Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT

  1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA H C CÔNG NGH c l p - T do - H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG-B TÀI ******** CHÍNH ******** S : 126/1999/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 22 tháng 10 năm 1999 BCN-BKHCNMT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B CÔNG NGHI P - B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C KÝ QU PH C H I MÔI TRƯ NG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG S N Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 1 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khoáng s n; B Tài chính, B Công nghi p và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n vi c ký qu ph c h i môi trư ng trong khai thác khoáng s n, như sau: I. I TƯ NG VÀ M C ÍCH C A VI C KÝ QU 1.- i tư ng ph i ký qu : Các t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n (quy nh t i i u 15, i u 16, Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph ) trư c khi ti n hành khai thác khoáng s n có nghĩa v g i m t kho n ti n ho c kim khí quí, á quí ho c các gi y t tr giá ư c b ng ti n (sau ây g i chung là ti n) vào tài kho n phong to t i m t t ch c tín d ng Vi t Nam ho c t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam (g i chung là t ch c tín d ng) b o m th c hi n nghĩa v ph c h i môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra. 2.- M c ích c a vi c ký qu : Vi c ký qu b ng m t kho n ti n vào tài kho n phong to t i m t t ch c tín d ng m b o th c hi n nghĩa v ph c h i môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng khoáng s n và hư ng d n t i Thông tư này. II. CĂN C , PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH M C TI N KÝ QU 1.- Căn c xác nh m c ti n ký qu : M c ti n ký qu ư c xác nh căn c theo t ng d toán chi phí ph c h i, th i h n khai thác theo báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn; và th i h n có hi u l c khai thác c a gi y phép khai thác khoáng s n. 2.- Phương pháp xác nh m c ti n ký qu :
  2. a) Trư ng h p ký qu m t l n: i v i nh ng trư ng h p có th i h n khai thác theo báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n dư i 3 (ba) năm ph i th c hi n ký qu m t l n. M c ti n ký qu b ng 100% (m t trăm ph n trăm) t ng d toán chi phí ph c h i môi trư ng theo báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (không bao g m kho n kinh phí dùng cho phương án công ngh s n xu t và công ngh x lý v m t môi trư ng ư c ti n hành ngay trong quá trình khai thác c a ơn v ) ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn. b) Trư ng h p ký qu nhi u l n: b. 1. i v i nh ng trư ng h p có th i h n khai thác theo báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n t 3 (ba) năm tr lên thì ư c phép ký qu nhi u l n. b. 2. S ti n ký qu (ký hi u là A) ư c xác nh theo th i h n khai thác theo báo cáo nghiên c u kh thi, th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p và t ng d toán chi phí ph c h i môi trư ng theo báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn, tính theo công th c sau: Tg x Mcp A= Tb Trong ó: A: S ti n ký qu cho m t i tư ng ư c phép khai thác khoáng s n ( ng Vi t Nam). Tg: Th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (năm). Tb: Th i h n khai thác theo báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn (năm). Mcp: T ng d toán chi phí ph c h i môi trư ng theo báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (không bao g m kho n kinh phí dùng cho phương án công ngh s n xu t và công ngh x lý v m t môi trư ng ư c ti n hành ngay trong quá trình khai thác c a ơn v ) ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn ( ng Vi t Nam). b. 3. S ti n ký qu l n u (ký hi u là B) i v i t ng trư ng h p như sau: b. 3. 1. i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) dư i 10 năm thì m c k qu l n u b ng 25% (hai mươi lăm ph n trăm) s ti n ph i ký qu (A) xác nh theo công th c trên.
  3. b. 3. 2. i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) t 10 năm n dư i 20 năm thì m c k qu l n u b ng 20% (hai mươi ph n trăm) s ti n ph i ký qu (A) xác nh theo công th c trên. b. 3. 3. i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) t 20 năm tr lên thì m c k qu l n u b ng 15% (mư i lăm ph n trăm) s ti n ph i ký qu (A) xác nh theo công th c trên. b. 4. S ti n ký qu nh ng l n sau (ký hi u C) căn c vào s ti n ph i ký qu còn l i và th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p, tính theo công th c sau ây: (A - B) C= (Tg - 1) c) Trư ng h p ư c gia h n, b sung th i h n khai thác: c.1. Trư ng h p n u ho t ng khai thác theo kho ng th i h n ư c gia h n, b sung mà không gây tác ng x u n môi trư ng do công su t khai thác chưa và ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng ng ý thì không ph i th c hi n ký qu n a. c.2. Trư ng h p n u ho t ng khai thác theo kho ng th i h n ư c gia h n, b sung mà gây tác ng x u n môi trư ng thì ph i th c hi n ký qu m t l n theo t ng d toán chi phí ph c h i môi trư ng do ho t ng khai thác ư c gia h n, b sung gây ra ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn. 3.- Th i i m th c hi n ký qu : a) i v i trư ng h p ký qu m t l n và ký qu l n u c a trư ng h p ư c ký qu nhi u l n: Vi c ký qu ph i th c hi n xong trư c ngày b t u ti n hành ho t ng khai thác khoáng s n mà t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ã ăng ký v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Lu t khoáng s n và các văn b n hư ng d n thi hành. b) i v i trư ng h p ký qu nhi u l n (tính t l n th hai tr i): Vi c ký qu ph i th c hi n hàng năm (ch m nh t là trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm), tính t ngày ăng ký b t u ti n hành ho t ng khai thác khoáng s n cho t i khi k t thúc th i h n khai thác theo gi y phép ư c c p. Các i tư ng ư c phép ký qu nhi u l n có th ch n hình th c ký qu m t l n cho toàn b th i h n khai thác khoáng s n theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p. c) i v i trư ng h p ư c gia h n, b sung th i h n khai thác: Vi c ký qu ph i th c hi n xong trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c gi y phép ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n cho phép gia h n th i h n khai thác. III. TRÌNH T , TH T C KÝ QU
  4. 1.- Ngay sau khi c p gi y phép khai thác khoáng s n, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép khai thác khoáng s n ph i ra thông báo yêu c u i tư ng ư c c p gi y phép khai thác khoáng s n ph i ti n hành ký qu t i m t t ch c tín d ng theo quy nh t i Thông tư này. 2.- Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo yêu c u ký qu , i tư ng ư c phép khai thác khoáng s n ph i th c hi n vi c ký qu t i t ch c tín d ng và thông báo b ng văn b n cho nh ng cơ quan sau: - U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ti n hành ho t ng khai thác; - B Công nghi p (C c a ch t và Khoáng s n Vi t nam); - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (C c Môi trư ng). 3.- i tư ng ph i ký qu có trách nhi m thanh toán m i chi phí v d ch v ký qu t i t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a các t ch c tín d ng. 4.- M i th t c ký qu t i t ch c tín d ng ư c th c hi n theo hư ng d n c a t ch c tín d ng nơi ký qu và ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a các t ch c tín d ng i v i ho t ng ký qu . 5.- Ti n ký qu ư c n p, thanh toán và h ch toán b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p có nhu c u n p b ng ngo i t thì ư c tính toán quy i v ng Vi t Nam theo quy nh c a t ch c tín d ng nơi ký qu . IV. QU N LÝ, S D NG TI N KÝ QU 1.- Cơ quan có thNm quy n c p, gia h n, b sung và thu h i gi y phép khai thác khoáng s n (quy nh t i i u 9, Ngh nh 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph ) có thNm quy n và trách nhi m: - Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n ký qu c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n theo hư ng d n t i Thông tư này; - Ch p thu n cho t ch c, cá nhân ký qu rút ti n th c hi n vi c ph c h i môi trư ng theo hư ng d n t i Thông tư này; - Quy t nh hoàn tr s ti n ký qu không s d ng h t cho các i tư ng ã ký qu theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n, b o v môi trư ng và hư ng d n t i Thông tư này. 2.- Cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng có trách nhi m thNm nh và xác nh n: - Các trư ng h p gia h n, b sung th i h n khai thác mà ho t ng khai thác không gây nh hư ng x u n môi trư ng; - Các t ch c, cá nhân ã hoàn thành vi c ph c h i môi trư ng.
  5. 3.- T ch c, cá nhân ký qu có quy n rút ti n ký qu khi ã th c hi n xong nghĩa v th c hi n vi c ph c h i môi trư ng và ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng thNm nh và xác nh n. 4.- Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ã ký qu nhưng không th c hi n vi c ph c h i môi trư ng ho c trư ng h p b phá s n hay gi i th thì cơ quan có thNm quy n (quy nh t i i u 9, Ngh nh 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph ) quy t nh cho phép s d ng s ti n ký qu ph c h i môi trư ng và l a ch n (thông qua hình th c u th u) ơn v th c hi n vi c ph c h i môi trư ng b ng kho n ti n ký qu này. Vi c s d ng ti n ký qu ph i b o m úng m c ích, phù h p v i n i dung, kh i lư ng công vi c và d toán chi phí ph c h i môi trư ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn. Trư ng h p s ti n ký qu ph c h i môi trư ng không s d ng h t thì ư c tr l i cho i tư ng ã ký qu , trư ng h p i tư ng ký qu ã b gi i th ho c phá s n thì n p toàn b vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý và x lý tài s n khi có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c. S ti n ký qu ã s d ng ph i ư c ki m tra, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t v tài chính hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1.- C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, S Công nghi p, S Khoa hoc, Công ngh và Môi trư ng, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B Tài chính và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các nhi m v quy nh t i Thông tư này. 2.- T ch c tín d ng, nơi i tư ng khai thác khoáng s n th c hi n vi c ký qu b o m cho vi c ph c h i môi trư ng theo quy nh t i Thông tư này ư c phép thu kho n phí d ch v v ký qu theo úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a các t ch c tín d ng và có trách nhi m: - Th c hi n các th t c ký qu như: nh n ti n g i v ký qu , m tài kho n phong to cho kho n ti n ký qu , xác nh n b ng văn b n vi c ký qu cho i tư ng ký qu , lưu gi ch ng t liên quan n vi c ký qu , thanh toán ti n ký qu ... theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a các t ch c tín d ng, tài chính và t i Thông tư này. - Thanh toán ti n ký qu cho các ơn v ư c phép rút ti n ký qu theo quy nh t i Thông tư này. 3.- Các i tư ng ph i ký qu theo quy nh t i Thông tư này n u không th c hi n vi c ký qu s không ư c phép ti n hành khai thác khoáng s n ho c s b thu h i gi y phép khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng khoáng s n. 4.- Các i tư ng tr l i ho c b thu h i gi y phép ph i th c hi n nghĩa v ký qu theo quy nh t i Thông tư này cho n th i i m tr l i ho c b thu h i gi y phép. Vi c hoàn tr kho n ti n ký qu không s d ng h t cho vi c ph c h i môi trư ng cho các i tư ng này s ư c th c hi n sau khi có xác nh n ã hoàn thành vi c ph c h i môi trư ng ho c sau khi có quy t toán chính th c v vi c ph c h i môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n c a các i tư ng này gây ra.
  6. 5.- Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i ph i h p v i B Tài chính ho c S Tài chính (n u cơ quan thNm nh và phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng là cơ quan qu n lý Nhà nư c t i a phương) thNm nh, phê chuNn d toán chi phí ph c h i môi trư ng c a báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. Trư ng h p trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chưa có d toán chi phí ph c h i môi trư ng thì cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng có trách nhi m yêu c u i tư ng xin thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i b sung thêm n i dung này. Cơ quan Tài chính và cơ quan phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng có trách nhi m ph i h p qu n lý và th c hi n vi c ki m tra, quy t toán s ti n ký qu ã s d ng. 6.- M i ch thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m vi c th c hi n nh ng quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 7.- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các i tư ng ư c c p gi y phép khai thác khoáng s n trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành mà gi y phép v n còn th i h n và i tư ng ó có nghĩa v ph i ph c h i môi trư ng do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra thì cũng ph i th c hi n vi c ký qu theo quy nh t i Thông tư này. M i quy nh c a B Tài chính, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v liên quan ph n ánh tr c ti p v liên B Tài chính, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, b sung. Lê Huy Côn Ph m Khôi Nguyên Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản