Thông tư liên tịch số 11/TTLB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 11/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/TTLB về việc hướng dẫn việc gíáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề; chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân do Bộ Nội vụ-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và đạo tạo-Bộ Lao động ,thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/TTLB

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ Đ c l p - T do - H nh phúc XÃ H I-B N I V -B QU C ******** PHÒNG-B TÀI CHÍNH ******** S : 11/TTLB Hà N i , ngày 20 tháng 12 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B N I V - QU C PHÒNG - TÀI CHÍNH - GIÁO D C VÀ ĐÀO T O - LAO Đ NG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 11-TTLB NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯ NG D N VI C GIÁO D C PHÁP LU T, GIÁO D C CÔNG DÂN, D Y VĂN HOÁ, D Y NGH , CH Đ SINH HO T GI I TRÍ CHO PH M NHÂN Căn c Pháp l nh thi hành án ph t tù ngày 20-3-1993 và Ngh đ nh s 60/CP ngày 16-9- 1993 c a chính ph ban hành "Quy ch tr i giam", Liên B N i v - Qu c phòng - Tài chính - Giáo d c và Đào t o - Lao đ ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c giáo d c pháp lu t, giáo d c công dân; d y văn hoá, d y ngh , ch đ sinh ho t gi i trí cho ph m nhân như sau: I. GIÁO D C PHÁP LU T, GIÁO D C CÔNG DÂN CHO PH M NHÂN 1. Trong th i gian ch p hành hình ph t tù, ph m nhân ph i h c m t s v n đ c n thi t v pháp lu t. Chương trình giáo d c công dân nh m giúp h hi u rõ quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân, đ tr thành ngư i công dân lương thi n, có ích cho xã h i. a) V pháp lu t. - Giáo d c cho ph m nhân hi u rõ nh ng quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân quy đ nh trong Hi n pháp. - Nh ng quy đ nh v t i ph m, hình ph t quy đ nh trong B Lu t hình s , nh ng th t c đi u tra quy đ nh trong B Lu t T t ng hình s có liên quan đ n hành vi ph m t i c a h : Các quy đ nh v gi m án, hoãn ch p hành án ph t tù, t m đình ch thi hành án ph t tù, gi m th i h n ch p hành án ph t tù; t thú; xoá án v.v... - Pháp l nh thi hành án ph t tù. Quy ch và n i quy tr i giam. b) Giám th t ch c cho ph m nhân h c nh ng v n đ cơ b n v l ch s d ng nư c và gi nu c, truy n th ng văn hoá dân t c Vi t Nam, nh ng quy t c cơ b n v n p s ng văn minh. Giám th t ch c thông báo ho c ph bi n cho ph m nhân bi t nh ng v n đ v th i s trong và ngoài nư c, nh ng chính sách, pháp lu t m i mà ph m nhân c n bi t.
  2. 2. M i tu n ph m nhân đư c h c t p 2 bu i, m i bu i 2 gi . 3. Chương trình và n i dung c th , tài li u giáo d c pháp lu t, giáo d c công dân, l ch s d ng nư c và gi nư c, n p s ng văn minh cho ph m nhân do B N i v , B Qu c phòng quy đ nh và biên so n. II. D Y VĂN HOÁ CHO PH M NHÂN 1. Ph m nhân là ngư i không bi t ch và ph m nhân là ngư i chưa thành niên là nh ng đ i tư ng b t bu c ph i h c văn hoá. Giám th tr i giam t ch c d y văn hoá cho ngư i không bi t ch ph i bi t đ c, bi t vi t: cho ngư i chưa thành niên h c h t b c ti u h c. 2. T t c ph m nhân đ u có th t h c văn hoá đ nâng cao trình đ . 3. Giám th tr i giam liên h v i cơ quan giáo d c đ a phương nơi g n tr i đ ph i h p trong vi c d y văn hoá cho ph m nhân. 4. Giáo viên d y văn hoá cho ph m nhân do cán b giáo d c c a tr i giam và giáo viên c a ngành giáo d c và đào t o đ m nhi m. Nh ng ngư i làm nhi m v gi ng d y văn hoá cho ph m nhân đư c hư ng ch đ theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c 5. S Giáo d c và Đào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Phòng giáo d c nơi tr i giam đóng có trách nhi m ch đ o qu n lý ch t lư ng, ki m tra, giám sát vi c th c hi n n i dung, chương trình gi ng d y, h c t p, ph i h p v i tr i giam t ch c thi h t l p, h t c p và c p ch ng ch h c l c theo quy đ nh c a ngành giáo d c và đào t o đ ng th i có trách nhi m c giáo viên đ n tr i d y văn hoá cho ph m nhân theo yêu c u c a tr i. III. D Y NGH CHO PH M NHÂN 1. Đ i v i ph m nhân là ngư i chưa thành niên, vi c h c ngh là b t bu c, tr i giam t ch c d y ngh cho h . Đ i v i nh ng ph m nhân khác, tuỳ đi u ki n, kh năng c a tr i và nguy n v ng c a ph m nhân, tr i có th d y ngh cho h . Th i gian h c ngh c a ph m nhân tuỳ theo lo i ngh và kh năng c a tr i, tr i có th đ nh hư ng cho h v a h c ngh , v a làm ra s n ph m. 2. Tr i giam đư c thành l p "Cơ s d y ngh " đ đào t o, hư ng d n vi c h c ngh cho ph m nhân. Ch c năng nhi m v c th c a "Cơ s d y ngh " do B N i v , B qu c phòng quy đ nh. Kinh phí đ trang b phương ti n, k thu t, đ dùng cho vi c d y ngh do B N i v , B qu c phòng xét duy t và cung c p theo đ ngh c a tr i. Tr i giam khuy n khích b n thân và gia đình ph m nhân đóng góp kinh phí đ mua s m phương ti n k thu t d y ngh cho ph m nhân. 3. Giáo viên d y ngh có th là cán b c a tr i bi t ngh ho c thuê nh ng ngư i có tay ngh ngoài xã h i (tu i đ i t 21 tr lên, có b ng c p chuyên môn k thu t, đã th c hành tay ngh ít nh t 3 năm ho c là th b c cao, ngh nhân) ho c s d ng nh ng ph m
  3. nhân có tay ngh và thái đ t t. Có th m i giáo viên c a các trư ng d y ngh , trung tâm k thu t t ng h p, hư ng nghi p... Nh ng ngư i này khi d y ngh đ u đư c hư ng ch đ theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c. 4. Sau khi h c, ph m nhân đư c thi t t nghi p, thi tay ngh , c p ch ng ch , văn b ng theo quy đ nh chung c a B Giáo d c và Đào t o IV. CH Đ SINH HO T, GI I TRÍ C A PH M NHÂN Ngoài th i gian lao đ ng, h c t p, ph m nhân đư c vui chơi, sinh ho t câu l c b , đư c h at đ ng th d c th thao, sinh ho t văn hoá, văn ngh , đư c nghe đài, đ c sách báo, xem truy n hình theo quy đ nh c a tr i giam. M i tr i ho c phân tr i đư c thành l p thư vi n, câu l c b , khu vui chơi, sân th thao. C 30 ph m nhân đư c c p 1 t báo nhân dân và m t t báo Pháp lu t; m i tr i giam ho c m t phân tr i đư c trang b m t h th ng truy n thanh; máy vô tuy n truy n hình. V. T CH C TH C HI N Thông tư này đư c áp d ng đ i v i t t c nh ng ngư i đang thi hành án t i các tr i giam. B N i v - B Qu c phòng - B Tài chính - B Giáo d c và Đào t o - B Lao đ ng - Thương binh Xã h i có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này trong ngành mình. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Nguy n Sinh Hùng Nguy n Th H ng Nguy n Tr ng Xuyên (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Ph m Tâm Long Tr n Chí Đáo (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản