Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: lawttnh15

Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

B QU C PHÒNG - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
B LAO NG - THƯƠNG NAM
BINH VÀ XÃ H I - B TÀI c l p - T do - H nh phúc
CHÍNH -------------
------
S : 144/2008/TTLT-BQP- Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008
BL TBXH-BTC
THÔNG TƯ LIÊN TNCH

HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 142/2008/Q -TTG NGÀY 27
THÁNG 10 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TH C HI N CH
I V I QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHI N CH NG M C U
NƯ C CÓ DƯ I 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN I Ã PH C VIÊN,
XU T NGŨ V NA PHƯƠNG

Thi hành Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th
tư ng Chính ph v th c hi n ch i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng
M c u nư c có dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a
phương (sau ây g i t t là Quy t nh s 142/2008/Q -TTg), B Qu c phòng, B
Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau:

I. I TƯ NG VÀ I U KI N HƯ NG CH

1. i tư ng và i u ki n áp d ng

Quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c, nh p ngũ t ngày 30/4/1975
tr v trư c, có dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a
phương, hi n không thu c di n hư ng ch hưu trí, ch m t s c lao ng ho c
ch b nh binh hàng tháng, thu c m t trong các trư ng h p sau ây:

a. ã ph c viên, xu t ngũ v a phương;

b. ã chuy n ngành r i thôi vi c;

c. ã ph c viên, xu t ngũ m t th i gian r i ti p t c công tác (tái ngũ; làm vi c cơ
quan, ơn v , t ch c ngoài quân i), sau ó l i ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c.

2. i tư ng không áp d ng

a. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 nêu trên nhưng hi n ang
hư ng ch hưu trí, ch m t s c lao ng ho c ch b nh binh hàng tháng;
ho c hi n ang công tác hư ng lương t ngân sách Nhà nư c có tham gia b o hi m xã
h i b t bu c;

b. Ngư i nh ng ph n b i, u hàng ch; ngư i vi ph m k lu t b tư c danh hi u
quân nhân; ngư i tính n ngày Quy t nh s 142/2008/Q -TTg có hi u l c thi hành
mà ang ch p hành án tù chung thân ho c b k t án m t trong các t i xâm ph m an
ninh qu c gia mà chưa ư c xóa án tích;

c. Ngư i xu t c nh ra nư c ngoài b t h p pháp; ngư i xu t c nh và l i nư c ngoài
b t h p pháp (bao g m c ngư i i lao ng h p tác qu c t );

d. Ngư i ã hư ng ch tr c p m t l n quy nh t i i m a kho n 1 i u 1 Quy t
nh s 290/2005/Q -TTg ngày 08/11/2005; kho n 2 i u 1 Quy t nh s
92/2005/Q -TTg ngày 29/4/2005 c a Th tư ng Chính ph thì không ư c hư ng
ch tr c p m t l n theo hư ng d n t i kho n 3, 4 M c II Thông tư này;

. Ngư i ã t tr n nhưng không còn v ho c ch ng; b ,m ; con , con nuôi
ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp.

II. CH Ư C HƯ NG

1. Cách tính th i gian hư ng

a. Th i gian tính hư ng ch là th i gian công tác th c t trong quân i t khi nh p
ngũ n khi ph c viên, xu t ngũ, chuy n ngành.

i v i các trư ng h p chuy n ngành r i thôi vi c; ho c ã ph c viên, xu t ngũ m t
th i gian r i ti p t c công tác (như: tái ngũ; làm vi c cơ quan, ơn v , t ch c ngoài
quân i), sau ó l i ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c, thì th i gian chuy n ngành và th i
gian làm vi c ngoài quân i không ư c tính hư ng ch .

b. Th i gian công tác th c t trong quân i n u gián o n ư c c ng d n tính
hư ng ch .

c. Th i gian hư ng ch tr c p m t l n, n u có tháng l thì 6 tháng tr lên ư c
tính là m t năm, dư i 6 tháng ư c tính là n a năm (1/2 năm).

2. Ch tr c p hàng tháng

a. i tư ng quy nh t i kho n 1 M c I Thông tư này, có t 15 năm n dư i 20
năm công tác trong quân i, ư c hư ng ch tr c p hàng tháng, tính theo s năm
công tác th c t . M c hư ng c th như sau:

-T 15 năm n dư i 16 năm, m c tr c p b ng 600.000 ng/tháng;

-T 16 năm n dư i 17 năm, m c tr c p b ng 630.000 ng/tháng;

-T 17 năm n dư i 18 năm, m c tr c p b ng 660.000 ng/tháng;

-T 18 năm n dư i 19 năm, m c tr c p b ng 690.000 ng/tháng;

-T 19 năm n dư i 20 năm, m c tr c p b ng 720.000 ng/tháng;

Ví d 1. Ông Nguy n Văn A, nh p ngũ tháng 2/1961, ph c viên (xu t ngũ) v a
phương tháng 8/1978.
Cách tính hư ng ch i v i ông Nguy n Văn A như sau:

Th i gian công tác th c t trong quân i c a ông Nguy n Văn A t tháng 2/1961 n
tháng 8/1978 là 17 năm 7 tháng. M c hư ng ch tr c p hàng tháng là 660.000
ng/tháng.

Ví d 2. Ông Tr n Văn B, nh p ngũ tháng 5/1972, tháng 6/1988 t quân i chuy n
ngành, n năm 1991 v ngh hư ng ch thôi vi c.

Cách tính hư ng ch i v i ông Tr n Văn B như sau:

Th i gian công tác th c t trong quân i t tháng 5/1972 n tháng 6/1988 là 16 năm
2 tháng. M c hư ng ch tr c p hàng tháng là 630.000 ng/tháng (th i gian
chuy n ngành công tác ngoài quân i không ư c tính hư ng ch ).

Ví d 3. Ông Hoàng Văn C, nh p ngũ tháng 2/1965, tháng 5/1970 b thương ơn v
cho v ph c viên; tháng 4/1972 tái ngũ, n tháng 4/1982 do s c kho y u ơn v gi i
quy t ch ph c viên.

Cách tính hư ng ch i v i ông Hoàng Văn C như sau:

Th i gian công tác th c t trong quân i l n th nh t t tháng 2/1965 n 5/1970 là 5
năm 4 tháng; l n th hai t tháng 4/1972 n 4/1982 là 10 năm 1 tháng, t ng th i gian
công tác th c t là 15 năm 5 tháng. M c hư ng ch tr c p hàng tháng là 600.000
ng/tháng.

b. Khi Chính ph i u ch nh lương hưu, tr c p hàng tháng thì m c hư ng c a các
i tư ng nêu trên cũng ư c i u ch nh tương ng; th i i m ư c i u ch nh th c
hi n theo quy nh c a Chính ph k t sau ngày 01/01/2009.

c. Ngư i ư c hư ng tr c p hàng tháng t tr n thì thôi hư ng t tháng ti p theo;
ngư i t ch c l mai táng ư c hư ng tr c p m t l n b ng 3 tháng tr c p hi n
hư ng c a ngư i t tr n.

Ví d 4. Ông Nguy n ình K ư c hư ng tr c p hàng tháng t tháng 01/2009 v i
m c 630.000 ng/tháng, n tháng 10/2009 ông Nguy n ình K t tr n, ngư i t
ch c mai táng ư c hư ng tr c p m t l n là:

03 tháng x 630.000 ng/tháng = 1.890.000 ng.

3. Ch tr c p m t l n

i tư ng quy nh t i kho n 1 M c I Thông tư này, có dư i 15 năm công tác trong
quân i, ư c hư ng ch tr c p m t l n, tính theo s năm công tác th c t , c
th như sau:

a. i tư ng có th i gian công tác th c t trong quân i t 2 năm tr xu ng m c
hư ng tr c p m t l n b ng 2.000.000 ng (hai tri u ng).
b. i tư ng có th i gian công tác th c t trong quân i trên 2 năm, thì t năm th 3
tr i c m i năm ư c c ng thêm 600.000 ng.

M c tr c p m t l n ư c tính theo công th c sau:

M c hư ng = 2.000.000 ng + [(s năm ư c tính hư ng - 2 năm) x 600.000
ng].

Ví d 5. Ông Tr n Văn D, nh p ngũ tháng 3/1968, ph c viên v a phương tháng
2/1977.

Cách tính hư ng ch tr c p m t l n i v i ông Tr n Văn D như sau:

Th i gian t tháng 3/1968 n tháng 2/1977 là 9 năm. Ch ư c hư ng là:

2.000.000 ng + [(9 năm - 2 năm) x 600.000 ng] = 6.200.000 ng.

Ví d 6. Ông Tr n Văn E, nh p ngũ tháng 5/1965, ph c viên v a phương tháng
8/1976.

Cách tính hư ng ch tr c p m t l n i v i ông Tr n Văn E như sau:

Th i gian t tháng 5/1965 n tháng 8/1976 là 11 năm 4 tháng, ư c tính là 11,5 năm.
Ch ư c hư ng là:

2.000.000 ng + [(11,5 năm - 2 năm) x 600.000 ng] = 7.700.000 ng.

4. i tư ng hư ng tr c p hàng tháng n u ã t tr n trư c ngày 01 tháng 01 năm
2009; i tư ng hư ng tr c p m t l n nêu trên n u ã t tr n trư c ngày Quy t nh
s 142/2008/Q -TTg có hi u l c thi hành, bao g m c trư ng h p t tr n khi t i ngũ
báo t là t sĩ, thì m t trong nh ng ngư i sau ây: v ho c ch ng; b ,m ; con
, con nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp c a ngư i t tr n ư c hư ng ch
tr c p m t l n b ng 3.000.000 ng (ba tri u ng).

III. NGU N KINH PHÍ B O M

1. Kinh phí chi tr ch tr c p hàng tháng do ngu n ngân sách Trung ương b o
m, B Tài chính b o m theo ngh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i,
chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh (thành ph ) chi tr cho i
tư ng.

2. Kinh phí chi tr ch tr c p m t l n bao g m kinh phí chi tr cho i tư ng
ư c hư ng tr c p và kinh phí m b o cho công tác chi tr b ng 4% t ng kinh phí
chi tr cho i tư ng, do ngu n ngân sách Trung ương b o m, B Tài chính c p
phát theo ngh c a B Qu c phòng.

N i dung chi kinh phí b o m cho công tác chi tr g m: xét duy t, thNm nh h sơ;
chi tuyên truy n, ph bi n chính sách; t p hu n, b i dư ng nghi p v ; sơ, t ng k t; in
n m u bi u, gi y t qu n lý và mua s m, s a ch a nh trang b , dùng văn phòng
ph c v công tác chi tr . M c chi th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
IV. H SƠ HƯ NG CH

1. Các gi y t làm căn c xét duy t

a. Gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c, g m:

- Quy t nh ph c viên, xu t ngũ; lý l ch quân nhân; b n trích y u 63;

- S tr c p ph c viên, xu t ngũ; phi u tr c p ph c viên, xu t ngũ;

- Lý l ch ng viên (n u có);

- Gi y xác nh n c a ơn v cũ trư c khi quân nhân ph c viên, xu t ngũ ( i v i
trư ng h p không có các gi y t nêu trên), kèm theo b n photo h sơ lưu tr , qu n lý
c a ơn v làm căn c xác nh n (m u 08), do Th trư ng ơn v c p Trung oàn
ho c tương ương tr lên theo phân c p qu n lý i tư ng trư c khi ph c viên, xu t
ngũ c p, ký, óng d u.

b. Gi y t liên quan, g m:

- Quy t nh g i nh p ngũ; b nhi m ch c v , b t quân hàm; i u ng công tác;

- Gi y ăng ký quân nhân d b (phi u ăng ký; phi u cán b ; b n khai phong, thăng
quân hàm quân nhân d b …);

- Huân, Huy chương Kháng chi n, Gi i phóng và các hình th c khen thư ng khác;

- Phi u chuy n thương, chuy n vi n; phi u s c kho ;

- Gi y ch ng t ; gi y báo t t s ;

- Gi y xác nh n c a Ban Ch huy quân s huy n (qu n) ho c B Ch huy quân s t nh
(thành ph ), kèm theo b n photo danh sách ho c h sơ qu n lý quân nhân khi nh p
ngũ và xu t ngũ c a ơn v làm căn c xác nh n, do Th trư ng ơn v ký, óng d u
(m u 08);

- Các gi y t liên quan khác.

2. H sơ xét hư ng ch

a. H sơ xét hư ng ch tr c p hàng tháng

H sơ xét hư ng ch tr c p hàng tháng ư c l p thành 03 b , g m:

- B n khai cá nhân c a i tư ng (m u 1A);

- M t ho c các gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c; ho c gi y t liên quan (g m:
b n g c ho c b n công ch ng và b n photo có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n,
theo t ng b h sơ). Các gi y t trên ph i ch ng minh ư c ngày, tháng, năm nh p
ngũ t ngày 30/4/1975 tr v trư c và t ng th i gian công tác th c t trong quân i
t 15 năm tr lên;

- B n photo Ch ng minh thư nhân dân (có công ch ng ho c xác nh n c a y ban
nhân dân xã, phư ng);

- Biên b n xét và xác nh n c a H i ngh Ban ch p hành H i C u chi n binh xã,
phư ng (m u 03);

- Công văn ngh c a y ban nhân dân xã, phư ng (m u 04);

- Công văn ngh c a các c p (m u 05), kèm theo danh sách i tư ng ư c hư ng
ch tr c p hàng tháng (m u 6A);

- B n xét duy t và ngh c a B Ch huy quân s t nh (thành ph ) (m u 5A).

H sơ bàn giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n th c hi n chi tr
ch hàng tháng, ngoài công văn gi i thi u c a B Qu c phòng (C c Chính sách),
g m:

- B n khai cá nhân;

- B n xét duy t và ngh c a B Ch huy quân s t nh (thành ph );

- Quy t nh hư ng ch tr c p hàng tháng c a C c Chính sách/T ng c c Chính
tr .

b. H sơ xét hư ng ch tr c p m t l n (bao g m các i tư ng dư i 15 năm và
i tư ng ã t tr n)

H sơ xét hư ng ch tr c p m t l n ư c l p thành 02 b , g m:

- B n khai cá nhân c a i tư ng ho c thân nhân c a i tư ng (m u 1B, 1C);

- M t ho c các gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c; ho c gi y t có liên quan
(b n photo có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c công ch ng);

- B n photo Ch ng minh thư nhân dân (có công ch ng ho c xác nh n c a y ban
nhân dân xã, phư ng);

- Biên b n xem xét và xác nh n c a H i ngh liên t ch thôn, xóm, t dân ph , p …
(sau ây g i chung là thôn), (m u 02);

- Biên b n xét và xác nh n c a H i ngh Ban Ch p hành H i C u chi n binh xã,
phư ng (m u 03);

- Công văn ngh c a y ban nhân dân xã, phư ng (m u 04);

- Công văn ngh c a các c p (m u 05), kèm theo danh sách i tư ng ư c hư ng
ch m t l n (m u 6B).
V. TRÁCH NHI M VÀ TRÌNH T TH C HI N

1. Trách nhi m c a i tư ng và thân nhân i tư ng

a. Làm b n khai theo m u quy nh

b. N p h sơ theo quy nh cho y ban nhân dân xã, phư ng g m: b n khai c a cá
nhân c a thân nhân và gi y t g c ho c gi y t ư c coi là gi y t g c, ho c gi y t
liên quan; b n photo Ch ng minh thư nhân dân.

c. B o m tính trung th c c a b n khai, các gi y t cá nhân và ch u trách nhi m pháp
lý khi có hành vi vi ph m pháp lu t.

2. Trách nhi m c a y ban nhân dân xã, phư ng

a. T ch c tuyên truy n, ph bi n trong nhân dân và i tư ng v n i dung ch ,
chính sách; quy trình t ch c th c hi n; trách nhi m c a cá nhân và các c p.

b. Ki n toàn H i ng chính sách xã, phư ng (thành ph n như quy nh th c hi n
Quy t nh s 290/2005/Q -TTg ngày 08/11/2005 c a Th tư ng Chính ph );

c. Ti p nh n h sơ c a i tư ng ngh hư ng ch . Ti n hành phân h sơ theo 2
lo i: i tư ng hư ng ch tr c p hàng tháng và i tư ng hư ng ch tr c p
m t l n.

d. T ch c xét duy t theo quy nh sau ây:

- i v i i tư ng hư ng tr c p hàng tháng, xét duy t thành 02 t: t 1 xét duy t
các i tư ng có gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c; t 2 xét duy t các i
tư ng có các gi y t liên quan. Trình t xét duy t như i v i i tư ng hư ng ch
tr c p m t l n, nhưng không xét duy t c p thôn.

Trư ng h p i tư ng có t 15 năm tr lên, nhưng không có gi y t g c ho c
ư c coi là gi y t g c, ho c gi y t liên quan thì y ban nhân dân xã, phư ng t ng
h p danh sách xem xét, gi i quy t sau.

- i v i i tư ng hư ng ch tr c p m t l n (bao g m c i tư ng ã t tr n)
phân thành 3 nhóm: nhóm có gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c, nhóm có gi y
t liên quan và nhóm không có gi y t nêu trên. T ch c xét duy t theo 3 bư c:

Bư c 1: Xét duy t h sơ nhóm i tư ng có gi y t g c ho c ư c coi là gi y t g c;

Bư c 2: Xét duy t h sơ nhóm i tư ng có gi y t liên quan;

Bư c 3: Xét duy t h sơ nhóm i tư ng không có gi y t g c ho c ư c coi là gi y
t g c, ho c gi y t liên quan.

. Quy trình xét duy t m i bư c nêu trên như sau:
- Trư ng thôn t ch c h i ngh liên t ch xem xét, xác nh n và ngh ch tr
c p i v i t ng i tư ng.

- Ban Ch huy quân s xã, phư ng t ng h p danh sách và h sơ do các Trư ng thôn
báo cáo; ngh Ban ch p hành H i C u chi n binh h p xem xét, xác nh n i v i
t ng i tư ng.

- H i ng chính sách xã, phư ng h p công khai xét duy t i v i các i tư ng do
các thôn báo cáo và Ban ch p hành H i C u chi n binh ã cho ý ki n b ng văn b n.

- T ch c niêm y t và thông báo danh sách i tư ng ã xét duy t; sau 15 ngày, n u
không có ý ki n th c m c, khi u ki n c a nhân dân thì y ban nhân dân xã, phư ng
t ng h p, l p h sơ (tr c p hàng tháng 03 b , tr c p m t l n 02 b ) báo cáo y ban
nhân dân huy n (qu n) qua Ban Ch huy quân s huy n (qu n). Nh ng trư ng h p
chưa rõ i tư ng, th i gian tính hư ng ho c có khi u n i, t cáo thì l i ti p t c
xác minh, xem xét báo cáo sau.

e. Ph i h p v i Ban Ch huy quân s huy n (qu n) t ch c chi tr công khai, ch t ch ,
chính xác; thông báo k t qu trên các phương ti n thông tin c a a phương.

y ban nhân dân xã, phư ng có trách nhi m xác nh n theo ngh c a i tư ng là
ngư i sinh quán a phương, nhưng hi n ang cư trú a phương khác (quy trình
xét duy t và h sơ th c hi n như i tư ng không có gi y t a phương). Trong
th i gian 45 ngày ph i tr l i i tư ng (kèm theo văn b n) a phương nơi i
tư ng ăng ký h khNu thư ng trú xét duy t và ngh hư ng ch .

3. Trách nhi m c a y ban nhân dân huy n (qu n)

a. Ki n toàn Ban ch o giúp y ban nhân dân huy n (qu n) ch o, hư ng d n,
t ch c tri n khai th c hi n.

b. Ch o các xã, phư ng và các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n các
ch quy nh cho nhân dân và m i i tư ng t i a phương.

c. T ch c t p hu n cho các cơ quan ch c năng c a huy n (qu n) và lãnh o chính
quy n, cán b chuyên môn các xã, phư ng v n i dung ch ; bi n pháp và quy
trình t ch c th c hi n a phương.

d. Ch o Ban ch huy quân s huy n (qu n) ph i h p v i các cơ quan ch c năng t
ch c xét duy t h sơ do các xã báo cáo và t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh
(thành ph ) qua B Ch huy quân s t nh (thành ph ); t ch c chi tr ch công
khai, ch t ch , chính xác.

. Ch trì ki m tra vi c th c hi n và gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh t i a
phương.

4. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh (thành ph )
a. Ki n toàn Ban ch o giúp y ban nhân dân t nh (thành ph ) ch o, hư ng
d n các cơ quan ch c năng và các a phương thu c quy n tri n khai t ch c th c
hi n.

b. Ch o tuyên truy n sâu r ng ch chính sách, thông qua các t ch c và các
phương ti n thông tin a phương.

c. T ch c t p hu n cho các Ban, ngành ch c năng có liên quan; lãnh o chính quy n
và các cơ quan ch c năng c a các huy n (qu n).

d. Ch o B Ch huy quân s t nh (thành ph ) ph i h p v i các cơ quan ch c năng
t ch c xét duy t h sơ do các huy n (qu n) báo cáo.

. Ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh (thành ph ) ti p nh n h sơ i
tư ng ư c hư ng ch tr c p hàng tháng do B Ch huy quân s t nh (thành ph )
bàn giao và chi tr ch k p th i cho i tư ng.

e. Ch o vi c t ch c chi tr ch cho i tư ng các a phương.

g. Ch trì ki m tra vi c th c hi n và gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh t i a
phương.

5. Trách nhi m c a cơ quan quân s a phương các c p

a. Trách nhi m c a Ban Ch huy quân s huy n (qu n)

- Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng giúp y ban nhân dân huy n (qu n)
tuyên truy n ph bi n, tri n khai t ch c th c hi n các c p. Ch o, tr c ti p theo
dõi vi c xét duy t c p xã, phư ng.

- Xác nh n th i gian công tác trong quân i cho i tư ng có yêu c u, trên cơ s h
sơ lưu tr c a cơ quan; Th trư ng Ban Ch huy quân s huy n (qu n) ký và ch u
trách nhi m trư c pháp lu t v s xác nh n ó.

- Ti p nh n h sơ theo ngh c a y ban nhân dân các xã, phư ng; l p danh sách
ngh Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, B o hi m xã h i huy n (qu n) rà soát
nh ng i tư ng thu c di n hư ng ch hưu trí, m t s c lao ng, b nh binh hàng
tháng; i tư ng ã ư c công nh n là li t sĩ và các i tư ng khác thu c di n không
áp d ng.

- T ch c xét duy t h sơ; t ng h p k t qu , báo cáo Ban ch o huy n (qu n).

- T ng h p h sơ; làm công văn (m u 05), kèm theo danh sách (m u 6A, 6B) có xác
nh n c a y ban nhân dân huy n (qu n), báo cáo B Ch huy quân s t nh (thành
ph ) theo t ng lo i i tư ng (tr c p hàng tháng m i i tư ng 03 b h sơ, tr c p
m t l n m i i tư ng 02 b h sơ).

- Nh ng trư ng h p sau khi xét duy t c p huy n (qu n) chưa xác nh rõ i tư ng
và th i gian công tác trong quân i ho c h sơ còn có vư ng m c, thì chuy n tr cho
y ban nhân dân xã, phư ng qu n lý i tư ng ti p t c xem xét.
- Tr c ti p th c hi n chi tr ch tr c p m t l n và thanh quy t toán theo quy nh
hi n hành. Báo cáo Ban ch o và y ban nhân dân huy n (qu n) v k t qu th c
hi n

- Lưu danh sách i tư ng ư c hư ng ch ; xu t bi n pháp gi i quy t các v n
vư ng m c có liên quan.

b. Trách nhi m c a B Ch huy quân s t nh (thành ph )

- Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng giúp y ban nhân dân t nh (thành ph )
ki n toàn Ban ch o; t ch c tuyên truy n; xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai và
ki m tra th c hi n; b i dư ng nghi p v cho cán b thu c quy n.

- Ch o các cơ quan ch c năng trên cơ s h sơ lưu tr c a ơn v , xác nh n th i
gian công tác trong quân i trong nh ng i tư ng có yêu c u, Th trư ng B Ch
huy quân s t nh (thành ph ) ký và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s xác nh n
ó.

- Ti p nh n h sơ c a Ban Ch huy quân s huy n (qu n); xét duy t, t ng h p báo cáo
xin ý ki n Ban ch o và y ban nhân dân t nh (thành ph );

i v i i tư ng hư ng tr c p hàng tháng, l p b n xét duy t và ngh iv i
t ng trư ng h p (m u 5A).

- Làm công văn (m u 05), kèm theo danh sách (m u 6A, 6B) và h sơ i tư ng
i u ki n hư ng ch báo cáo quân khu (qua Phòng Chính sách) theo t ng lo i i
tư ng (tr c p hàng tháng m i i tư ng 02 b h sơ; tr c p m t l n m i i tư ng
01 b h sơ).

- Căn c quy t nh c a quân khu và kinh phí ư c thông báo, ch o vi c chi tr ch
tr c p m t l n và thanh quy t toán theo quy nh hi n hành.

- Lưu danh sách và h sơ (m i i tư ng 01 b ); xu t bi n pháp gi i quy t các v n
vư ng m c có liên quan.

- Bàn giao h sơ hư ng tr c p hàng tháng c a i tư ng cho S Lao ng - Thương
binh và Xã h i ti p nh n, ch m nh t không quá 45 ngày, k t ngày ký quy t nh
hư ng ch .

- Chuy n tr gi y t b n g c cho i tư ng hư ng tr c p hàng tháng ch m nh t 30
ngày sau khi S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n h sơ.

i v i B Tư l nh Th ô Hà N i, cơ quan C c Chính tr th c hi n trách nhi m
tương t B Ch huy quân s t nh (thành ph ) trong vi c ch o các ơn v thu c
quy n và ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a thành ph Hà N i.

6. Trách nhi m c a B Tư l nh các quân khu và B Tư l nh Th ô Hà N i
a. Ch o, hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c quy n tri n khai th c hi n. i v i
B Tư l nh Th ô Hà N i th c hi n c ch c năng như B Ch huy quân s t nh
(thành ph ) nêu trên.

b. Ki n toàn Ban ch o. T ch c t p hu n b i dư ng cho lãnh o và cán b chuyên
môn các cơ quan, ơn v v ch , chính sách; k ho ch, bi n pháp t ch c th c
hi n.

c. Ch o các cơ quan ch c năng t ch c xét duy t; ngh B Qu c phòng (qua C c
Chính sách/T ng c c Chính tr ) thNm nh và ra quy t nh hư ng ch tr c p hàng
tháng cho i tư ng (m i i tư ng 02 b h sơ).

d. Ra quy t nh hư ng ch tr c p m t l n i v i i tư ng (m u 7B) và ch u
trách nhi m v quy t nh ó. Báo cáo B Qu c phòng (qua C c Chính sách/T ng
c c Chính tr ; C c Tài chính/B Qu c phòng) kèm theo quy t nh và danh sách i
tư ng t ng h p, ngh B Tài chính b o m kinh phí.

ng th i, g i h sơ i tư ng theo yêu c u ki m tra, thNm nh và ch u trách
nhi m kh c ph c sai sót c a quy t nh sau khi ư c ki m tra, thNm nh c a cơ quan
ch c năng B Qu c phòng.

. Ch o chi tr ch tr c p m t l n cho i tư ng theo ph m vi m nhi m và
thanh quy t toán theo quy nh hi n hành.

e. Lưu tr h sơ i tư ng hư ng ch tr c p m t l n (m i i tư ng 01 b ). Ti p
nh n h sơ hư ng ch tr c p hàng tháng do C c Chính sách chuy n v , g i B
Ch huy quân s t nh (thành ph ) bàn giao cho S Lao ng - Thương binh và Xã
h i theo quy nh.

g. Ch o, ki m tra gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong quá trình t ch c
th c hi n.

7. Trách nhi m c a các ơn v tr c thu c B Qu c phòng

Ch o các ơn v thu c quy n có trách nhi m xác nh n h sơ thu c ph m vi qu n lý
khi có yêu c u c a i tư ng ho c cơ quan quân s a phương, b o m tính xác
th c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s xác nh n ó.

Trư ng h p ơn v có trách nhi m xác nh n nay ã sáp nh p, gi i th thì cơ quan, ơn
v c p trên tr c ti p ch u trách nhi m gi i quy t.

8. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng thu c B Qu c phòng

a. Trách nhi m c a C c Chính sách/T ng c c Chính tr

- Ph i h p, ch o tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách; hư ng d n vi c t ch c
th c hi n

- ThNm nh, ra quy t nh hư ng ch tr c p hàng tháng i v i i tư ng (m u
7A) và ch u trách nhi m v quy t nh ó; làm công văn gi i thi u (m u 09) kèm theo
h sơ quy nh chuy n v B Ch huy quân s t nh (thành ph ) bàn giao S Lao ng
- Thương binh và Xã h i các t nh (thành ph ) chi tr ch (h sơ chuy n qua
quân khu, B Tư l nh Th ô Hà N i).

- ThNm nh, ki m tra k t qu xét duy t, quy t nh (kèm theo danh sách) hư ng ch
tr c p m t l n c a các quân khu và B Tư l nh Th ô Hà N i; ch u trách nhi m
v tính chính xác v i tư ng và m c hư ng c a i tư ng.

- T ng h p ngh c a các ơn v v quy t nh hư ng ch tr c p m t l n, báo
cáo Th trư ng T ng c c Chính tr , ngh B Tài chính c p kinh phí chi tr ch ;
phân c p kinh phí chuy n C c Tài chính/B Qu c phòng thông báo cho các ơn v
th c hi n ch theo quy nh.

- Lưu tr , qu n lý h sơ i tư ng hư ng ch tr c p hàng tháng (m i i tư ng 01
b ) và quy t nh kèm theo danh sách i tư ng hư ng ch tr c p m t l n do các
ơn v báo cáo.

- Ch trì, ph i h p ki m tra, gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh; t ng h p báo cáo
theo quy nh.

b. Trách nhi m c a C c Tài chính/B Qu c phòng

- Thông báo kinh phí các ơn v chi tr k p th i cho i tư ng.

- Ch o và th c hi n thanh quy t toán kinh phí theo quy nh hi n hành.

- Ph i h p ch o, ki m tra vi c t ch c th c hi n.

c. Trách nhi m c a C c Cán b /T ng c c Chính tr ; C c Quân l c/B T ng Tham
mưu

- Ch o các cơ quan, ơn v theo phân c p qu n lý xác nh n quá trình công tác trong
quân i cho i tư ng theo yêu c u, b o m ch t ch , chính xác.

- Ph i h p ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n và gi i quy t các vư ng m c,
phát sinh.

VI. T CH C TH C HI N

1. B Qu c phòng

a. y quy n T ng c c Chính tr ph i h p v i các B , ngành ch o hư ng d n, ki m
tra các cơ quan, ơn v , a phương th c hi n các ch quy nh t i Thông tư này.

b. Ch trì, ph i h p gi i quy t nh ng vư ng m c v i tư ng, h sơ, th t c trong
quá trình t ch c th c hi n.

2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i
a. Ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh (thành ph ) ti p nh n h sơ
hư ng tr c p hàng tháng do B Ch huy quân s t nh (thành ph ) bàn giao; c p, l p
s tr c p và chi tr ch cho i tư ng;

b. T ng h p d toán kinh phí c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh
(thành ph ), g i B Tài chính thNm nh. Th c hi n phân b và giao d toán kinh phí,
ng th i y quy n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh (thành ph )
phân b , giao d toán cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. Th c hi n xét
duy t và thông báo k t qu xét duy t quy t toán cho S Lao ng - Thương binh và
Xã h i các t nh (thành ph ).

c. Có trách nhi m ngh vi c i u ch nh và ch o, th c hi n vi c i u ch nh m c
tr c p hàng tháng c a i tư ng khi Chính ph i u ch nh lương hưu, tr c p hàng
tháng theo hư ng d n t i i m b, kho n 2 M c II Thông tư này.

d. Ph i h p gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n.

. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, t xu t vi c s d ng
kinh phí th c hi n ch tr c p hàng tháng i v i i tư ng theo quy nh c a
pháp lu t.

3. B Tài chính

a. ThNm nh d toán, quy t toán kinh phí chi tr tr c p hàng tháng c a B Lao ng
- Thương binh và Xã h i.

b. Căn c k t qu thNm nh và công văn ngh c p phát kinh phí th c hi n ch
tr c p m t l n c a T ng c c Chính tr , m b o kinh phí và th c hi n thNm nh
quy t toán theo ch quy nh.

c. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, t xu t vi c s d ng kinh phí
th c hi n ch tr c p hàng tháng và tr c p m t l n i v i i tư ng theo quy
nh c a pháp lu t.

4. Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam

Ch o H i C u chi n binh các c p c thành ph n tham gia Ban ch o; ph i h p rà
soát phát hi n i tư ng, tham gia xét duy t, xác nh n các i tư ng ư c hư ng ch
theo quy nh.

VII. HI U L C THI HÀNH

1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

2. Ch tr c p hàng tháng theo hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n t ngày
01 tháng 01 năm 2009.

i tư ng ã hư ng ch tr c p m t l n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 1
Quy t nh s 290/2005/Q -TTg ngày 08/11/2005; kho n 2 i u 1 Quy t nh s
92/2005/Q -TTg ngày 29/4/2005 c a Th tư ng Chính ph i u ki n chuy n sang
hư ng tr c p hàng tháng thì ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n truy
thu kho n tr c p m t l n i tư ng ã nh n vào ngân sách Nhà nư c.

S ti n truy thu th c hi n theo quy t nh c a C c Chính sách/T ng c c Chính tr .
Vi c truy thu th c hi n hàng tháng, m i tháng truy thu b ng m c tr c p c a i
tư ng ư c hư ng cho n khi thu s ti n tr c p m t l n ã nh n. Kinh phí thu
ư c do truy thu ư c tr vào s kinh phí ph i b o m B Lao ng - Thương
binh và Xã h i chi tr tr c p hàng tháng cho i tư ng.

3. Ch tr c p m t l n ư c th c hi n t ngày Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành.

4. Nh ng ngư i có hành vi khai man, ho c làm sai l ch, gi m o h sơ, ngoài vi c b
x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s còn ph i b i thư ng thi t h i theo
quy nh c a pháp lu t.

Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v , a phương ph n
ánh v B Qu c phòng ph i h p v i liên B xem xét, gi i quy t.


KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG
B TÀI CHÍNH B LAO NG - B QU C PHÒNG
TH TRƯ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ TH TRƯ NG
H I THƯ NG TƯ NG
TH TRƯ NGNguy n Công Nghi p Nguy n Văn ư c
Bùi H ng Lĩnh


Nơi nh n:
- Th tư ng, các Phó Th tư ng;
- Văn phòng Chính ph ;
- Văn phòng Trung ương ng;
- Văn phòng Qu c h i;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- Các cơ quan ng, oàn th Trung ương;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
- B Tư pháp (C c ki m tra văn b n);
- Công báo Chính ph ;
- Website: Chính ph , B Tài chính, B L TB&XH;
- y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Các ơn v tr c thu c B Qu c phòng;
- Lưu VT BQP, VT BL TBXH, VT BTC.
M U 1A
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
------------------B N KHAI CÁ NHÂN

ngh hư ng ch tr c p hàng tháng
theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27/10/2008
c a Th tư ng Chính ph

H và tên: ....................................................... Bí danh:
.................................................... Nam/n .

Ngày, tháng, năm sinh: .........../....../............ S CMND:
.........................................................

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Vào ng: ...................................................... Chính th c:
...................................................

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
.......................................................

Nơi nh p ngũ: Xã .................................... huy n ............................ t nh
................................

Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
..........................................................

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày …… tháng …… năm
......................................................................

Nơi ph c viên, xu t ngũ: Xã ................................. huy n .......................... t nh
......................

C p b c, ch c v , ơn v khi ph c viên, xu t ngũ
(c,d,e.f…):.....................................................

..........................................................................................................................................
..

Ngh nghi p sau khi ph c viên, xu t ngũ:
................................................................................
..........................................................................................................................................
..

ã và ang ư c hư ng ch ngh hưu, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng
(ho c chưa ư c hư ng chính sách gì):
..........................................................................................................................................
..

Các gi y t còn lưu gi :
.......................................................................................................

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN I
T tháng, n C p b c, ơn v a bàn công tác
năm tháng, Ch c v (c,d,e,f) (huy n, t nh)
năm
T ng th i gian công tác th c t trong quân i là: …….. năm …….. tháng.
Tôi xin cam oan l i khai trên ây là úng, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m
trư c pháp lu t.


….., ngày … tháng … năm 200…
Ngư i khai
(Ký, ghi rõ h tên)
M U 1B

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
------------------B N KHAI CÁ NHÂN

ngh hư ng ch tr c p m t l n
theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27/10/2008
c a Th tư ng Chính ph

H và tên: ....................................................... Bí danh:
.................................................... Nam/n .

Ngày, tháng, năm sinh: .........../....../............ S CMND:
.........................................................

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Vào ng: ...................................................... Chính th c:
...................................................

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
.......................................................

Nơi nh p ngũ: Xã .................................... huy n ............................ t nh
................................

Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
..........................................................
Ph c viên, xu t ngũ: Ngày …… tháng …… năm
......................................................................

Nơi ph c viên, xu t ngũ: Xã ................................. huy n .......................... t nh
......................

C p b c, ch c v , ơn v khi ph c viên, xu t ngũ
(c,d,e.f…):.....................................................

..........................................................................................................................................
..

Ngh nghi p sau khi ph c viên, xu t ngũ:
................................................................................

..........................................................................................................................................
..

ã và ang ư c hư ng ch ngh hưu, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng
(ho c chưa ư c hư ng chính sách gì):
..........................................................................................................................................
..

Các gi y t còn lưu gi :
.......................................................................................................

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN I
T tháng, n C p b c, ơn v a bàn công tác
năm tháng, Ch c v (c,d,e,f) (huy n, t nh)
năm
T ng th i gian công tác th c t trong quân i là: …….. năm …….. tháng.

Tôi xin cam oan l i khai trên ây là úng, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m
trư c pháp lu t.


….., ngày … tháng … năm 200…
Ngư i khai
(Ký, ghi rõ h tên)
M U 1C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
------------------B N KHAI THÂN NHÂN

ngh hư ng ch tr c p theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph
( i v i i tư ng ã t tr n)

1. Ph n khai v thân nhân c a i tư ng

H và tên: ....................................................... Bí danh:
.................................................... Nam/n .

Ngày, tháng, năm sinh: ............................ S CMND:
............................................................
Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

ơn v , cơ quan công tác hi n nay:
........................................................................................

Quan h v i i tư ng khai dư i ây là:
.................................................................................

2. Ph n khai v i tư ng

H và tên: ....................................................... Bí danh:
.................................................... Nam/n .

Ngày, tháng, năm
sinh:..........................................................................................................

Quê quán:
............................................................................................................................

T tr n: Ngày ….. tháng ….. năm ……… t i:
..........................................................................

..........................................................................................................................................
..

Vào ng: ……………………………………… Chính th c:
........................................................

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
.......................................................

Nơi nh p ngũ: Xã .................................... huy n ............................ t nh
................................

Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, ơn v (c, d, e.f …)
..........................................................

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày …… tháng …… năm
......................................................................

Nơi ph c viên, xu t ngũ: Xã ................................. huy n .......................... t nh
......................

C p b c, ch c v , ơn v khi ph c viên, xu t ngũ
(c,d,e.f…):.....................................................
..........................................................................................................................................
..

T ng th i gian công tác trong quân i: ......................... năm ………… tháng.

Ngh nghi p sau khi ph c viên, xu t ngũ:
................................................................................

..........................................................................................................................................
..

ã ư c hư ng ch ngh hưu, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng (ho c chưa
ư c hư ng chính sách gì):

Các gi y t còn lưu gi :
.......................................................................................................

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................
..

Tôi xin cam oan l i khai trên ây là úng, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m
trư c pháp lu t.


….., ngày … tháng … năm 200…
Ngư i khai
(Ký, ghi rõ h tên)
Ý KI N Y QUY N VÀ CH KÝ C A CÁC THÂN NHÂN CÒN L I
XÁC NH N
c a y ban nhân dân xã (phư ng)
(Ký, ghi rõ h tên và óng d u)M U 02

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-----------------BIÊN B N H I NGHN LIÊN TNCH

ngh hư ng ch tr c p m t l n theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 200……

T i thôn (b n, p, t dân ph ): ……………………….. xã
(phư ng).............................................

huy n (qu n) ………………………………. t nh (thành ph )
........................................................

Chúng tôi g m:

1. Trư ng thôn (b n, p, t dân ph ):
.....................................................................................

2. i di n chi y (chi b ): ………………………………….. Ch c
v ............................................

3. i di n Chi h i C u chi n binh: ………………………... Ch c
v ...........................................

4. i di n H i ng chính sách xã: ……………………….. Ch c
v ...........................................

ã h p xem xét, ngh i tư ng hư ng ch tr c p m t l n theo Quy t nh
s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph .

Nh t trí xác nh n:

Ông (bà): …………………………………….. Bí
danh………………………………….. s ng (ch t).
Sinh năm……………………………. T tr n ngày …… tháng ….. năm
……………..

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Là quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c thu c i tư ng hư ng ch
.

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….

T ng th i gian công tác th c t trong quân i ư c hư ng ch là ……….. năm
…….. tháng.

ã và ang ư c hư ng ch ngh hưu, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng
(ho c chưa ư c hư ng chính sách gì):
..........................................................................................................................................
..

Các gi y t c a i tư ng còn lưu gi :
..................................................................................

..........................................................................................................................................
..

ngh c p trên xem xét và gi i quy t cho i tư ng là ông (bà)
.............................................. ho c thân nhân c a i tư ng là ông (bà)
………………………… ư c hư ng ch tr c p m t l n theo quy nh hi n hành.

Biên b n l p thành …… b n, các i di n có m t nh t trí cùng ký tên dư i ây:


Trư ng thôn i di n i di n i di n
(b n, p, t dân Chi y (Chi b ) Chi h i CCB H i ng chính sách xã (phư ng)
ph ) (Ký, ghi rõ h (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)
(Ký, ghi rõ h tên) tên)
M U 03
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-----------------BIÊN B N H I NGHN C A BCH H I C U CHI N BINH

Xét ngh i tư ng hư ng ch theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 200……

T i ……………………….………………….. xã
(phư ng).............................................................

huy n (qu n) ………………………………. t nh (thành ph )
........................................................

Chúng tôi g m:

1. BCH H i C u chi n binh xã (phư ng)
.................................................................................

T ng s ……… có m t …………. v ng m t ………..

2. i bi u C u chi n binh tham gia kháng chi n ch ng
M ......................................................

..........................................................................................................................................
..

ã h p xem xét, ngh i tư ng hư ng ch (hàng tháng; m t l n):
.............................. theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm
2008 c a Th tư ng Chính ph .

Nh t trí xác nh n:

Ông (bà): …………………………………….. Bí
danh………………………………….. S ng, ch t.

Sinh năm……………………………., T tr n ngày …… tháng ….. năm
……………..

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................
Là quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c ư c hư ng ch .

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….

T ng th i gian công tác th c t trong quân i ư c tính hư ng ch là ……..
năm….. tháng.

S ti n tr c p: ………………………….. ng/………………. (B ng ch :
..................................

..........................................................................................................................................
.. )

ã và ang ư c hư ng ch ngh hưu, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng
(ho c chưa ư c hư ng chính sách gì):
..........................................................................................................................................
..

Các gi y t c a i tư ng còn lưu gi :
..................................................................................

..........................................................................................................................................
..

ngh c p trên xem xét và gi i quy t cho i tư ng là ông (bà)
.............................................. ho c thân nhân c a i tư ng là ông (bà)
………………………… ư c hư ng ch theo quy nh hi n hành.


TM. BAN CH P HÀNH
(Ký tên, óng d u)
M U 04
Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
……………………………… NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : ………./…………. ………….., ngày . .…tháng …… năm 200……

V/v xác nh n và ngh i tư ng
ư c hư ng ch tr c p theo
Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
Kính g i: ………………………………………….

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph ; Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27
tháng 11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B
Tài chính;

Căn c ngh c a thôn (b n, p, t dân ph )
........................................................................ ; ngh c a BCH H i C u chi n binh
và H i ng Chính sách xã (phư ng).

y ban nhân dân xã (phư ng) …………………………. ã t ch c xác minh, xét
duy t và niêm y t, thông báo danh sách i tư ng trên các phương ti n thông tin i
chúng xin ý ki n nhân dân a phương, sau 15 ngày, chúng tôi th y không có ý
ki n gì v i tư ng ã xét duy t, nh t trí xác nh n và ngh :

Ông (bà): …………………………………….. Bí
danh………………………………….. S ng, ch t.

Sinh năm……………………………. T tr n ngày …… tháng ….. năm
……………..

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Là quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c ư c hư ng ch tr c p
(hàng tháng, ho c m t l n)………………………………………

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….

T ng th i gian ư c hư ng ch là ……….. năm …….. tháng.

S ti n tr c p: ………………………….. là:.................................
ng/……………….

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

(có h sơ kèm theo)
y ban nhân dân xã (phư ng) ………………………….. xác nh n ch , m c hư ng
nêu trên c a i tư ng là úng và ch u trách nhi m v s xác nh n này. ngh c p
trên xem xét và gi i quy t.


CH TNCH
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
- Như trên;
- Lưu.
M U 05
……………………………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
………………………………(1) NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : ………./…………. ………….., ngày . .…tháng …… năm 200……

V/v ngh i tư ng ư c hư ng
ch tr c p theo Quy t nh s
142/2008/Q -TTg
Kính g i: ………………………………………….

…………………………………………………. (2)

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph ; Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27
tháng 11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B
Tài chính v th c hi n ch i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u
nư c có dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương;

Căn c vào h sơ c a i tư ng và ngh c a
...................................................................... (1) ngh
……………………………………………. (2) gi i quy t ch tr c p
………………… (3) cho …………… i tư ng (có danh sách và h sơ kèm theo).

ngh …………………………………… (2) xem xét gi i quy t.


………………………….(4)
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
-
-
-
- Lưu.
Ghi chú:

- M u này dùng cho c p xã (phư ng) tr lên;

- (1) C p ngh ;

- (2) C p trên tr c ti p;

- (3) Ch tr c p hàng tháng ho c tr c p m t l n;

- (4) Ch c v ngư i ký.M U 5A
……………………………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
………………………………(1) NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : ………./…………. ………….., ngày . .…tháng …… năm 200……

V/v xét duy t và ngh i tư ng
ư c hư ng ch tr c p hàng
tháng theo Quy t nh s
142/2008/Q -TTg
Kính g i: C c Chính sách/T ng c c Chính tr

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph ; Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27
tháng 11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B
Tài chính;

Căn c h sơ c a i tư ng và văn b n ngh c a các c p,

…………………………………………. (1) ã t ch c xét duy t và ngh :

Ông (bà): …………………………………….. Bí
danh………………………………….. s ng, ch t.

Sinh ngày …… tháng ….. năm ……………..
Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Là quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c ư c hư ng ch tr c p
hàng tháng.

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….

T ng th i gian ư c hư ng ch là ……….. năm …….. tháng.

S ti n tr c p: ………………………….. ng/tháng.

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

(có h sơ kèm theo)

……………………………………………. (1) xét duy t ch , m c hư ng nêu trên
c a i tư ng là úng và ch u trách nhi m v s xác nh n này. ngh c p trên xem
xét và gi i quy t.


………………………….(2)
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
- Như trên;
- Lưu.
Ghi chú:

- M u này dùng cho B Ch huy quân s t nh (TP) và B Tư l nh Th ô Hà N i;

- (1) ơn v ngh ;

- (2) Ch c v ngư i ký.M U 6A
……………………………….. DANH SÁCH QUÂN NHÂN THAM GIA
KHÁNG CHI N CH NG M
à PH C VIÊN, XU T NGŨ V NA
………………..………….. (1) PHƯƠNG
ư c hư ng ch tr c p hàng tháng theo
----------------------------- Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày
27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph
(Kèm theo Công văn ngh s ……….. ngày…
tháng … năm 200… c a …………..)S H và Năm Quê Nơi ăng S ng S M c tr c p Ghi
TT tên sinh quán ký h khNu hay năm ( ng/tháng) chú
thư ng trú ch t ư c
hư ng
- T ng s i tư ng: ……………….. …., ngày …. tháng …. năm 200…
………………………………………. (2)
- T ng s ti n: (Ký tên, óng d u)
………………………… ng/tháng.Ngư i l p danh sách
(Ký tên, ghi rõ c p b c ho c ch c
v )
Ghi chú:

- M u này dùng cho t c p xã (phư ng) tr lên;

- (1) C p ngh ;
- (2) Ch c v ngư i ký.M U 6B
……………………………….. DANH SÁCH QUÂN NHÂN THAM GIA
KHÁNG CHI N CH NG M
………………..………….. (1) Ã PH C VIÊN, XU T NGŨ V NA
PHƯƠNG
----------------------------- ư c hư ng ch tr c p m t l n theo Quy t
nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27/10/2008 c a
Th tư ng Chính ph
(Kèm theo Công văn ngh s ……….. ngày…
tháng … năm 200… c a …………..)S H và Năm Quê Nơi ăng ký S ng S M c tr Ghi
TT tên sinh quán h khNu hay năm c p chú
thư ng trú ch t ư c ( ng)
hư ng
- T ng s i tư ng: ……………….. …., ngày …. tháng …. năm 200…
………………………………………. (2)
- T ng s ti n: (Ký tên, óng d u)
…………………………Ngư i l p danh sách
(Ký tên, ghi rõ c p b c ho c ch c
v )
Ghi chú:

- M u này dùng cho c p xã (phư ng) tr lên;

- (1) C p ngh ;

- (2) Ch c v ngư i ký.

- S t 2 năm tr xu ng ghi b ng 2 năm.M U 7A
T NG C C CHÍNH TRN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
C C CHÍNH SÁCH NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : …………/Q -CS Hà N i, ngày…. tháng…. năm 200….
QUY T NNH

V vi c hư ng ch tr c p hàng tháng
theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27/10/2008
c a Th tư ng Chính ph

C C TRƯ NG C C CHÍNH SÁCH

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph v th c hi n ch i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M
c u nư c có dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a
phương;

Căn c Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng
11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài
chính;

Theo ngh c a …………………………………., t i Công văn s ………/……….
ngày …. tháng …. năm ………,

QUY T NNH

i u 1. Ông (bà):
..................................................................................................................
Sinh ngày:
............................................................................................................................

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khN u thư ng trú:
...........................................................................................

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….

Th i gian công tác th c t trong quân i ư c hư ng ch là … năm … tháng.

S ti n tr c p: ………………………….. ng/tháng
(............................................................... ).

Ch tr c p hàng tháng ư c th c hi n t tháng 01 năm 2009.

Nơi nh n tr c p hàng tháng (t nh, thành ph ):
........................................................................

i u 2. S ti n truy thu (n u có) là: …………………………………………………..
ng.

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

i u 3. Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan và ông (bà) có tên trên ch u trách
nhi m thi hành Quy t nh này.


C C TRƯ NG
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
- Quân khu……..;
- B CHQS t nh……………….;
- S L TBXH t nh………………..;
- Cá nhân t i i u 1;
- Lưu NCKHTH.
M U 7B
B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
B TƯ L NH …………….. (1) NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : …………/Q -BTL …………., ngày…. tháng…. năm 200….
QUY T NNH

V ch tr c p m t l n v i quân nhân tham gia
kháng chi n ch ng M c u nư c theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph

………………………………… (1)

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph v th c hi n ch i v i quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M
c u nư c có dư i 20 năm công tác trong quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a
phương;

Căn c Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng
11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài
chính;

Theo ngh c a Ch nhi m Chính tr ……………………………………. (1),

QUY T NNH

i u 1. Nay gi i quy t ch tr c p m t l n cho: …………………… i tư ng, là
quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c có dư i 15 năm công tác trong
quân i ã ph c viên, xu t ngũ v a phương (ho c ã t tr n).

V i s ti n là: …………………………………………………… ng.

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

(có danh sách kèm theo)

i u 2. Ch nhi m Chính tr ……………………………… (1) và các ông (bà) có tên
trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.


…………….………….. (2)
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
- Như i u 2;
- C c Chính sách/TCCT (3b);
- C c Tài chính/BQP:
- Lưu VT……..
Ghi chú:

- (1) BTL quân khu ho c BTL Th ô Hà N i;

- (2) Ch c v ngư i ký.M U 08
………………………………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
NAM
……………………………. (2) c l p - T do - H nh phúc
------ -------------
S : …………/GXN …………, ngày…. tháng…. năm 200….
GI Y XÁC NH N

Quá trình công tác trong quân i c a quân nhân
tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c

Căn c Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng
Chính ph ; Thông tư liên t ch s 144/2008/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 27
tháng 11 năm 2008 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B
Tài chính;

Căn c h sơ lưu tr t i ơn v :
………………………………………………………………….. (1).

…………………………………………………………………………………… (2)
xác nh n:

ng chí: …………………………………… Bí danh
……………………………….....…… Nam, n .

Sinh ngày…….. tháng …….. năm ……………..

Quê quán:
............................................................................................................................

Trú quán:
..............................................................................................................................

Nh p ngũ: Ngày … tháng … năm ……… Tái ngũ: Ngày … tháng … năm
…………..

Ph c viên, xu t ngũ: Ngày ……… tháng ………. năm …………….
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN I

(th i gian có trong h sơ lưu tr c a ơn v )
T tháng, n C p b c, ơn v Ghi chú
năm tháng, Ch c v (c,d,e,f)
năm
T ng th i gian công tác th c t trong quân i là: …….. năm …….. tháng.

Quá trình công tác c a ng chí ……………………………………………. úng như
h sơ g c lưu tr t i ơn v (có b n sao h sơ lưu kèm theo), n u có sai trái tôi xin
ch u trách nhi m trư c pháp lu t.

ngh các c p xem xét gi i quy t ch , chính sách theo quy nh hi n hành.


Xác nh n c a cơ quan …………………………. (3)
qu n lý nhân s (Ký tên, óng d u)
(Ký, ghi rõ ch c danh)
Ghi chú:

- (1) Lo i h sơ lưu tr ;

- (2) Tên ơn v xác nh n;

- (3) Ch c v ngư i ký xác nh n.M U 09
T NG C C CHÍNH TRN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
C C CHÍNH SÁCH NAM
------ c l p - T do - H nh phúc
-------------
S : …………/CS-CS Hà N i, ngày…. tháng…. năm 200….
GI Y GI I THI U

Chi tr ch tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg
ngày 27/10/2008 c a Th tư ng Chính ph

Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i

t nh (thành ph )………………………………

C c Chính sách/T ng c c Chính tr gi i thi u:

Ông (bà) …………………………………… Bí danh
…………………………………… Nam, n .

Sinh ngày…….. tháng …….. năm ……………..

Quê quán:
............................................................................................................................

Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:
...........................................................................................

Là quân nhân tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c thu c i tư ng ư c hư ng
ch tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10
năm 2008 c a Th tư ng Chính ph .

S năm tính hư ng tr c p hàng tháng là: ………………. năm.

S ti n tr c p hàng tháng là: ……………………………… ng/tháng.

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

S ti n truy thu (n u có) là: ……………………………… ng.

(B ng ch :
........................................................................................................................... )

Nay chuy n h sơ (01 b ) n S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh (thành ph ),
g m:

1. B n khai cá nhân.

2. B n xét duy t và ngh c a B Ch huy quân s t nh.

3. Quy t nh hư ng ch tr c p hàng tháng c a C c Chính sách/T ng c c Chính
tr Quân i nhân dân Vi t Nam.

ngh S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh (thành ph )…………. ti p nh n
và chi tr ch tr c p hàng tháng cho ông (bà) có tên trên t tháng 01 năm 2009.
C C TRƯ NG
(Ký tên, óng d u)
Nơi nh n:
- Như trên;
- B CHQS t nh……………….;
- Lưu NCKHTH.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản