Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
295
lượt xem
23
download

Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

  1. B TÀI CHÍNH-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LIÊN OÀN LAO NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 119/2004/TTLT/BTC- Hà N i , ngày 08 tháng 12 năm 2004 TL L VN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 119/2004/TTLT/BTC-TL L VN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TRÍCH N P KINH PHÍ CÔNG OÀN Căn c Ngh nh s 133/H BT ngày 20/4/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) hư ng d n thi hành Lu t Công oàn; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c i u 4 Quy t nh 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; Liên t ch B Tài chính - T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c trích, n p kinh phí công oàn như sau: I. I TƯ NG, CĂN C TRÍCH, M C TRÍCH N P KINH PHÍ CÔNG OÀN 1. i tư ng trích n p kinh phí công oàn - Cơ quan hành chính Nhà nư c (bao g m c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n); ơn v s nghi p công l p và ngoài công l p; T ch c chính tr , chính tr - xã h i, xã h i, xã h i- ngh nghi p; l c lư ng vũ trang nơi có t ch c công oàn ho t ng theo Lu t công oàn và i u l công oàn Vi t Nam (dư i ây g i t t là cơ quan hành chính s nghi p). - Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t (doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n và các lo i hình doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t) nơi có t ch c công oàn ho t ng theo Lu t Công oàn và i u l Công oàn Vi t Nam. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không thu c i tư ng n p kinh phí công oàn theo quy nh t i Thông tư này, nhưng th c hi n vi c b o m và t o i u ki n thu n l i t ch c công oàn ho t ng theo quy nh t i i u 154 và i u 155 c a B Lu t Lao ng. Trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t nguy n trích n p kinh phí công oàn thì th c hi n trích, n p theo th a thu n b ng văn b n gi a doanh nghi p và cơ quan công oàn. 2. M c và căn c trích n p kinh phí công oàn
  2. a/ Cơ quan hành chính s nghi p th c hi n trích n p kinh phí công oàn b ng 2% qu ti n lương theo ng ch, b c và các kho n ph c p lương (n u có) nêu t i i m c dư i ây. b/ Các doanh nghi p trích, n p kinh phí công oàn b ng 2% qu ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng và các kho n ph c p lương (n u có) nêu t i i m c dư i ây. c/ Các kho n ph c p lương làm căn c trích, n p kinh phí công oàn nêu t i kho n a và b nêu trên th ng nh t v i kho n ph c p làm căn c trích n p b o hi m xã h i và b o hi m y t g m: Ph c p ch c v , ph c p ch c v b u c , ph c p trách nhi m, ph c p thâm niên, ph c p khu v c (n u có). d/ i v i cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính; ơn v s nghi p có thu th c hi n cơ ch t ch tài chính: Quĩ lương làm căn c trích, n p kinh phí công oàn không bao g m h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u; th c hi n theo quy nh hi n hành i v i các cơ quan hành chính s nghi p. II. PHƯƠNG TH C TRÍCH N P, H CH TOÁN VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ CÔNG OÀN 1. Phương th c trích, n p kinh phí công oàn: a/ i v i cơ quan hành chính s nghi p: - Hàng tháng, khi ơn v rút kinh phí tr lương, ng th i l p gi y rút kinh phí công oàn n p cho cơ quan Công oàn qua Kho b c Nhà nư c. - Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch, căn c gi y rút kinh phí công oàn, th c hi n vi c ki m soát chi và chuy n ti n vào tài kho n chuyên thu kinh phí công oàn m t i kho b c Nhà nư c. - Cu i tháng, Kho b c Nhà nư c các c p th c hi n t t toán tài kho n, chuy n kho n thu kinh phí công oàn vào tài kho n ti n g i c a cơ quan công oàn như sau: + i v i cơ quan hành chính s nghi p thu c ngân sách Trung ương, chuy n v tài kho n ti n g i c a T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. + i v i cơ quan hành chính s nghi p thu c ngân sách a phương, chuy n v tài kho n ti n g i c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph t i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph . - Kho b c Nhà nư c các c p không gi i quy t cho các ơn v rút kinh phí công oàn s d ng vào m c ích khác. b/ i v i các ơn v , t ch c không hư ng lương t ngân sách nhà nư c và các doanh nghi p nơi có t ch c công oàn ho t ng: Th trư ng ơn v , t ch c; giám c doanh nghi p có trách nhi m trích, n p kinh phí công oàn m i quý m t l n
  3. vào tháng u quý cho cơ quan công oàn theo quy nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 2. H ch toán và quy t toán kinh phí công oàn - i v i các cơ quan hành chính s nghi p: Kho n trích n p kinh phí công oàn ư c h ch toán và quy t toán vào ti u m c 03, m c 106 nhóm m c chi cho con ngư i theo chương, lo i, kho n tương ng. - i v i các doanh nghi p: Kho n trích, n p kinh phí công oàn ư c h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông và quy t toán theo quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N: 1. Cơ quan công oàn các c p ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan thu trên a bàn ki m tra vi c trích n p kinh phí công oàn c a các cơ quan, doanh nghi p. 2. Kho b c Nhà nư c các c p có trách nhi m ki m tra, ki m soát vi c th c hi n trích n p kinh phí công oàn c a các cơ quan hành chính s nghi p. Trư ng h p ơn v không làm th t c n p kinh phí công oàn, Kho b c Nhà nư c th c hi n t m gi d toán c a nhóm m c chi cho con ngư i (tương ng s kinh phí công oàn ph i n p) và yêu c u các ơn v làm th t c n p kinh phí công oàn theo qui nh. Cu i ngày 31/12, Kho b c Nhà nư c th c hi n chuy n s dư riêng kinh phí công oàn trên tài kho n ti n g i sang năm sau ti p t c s d ng. 3. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có trách nhi m qui nh, hư ng d n vi c qu n lý, phân ph i, s d ng ngu n kinh phí công oàn theo i u l công oàn Vi t Nam. 4. Th trư ng các cơ quan hành chính s nghi p có trách nhi m n p kinh phí công oàn y , k p th i vào tài kho n chuyên thu kinh phí công oàn m t i Kho b c Nhà nư c. 5. Giám c các doanh nghi p, th trư ng các ơn v , t ch c không hư ng lương t ngân sách nhà nư c có trách nhi m trích, n p y , k p th i kinh phí công oàn cho công oàn cơ s , công oàn cơ s qu n lý, s d ng và n p công oàn c p trên theo qui nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th các Thông tư liên t ch s 76/1999/TTLT/BTC-TL ngày 16/6/1999, s 74/2003/TTLT/BTC-TL L VN ngày 01/8/2003 và s 126/2003/TTLT/ BTC -TL ngày 19/12/2003 c a liên t ch B Tài chính - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n trích n p kinh phí công oàn. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam nghiên c u, gi i quy t. Huỳnh Th Nhân ng Ng c Tùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản