Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
135
lượt xem
11
download

Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

  1. B TÀI CHÍNH – B VĂN HOÁ, C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO VÀ DU LNCH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CH DINH DƯ NG C THÙ IV IV N NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN TH THAO THÀNH TÍCH CAO Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 67/2008/Q -TTg ngày 26/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v ch dinh dư ng c thù i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao thành tích cao. Liên t ch B Tài chính - B Văn hoá, th thao và Du l ch hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng c thù i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao thành tích cao như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1.1. i tư ng: - V n ng viên, hu n luy n viên ang t p luy n, hu n luy n t i các trung tâm ào t o, hu n luy n th thao, các trư ng năng khi u th thao, các câu l c b th thao chuyên nghi p. - V n ng viên, hu n luy n viên ang làm nhi m v t i các gi i th thao thành tích cao quy nh t i i u 37 Lu t Th d c, th thao ( i h i th thao khu v c, châu l c; gi i vô ch t ng môn th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam; i h i th d c th thao toàn qu c; gi i vô ch qu c gia, gi i tr qu c gia hàng năm t ng môn th thao; gi i vô ch t ng môn th thao c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương) 1.2. Ph m vi: - i tuy n qu c gia. - i tuy n tr qu c gia. - i tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ngành (g i là i tuy n t nh, ngành). - i tuy n tr t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ngành (g i là i tuy n tr t nh, ngành). - i tuy n năng khi u các c p - i tuy n c p qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 1.3. Th i gian áp d ng: trong th i gian t p trung t p luy n và th i gian t p trung thi u theo quy t nh c a c p có thNm quy n.
  2. 2. Ngu n kinh phí chi tr cho ch quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a các B , ngành, a phương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v phân c p ngân sách nhà nư c. 3. Nhà nư c khuy n khích các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia, các ơn v qu n lý v n ng viên, hu n luy n viên khai thác các ngu n thu h p pháp khác b sung thêm ch dinh dư ng cho v n ng viên, hu n luy n viên. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ch dinh dư ng ư c tính b ng ti n cho m t ngày t p trung t p luy n, thi uc am tv n ng viên, hu n luy n viên. M c quy nh c th như sau: 1.1. Ch dinh dư ng iv iv n ng viên, hu n luy n viên trong th i gian t p trung t p luy n: - T p luy n trong nư c ( ng/ngư i/ngày): STT V n ng viên, hu n luy n viên theo c p i tuy n M c dinh dư ng 1 i tuy n qu c gia 120.000 2 i tuy n tr qu c gia 90.000 3 i tuy n t nh, ngành 90.000 4 i tuy n tr t nh, ngành 70.000 5 i tuy n năng khi u các c p 50.000 - T p luy n nư c ngoài: Căn c vào quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n trên cơ s thư m i ho c h p ng ào t o, t p hu n ư c ký k t gi a các cơ s ư c giao nhi m v ào t o v n ng viên, hu n luy n viên th thao trong nư c v i nư c ngoài và cân i trong khu n kh d toán ngân sách nhà nư c chi s nghi p th d c th ư c c p có thNm quy n thông báo u năm. - i v i v n ng viên, hu n luy n viên các i tuy n qu c gia, trong th i gian t p trung t p luy n theo quy t nh tri u t p c a c p có thNm quy n chuNn b tham d i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i ư c hư ng ch dinh dư ng là 200.000 ng/ngư i/ngày, trong th i gian t i a 90 ngày. 1.2. Ch dinh dư ng iv iv n ng viên, hu n luy n viên trong th i gian t p trung thi u ( ng/ngư i/ngày): STT V n ng viên, hu n luy n viên theo c p i tuy n M c dinh dư ng 1 i tuy n tr qu c gia 120.000 2 i tuy n t nh, ngành 120.000 3 i tuy n tr t nh, ngành 90.000 4 i tuy n năng khi u các c p 90.000 - Thu c b tăng l c i v i v n ng viên th thao: Căn c vào kh năng ngân sách ư c cân i trong d toán chi s nghi p th d c th thao hàng năm và tính c thù c a t ng môn thi u, B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch quy t nh cho t ng i tư ng ư c hư ng .
  3. - Trong th i gian t p trung thi u t i i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i và các gi i th thao qu c t khác v n ng viên, hu n luy n viên ư c hư ng ch dinh dư ng theo quy nh c a i u l t ch c gi i. Căn c tình hình th c t , B Văn hoá, th thao và Du l ch quy nh c th vi c s d ng s ti n theo ch dinh dư ng trên ây cho phù h p. 1.3. Tuỳ theo tình hình th c t và kh năng ngu n ngân sách a phương, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh c th ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên thu c c p mình qu n lý cho phù h p nhưng không vư t quá m c quy nh t i Thông tư này. Riêng i v i i tuy n c p huy n, qu n, th xã (g i chung là i tuy n c p huy n) căn c kh năng ngân sách a phương, phong trào th d c th thao, quy ch tuy n ch n và ào t o v n ng viên c a a phương, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh c th m c kinh phí h tr ch dinh dư ng i v i v n ng viên và hu n luy n viên trong th i gian t p trung t p luy n và th i gian thi u. 1.4. i v i các v n ng viên khuy t t t khi ư c c p có thNm quy n tri u t p t p hu n và thi u ư c hư ng ch dinh dư ng theo quy nh t i Thông tư này. 2. Trư ng h p các gi i thi u khác không do B Văn hoá, Th thao và Du l ch, các B , ngành Trung ương và các a phương t ch c mà do các Liên oàn th thao qu c gia ăng cai t ch c (như Liên oàn Bóng chuy n Vi t Nam, Liên oàn Xe p - mô tô Vi t Nam, Liên oàn Bóng á Vi t Nam,... ) trong th i gian t p trung thi u v n ng viên, hu n luy n viên ư c hư ng ch dinh dư ng theo quy nh c a i u l t ch c gi i. Kinh phí th c hi n ch dinh dư ng do ơn v c v n ng viên, hu n luy n viên tham d gi i và các ngu n tài tr b o m. 3. Hàng năm căn c vào ch tiêu k ho ch t p luy n, thi u th thao ư c c p có thNm quy n phê duy t; các B , ngành Trung ương, S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p d toán chi v ch dinh dư ng cho v n ng viên, hu n luy n viên và t ng h p vào d toán ngân sách c a c p mình, g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét t ng h p trình c p có thNm quy n theo quy nh. 4. Kho n chi v ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên ư c h ch toán vào m c “Các kho n thanh toán khác cho cá nhân” thu c các Chương, Lo i, Kho n tương ng. 5. Ngu n kinh phí th c hi n: - Ngân sách Trung ương m b o kinh phí th c hi n ch dinh dư ng i v i các hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n do Trung ương qu n lý ( i tuy n qu c gia, i tuy n tr qu c gia). - Ngân sách a phương m b o kinh phí th c hi n ch dinh dư ng i v i các hu n luy n viên, v n ng viên thu c các i tuy n do a phương qu n lý ( i tuy n c p t nh, i tuy n tr c p t nh, i tuy n năng khi u). 6- Khi giá c th trư ng bi n ng t 10% tr lên, Liên B s xem xét i u ch nh l i m c nêu trên cho phù h p. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và thay th Thông tư liên B s 103/2004/TT-LB ngày 5/11/2004 c a Liên B Tài chính - U ban Th d c Th thao v ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v Liên B nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG
  4. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG THƯ NG TR C TH TRƯ NG Nguy n Danh Thái Ph m S Danh Nơi nh n: - Ban Bí thư TW; - TTCP, các PTTCP; - VPQH, VP Ch t ch nư c, VPCP; - VPTƯ và các Ban c a ng; - TAND, Vi n KSNDTC; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, S VHTT&DL, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia; - C c ki m tra VB- B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website BTC, B VHTTDL - Lưu: VT B Tài chính, VT B VH, TT&DL.
Đồng bộ tài khoản