Thông tư liên tịch số 133/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 133/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 133/TTLT về việc hướng dẫn việc cấp phát và quản lý kinh phí sự nghiệp dân số và KHHGH do Bộ Tài chính; Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 133/TTLT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T GIA DÂN S VÀ K HO CH NAM HOÁ GIA ÌNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 133/TTLT Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 133/TTLT C A B TÀI CHÍNH - U BAN QU C GIA DÂN S K HO CH HOÁ GIA ÌNH S 133/TTLTNGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1991 HƯ NG D N VI C C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ S NGHI P DÂN S VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH m b o kinh phí ph c v chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình có hi u qu , Liên b Tài chính - U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình ban hành th ng tư hư ng d n vi c c p phát và qu n lý kinh phí s nghi p dân s và k ho ch hoá gia ình như sau: I - NH NG NGUYÊN T C CHUNG 1. Chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình là m t trong nh ng chương trình qu c gia tr ng i m, ngu n kinh phí th c hi n chương trình th hi n phương châm "Nhà nư c và nhân dân cùng làm, Trung ương và a phương cùng lo" Ngu n kinh phí này bao g m: - Ngu n kinh phí do Trung ương h tr theo chương trình m c tiêu do Trung ương ch nh. - Ngu n kinh phí c a Ngân sách a phương. - Ngu n óng góp c a nhân dân. - Ngu n ngân sách do qu c t vi n tr . 2. T t c các ngu n kinh phí v dân s và k ho ch hoá gia ình trên ây u ph i th hi n vào ngân sách Nhà nư c và ch ư c ch tiêu trên cơ s k ho ch, chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình ã ư c duy t. 3. Hàng năm, U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình l p d toán chi tiêu cho s nghi p dân s k ho ch hoá gia ình cho toàn ngành và th ng nh t v i B tài chính t ng h p vào ngân sách Nhà nư c trình H i ng B trư ng duy t. 4. i v i ngu n ngân sách vi n tr c a qu c t , U ban Qu c gia dân s k ho ch hoá gia ình lên k ho ch yêu c u các t ch c qu c t vi n tr t ng kỳ k ho ch theo các chương trình ph c v chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình. Cách phân b và qu n lý s d ng v n vi n tr s có thông tư hư ng d n riêng.
  2. 5. Hàng năm, căn c vào k ho ch pháp l nh do H i ng B trư ng giao. U ban qu c gia dân s k ho ch hoá gia ình s phân ph i k ho ch h n m c kinh phí theo chương trình m c tiêu c th cho a phương và các ngành Trung ương căn c trên k ho ch chương trình ho t ng dân s và k ho ch hoá gia ình ã ư c u ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình duy t. II- NH NG QUY NNH C TH A- N I DUNG PHÂN C P NGÂN SÁCH 1. Kinh phí thu c ngân sách Trung ương h tr theo chương trình m c tiêu c th cho a phương bao g m các lĩnh v c: - Các trang thi t b , phương ti n truy n th ng, tài li u, v t li u ch y u cho công tác giáo d c, thông tin tuyên truy n v dân s và k ho ch hoá gia ình. - Các phương ti n tránh thai và thu c thi t y u ph c v tránh thai và k ho ch hoá gia ình thu c các trung tâm d ch v k thu t k ho ch hoá gia ình c m liên xã. - Thông tin th ng kê v dân s và k ho ch hoá gia ình. - Thi t l p nghiên c u chính sách dân s và k ho ch hoá gia ình. - ào t o, nâng cao trình cán b c p t nh v dân s và k ho ch hoá gia ình thu c các lính v c k thu t và qu n lý. 2. Kinh phí thu c ngân sách Trung ương h tr cho các ngành, oàn th hàng năm theo chương trình ã ư c U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình duy t. 3. Kinh phí thu c ngân sách a phương cho công tác dân s và k ho ch hoá gia ình bao g m toàn b chi tiêu cho b máy qu n lý c a U ban dân s và k ho ch hoá gia ình a phương và các kho n khác theo yêu c u và k ho ch c a a phương. 4. Kinh phí trung ương h tr theo chương trình m c tiêu c th cho a phương và các ngành v lĩnh v c dân s và k ho ch hoá gia ình hàng quý s ư c B Tài chính c p th ng v U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình dư i hình th c thông báo h n m c kinh phí theo chương 96A, lo i 13, kho n 1, h ng 4 và t ó, u ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình chuy n v U ban dân s và k ho ch hoá gia ình t nh, thành ph , c khu và các chương trình thu c các ngành Trung ương. Riêng trong năm 1991, theo tình th n công văn 1017-PPLT ngày 4-4-1991 c a Văn phòng H i ng B trư ng thì kinh phí c p cho vi c th c hi n d ch v k thu t KHHG , B Tài chính s trích trong ngân sách v dân s KHHG c p th ng cho B Y t sau khi th ng nh t v i UB Qu c gia dân s và KHHG b y t h tr cho các cơ s y t a phương th c hi n các d ch v k thu t HKHG . 5. Vi c quy t toán ph n kinh phí trung ương h tr cho các ngành Trung ương và các a phương; các ngành trung ương và U ban dân s k ho ch hoá gia ình a phương hàng quý, năm ph i quy t toán kinh phí ư c c p v i U ban Qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình có xác nh n c a S Tài chính - V t giá a phương ( i v i
  3. các a phương) và U ban Qu c gia dân s - k ho ch hoá gia ình quy t toán v i b Tài chính theo úng ch hi n hành. 6. Các kho n chi phí cho công tác dân s và k ho ch hoá gia ình do ngân sách a phương m nhi m s do S Tài chính - V t giá a phương c p cho U ban dân s - k ho ch hoá gia ình a phương. Hàng quý, hàng năm; U ban dân s k ho ch hoá gia ình a phương l p d toán thu chi cho toàn t nh v công tác dân s và KHHG và th ng nh t v i S tài chính - V t giá a phương trình U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu duy t và c p theo k ho ch ư c thông báo. Vi c quy t toán ph n kinh phí c a a phương cho công tác dân s KHHG , U ban dân s KHHG t nh, thành ph , c khu v n th c hi n như ch hiên hành. III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh S Tài chính - V t giá và U ban dân s - KHHG t nh, thành ph , c khu báo cáo v liên b s a i cho phù h p. Lý Tài Lu n Nguy n L c ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản