Thông tư liên tịch số 11-LB/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 11-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11-LB/TT về chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp do Bộ Lao động, thương binh và xã hội- Ban Tổ chức Chính phủ - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11-LB/TT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B LAO c l p - T do - H nh phúc NG, THƯƠNG BINH ******** VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH ******** S : 11-LB/TT Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I-BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH -TÀI CHÍNH S 11-LB/TT NGÀY 31-3-1994HƯ NG D N CH NÂNG B C LƯƠNG NĂM 1993 I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C X P LƯƠNG THEO NGHN NNHS 25-CP NGÀY 23-5-1993 C A CHÍNH PH . Căn c Ngh nh s 25-CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph ; K t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 264-TB ngày 29- 10- 1993 c a Văn phòng Chính ph v gi i quy t m t s v n c p bách có liên quan n vi c th c hi n ch ti n lương m i và Công văn s 1229- KTTH ngày 14- 3- 1994 c a Văn phòng chính ph v ch nâng b c lương năm 1993; sau khi trao i ý ki n v i Ban t ch c Trung ương ng, các B , ngành liên quan và T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam. Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Ban t ch c - Cán b Chính ph - Tài chính hư ng d n th c hi n ch nâng b c lương năm 1993 i v i công ch c, viên ch c x p lương theo Ngh nh s 25-CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph như sau. I. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng ch nâng b c lương: Công ch c, viên ch c ư c chuy n x p lương m i (k c nh ng ngư i ư c t ng h p theo m u s 2b hư ng d n t i Thông tư liên B s 10-LB/TT) theo các ng ch, b c c a các b ng lương quy nh t i Ngh quy t s 35- NQ/ UBTVQHK9 ngày 17-5-1993 c a U ban Thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 69-Q / TW ngày 17-5-1993 c a Ban bí thư và Ngh nh s 25-CP ngày 23- 5- 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p, bao g m: - Công ch c, viên ch c ư c tuy n d ng chính th c ang làm vi c trong cá cơ quan qu n lý Nhà nư c t Trung ương n c p huy n, các t ch c s nghi p c a nhà nư c, k c công ch c, viên ch c i h c, th c t p, công tác, i u tr , i u dư ng trong và ngoài nư c; - Cán b , công nhân viên làm vi c trong các cơ quan ng, oàn th ; - Công ch c, viên ch c ư c i u ng làm vi c xã phư ng;
  2. - Công ch c, viên ch c ư c bi t phái ho c i u ng làm vi c các h i, các d án và t ch c qu c t t t i Vi t Nam. 2. i tư ng không áp d ng ch nâng b c lương: - Nh ng ngư i gi các ch c v dân c , b u c c a các cơ quan Nhà nư c, ng, oàn th ; - Nh ng ngư i không ư c chuy n x p lương m i; - Nh ng ngư i làm vi c theo h p ng dài h n nhưng không thu c ch tiêu biên ch ư c giao; - Nh ng ngư i làm vi c theo h p ng ng n h n; - Nh ng ngư i ã có quy t nh thôi vi c; - Nh ng ngư i ang ngh ch vi c; - Nh ng ngư i b ình ch công tác, ang b k lu t chưa ư c giao vi c; - Nh ng ngư i b t m giam. 3. Công nhân, viên ch c thu c khu v c hành chính, s nghi p (k c cơ quan ng, oàn th ) ư c v n d ng chuy n x p lương m i theo các thang lương, b ng lương quy nh t i Ngh nh s 26-CP ngày 23-5-1993 c a chính ph , th c hi n ch nâng b c lương theo Thông tư hư ng d n ch nâng b c lương theo Thông tư hư ng d n ch nâng b c lương c a công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p. II. ĐI U KI N VÀ TIÊU CHU N NÂNG B C 1. i u ki n th i gian: a) Công ch c, viên ch c quy nh t i i m 1, m c I nói trên tính n ngày 31 tháng 12 năm 1993 có th i gian gi b c cũ (b c lương theo Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 chuy n x p lương m i) sau ây thì ư c xét nâng b c lương: - 2 năm ( 24 tháng) tr lên i v i công ch c, viên ch c thu c các ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) th p hơn 1,78. - 3 năm ( 36 tháng) tr lên i v i công ch c, viên ch c thu c các ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) t 1,78 tr lên. Riêng chuyên gia cao c p ch th c hi n nâng b c lương theo quy t nh c a Ban Bí thư ho c Th tư ng Chính ph , không th c hi n ch nâng b c lương tính theo thâm niên. b) Công ch c, viên ch c có th i gian gi b c cũ nhi u hơn th i gian 2 ho c 3 năm quy nh cho ng ch i m a nói trên, thì khi ư c nâng b c lương m i ch c n y
  3. th i h n 2 ho c 3 năm (24 thánh, 36 tháng) , ph n th i gian chênh l ch còn l i ư c chuy n sang cho l n nâng b c ti p theo. Ví d : M t y tá chính, x p múc lương 272 ng (theo Ngh nh s 235-H BT) t ngày 1 tháng 6 năm 1991, chuy n x p lương m i vào ng ch y tá chính (mã s 16.121), b c 2, h s 1,69. Tính d n ngày 31 tháng 12 năm 1993 y tá trên có i u ki n th i gian, t tiêu chuNn và ư c nâng lên b c 3, h s 1,81. So v i i u ki n th i gian quy nh nâng b c c a ng ch 2 năm (24 tháng) th i gian chênh l ch là 6 tháng cho nên th i i m tính nâng b c lương l n sau k t ngày 1 tháng 6 năm 1993. c) Tính t tháng 9 năm 1985 n tháng 12 năm 1993 n u công ch c, viên ch c nào ã ư c nâng b c mà s l n nâng b c tính bình quân dư i 3 năm 1 b c (không k trư ng h p do b t) thì l n này i u ki n th i gian quy nh theo các ng ch và t tiêu chuNn u không ư c nâng b c lương m i mà ph i kéo dài th i gian tính nâng b c thêm 1 năm (12 tháng) so v i quy nh và năm sau th i gian 1 năm này không ư c coi là th i gian chênh l ch còn l i theo quy nh t i ti t b nói trên tính nâng b c l n sau. Ví d : M t chuyên viên có m c lương 425 ng (theo Ngh nh s 235-H BT) tháng 11 năm 1985 b t lên Phó v trư ng x p m c lương b c 1: 474 ng. n tháng 10 năm 1989 ư c nâng b c lên b c 2: 513 ng và n tháng 12 năm 1990 l i nâng lên b c 3: 555 ng (th c hi n sai quy nh c a Nhà nư c). Qua 2 l n nâng b c lương tính bình quân 2,54 năm/1 b c (tính t tháng 11 năm 1985 n tháng 12 năm 1990 là sau 61 tháng, 2 l n nâng b c), thì không ư c xét nâng b c lương l n này. d) Công ch c, viên ch c b k lu t (chính quy n, ng, oàn th ) t khi n trách tr lên thì b kéo dài th i gian nâng b c thêm 1 năm (tính là 12 tháng). Th i gian ch u m t hình ph t c a Toà án cũng không ư c tính vào th i gian nâng b c, n u m c án treo dư i 1 năm thì v n tính tr 12 tháng. Ví d : M t chuyên viên chính th c ư c x p m c lương 425 ng (theo Ngh nh s 235-H BT) t tháng 10 năm 1990. Tháng 8 năm 1992 b k lu t c nh cáo. Qua chuy n x p lương m i, ưa xu ng ng ch chuyên viên, x p b c 7 h s 3,31. Nâng b c lương m i l n này, tính n ngày 31-12-1993 ư c 38 tháng nhưng tr i m t năm (12 tháng) b k lu t, thì th i gian xét nâng b c ch còn 26 tháng, so v i i u ki n th i gian quy nh nâng b c c a ng ch chuyên viên là 3 năm (36 tháng) chưa , do ó chưa ư c xét nâng b c lương. e) Công ch c, viên ch c trư c khi chuy n x p lương m i hư ng ph c p thâm niên vư t khung thì th i i m tính th i gian xét nâng b c quy nh như sau: Ng ch lương có b c Khung ph c p thâm niên vư t khung khi chuy n x p kh i i m (b c 1) h lương s - T 1,78 tr lên 5%- 8%- 11%- 14%- 7% 10% 13% 16% Th i i m tính th i 5% 8% 11% 14% gian xét nâng b c
  4. k t tháng, năm hư ng ph c p thâm niên vư t khung m c: - Dư i 1,78 5%- 7%-8% 9%-10% 11%- 13%- 15%- 6% 12% 14% 16% Th i i m tính th i 5% 7% 9% 11% 13% 15% gian xét nâng b c k t tháng, năm hư ng ph c p thâm niên vư t khung m c: Ví d 1: M t Phó Giám c S lo i II, tháng 2 năm 1988 hư ng m c lương 493 ng (theo Ngh nh s 235-H BT) , n tháng 2 năm 1991 ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung 5% và n tháng 2 năm 1993 ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung 7%. Trong chuy n x p t lương cũ sang lương m i ư c x p vào ng ch chuyên viên chính (mã s 01.002) b c 4, h s 4, 19. Th i gian tính nâng b c k t tháng 2 năm 1991 tương ng th i i m ư c hư ng ph c p thâm niên vư t khung m c 5%. Ví d 2: M t lái xe con cơ quan hư ng m c lương 350 ng (theo Ngh nh s 235- H BT) và tháng 10 năm 1992 hư ng ph c p thâm niên vư t khung m c 8%, khi chuy n t lương cũ sang lương m i ư c x p vào ng ch lái xe cơ quan (mã s 01.010), b c 10 h s 2,69. Th i gian tính nâng b c k t tháng 10 năm 1991, tương ng v i th i i m khi hư ng ph c p thâm niên vư t khung m c 7 %. f) Công ch c, viên ch c trư c khi chuy n x p lương m i ã x p m c lương cao hơn m c lương quy nh tai Ngh nh s 235-H BT, khi chuy n x p lương m i ã ưa v khung lương quy nh và tính quy i sang ph c p thâm niên chuy n x p vào b c lương tương ng, thì th i i m tính th i gian xét nâng b c lương áp d ng theo quy nh t i ti t e nêu trên. Trư ng h p công ch c, viên ch c gi ch c v lãnh o khi chuy n x p lương m i ã x p th p hơn t 1 b c tr lên so v i công ch c, viên ch c có m c lương và trình chuyên môn tương ương thì ư c l y th i i m có m c lương cũ ã dùng chuy n x p tính th i gian nâng b c lương m i. Ví d : Viên ch c A và viên ch c B u có trình i h c, sau quá trình công tác, viên ch c A ư c b t trư ng phòng S lo i I, sau ó n tháng 11 năm 1990 phá khung x p vào m c lương 505 ng. Còn viên ch c B b c lương theo chuyên môn, úng quy nh c a Nhà nư c, n tháng 12 năm 1992 ư c x p vào m c lương 505 ng. Theo quy nh t i Thông tư s 10-LB/ TT ngày 2-6-1993 thì viên ch c A ch ư c x p vào ng ch chuyên viên chính, h s 4,19 (mã s 01.002); còn viên ch c B ư c chuy n x p vào h s 4,47 cùng ng ch. Như v y, viên ch c ch c A có cùng m c lương cũ nhưng x p th p hơn 1 b c so v i viên ch c B, căn c vào ti t f nêu trên thì th i i m tính th i gian xét nâng b c c a viên ch c A ư c tính t tháng 11 năm 1990. Trư ng h p công ch c, viên ch c gi ch c v lãnh o trong chuy n x p ã ư c x lý m c lương cao hơn khung lương quy nh t i Ngh nh s 235-H BT chuy n
  5. sang m c lương m i thì th i i m tính th i gian nâng b c lương m i k t ngày 1- 1-1993. 2. Tiêu chuNn nâng b c: Công ch c, viên ch c i u ki n th i gian quy nh nêu trên ph i ư c ánh giá và t 2 tiêu chuNn sau ây trong su t th i gian gi b c cũ m i ư c nâng b c : - Hoàn thành s lư ng công vi c ư c giao và áp ng ư c yêu c u v ch t lư ng và th i gian. - Không vi ph m k lu t lao ng, n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v , không vi ph m lu t pháp Nhà nư c có liên quan n công vi c và tư cách o c c a công ch c, viên ch c n m c k lu t khi n trách ho c ch u hình ph t c a Toà án. Các cơ quan, ơn v có th c th hoá 2 tiêu chuNn trên ánh giá công ch c, viên ch c chính xác, b o m ch t lư ng nâng b c lương. III. CÁCH X P H S M C LƯƠNG KHI ĐƯ C NÂNG B C A. Nguyên t c 1. Công ch c, viên ch c ch nâng b c trong ng ch theo b ng lương ang ư c x p n u ng ch ó còn b c. 2. Công ch c, viên ch c chưa i u ki n th i gian ho c không t tiêu chuNn thì không ư c nâng b c. B.Cách x p h s m c lương khi ư c nâng b c. 1. Quy nh chung: Công ch c, viên ch c khi ư c nâng b c thì x p vào b c sau li n k v i b c ang gi theo ng ch lương quy nh t i Ngh nh s 25-CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph . Ví d : M t chuyên viên (mã s 01.003), b c 4, có h s m c lương là 2,58; i u ki n th i gian quy nh và t tiêu chuNn thì ư c nâng lên b c 5 (li n k b c 4), có h s là 2,82. 2. Trư ng h p c bi t: Khi th c hi n vi c chuy n x p t lương cũ sang lương m i theo b ng chuy n x p quy nh t i Thông tư s 10-LB/TT ngày 2-6-1993 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban t ch c - Cán b Chính ph - Tài chính và Thông tư s 26- L TBXH/TT ngày 13-9-1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, trong m i m t ng ch u có m t s b c lương m i không có m c lương cũ chuy n x p vào (g i là b c tr ng). Vì v y, khi th c hi n nâng b c lương m i n u công ch c, viên ch c (tr trư ng h p ã ư c phép i u ch nh cao hơn m t b c so v i quy nh chung v chuy n x p lương) t tiêu chuNn nâng b c và có i u ki n sau ây thì ư c x p
  6. vào b c sau b c tr ng, li n k i v i ch có m t b c tr ng ho c x p vào b c tr ng th 2 i v i ch có 2 b c tr ng li n nhau, c th : Công ch c, viên ch c có th i gian gi b c cũ (hi n hư ng) nhi u hơn t 1 năm tr lên so v i i u ki n th i gian quy nh: i v i ng ch 2 năm thì ph i có th i h n ít nh t là 3 năm ( 36 tháng), i v i ng ch 3 năm thì ph i có th i h n ít nh t là 4 năm ( 48 tháng) và quá trình nâng b c lương trư c ây (không k trư ng h p b t) c a công ch c viên ch c, b o m theo úng th i gian quy nh c a Nhà nư c, ng th i ph i b o m tương quan v ti n lương trong n i b cơ quan, ơn v không gây ra b t h p lý m i. Khi ư c nâng b c theo trư ng h p c bi t này, thì th i i m tính th i gian cho l n nâng b c ti p sau k t ngày 1- 1- 1994 (nghĩa là không còn ư c tính ph n th i gian chênh l ch còn l i như ti t b, i m 1, m c II nói trên). Ví d 1: M t chuyên viên chính x p ng ch lương 01.002, b c 1 có h s m c lương 3,35. Tính n tháng 12 năm 1993 công ch c ó có 50 tháng gi b c lương cũ (niên h n nâng b c c a ng ch là 36 tháng), t tiêu chuNn nâng b c lương, có quá trình nâng b c lương cũ theo úng quy nh c a Nhà nư c (t i thi u 3 năm 1 b c) m b o quan h ti n lương n i b h p lý thì ư c nâng b c x p vào b c 3, h s m c lương là 3,91 (b qua ô tr ng, b c 2, h s 3,63). Ví d 2: M t giáo viên trung h c cao c p x p ng ch 15.112, b c 3 có h s m c lương hi n hư ng là 3,51 ( ã chuy n x p theo úng quy nh). Tính n tháng 12 năm 1993, giáo viên ó ã gi b c 48 tháng (niên h n nâng b c c a ng ch là 36 tháng), b o m quan h ti n lương n i b h p lý, b n thân có quá trình nâng b c lương ti p trư c ây theo úng quy nh c a Nhà nư c t i thi u 3 năm 1 b c thì ư c xem xét x p vào b c 5, h s m c lương là 3,95 (b qua ô tr ng th nh t, b c 4, h s 3,73). Các B , ngành, a phương, cơ quan, ơn v không bi n vi c x lý trư ng h p c bi t thành ph bi n tràn lan. VI. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1994. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v thành l p H i ng nâng b c lương bao g m lãnh o ơn v , c p u , công oàn và m t s thành viên khác do Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh. H i ng nâng b c lương giúp th trư ng cơ quan, ơn v xem xét, rà soát v vi c nâng b c lương. Th trư ng cơ quan ơn v là ngư i ch u trách nhi m v vi c ngh nâng b c lương theo phân c p qu n lý công ch c, viên ch c. 3. Công ch c, viên ch c ư c nâng b c hư ng m c lương m i t ngày 1-1-1994. Trong Quy t nh c n ghi chú rõ s tháng chênh l ch còn l i ư c chuy n sang cho l n nâng b c ti p theo (n u có). 4. Vi c ký quy t nh nâng b c lương th c hi n theo quy nh t i Công văn s 645- TC/TW ngày 13-12-1993 c a Ban t ch c Trung ương; Công văn s 498-CB/TCCP ngày 19-10-1993 c a Ban t ch c - Cán B Chính ph v vi c phân c p t m th i thNm quy n quy t nh lương công ch c, viên ch c.
  7. 5. Th trư ng cơ quan, ơn v th c hi n sai ch nâng b c lương theo quy nh c a Nhà nư c u ph i n bù v s ti n lương ã tr cho công ch c, viên ch c do nâng b c sai và ch u k lu t v hành chính tuỳ theo m c vi ph m, ng th i ph i hu ngay các quy t nh sai ch i v i công ch c, viên ch c. 6. Các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra xét duy t danh sách công ch c, viên ch c ư c nâng b c lương năm 1993 do ơn v l p và t ng h p nhu c u qu ti n lương tăng thêm do vi c nâng b c lương c a nh ng ơn v ư c Nhà nư c giao biên ch , c p phát qu lương t ngân sách Nhà nư c g i cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban T ch c - Cán b Chính ph và B Tài chính b sung qu ti n lương tăng thêm trư c khi th c hi n. Vi c th c hi n ch nâng b c lương năm 1993 ph i hoàn thành trư c ngày 31 tháng 5 năm 1994. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , các ngành, a phương ph n ánh liên B nghiên c u gi i quy t. H T Phan Ng c Tư ng Tr n ình Hoan ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản