Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG

  1. 11-BKH/NG,Thông tư liên t ch 11-BKH,B K ho ch và u tư,B Ngo i giao,Hư ng d n,Lý l ch tư pháp,Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài,Th t c xác nh n ngu n g c Vi t Nam,Lu t Khuy n khích u tư, u tư,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 11-BKH,Bo Ke hoach va Dau tu,Bo Ngoai giao,Huong dan,Ly lich tu phap,Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai,Thu tuc xac nhan nguon goc Viet Nam,Luat Khuyen khich dau tu,Dau tu,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản