Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
186
lượt xem
11
download

Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Bộ Lao động ,Thương binh và Xã hội- Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC

  1. B LAO NG THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH-B NAM YT c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2004/TTLT/BL TBXH-BYT- Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2004 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CH I V I NGƯ I THAM GIA KHÁNG CHI N VÀ CON C A H BN H U QU DO NHI M CH T C HOÁ H C DO M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Thi hành Quy t nh s 120/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 07 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b h u qu do nhi m ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ I U KI N Ư C HƯ NG TR C P 1. i tư ng: a) Ngư i tham gia kháng chi n b h u qu tr c ti p c a ch t c hoá h c: - Cán b , chi n sĩ, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng thu c Quân i nhân dân Vi t Nam. - Cán b , chi n sĩ, công nhân viên thu c l c lư ng Công an nhân dân. - Công an, dân quân, du kích, t v a phương. - Cán b thôn, p, xã, phư ng cán b , công nhân, viên ch c trong h th ng ng, chính quy n, M t tr n, oàn th chính tr - xã h i cách m ng. - Thanh niên xung phong t p trung theo Quy t nh s 104/1999/Q -TTg ngày 14 tháng 04 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . - Dân công ho tuy n. Các i tư ng trên ư c g i chung là ngư i tham gia kháng chi n. b) Con còn s ng c a ngư i tham gia kháng chi n b h u qu c a ch t c hoá h c.
  2. 2. i u ki n: a) i v i ngư i tham gia kháng chi n, có các i u ki n sau: - ã t ng tham gia công tác, chi n u, ph c v chi n u t i vùng b M s d ng ch t c hoá h c trong th i kỳ kháng chi n ch ng M c u nư c giai o n t tháng 08 năm 1961 n 30 tháng 04 năm 1975. - ang không hư ng tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng. - B m c b nh do nhi m ch t c hoá h c sinh con d d ng, d t t ho c vô sinh; b m c b nh hi m nghèo do nhi m ch t c hoá h c. b) i v i con còn s ng c a ngư i tham gia kháng chi n (bao g m c con c a b nh binh, con c a công nhân viên ch c ngh m t s c lao ng) b d d ng, d t t n ng do nhi m ch t c hoá h c không còn kh năng lao ng. c) Ngư i tham gia kháng chi n b m c các b nh và con c a h b d d ng, d t t do ch t c hoá h c thu c danh m c b nh t t kèm theo Thông tư này. II. CH TR C P VÀ CH KHÁC 1. Ch tr c p hàng tháng: a) i v i ngư i tham gia kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c: - M c tr c p b ng 300.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b m c b nh hi m nghèo, không còn kh năng lao ng. - M c tr c p b ng 165.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b m c b nh, suy gi m kh năng lao ng. b) i v i con c a ngư i tham gia kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c: - M c tr c p b ng 170.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b d d ng, d t t n ng không có kh năng lao ng, không t l c ư c trong sinh ho t. - M c tr c p b ng 85.000 ng/ngư i/tháng i v i ngư i b d d ng, d t t, không có kh năng lao ng, còn t l c ư c trong sinh ho t. 2. Ch ưu ãi khác: a) i tư ng hư ng tr c p hàng tháng theo i m 1 m c II trên n u chưa ư c hư ng ch b o hi m y t thì ư c Nhà nư c mua b o hi m y t v i m c 3% ti n lương t i thi u hi n hành. b) H c sinh, sinh viên là con c a ngư i tham gia kháng chi n b m c b nh hi m nghèo, không còn kh năng lao ng ang h c t i các cơ s giáo d c và ào t o trong nư c (có khoá h c t 1 năm tr lên) mà không hư ng lương ho c sinh ho t phí thì
  3. ư c hư ng ch ưu ãi v giáo d c, ào t o như i v i con c a b nh binh m t s c lao ng t 61% n 70%. c) Ngư i tham gia kháng chi n ang hư ng tr c p 300.000 ng/ngư i/tháng khi ch t n u không thu c di n có ch mai táng phí thì ngư i m nhi m vi c chôn c t ư c c p mai táng phí như i v i b nh binh m t s c lao ng t 61% n 70%. d) Ngư i tham gia kháng chi n b suy gi m kh năng lao ng và con c a ngư i tham gia kháng chi n b d d ng, d t t, còn t l c ư c trong sinh ho t thu c di n ói nghèo ư c ưu tiên vay v n t Qu h tr gi i quy t vi c làm giành cho ngư i tàn t t t Ngân hàng Chính sách xã h i s n xu t, kinh doanh c i thi n i s ng. ) Ngư i tham gia kháng chi n già y u, cô ơn không nơi nương t a và con c a ngư i tham gia kháng chi n m côi c cha và m n u không có thân nhân chăm sóc, nuôi dư ng, không t b o m ư c cu c s ng t i c ng ng thì ư c xem xét ti p nh n nuôi dư ng t i các cơ s nuôi dư ng c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i. III. TH T C, H SƠ GI I QUY T CH TR C P HÀNG THÁNG 1. Ngư i tham gia kháng chi n và con c a h quy nh t i m c I làm 02 b n khai (m u s 01) chuy n n U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p xã) 01 b n. 2. U ban nhân dân c p xã: a) Căn c i u ki n th c t c a i tư ng t i a phương xác nh n: - Ngư i tham gia kháng chi n có th i gian ho t ng chi n trư ng th i kỳ tháng 08 năm 1961 n 30 tháng 04 năm 1975. - Tình tr ng b nh t t và tình tr ng sinh con b d d ng, d t t ho c vô sinh sau th i gian tham gia kháng chi n ( i v i ngư i tham gia kháng chi n) m c d d ng, d t t ( i v i con c a ngư i tham gia kháng chi n) trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a trư ng tr m y t c p xã. - Kh năng lao ng ( i v i ngư i tham gia kháng chi n), kh năng t l c trong sinh ho t ( i v i con c a ngư i tham gia kháng chi n) trên cơ s ý ki n c a trư ng thôn, b n, t trư ng dân ph . b) G i Ban ch o th c hi n Pháp l nh ưu ãi ngư i có công (H i ng xác nh n ngư i có công) c p xã xác nh n ngh . c) Chuy n h sơ kèm theo công văn n phòng làm công tác Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n, qu n, th xã (g i chung là phòng T ch c - Lao ng xã h i) xem xét. d) Trư ng h p còn vư ng m c ho c có khi u n i v m c b nh, m c suy gi m kh năng lao ng ( i v i ngư i tham gia kháng chi n - k c nh ng thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh ư c xác nh t l thương t t không có v t
  4. thương th c th ), v m c d d ng, d t t, kh năng t l c trong sinh ho t ( i v i con ngư i tham gia kháng chi n) thì chuy n h sơ kèm công văn n Phòng T ch c - Lao ng xã h i ph i h p v i Trung tâm Y t c p huy n ho c b nh vi n a khoa khu v c ki m tra, xác minh và k t lu n. 3. Phòng T ch c - Lao ng xã h i: a) Ki m tra h sơ, i chi u danh sách ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b nh hư ng c a ch t c hoá h c, l p danh sách nh ng ngư i có i u ki n (m u s 02a và m u s 02b), trình U ban nhân dân cùng c p ký công văn kèm h sơ g i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (qua S Lao ng - Thương binh và Xã h i). b) Nh ng trư ng h p U ban nhân dân c p xã chuy n n ki m tra, xác minh, k t lu n theo ti t d, i m 2 m c III trên ây mà v n không có s th ng nh t thì Phòng T ch c - Lao ng xã h i huy n chuy n h sơ n S Lao ng - Thương binh và Xã h i làm th t c gi i thi u n H i ng giám nh Y khoa c p t nh giám nh. N u m t s c lao ng t 61% tr lên thì i u ki n hư ng ch i v i ngư i b m c b nh, suy gi m kh năng lao ng. 4. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Rà soát ngh c a qu n, huy n, th xã l p danh sách ngư i hư ng tr c p (m u s 02a và m u s 02b), l p 04 b n t ng h p (m u s 03) th ng nh t v i S Tài chính trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh tr c p (m u s 04). b) Căn c phê duy t c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - L p quy t nh hư ng tr c p i v i t ng ngư i, ng th i ph i h p v i S Tài chính l p d toán kinh phí tr c p và t ch c th c hi n vi c chi tr tr c p theo quy nh hi n hành; g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i (C c Thương binh - Li t sĩ và Ngư i có công) 01 b n Quy t nh và 01 b n t ng h p tr c p. - T ch c lưu gi h sơ; thanh quy t toán kinh phí theo quy nh hi n hành; hàng năm báo cáo k t qu th c hi n tr c p v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. IV. NGU N KINH PHÍ CHI TR CH TR C P Kinh phí chi tr tr c p và m t s ch ưu ãi quy nh t i m c II Thông tư này do ngân sách a phương m b o t ngu n tr c p xã h i ư c Chính ph giao hàng năm. i v i nh ng a phương khó khăn ư c h tr t ngân sách trung ương th c hi n. V. T CH C TH C HI N 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m:
  5. Ph i h p v i cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n, ph bi n n i dung Quy t nh s 120/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 07 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này t i các c p, các ngành và nhân dân a phương; ki m tra, rà soát b o m th c hi n úng i tư ng, i u ki n, tiêu chuNn. 2. S Y t có trách nhi m ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ki m tra vi c xác nh b nh t t, m c d d ng, d t t, kh năng lao ng i v i các i tư ng quy nh t i i m I Thông tư này. 3. S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i thNm nh danh sách i tư ng ư c hư ng ch trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh và m b o kinh phí th c hi n ch . 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m b o ngu n kinh phí th c hi n chính sách i v i ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b h u qu do nhi m ch t c hoá h c, ch o các ơn v th c hi n y theo hư ng d n t i Thông tư này. 5. Th t c, h sơ th c hi n các ch giáo d c ào t o, b o hi m y t , mai táng phí i v i ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b nhi m ch t c hoá h c quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n như quy nh hi n hành i v i ngư i có công v i cách m ng. 6. Ngư i tham gia kháng chi n và con c a h ang hư ng tr c p hàng tháng và b o hi m y t trư c ngày 01 tháng 07 năm 2004 theo Quy t nh s 26/2000/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B Y t thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c ki m tra l i n u i u ki n ti p t c hư ng ch thì làm th t c hư ng các ch quy nh t i Quy t nh s 120/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 07 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này k t ngày 01 tháng 07 năm 2004. 7. i v i nh ng trư ng h p ang hư ng tr c p hàng tháng mà có khi u n i, t cáo v m c b nh, m c suy gi m kh năng lao ng thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i t m d ng th c hi n ch và ph i h p cơ quan liên quan ki m tra xác minh, k t lu n theo m c III c a Thông tư này, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 8. Ngư i tham gia kháng chi n và con c a h ã ư c qu n lý theo danh sách và ư c l p h sơ th t c xét hư ng chính sách t ngày 01 tháng 07 năm 2004 tr v sau ư c hư ng tr c p hàng tháng và các ch khác t ngày có Quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 9. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 17/2000/TTLT/BL TBXH-BTC ngày 05 tháng 07 năm 2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính và Thông tư s 02/2001/TTLT/BYT-BL TBXH ngày 12 tháng 02 năm 2001 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t .
  6. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các a phương ph n ánh k pth i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Tài chính gi i quy t./. KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG KT.B B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ B YT TRƯ NG XÃ H I Th Trư ng B TÀI Th Trư ng CHÍNH Th Trư ng Lê Ng c Tr ng Nguy n ình Liêu Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản