Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

  1. B TÀI CHÍNH - B KHOA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H C VÀ CÔNG NGH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 145/2009/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2009 BKHCN THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ XÂY D NG TIÊU CHU N QU C GIA VÀ QUY CHU N K THU T Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; th ng nh t qu n lý và s d ng kinh phí thu c ngân sách nhà nư c i v i các nhi m v xây d ng tiêu chuNn qu c gia và quy chuNn k thu t theo các quy nh c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t, Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan, liên t ch B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho ho t ng xây d ng tiêu chuNn qu c gia (TCVN) và quy chuNn k thu t (QCKT), bao g m: l p quy ho ch, k ho ch, rà soát, chuy n i, xây d ng, thNm nh tiêu chuNn qu c gia và quy chuNn k thu t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là B , ngành, a phương) theo quy nh c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t. i u 2. Ngu n kinh phí xây d ng TCVN, QCKT 1. Kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm cho ho t ng khoa h c và công ngh c a các B , ngành, a phương chi cho ho t ng xây d ng TCVN và QCKT. 2. Các ngu n kinh phí khác b trí trong d toán c a các B , ngành, a phương chi cho ho t ng xây d ng TCVN và QCKT. 3. Kinh phí tài tr , h tr c a các t ch c cá nhân khác (n u có).
  2. 4. Các ngu n thu h p pháp khác (n u có). Công tác qu n lý, xây d ng TCVN, QCKT là nhi m v theo ch c năng c a các B , ngành, a phương ư c c p có thNm quy n quy nh. Trong ph m vi d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, căn c vào quy ho ch, k ho ch xây d ng TCVN, QCKT trong năm, Th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m b trí kinh phí th c hi n vi c l p quy ho ch, k ho ch, rà soát, chuy n i, xây d ng, thNm nh TCVN, QCKT cho phù h p v i ti n tri n khai nhi m v . i v i các kho n kinh phí tài tr , h tr c a t ch c cá nhân, các ngu n thu h p pháp khác ph c v cho vi c xây d ng TCVN, QCKT cũng ư c qu n lý, s d ng và quy t toán theo quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a nhà tài tr (n u có). Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. N i dung chi 1. N i dung chi tr c ti p cho vi c xây d ng TCVN và QCKT: a) Chi công lao ng thuê ngoài i v i các cán b , chuyên gia tr c ti p tham gia xây d ng TCVN, QCKT; chi thuê chuyên gia tư v n; b) Chi mua v t tư, nguyên, nhiên v t li u, tiêu chuNn, quy trình, tài li u k thu t, bí quy t công ngh ph c v cho vi c xây d ng d th o TCVN, QCKT; c) Chi t ch c các h i ngh chuyên , h i th o khoa h c v các n i dung c a d th o TCVN, QCKT; d) Chi d ch tài li u t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t và d ch TCVN, QCKT sang ti ng nư c ngoài; ) Chi cho công tác kh o sát, kh o nghi m trong nư c, ngoài nư c v các n i dung c a d th o TCVN, QCKT; e) M t s kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c xây d ng d th o TCVN, QCKT. 2. N i dung chi ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n qu n lý ho t ng xây d ng TCVN, QCKT, g m: chi t ch c các cu c h i ngh , h i th o ph c v công tác l p quy ho ch, k ho ch, rà soát chuy n i TCVN, QCKT; chi h p H i ng thNm tra, H i ng thNm nh d th o TCVN, QCKT; chi nh n xét ánh giá ph n bi n c a thành viên H i ng thNm tra, H i ng thNm nh có báo cáo ph n bi n, ánh giá thNm nh v d th o TCVN, QCKT; chi ti n tàu xe, công tác phí cho các thành viên H i ng thNm nh theo ch công tác phí hi n hành (n u có); các kho n chi văn phòng phNm, chi phí in n, phô tô tài li u liên quan n vi c th c hi n công tác qu n lý c a cơ quan có thNm quy n qu n lý ho t ng xây d ng TCVN, QCKT.
  3. i u 4. Khung m c chi cho vi c xây d ng TCVN, QCKT Vi c s d ng kinh phí b o m cho công tác xây d ng TCVN, QCKT ư c áp d ng theo các m c chi quy nh c a Thông tư s 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 c a B Tài chính v hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t và các ch chi tiêu tài chính hi n hành; do tính ch t c thù trong vi c xây d ng TCVN, QCKT Thông tư này quy nh m t s khung nh m c chi c thù như sau: 1. Khung m c chi: a) Chi l p d án xây d ng TCVN, QCKT trình c p có thNm quy n phê duy t, m c chi t i a là 700.000 ng/01 d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Chi công lao ng thuê ngoài i v i cán b , chuyên gia tr c ti p xây d ng d th o TCVN, QCKT (n u có): M c chi t i a là 12.000.000 ng/01 d th o i v i TCVN, QCKT không c n ph i kh o sát, kh o nghi m; m c chi t i a 30.000.000 ng/01 d th o i v i TCVN, QCKT c n ph i kh o sát, kh o nghi m. i v i các TCVN, QCKT c bi t ph c t p ho c mang tính liên ngành, B , ngành, a phương quy t nh m c chi c th trong ph m vi d toán kinh phí ư c giao và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. c) Chi nh n xét ánh giá ph n bi n ho c thNm tra ho c thNm nh c a thành viên H i ng thNm tra, H i ng thNm nh i v i d th o TCVN, QCKT: M c chi t i a 500.000 ng/01 báo cáo ph n bi n ho c báo cáo thNm tra ho c báo cáo thNm nh. d) Chi h p h i ng thNm tra, thNm nh d án TCVN, QCKT, m c chi như sau: - Ch t ch H i ng: T i a 150.000 ng/ngư i/bu i. - Các thành viên H i ng: T i a 100.000 ng/ngư i/bu i. ) Chi t ch c h i th o khoa h c, h i ngh chuyên tham gia góp ý cho d th o TCVN, QCKT, m c chi như sau: - Ch trì cu c h p: T i a 150.000 ng/ngư i/bu i. - Các thành viên tham d : T i a 70.000 ng/ngư i/bu i. e) Chi thuê tư v n: Tuỳ theo n i dung công vi c tri n khai và kh năng d toán kinh phí ư c giao, Th trư ng cơ quan ch trì xây d ng TCVN, QCKT quy t nh thuê t ch c, chuyên gia tư v n có i u ki n h tr , tư v n, ánh giá, giám sát và tri n khai th c hi n. Phương th c th c hi n theo hình th c H p ng kinh t gi a cơ quan ch trì xây d ng TCVN, QCKT v i t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ph i thuê chuyên gia theo tháng, Th trư ng cơ quan ch trì xây d ng TCVN, QCKT quy t nh m c thuê chuyên gia trong khung m c chi t 1.600.000 ng n 4.800.000 ng/1 ngư i/tháng, tuỳ theo trình c a chuyên gia và nhi m v tư v n, v i i u ki n chuyên gia b o m th i gian làm vi c liên t c trong tháng theo quy nh.
  4. 2. Các nh m c chi quy nh t i Thông tư này là m c chi t i a, căn c vào kh năng ngân sách và tính ch t ph c t p c a m i lo i TCVN, QCKT, các B , ngành, a phương ch trì xây d ng TCVN, QCKT quy t nh m c chi c th cho phù h p, nhưng không ư c vư t quá m c chi t i a quy nh t i Thông tư này. 3. Trư ng h p các n i dung chi v v t tư, hoá ch t, nguyên nhiên v t li u, chi phí kh o nghi m không có các nh m c kinh t k thu t do các B , ngành ch c năng ban hành thì cơ quan có thNm quy n phê duy t d án xây d ng TCVN, QCKT quy t nh m c chi cho các n i dung này và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao. i u 5. L p d toán, phê duy t d toán, qu n lý s d ng và quy t toán kinh phí xây d ng TCVN, QCKT 1. L p và phê duy t d toán kinh phí c a d án xây d ng TCVN, QCKT: - Hàng năm, các B , ngành, a phương căn c vào k ho ch xây d ng TCVN, QCKT thu c lĩnh v c qu n lý và ngh c a các ơn v tr c thu c xây d ng d toán kinh phí xây d ng TCVN, QCKT theo quy nh c a Thông tư này t ng h p chung vào d toán c a B , ngành, a phương trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. - Các t ch c ư c giao nhi m v ch trì xây d ng TCVN, QCKT căn c vào n i dung, yêu c u kh i lư ng công vi c xây d ng các án TCVN, QCKT; căn c vào các ch chi tiêu tài chính hi n hành, xây d ng d toán kinh phí c a d án xây d ng TCVN, QCKT trình cơ quan ch qu n. - Căn c vào ngu n d toán kinh phí hàng năm ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, các B , ngành, a phương quy t nh d toán i v i t ng d án xây d ng TCVN, QCKT thu c trách nhi m c a B , ngành, a phương. 2. Qu n lý và s d ng kinh phí: - T ch c ch trì, ngư i ư c giao nhi m v ch trì d án xây d ng TCVN, QCKT ph i th c hi n úng các quy nh v qu n lý và s d ng kinh phí xây d ng TCVN, QCKT theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. - Ngư i ch trì d án ph i ch u trách nhi m v các n i dung và k t qu nghiên c u xây d ng TCVN, QCKT theo d án ã ư c phê duy t; ch u trách nhi m báo cáo và thuy t minh s li u quy t toán kinh phí th c hi n d án v i t ch c ch trì. - T ch c ch trì d án có trách nhi m qu n lý theo dõi và thư ng xuyên ki m tra tình hình th c hi n d án, ch u trách nhi m ki m tra, xét xuy t quy t toán kinh phí th c hi n d án xây d ng TCVN, QCKT và t ng h p vào báo cáo quy t toán c a cơ quan, ơn v và g i cơ quan ch qu n t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p theo quy nh. - Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát, c p phát, thanh toán kinh phí th c hi n d án xây d ng TCVN, QCKT theo các quy nh hi n hành và các quy nh c th t i Thông tư này.
  5. - Cơ quan tài chính cùng c p ph i h p v i cơ quan phê duy t d án nh kỳ ki m tra tài chính, thNm nh quy t toán kinh phí c a d án theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh c th t i Thông tư này. 3. Quy t toán kinh phí c a d án xây d ng TCVN, QCKT: - Kinh phí xây d ng TCVN, QCKT ư c s d ng và quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. i v i các d án xây d ng TCVN, QCKT có th i gian th c hi n trên m t năm theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n, kinh phí chưa s d ng h t n cu i năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho vi c xây d ng TCVN, QCKT trong th i gian th c hi n d án ã ư c phê duy t. - Vi c s d ng kinh phí xây d ng TCVN, QCKT ph i b o m y ch ng t h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành. - Kinh phí xây d ng TCVN, QCKT ư c quy t toán phù h p v i ngu n kinh phí s d ng và phù h p v i m c chi tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành và t ng h p trong báo cáo quy t toán hàng năm c a cơ quan, ơn v . Chương III T CH C TH C HI N i u 6. Ngoài các i tư ng và ph m vi áp d ng quy nh t i i u 1 c a Thông tư này, các cơ quan nhà nư c khi xây d ng tiêu chuNn cơ s áp d ng trong ho t ng c a cơ quan, ơn v mình ư c áp d ng các quy nh c a Thông tư này, ngu n kinh phí th c hi n do th trư ng cơ quan, ơn v phê duy t trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao hàng năm. i u 7. i v i k ho ch xây d ng TCVN và QCKT trong năm 2009, ngh các B , ngành, a phương căn c vào d toán ã ư c cơ quan có thNm quy n giao năm 2009 b trí kinh phí b o m th c hi n nhi m v xây d ng TCVN và QCKT c a ơn v mình. i u 8. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh ph i h p x lý./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Qu c Th ng Ph m S Danh
  6. Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, S KH&CN, Kho b c NN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; B KH&CN; - Lưu: B TC (VT, V HCSN), B KH&CN (VT, V KHTC, T ng c c TC LCL).
Đồng bộ tài khoản