Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG

 1. B TÀI CHÍNH - B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ ÀO T O - B NGO I NAM GIAO c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 144/2007/TTLT-BTC-BGD T- Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2007 BNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH , C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ ÀO T O LƯU H C SINH VI T NAM NƯ C NGOÀI B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c : - Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Quy t nh s 322/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “ ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c”; - Quy t nh s 356/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh án “ ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c; - Quy t nh s 77/2001/Q -TTg ngày 14 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chi phí cho vi c ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c; - Hi p nh ho c th a thu n gi a Chính ph Vi t Nam và các nư c v h p tác trong lĩnh v c giáo d c; - Hi p nh gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Liên bang Nga v x lý n c a C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam v i Liên bang Nga ký ngày 13/9/2000 và công văn s 3663/VPCP-KG ngày 15/7/2004 c a Văn phòng Chính ph ng ý cho B Giáo d c và ào t o s d ng kinh phí x lý n c a Vi t Nam v i Liên bang Nga ào t o cán b Vi t Nam nư c ngoài; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 4993/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c ban hành văn b n s a i Thông tư Liên t ch s 88/2001/TTLT/BTC-BGD T-BNG ngày 06/11/2001, theo hư ng m r ng ph m vi i u ch nh sang lưu h c sinh di n Hi p nh, Liên t ch B Tài chính, B Giáo d c và ào t o, B Ngo i giao hư ng d n ch c p phát và qu n lý kinh phí ào t o lưu h c sinh Vi t Nam nư c ngoài b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: Ph n 1: QUI NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng:
 2. Thông tư này quy nh vi c l p d toán, qu n lý, c p phát và quy t toán kinh phí ào t o lưu h c sinh nư c ngoài b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. i v i kinh phí cho b máy qu n lý ào t o lưu h c sinh nư c ngoài ư c ngân sách Nhà nư c m b o trong d toán ngân sách c p cho B Giáo d c và ào t o hàng năm, không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i lưu h c sinh ư c tuy n ch n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o i h c trong các trư ng h p sau ây: - Theo các Hi p nh (ho c tho thu n) gi a Chính ph Vi t Nam và các nư c ho c gi a B Giáo d c và ào t o Vi t Nam và các nư c v h p tác trong lĩnh v c giáo d c và ào t o (sau ây g i t t là di n Hi p nh); - Theo án ” ào t o cán b t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c ” (sau ây g i t t là án 322); - Theo án ” ào t o công dân Vi t Nam nư c ngoài b ng ngu n chuy n i n v i Liên bang Nga ” c a B Giáo d c và ào t o - Ph n do Vi t Nam qu n lý (sau ây g i t t là án chuy n i n Nga). 3. N i dung các kho n chi: 3.1/ Chi trong nư c: a. Chi phí cho cơ s ào t o Vi t Nam theo hình th c ào t o ph i h p; b. Chi phí h tr h c t p cho lưu h c sinh trong th i gian h c t p t i Vi t Nam theo khuôn kh án ào t o ph i h p; c. Chi cho cho cơ s ào t o v công tác b i dư ng chính tr , tư tư ng và nâng cao trình ngo i ng cho lưu h c sinh trư c khi ra nư c ngoài h c t p. 3.2/ Chi nư c ngoài: a. H c phí cho các cơ s ào t o nư c ngoài; b. Sinh ho t phí c a lưu h c sinh; c. Vé máy bay (ho c vé t u) cho lưu h c sinh ; d. B o hi m y t ; . Phí i ư ng; e. Khen thư ng cho lưu h c sinh; g. H tr m t ph n r i ro, b t kh kháng i v i lưu h c sinh;
 3. h. Phí chuy n và nh n ti n qua Ngân hàng (n u có). Ph n 2: QUI NNH C TH I. NH NG KHO N CHI LIÊN QUAN N LƯU H C SINH: 1. H c phí và các kho n chi liên quan n h c phí: 1.1/ H c phí và các kho n l phí b t bu c (n u có) ph i tr cho các cơ s ào t o nư c ngoài, ư c các cơ s ào t o nư c ngoài thông báo trong gi y ti p nh n (h p l theo qui nh hi n hành) i v i lưu h c sinh, ư c chi b ng ng ôla M ho c b ng ng ti n nư c s t i. i v i lưu h c sinh h c t p t i Liên bang Nga thì m c h c phí ư c tho thu n trong h p ng ký gi a B Giáo d c và ào t o v i cơ s ào t o c a Liên bang Nga. 1.2/ Chi phí cho các cơ s ào t o Vi t Nam th c hi n ào t o t i Vi t Nam trong khuôn kh án ào t o ph i h p (ph n th i gian khoá h c th c hi n t i Vi t Nam), ư c chi b ng ng Vi t Nam (VND) v i m c chi t i a tương ương 3.500 USD/năm h c (ba ngàn năm trăm) cho m t nghiên c u sinh ti n sĩ; 3.000 USD/năm h c (ba ngàn) cho m t h c viên cao h c; 2.500 USD/năm h c (hai ngàn năm trăm) cho m t sinh viên i h c theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh hàng tháng. Các m c chi nói trên bao g m c ti n h tr h c t p t i Vi t Nam c a lưu h c sinh theo quy nh t i Kho n 2.5 M c I Ph n II Thông tư này. 2. Sinh ho t phí: 2.1/ Sinh ho t phí c a lưu h c sinh ư c tính toán m b o nhu c u t i thi u v sinh ho t c a lưu h c sinh bao g m: ti n ăn, , chi phí i l i hàng ngày, ti n tài li u và dùng h c t p. 2.2/ Sinh ho t phí c a lưu h c sinh ư c c p t ngày nh p h c n ngày k t thúc th c t nhưng không vư t quá th i gian ghi trong quy t nh c a B Giáo d c và ào t o. M c sinh ho t phí quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. 2.3/ i v i lưu h c sinh i h c theo di n Hi p nh, n u sinh ho t phí ư c nư c ký k t Hi p nh ài th th p hơn m c sinh ho t phí Nhà nư c quy nh thì ư c c p bù ph n chênh l ch. M c c p bù th c hi n theo quy nh t i Ph l c s 01( c t C) kèm theo Thông tư này. 2.4/ i v i lưu h c sinh i h c theo di n án 322 và án chuy n i n Nga, m c sinh ho t phí qui nh t i Ph l c 01 (c t B) kèm theo Thông tư này. 2.5/ i v i lưu h c sinh ào t o theo chương trình ào t o ph i h p thì ph n th i gian ào t o t i Vi t Nam, m c h tr h c t p cho lưu h c sinh quy nh t i Ph l c 03 kèm theo Thông tư này. 3. B o hi m y t :
 4. 3.1/ M c b o hi m y t i v i lưu h c sinh ư c c p b ng ng ôla M ho c b ng ng ti n c a nư c s t i trên cơ s không vư t quá m c quy nh t i Ph l c s 02 kèm theo thông tư này. 3.2/ M c b o hi m y t t i thi u áp d ng chung cho lưu h c sinh nư c ngoài c a nư c s t i, ư c th c hi n c th như sau: a. B o hi m y t ư c c p theo m c quy nh t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này. i v i m t s nư c không li t kê trong Ph l c s 02 ính kèm thì B Giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh c th trên cơ s có s tho thu n c a B Tài chính. b. Trư ng h p lưu h c sinh vì lý do khác mua b o hi m y t m c cao hơn m c qui nh t i Thông tư này thì lưu h c sinh ph i t bù ph n chênh l ch. c. Riêng i v i lưu h c sinh i h c t i Liên bang Nga: - B o hi m y t ư c tr theo năm h c (t tháng 9 năm nay n h t tháng 8 năm sau) i v i lưu h c sinh d b và i h c; Theo t ng th i h n 12 tháng k t ngày nh p h c i v i lưu h c sinh sau i h c; Theo th i h n c th (t tháng 9 năm nay n h t tháng 6 năm sau) i v i th c t p sinh và chuy n ti p sinh ti ng Nga. - Chi b o hi m y t theo hoá ơn g c ho c h p ng mua b o hi m y t c a t ng lưu h c sinh. 4. Ti n vé máy bay i và v (ho c vé t u): 4.1/ Lưu h c sinh ư c c p m t lư t vé t Vi t Nam n nơi h c t p và m t lư t vé t nơi h c t p v Vi t Nam (tr trư ng h p phía B n ài th vé). i v i trư ng h p lưu h c sinh ã t t nghi p v nư c nhưng ư c xét chuy n ti p lên trình cao hơn cũng ư c c p vé máy bay theo nguyên t c này. 4.2/ Vé máy bay lư t i ư c c p theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính “Quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác nư c ngoài do Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí”. 4.3/ Vé máy bay lư t v ư c thanh toán theo hình th c thông báo vé tr ti n trư c (PTA) thông qua cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, ho c c p tr c ti p cho lưu h c sinh qua Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam ho c các Hãng hàng không ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam th c hi n theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p lưu h c sinh t mua vé lư t v thì khi v nư c s thanh toán hoàn tr cho lưu h c sinh theo hoá ơn thu ti n th c t (h p l ) và cu ng vé máy bay (b n chính), nhưng t i a ch b ng m c g i vé PTA t i Vi t Nam cho h ng thư ng (h ng Economy) do Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam ho c các Hãng hàng không ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam ã thông báo. 5. Chi phí i ư ng ( bù p các kho n l phí sân bay Vi t Nam và thuê phương ti n t sân bay v nơi ) ư c c p m t l n v i m c khoán là 100 ôla M /lưu h c sinh/cho su t quá trình h c t p theo quy t nh (k c trư ng h p lưu h c sinh ư c c p h c b ng bán ph n và lưu h c sinh ư c xét chuy n ti p h c lên trình cao hơn).
 5. 6. Các kho n chi khác: 6.1/ Chi khen thư ng cho lưu h c sinh: a. Lưu h c sinh hoàn thành chương trình h c t p v i k t qu xu t s c trư c th i gian quy nh ghi trong quy t nh c i h c c a B Giáo d c và ào t o và có xác nh n c a cơ s ào t o nư c ngoài s ư c hư ng 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c h n. Trư ng h p B Giáo d c và ào t o ã chuy n cho lưu h c sinh toàn b s ti n sinh ho t phí theo th i gian ghi trong quy t nh c i h c nư c ngoài thì lưu h c sinh ph i có trách nhi m hoàn tr ngân sách nhà nư c 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c k ho ch. b. Lưu h c sinh t k t qu xu t s c ư c cơ s ào t o nư c ngoài mi n ho c gi m h c phí, có gi y báo c a cơ s ào t o nư c ngoài s ư c hư ng 50% s ti n ư c mi n ho c gi m và ư c c p m t l n vào năm ư c mi n, gi m h c phí. 6.2/ Chi h tr m t ph n r i ro, b t kh kháng xNy ra v i lưu h c sinh trong th i gian h c t p nư c ngoài như thiên tai, chi n tranh ho c nh ng trư ng h p khác không do l i c a lưu h c sinh, m c h tr c th quy nh như sau: a. Trư ng h p t vong: Ngân sách nhà nư c ài th 100 % cư c phí v n chuy n thi hài ho c l tro v nư c ho c h tr ph n còn thi u c a cư c phí v n chuy n này sau khi b o hi m ã chi tr . Căn c vào ngh c a gia ình lưu h c sinh, B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m ki m tra, xem xét c th i v i t ng trư ng h p và l p phương án h tr . b. Các trư ng h p ph i kéo dài th i gian h c t p do nguyên nhân b t kh kháng nhưng lưu h c sinh v n m b o k t qu h c t p, ư c nhà trư ng xác nh n thì v n ư c c p sinh ho t phí. Trong trư ng h p này, căn c vào ơn ngh c a lưu h c sinh, B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m ph i h p v i i s quán Vi t Nam nư c ngoài ki m tra, xem xét c th i v i t ng trư ng h p và c p phát úng ch quy nh. 6.3/ Chi cho các cơ s ào t o liên quan t i vi c: a. B i dư ng, nâng cao trình ngo i ng trư c khi lưu h c sinh ra nư c ngoài h c t p ư c th c hi n theo quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o b. Chi b i dư ng chính tr , tư tư ng cho lưu h c sinh trư c khi ra nư c ngoài h c t p. 6.4/ Chi phí chuy n và nh n ti n qua Ngân hàng (n u có): Căn c vào các quy nh c a Ngân hàng nư c s t i, n u có phát sinh l phí chuy n ti n ho c nh n ti n qua Ngân hàng thì Ngân sách Nhà nư c s ài th kho n chi này. II. NGUYÊN T C, TRÌNH T , TH T C C P PHÁT, QUY T TOÁN VÀ B I HOÀN KINH PHÍ ÀO T O:
 6. 1. Nguyên t c c p phát: a. Vi c phân b kinh phí ào t o lưu h c sinh Vi t Nam nư c ngoài (bao g m các n i dung chi trong nư c và nư c ngoài) ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam; Vi c thanh toán chi b ng ngo i t ho c b ng ng Vi t Nam (tuỳ theo nhu c u s d ng) ư c th c hi n theo hình th c rút d toán qua Kho b c Nhà nư c. b. B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m l p d toán, rút kinh phí t i Kho b c Nhà nư c, c p phát kinh phí và quy t toán theo quy nh hi n hành. 2. L p d toán và phân b chi ti t: 2.1/ Hàng năm, căn c nhi m v ào t o ư c giao, B Giáo d c và ào t o l p d toán chi ào t o lưu h c sinh nư c ngoài b ng kinh phí ngân sách nhà nư c g i B Tài chính t ng h p trình các c p thNm quy n phê duy t. 2.2/ Căn c d toán hàng năm ư c c p có thNm quy n phê duy t cho công tác ào t o lưu h c sinh nư c ngoài và ý ki n thNm nh phân b d toán c a B Tài -chính, B Giáo d c và ào t o phân b chi ti t cho t ng nhi m v chi c th (chi trong nư c và chi ngoài nư c). i v i các kho n chi ngoài nư c, B Giáo d c và ào t o c n phân b chi ti t cho t ng nư c có lưu h c sinh Vi t Nam ang theo h c theo các n i dung chi c th như sau: a. H c phí cho các cơ s ào t o nư c ngoài; b. Sinh ho t phí c a lưu h c sinh; c. Vé máy bay (ho c vé t u) cho lưu h c sinh ; d. B o hi m y t ; . Phí i ư ng; e. Khen thư ng cho lưu h c sinh; g. H tr m t ph n r i ro, b t kh kháng i v i lưu h c sinh; h. Phí chuy n và nh n ti n qua Ngân hàng (n u có). B ng phân b chi ti t này ư c g i cho Kho b c Nhà nư c làm căn c c p phát. 3. C p phát và chi tr : 3.1/ i v i nh ng kho n chi trong nư c: Th c hi n theo quy nh v ki m soát thanh toán chi tr hi n hành. 3.2/ i v i nh ng kho n chi nư c ngoài (thanh toán b ng ng ôla M ho c b ng ng ti n c a nư c s t i): Căn c vào D toán và ngh rút d toán c a B Giáo d c và ào t o, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thanh toán và c p phát như sau:
 7. - H c phí cho cơ s ào t o nư c ngoài: Căn c vào h sơ ngh c a B Giáo d c và ào t o, Kho b c Nhà nư c chuy n kinh phí tương ng cho cơ s ào t o nư c ngoài. - Sinh ho t phí và phí i ư ng c a lưu h c sinh: Căn c vào h sơ ngh c a B Giáo d c và ào t o, Kho b c Nhà nư c chuy n kinh phí vào tài kho n c a ngư i hư ng ti n ho c vào tài kho n c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i cơ quan này chi tr ti n cho lưu h c sinh. - Vé máy bay (ho c vé tàu): Căn c vào h sơ ngh c a B Giáo d c và ào t o, Kho b c Nhà nư c chuy n ti n vào tài kho n ngư i hư ng mua vé máy bay ho c chuy n ti n tr c ti p vào ơn v cung c p d ch v v n chuy n. - B o hi m y t : Căn c vào h sơ ngh c a B Giáo d c và ào t o, Kho b c Nhà nư c chuy n ti n vào tài kho n ngư i hư ng. - Khen thư ng cho lưu h c sinh: Ghi rõ danh sách lưu h c sinh và m c ngh khen thư ng c th cho t ng lưu h c sinh. - H tr m t ph n r i ro, b t kh kháng i v i lưu h c sinh: Ghi rõ danh sách lưu h c sinh và m c ngh h tr c th phù h p theo quy nh c a Thông tư này. - Phí chuy n và nh n ti n qua Ngân hàng (n u có): Theo quy nh hi n hành. 3.3/ i v i t t c các m c chi nêu t i Kho n 3.2 M c II thông tư này, a. B Giáo d c và ào t o thNm nh và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c và h p pháp c a các ch ng t trong b h sơ g i n Kho b c Nhà nư c ngh thanh toán. b. Kho b c Nhà nư c sau khi thanh toán th c hi n ngay vi c h ch toán chi ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. 4. Quy t toán: Vi c quy t toán kinh phí ào t o lưu h c sinh nư c ngoài b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. B i hoàn kinh phí ào t o: 5.1/ Nh ng lưu h c sinh (bao g m t t c các b c h c) ư c Nhà nư c c i ào t o nư c ngoài do Nhà nư c ài th kinh phí toàn ph n ho c m t ph n, sau khi k t thúc khoá h c mà không v nư c; V nư c không úng th i h n mà không có lý do chính áng; Không hoàn thành khoá h c theo quy t nh c a B Giáo d c và ào t o thì ph i b i hoàn kinh phí ào t o. 5.2/ Vi c b i hoàn kinh phí ào t o th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 c a B N i v “Hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 54/2005/N -CP v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi phí ào t o i v i cán b , công ch c” và Thông tư s 89/2006/TT-BTC ngày 29/9/2006 c a B Tài chính “Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí chi tr tr c p thôi vi c và kinh phí thu h i b i thư ng chi phí ào t o”.
 8. Ph n 3: TRÁCH NHI M C A CÁC B VÀ NGHĨA V C A LƯU H C SINH 1. B Giáo d c và ào t o: 1.1/ Ch u trách nhi m tuy n sinh và qu n lý lưu h c sinh t khi b t u nh p h c cho t i khi k t thúc khoá h c theo úng yêu c u c a Nhà nư c và các quy nh hi n hành. 1.2/ L p d toán chi ngân sách hàng năm cho công tác ào t o lưu h c sinh. 1.3/ T ch c vi c c p phát kinh phí theo các phương th c phù h p v i t ng a bàn và i tư ng lưu h c sinh m b o k p th i và úng tiêu chuNn nh m c theo quy nh t i Thông tư này. 1.4/ Hàng năm duy t báo cáo quy t toán kinh phí cho công tác ào t o lưu h c sinh theo t ng ngu n kinh phí (theo Hi p nh, theo án 322 và án chuy n i n Nga). 1.5/ Thu ti n b i hoàn kinh phí ào t o i v i lưu h c sinh ph i b i hoàn kinh phí ào t o và n p toàn b vào ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. 1.6/ Ph i h p v i B Ngo i giao và Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài trong vi c: - Qu n lý và b o v quy n l i chính áng c a lưu h c sinh; - Xem xét, ki n ngh B Tài chính i u ch nh m c sinh ho t phí cho lưu h c sinh khi ch s giá tiêu dùng t i nư c có lưu h c sinh ang theo h c tăng t 10% tr lên ho c khi i u ki n kinh t , tài chính c a Nhà nư c cho phép. 1.7/ Ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao t ch c ki m tra công tác qu n lý, c p phát kinh phí cho lưu h c sinh khi th y c n thi t. 2. B Ngo i giao: 2.1/ Ch o các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài trong vi c: - Thăm dò, kh o sát các cơ s ào t o t i các nư c s t i nh m tìm ra ư c nh ng cơ s ào t o phù h p nh t i v i Vi t Nam ( phù h p v chuyên ngành v năng l c ào t o, v chi phí, ho c phù h p theo ơn t hàng c a B Giáo d c và ào t o) gi i thi u cho B Giáo d c và ào t o ho c cho lưu h c sinh. - Theo dõi và l p danh sách lưu h c sinh ( i v i di n Hi p nh ) g i v B Giáo d c và ào t o th c hi n vi c c p bù sinh ho t phí. 2.2/ Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o gi i quy t m i v n có liên quan n lưu h c sinh (trong ó có c nh ng trư ng h p c p phát kinh phí cho lưu h c sinh nh ng nơi c thù).
 9. 3. B Tài chính: 3.1/ m b o ngu n kinh phí theo d toán ư c duy t cho các kho n chi liên quan n vi c ào t o lưu h c sinh nư c ngoài k p th i theo ngh c a B Giáo d c và ào t o (c n i và ngo i t ) theo quy nh hi n hành. Ki n ngh nh ng bi n pháp x lý c n thi t i v i các trư ng h p chi tr sai i tư ng ho c vư t quá m c qui nh c a Thông tư này. Có trách nhi m thNm nh quy t toán và thông báo quy t toán theo quy nh hi n hành. 3.2/ ThNm nh phương án phân b d toán ngân sách năm c a B Giáo d c và ào t o và ch o Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán chi tr và ki m soát chi theo quy nh t i Kho n 3.1 và 3.2 M c II Ph n II c a Thông tư này. 3.3/ Gi i quy t theo thNm quy n ngh c a B Giáo d c và ào t o v vi c i u ch nh m c sinh ho t phí cho lưu h c sinh. 4. Trách nhi m c a lưu h c sinh: 4.1/ Ch p hành nghiêm ch nh quy t nh c i h c c a B Giáo d c và ào t o. 4.2/ Ch u s qu n lý c a nhà trư ng, c a cơ quan i di n Vi t Nam nơi lưu h c sinh ang theo h c. 4.3/ H t m i h c kỳ báo cáo k t qu h c t p có xác nh n c a nhà trư ng cho cơ quan i di n Vi t Nam nơi ang theo h c và B Giáo d c và ào t o. 4.4/ N u vi ph m quy t nh c i h c c a B Giáo d c và ào t o thì ph i b i hoàn kinh phí theo qui nh t i Kho n 5 M c II Ph n II Thông tư này. Ph n 4: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay th Thông tư Liên t ch s 88/2001/TTLT/BTC-BGD T-BNG ngày 06/11/2001 c a Liên B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Ngo i Giao hư ng d n qu n lý và c p phát ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c dành cho án “ ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s ào t o nư c ngoài”. 2. B Giáo d c và ào t o, Kho b c nhà nư c căn c vào qui nh c a thông tư này hư ng d n c th , chi ti t phù h p v i qui trình c p phát, qu n lý c a cơ quan mình. 3. Các doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n, công ty tư nhân có th v n nh ng qui nh c a thông tư này t ch c vi c ào t o cán b , công ch c c a ơn v mình. 4. Trong quá trình th c hi n, m i vư ng m c c a lưu h c sinh ngh ph n nh v Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c s t i và B Giáo d c và ào t o. B Giáo d c và ào t o t ng h p, ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i Giao gi i quy t.,.
 10. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO B GIÁO D C VÀ ÀO B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG T O TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Phú Bình Tr n Xuân Hà Tr n Văn Nhung Nơi nh n: - Văn phòng TW, VP Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; VP Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Toà án Nhân dân t i cao; - ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c KTVB (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - V Pháp ch (BTC, BGD T, BNG); - Lưu VT, V TC N. PH L C 1 M C SINH HO T PHÍ C A LƯU H C SINH THEO ÁN 322 ,CHUY N I N VÀ THEO DI N HI P NNH (Kèm theo Thông tư s 144 /2007/TTLT/BTC-BGD T-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Ngo i Giao) M c SHP toàn ph n (USD; M c c p bù SHP di n Hi p EURO/1LHS/1tháng) nh(USD/1LHS/1tháng Tên nư c (B) (C) (A) B ng B ng ng ôla ng B ng ng ô la M M EURO n 350 250-350 Trung qu c 350 244 ài Loan 350 Campuchia, Lào 170 70 Mông C 170 120
 11. Hànqu c,Singapore, 500 Hôngkông Tháilan,Philipin, 300 Malaisia Ba Lan 400 400 Bungary 400 337 Hungary 400 119-336 Séc 400 70 Slôvakia 400 93 Rumani 400 350 Ucraina,Bêlarútxia 400 380 Nga 400 350 Cuba 170 165 Các nư c Tây B c âu 740 M , Canada, Anh, Nh t 1.000 B n Úc, New Zealand 860 Ai c p 450 400 PH L C 02 M C B O HI M Y T I V I LƯU H C SINH (Kèm theo Thông tư s 144 /2007/TTLT/BTC-BGD T-BNG Ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính, B giáo d c và ào t o và B Ngo i giao) Nư c h c USD/LHS/năm Cămpuchia, Lào 150 Balan, Bêlarútxia, Ucraina 150 Các nư c Tây âu và B c âu 900 EUR Nh t B n 410 Úc và New Zealand 300 M Canada, Anh 1.000 Ghi chú: i v i m t s nư c không li t kê trong Ph l c này s ư c xem xét t ng trư ng h p c th theo qui nh.
 12. PH L C S 03 M C H TR H C T P I V I LƯU H C SINHTHEO CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O PH I H P (CHO TH I GIAN ÀO T O T I VI T NAM) (Kèm theo Thông tư s 144 /2007/TTLT/BTC-BGD T-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Ngo i Giao) 1/ B c ào t o i h c: 750.000 ng Vi t Nam/1LHS/1tháng 2/ B c ào t o th c sĩ: 900.000 ng Vi t Nam/1LHS/1tháng 3/ B c ào t o ti n sĩ: 1.050.000 ng Vi t Nam 1/LHS/1tháng
Đồng bộ tài khoản