quy n duy t nhưng t i a không quá 100 tri u ng/1 thôn (b n, p). Căn c m c h tr cho 1 ơn v thôn (b n, p) nêu trên; Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t m c h tr cho các d án liên thôn (liên b n, liên p), xã, th c hi n d án cho phù h p v i kh năng kinh phí ư c phân b hàng năm. b/ Công trình c p nư c phân tán:
  5. - Nhà nư c h tr cho ngư i nghèo và gia ình chính sách xã h i, h gia ình vùng 1.715 xã nghèo, vùng núi cao, h i o. - Nhà nư c h tr m t ph n v t tư như: ng nh a, bơm tay, xi măng, máng thu h ng nư c mưa tuỳ theo t ng lo i hình c p nư c. - M c h tr c th như sau: + Lo i gi ng khoan ư ng kính nh : Nhà nư c h tr t i a 300.000 ng/h (vùng núi cao, h i o, 1.715 xã nghèo Nhà nư c h tr t i a: 500.000 ng/h ) + Lo i gi ng ào: Nhà nư c h tr t i a 100.000 ng/h ( i v i vùng núi cao, h i o, vùng 1.715 xã nghèo Nhà nư c h tr t i a 200.000 ng/h ) + B ch a nư c mưa (4 m3): Nhà nư c h tr t i a 300.000 ng/h ; Lu ch a nư c mưa Nhà nư c h tr t i a 100.000 ng/h (cho vùng khó khăn thi u nư c). 2.2.2/ D án công trình x lý ch t th i làng ngh : - N i dung h tr : Nhà nư c h tr m t ph n v t tư như xi măng, g ch, cát cho c m công trình x lý ho c kênh d n chính, thi t b . - M c h tr c th : Nhà nư c h tr không quá 40% giá tr công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng t i a không quá 80 tri u ng cho 1 thôn (b n, p). Căn c m c h tr cho 1 ơn v thôn (b n, p) nêu trên; Các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t m c h tr cho các d án liên thôn (b n, p), xã, th c hi n d án cho phù h p v i kh năng kinh phí ư c phân b hàng năm. 2.2.3/ V n qui ho ch, chuNn b u tư: Nhà nư c c p theo d án, lu n ch ng kinh t k thu t ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các công trình cung c p nư c s ch thu c di n d án nư c ngoài tài tr có n i dung và a ch c th thì b trí kinh phí theo d án ư c duy t. B/ CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH: 1/ L p d toán và phân b kinh phí: - Hàng năm căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i; Thông tư hư ng d n và giao s ki m tra v d toán chi ngân sách Nhà nư c c a B Tài chính; B Nông nghi p và PTNT (cơ quan qu n lý Chương trình) phân b s ki m tra cho các B , ngành, a phương, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph phê duy t và thông báo nhi m v chi cho các B , ngành và các a phương. Sau khi ư c nh n thông báo kinh phí c a chương trình, Các B , ngành và UBND t nh, thành ph tr c thu c TW phân b và giao d toán chi n ơn v tr c ti p tham
  6. gia chương trình phù h p v i m c tiêu, n i dung c a Chương trình g i B NN -PTNT (Ban ch nhi m chương trình trung ương), B Tài chính và B K ho ch - u tư. - Căn c qui nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính v hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c và ch chi tiêu hi n hành; các ơn v ư c phân b kinh phí c a Chương trình l p d toán chi ti t theo n i dung chi và theo m c l c ngân sách Nhà nư c g i B Nông nghi p và PTNT (Văn phòng Ban ch nhi m chương trình trung ương), B Tài chính, Kho b c nhà nư c trung ương, cơ quan ch qu n d án ( i v i kinh phí c a các B , ngành trung ương th c hi n) và g i cho S Tài chính - V t giá, Kho b c nhà nư c t nh, S Nông nghi p và PTNT t nh, thành ph ( i v i kinh phí Chương trình thu c a phương). B Tài chính, S Tài chính V t giá có trách nhi m ki m tra n i dung chi d toán c a các ơn v n u th y d toán không úng ho c chưa phù h p thì yêu c u ơn v i u ch nh l i. Vi c giao d toán cho các ơn v d toán tr c thu c ph i m b o kh p úng v t ng m c và chi ti t theo úng m c chi ư c giao. Riêng i v i ngu n kinh phí u tư xây d ng cơ b n: vi c l p d toán theo qui nh hi n hành v u tư xây d ng cơ b n. 2/ C p phát kinh phí: a/ i v i ngu n kinh phí s nghi p: - Trung ương: Căn c vào d toán năm ư c giao, các ơn v tr c ti p tham gia chương trình l p d toán chi hàng quí chia theo tháng, theo m c chi g i cơ quan ch qu n c p trên, Kho b c nơi ơn v giao d ch. Cơ quan ch qu n c p trên t ng h p g i B Tài chính làm căn c c p phát kinh phí và ki m soát chi theo qui nh. B Tài chính c p tr c ti p b ng h n m c cho các B , ngành, cơ quan Trung ương tham gia Chương trình theo d toán và ti n th c hi n nhi m v . - a phương: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao, các ơn v tr c ti p tham gia chương trình l p d toán chi hàng quí có chia theo tháng, theo m c chi g i cơ quan ch qu n chương trình c a a phương, cơ quan ch qu n chương trình t ng h p g i S Tài chính- V t giá, Kho b c nơi ơn v giao d ch ( trong trư ng h p kinh phí c a chương trình c p qua cơ quan ch qu n chương trình); Ho c g i cho S Tài chính-V t giá, cơ quan ch qu n chương trình, Kho b c nơi ơn v giao d ch (trư ng h p c p tr c ti p cho ơn v tham gia tr c ti p chương trình), làm căn c c p kinh phí theo d toán và ti n th c hi n nhi m v ư c c p có thNm quy n phê duy t và ki m soát chi theo qui nh. B Tài chính c p u quy n b ng h n m c cho S Tài chính V t giá t nh, thành ph th c hi n nh ng nhi m v c a chương trình thu c trách nhi m c a a phương. b/ i v i ngu n v n u tư XDCB:
  7. - trung ương: B Tài chính chuy n v n qua T ng c c u tư c p phát, thanh toán tr c ti p cho các B , cơ quan trung ương theo các qui nh v qu n lý v n u tư XDCB hi n hành. - a phương: B Tài chính c p u quy n cho S Tài chính V t giá S Tài chính V t giá chuy n v n sang C c u tư phát tri n c p phát, thanh toán cho các ơn v theo qui nh qu n lý v n u tư XDCB. 3/ Công tác ki m tra và quy t toán kinh phí: - Công tác ki m tra: B Nông nghi p và PTNT, Ban ch nhi m Chương trình qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn ph i h p v i cơ quan tài chính ti n hành ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t v vi c ch p hành chính sách ch c a Nhà nư c v tình hình s d ng kinh phí c trung ương và a phương. - V quy t toán: Các ơn v có s d ng kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn ph i báo cáo tình hình th c hi n (quí, năm) và quy t toán kinh phí c a Chương trình theo úng ch k toán ơn v HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 999/TC-Q -C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và ch báo cáo quy t toán qui nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. III/ T CH C TH C HI N 1/ Các ơn v tham gia th c hi n Chương trình nư c s ch và VSMTNT có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích, úng i tư ng, theo úng ch qui nh t i Thông tư này và các ch hi n hành khác; nh kỳ (quí, năm) báo cáo tình hình s d ng kinh phí v i cơ quan ch qu n d án, ng g i cơ quan tài chính ng c p. 2/ Các B , ngành, cơ quan TW tham gia Chương trình có trách nhi m ki m tra các ơn v c p dư i th c hi n y các qui nh v qu n lý tài chính và nh kỳ (quí, năm) báo cáo B Nông nghi p và PTNT (Ban ch nhi m Chương trình Trung ương), B Tài chính v ti n th c hi n công vi c và t ng h p tình hình s d ng kinh phí tham gia th c hi n Chương trình. a phương: Ban ch o Chương trình c p t nh, thành ph có trách nhi m ôn c, ki m tra các ơn v tham gia Chương trình th c hi n y các qui nh v qu n lý tài chính, nh kỳ (quí, năm) báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, B Nông nghi p và PTNT (Ban ch nhi m Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn Trung ương), B Tài chính v ti n th c hi n công vi c ư c giao và t ng h p tình hình s d ng kinh phí tham gia th c hi n Chương trình. 3/ B Nông nghi p và PTNT, Ban ch nhi m Chương trình nư c s ch và VSMTNT TW có trách nhi m ôn c, ki m tra các B , ngành, a phương tham gia Chương trình th c hi n y các qui nh v qu n lý tài chính, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch - u tư ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t v k t qu t ư cc a Chương trình các B , ngành và a phương v n i dung và ti n th c hi n Chương trình và nh kỳ (quí, năm) báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư v ti n th c hi n và tình hình s d ng kinh phí c a toàn b Chương trình.
  8. 4/ Thông tư này ư c áp d ng t 1/9/1999, các qui nh khác trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v Liên B nghiên c u s a i cho phù h p. Nguy n Th Kim Ngân Nguy n Thi n Luân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản