Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
368
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH Đ c l p – T do – H nh phúc ****** ******* S : 11/2006/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN T CH B Y T - B TÀI CHÍNH S 11/2006/TTLT-BYT-BTC NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2006 HƯ NG D N VI C KHÁM S C KHO Đ NH KỲ HÀNG QUÝ CHO NGƯ I LAO Đ NG T I CÁC CƠ S KINH DOANH D CH V D B L I D NG Đ HO T Đ NG M I DÂM Căn c Đi u 11 và Đi u 27 Ngh đ nh s 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm; Sau khi tho thu n v i B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 1915/LĐTBXH-PCTNXH ngày 07/6/2006, B Y t và B Tài chính hư ng d n vi c khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng t i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng đ ho t đ ng m i dâm (sau đây g i t t là các cơ s kinh doanh d ch v ) như sau: I. PH M VI ĐI U CH NH VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n ho t đ ng c a các cơ s khám, ch a b nh c a ngành y t và trách nhi m c a ngư i s d ng lao đ ng v khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng làm vi c t i các cơ s kinh doanh d ch v . 2. Đ i tư ng áp d ng a) Các b nh vi n đa khoa tuy n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên (sau đây g i t t là b nh vi n) có đ các bác sĩ, trang thi t b k thu t c n thi t đ khám s c kho theo các chuyên khoa quy đ nh t i S khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng (sau đây g i t t là S khám s c kho ) - Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Các cơ s kinh doanh d ch v có nh ng n i dung ho t đ ng trong danh m c ch làm vi c, công vi c theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 09/12/2004 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t hư ng d n, quy đ nh danh m c ch làm vi c, công vi c không s d ng lao đ ng dư i 18 tu i trong các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng đ ho t đ ng m i dâm. c) Ngư i lao đ ng là ti p viên, nhân viên ph c v , vũ n ... (sau đây g i chung là ngư i lao đ ng) làm vi c các cơ s kinh doanh d ch v quy đ nh t i đi m b kho n 2 này. II. T CH C KHÁM S C KHO 1. Đ i v i B nh vi n a) Nguyên t c chung: - Các b nh vi n th c hi n vi c khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng, khi có yêu c u c a cơ s kinh doanh d ch v . - Vi c khám và ch ng nh n s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng theo n i dung trong S khám s c kho đư c quy đ nh t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. - Các b nh vi n t ch c khám s c kho ph i có trách nhi m khám, đi u tr cho ngư i lao đ ng m c các b nh quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này và đư c thu vi n phí theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; n u vư t quá kh năng chuyên môn ho c theo yêu c u c a ngư i lao đ ng, c a ngư i s d ng lao đ ng thì b nh vi n ph i làm th t c chuy n vi n cho ngư i b nh theo quy đ nh hi n hành. - Công tác th ng kê, báo cáo, lưu tr k t qu khám s c kho đ nh kỳ cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh v chuyên môn c a ngành y t và n m trong chương trình k ho ch ho t đ ng chuyên môn chung c a b nh vi n. b) T ch c khám s c kho : - Các bác sĩ khám s c kho thu c các chuyên khoa da li u, truy n nhi m, n i, ph s n, xét nghi m, ch n đoán hình nh và m t s chuyên khoa khác.
  2. - Bác sĩ giám đ c ho c phó giám đ c ph trách chuyên môn c a b nh vi n ch u trách nhi m k t lu n s c kho . c) B nh vi n khám s c kho có nhi m v : - Hoàn thành các th t c hành chính đ khám s c kho và vi t phi u h n tr k t qu . - Khám lâm sàng, làm các xét nghi m c n lâm sàng theo n i dung trong s khám s c kho . - Khám và làm các xét nghi m khác theo yêu c u c a chuyên khoa. - Căn c vào k t lu n c a bác sĩ các chuyên khoa, bác sĩ giám đ c ho c phó giám đ c ph trách chuyên môn c a b nh vi n k t lu n tình tr ng s c kho c a ngư i lao đ ng, ký tên, đóng d u b nh vi n và d u ch c danh. - Trong th i h n 7 ngày sau khi khám s c kho cho ngư i lao đ ng, b nh vi n tr s khám s c kho , các k t qu c n lâm sàng cho ngư i s d ng lao đ ng c a cơ s kinh doanh d ch v . - Trư ng h p ngư i lao đ ng m c ph i m t ho c nhi u b nh quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này thì giám đ c b nh vi n khám s c kho ph i thông báo cho ngư i s d ng lao đ ng c a cơ s kinh doanh d ch v v tình tr ng b nh c a ngư i lao đ ng đó; đ ng th i thông báo b ng văn b n đ n cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i c p t nh, thành ph và c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, nơi cơ s kinh doanh d ch v đóng tr s chính đ theo dõi, qu n lý. 2. Đ i v i cơ s kinh doanh d ch v a) T ch c cho ngư i lao đ ng đi khám s c kho đ nh kỳ hàng quý v i đ 3 tháng cho 1 l n khám, theo quy đ nh t i Thông tư này. Trư ng h p ngư i lao đ ng đã khám s c kho đ nh kỳ hàng quý mà trùng kh p v i đ t khám s c kho đ nh kỳ cho ngư i lao đ ng các cơ s kinh doanh d ch v thì ngư i s d ng lao đ ng ch t ch c khám s c kho cho ngư i lao đ ng b sung nh ng n i dung khám s c kho mà ngư i đó chưa khám theo quy đ nh t i ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Liên h và ký h p đ ng v i b nh vi n đ t ch c cho ngư i lao đ ng khám s c kho đ nh kỳ. c) Tr phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng cho b nh vi n theo quy đ nh c a pháp lu t. d) Thông báo riêng đ n t ng ngư i lao đ ng v k t qu khám s c kho c a ngư i đó. e) Căn c k t lu n v s c kho c a ngư i lao đ ng trong s khám s c kho , n u ngư i lao đ ng m c m t ho c nhi u b nh quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này, thì ngư i s d ng lao đ ng c a các cơ s kinh doanh d ch v ph i b trí cho ngư i lao đ ng đi đi u tr t i các cơ s khám, ch a b nh và có trách nhi m theo dõi, giám sát vi c đi u tr b nh c a ngư i đó; trư ng h p không kh i b nh thì ph i b trí công vi c khác cho phù h p, ngoài ch làm vi c và công vi c theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 m c I c a Thông tư này. III. PHÍ KHÁM S C KHO VÀ CÁC CHI PHÍ XÉT NGHI M C N LÂM SÀNG 1. M c thu phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng: Theo ch đ thu vi n phí hi n hành. 2. Đ i v i b nh vi n: Phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng là ngu n thu vi n phí c a b nh vi n, đư c s d ng và qu n lý theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c v vi n phí. 3. Đ i v i cơ s kinh doanh d ch v có ngư i lao đ ng khám s c kho : Phí khám s c kho và các chi phí xét nghi m c n lâm sàng đư c h ch toán vào chi phí d ch v . 4. Chi phí đi u tr cho ngư i lao đ ng th c hi n theo quy đ nh hi n hành v ch đ b o hi m y t ho c ngư i lao đ ng t thanh toán theo ch đ thu vi n phí hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ o S Y t ph i h p v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan ph bi n Thông tư này đ n các b nh vi n và các cơ s kinh doanh d ch v ; xây d ng chương trình, k ho ch ki m tra, thanh tra đ nh kỳ và đ t xu t vi c th c hi n Thông tư; b o đ m vi c khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng và có bi n pháp qu n lý ngư i lao đ ng t i các cơ s kinh doanh d ch v m c các b nh quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
  3. 2. B Y t và S Y t các t nh, thành ph có trách nhi m hư ng d n, ch đ o các b nh vi n trong ph m vi qu n lý th c hi n khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng làm vi c t i các cơ s kinh doanh d ch v . S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph có trách nhi m ch đ o, hư ng d n cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i các c p và t ch c th c hi n qu n lý ngư i lao đ ng thông qua vi c ký k t h p đ ng lao đ ng và k t qu ki m tra s c kho đ nh kỳ hàng quý c a ngư i lao đ ng t i các cơ s kinh doanh d ch v theo quy đ nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan v lao đ ng và vi c làm. 3. Các b nh vi n khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng có trách nhi m t ch c nghiên c u n i dung khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng t i Thông tư này và các quy đ nh liên quan c a ngành y t ; chu n b s khám s c kho cho các cơ s kinh doanh d ch v . 4. Các cơ s kinh doanh d ch v t ch c vi c khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh; b o qu n, b o m t s khám s c kho , báo cáo các cơ quan ch c năng khi có yêu c u. Trư ng h p ngư i lao đ ng không làm vi c t i cơ s thì ch cơ s kinh doanh d ch v bàn giao s khám s c kho đ nh kỳ hàng quý cho ngư i lao đ ng qu n lý. V. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c trái v i Thông tư này b bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c đ ngh ph n ánh v liên B đ nghiên c u gi i quy t. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Đ Hoàng Anh Tu n Nguy n Th Xuyên HƯ NG D N S D NG PH L C S 1 1. Bìa s khám s c kho gi y c ng, màu h ng nh t, ch đen. 2. S đóng 32 trang (tr bìa), kh gi y A5 (do gi y A4 g p l i), gi y tr ng, s d ng 2 m t, đ đ khám cho 3 - 4 năm. 3. nh dán trang đ u c a s , có đóng d u giáp lai c a b nh vi n khám s c kho l n đ u. 4. Các trang có đóng d u giáp lai c a b nh vi n khám s c kho .
  4. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc S KHÁM S C KHO Đ NH KỲ HÀNG QUÝ CHO NGƯ I LAO Đ NG Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s /2006/TTLT-BYT-BTC ngày … … tháng … … năm 2006 H và tên (vi t ch in hoa): … … … … … … … … … … … … … … Năm … … …
  5. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc (¶nh kiÓu chøng minh th- 4 x 6cm) S KHÁM S C KHO Đ NH KỲ HÀNG QUÝ CHO NGƯ I LAO Đ NG Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s /2006/TTLT-BYT-BTC ngày … … tháng … … năm 2006 H và tên (vi t ch in hoa): … … … … … … … … … … … … … … … Gi i: Nam N Sinh ngày: …… tháng … … năm ………… S CMDN: … … … … … c p ngày ……./……./……t i … … … … … Đ a ch thư ng trú: … … … … … … … … … … … … … ……………… Đ a ch hi n t i: … … … … … … … … … … … … … …………… …… Năm … … …
  6. B YT III. C N LÂM SÀNG: S Y t : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … ... 1. Xét nghi m máu: Viêm gan B: … … … Viêm gan C … … … … … B nh vi n: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giang mai: RPR: … … … … … … … … PHA: … … … … … … … … N I DUNG KHÁM S C KHO H tên ngư i XN … … … … … … … … … … ... Ký tên: Đ NH KỲ HÀNG QUÝ 2. Xét nghi m nư c ti u: - Amphetamin: … … … … … … … … Morphin: … … … … … … … H và tên (vi t ch in hoa): … … … … … … … … … … … … … … … … ... - Khác: … … … … … Công vi c c th : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… H tên ngư i XN: … … … … … … … … … … Ký tên: Đ a ch hi n t i: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… 3. Ch n đoán hình nh: Làm vi c t i cơ s : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… X quang tim, ph i: … … … … …… … … … …… … … … … … … … Đ a ch cơ s : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … H tên ngư i đ c phim: … … … … … … … … Ký tên: I. TI N S B NH: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4. Các xét nghi m khác (n u có): … … … … …… … … … … … … … II. KHÁM LÂM SÀNG: Soi tươi tìm VK l u: … … … … …… … … … …… … … … … … … ... oC 1. Toàn thân: M ch: ..... l n/phút; Nhi t đ : ..... ; Cao ..... cm H tên ngư i XN: … … … … … … … … … … Ký tên: Huy t áp: ...../..... mmHg; Nh p th : ..... l n/phút; Cân n ng: ..... kg - … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …… … … … H tên ngư i XN: … … … … … … … … … … Ký tên: H tên ngư i khám: … … … … … … … … … … Ký tên: IV. K T LU N: 2. N i t ng h p: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1. (có m c m t trong các b nh quy đ nh t i ph l c 2 ban hành kèm theo …………………………………………………………………… Thông tư liên t ch s …/2006/TTLT-BYT-BTC, ngày … tháng … năm 2006 H tên ngư i khám: … … … … … … … … … … Ký tên: hay không?, ghi rõ tên b nh) … … … … … … …… … … … … … … … …… …… … … … … … …… …… … … … … … …… … … … … … … 3. Da li u: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… …… … … … … … …… …… … … … … … …… …………………………………………………………………… 2. Yêu c u c a H i đ ng khám s c kho : … … … … … … …… ……… … H tên ngư i khám: … … … … … … … … … … Ký tên: … … … … …… …… … … … … … …… …… … … … … … … … … … … … …… …… … … … … … …… …… … … … … … …… 4. S n ph khoa: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày …… tháng …… năm …… …………………………………………………………………… GIÁM Đ C H tên ngư i khám: … … … … … … … … … …Ký tên: (Ký tên, đóng d u và ghi rõ h tên) 5. Truy n hi m: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………… H tên ngư i khám: … … … … … … … … … …Ký tên: 6. Khám chuyên khoa khác: … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………… H tên ngư i khám: ………………………………Ký tên:
  7. PH L C S 2 DANH M C CÁC B NH KHI NGƯ I LAO Đ NG M C, PH I ĐI ĐI U TR (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Y t - B Tài chính s 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2006) 1. Nhi m HIV/AIDS; 2. Nhi m viêm gan virus B, C; 3. Nghi n ma tuý; 4. B nh lao ph i (đang ti n tri n ho c chưa ch a kh i); 5. Các b nh lây nhi m qua đư ng tình d c và b nh ngoài da: a) B nh l u; b) Sùi mào gà; c) Hepes đư ng sinh d c; d) B nh giang mai; e) B nh h cam.
Đồng bộ tài khoản