Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

Chia sẻ: lawttnh5

Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực...

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

B TÀI CHÍNH – B GIÁO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
D C VÀ ÀO T O NAM
------- c l p - T do - H nh phúc
--------
S : 132/2009/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2009
BGD T
THÔNG TƯ LIÊN TNCH

S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 49/2007/TTLT/BTC-BGD T
NGÀY 18/05/2007 C A LIÊN B TÀI CHÍNH - B GIÁO D C VÀ ÀO T O
HƯ NG D N T M TH I V N I DUNG, M C CHI, CÔNG TÁC QU N LÝ
TÀI CHÍNH TH C HI N XÂY D NG NGÂN HÀNG CÂU TR C NGHI M, T
CH C CÁC KỲ THI PH THÔNG, CHU N BN THAM D CÁC KỲ THI
OLYMPIC QU C T VÀ KHU V C

Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy
nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c;
Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy
nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c;
Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph
quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang
B ;
Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy
nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o;
Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph
quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;

Liên t ch B Tài chính và B Giáo d c và ào t o s a i, b sung Thông tư liên t ch
s 49/2007/TTLT/BTC-BGD T ngày 18/05/2007 hư ng d n t m th i v n i dung,
m c chi, công tác qu n lý tài chính th c hi n xây d ng ngân hàng câu tr c nghi m, t
ch c các kỳ thi ph thông, chuNn b tham d các kỳ thi Olympic qu c t và khu v c
như sau:

i u 1. i u ch nh m c chi ph c p trách nhi m cho các u viên, thư ký, giám th , k
thu t viên H i ng coi thi, Ban coi thi, H i ng ch m thi:

i u ch nh m c chi ph c p trách nhi m cho các u viên, thư ký, giám th , k thu t
viên c a H i ng coi thi, Ban coi thi, H i ng ch m thi quy nh t i i m 3, và
kho n 4.3 c a Ph l c ính kèm Thông tư liên t ch s 49/2007/TTLT/BTC-BGD T
ngày 18/05/2007 t m c t i a là 70.000 ng/ngư i/ngày lên m c t i a là
90.000 ng/ngư i/ngày.

i u 2. B sung m c chi ph c p trách nhi m cho Ban công tác c m trư ng:
B sung m c chi ph c p trách nhi m cho các Ban công tác c m trư ng ư c thành
l p theo quy nh t i Thông tư s 04/2009/TT-BGD T ngày 12/03/2009 c a B Giáo
d c và ào t o v Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông năm 2009, c th :

- Trư ng ban: t i a 120.000 /ngư i/ngày.

- Phó trư ng ban: t i a 100.000 /ngư i/ngày.

- U viên, thư ký: t i a 90.000 /ngư i/ngày.

Các m c chi nêu trên là m c chi t i a. Các a phương căn c vào th i gian và kh i
lư ng công vi c c a t ng c m trư ng và kh năng cân i c a ngân sách a phương
quy nh m c chi c th cho phù h p v i t ng Ban công tác c m trư ng t i a
phương.

Trong th i gian làm nhi m v , trư ng h p cán b gi nhi u ch c v ho c kiêm nhi m
nhi u nhi m v khác nhau thì ch ư c hư ng m t m c ph c p trách nhi m cao nh t.

i u 3. Hi u l c thi hành:

Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký và ư c th c hi n k t kỳ thi t t
nghi p ph thông trung h c năm h c 2008-2009. Trong quá trình th c hi n, n u có
v n phát sinh ho c khó khăn vư ng m c, các cơ quan, t ch c ph n ánh v B Tài
chính và B Giáo d c và ào t o k p th i gi i quy t./.


KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG
B GIÁO D C VÀ ÀO T O B TÀI CHÍNH
TH TRƯ NG TH TRƯ NG
Ph m Vũ Lu n Ph m S Danh
Nơi nh n:
- Ban Bí thư TƯ ng;
- TTCP, các Phó TTCP;
- Văn phòng Qu c h i;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- Văn phòng Chính ph ;
- Ban Khoa giáo TƯ ng;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ;
- Toà án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- Công báo;
- C c KTVBQPPL (B Tư pháp);
- Các S Tài chính, S GD& T, KBNN các t nh, TP thu c TƯ;
- Website Chính ph ; Website B Tài chính
- Các ơn v thu c 2 B GD& T, B Tài chính;
- Lưu: VT B TC, B GD& T.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản