Thông tư liên tịch số 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP về việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 147/1999/TTLT/BTC- Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1999 BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH S 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1999HƯ NG D N VI C BÀN GIAO NHI M V , NHÂN S VÀ BIÊN CH C A H TH NG T NG C C U TƯ PHÁT TRI N SANG CÁC CƠ QUAN TÀI CHÍNH, KHO B C NHÀ NƯ C, QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 145/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph v t ch c l i T ng c c u tư phát tri n tr c thu c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Liên B Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n vi c bàn giao nhi m v , nhân s và biên ch c a h th ng T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG: 1- Nhi m v , nhân s , biên ch hi n t i và toàn b h sơ tài li u, phương ti n làm vi c c a h th ng T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia ư c chuy n giao cho B Tài chính, Kho b c Nhà nư c, Qu H tr phát tri n và S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S Tài chính - V t giá). 2- Cơ quan ti p nh n nhi m v , nhân s , biên ch và h sơ tài li u ti p t c ch u trách nhi m trư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ph n nhi m v ư c bàn giao. Vi c bàn giao ph i b o m tính liên t c c a công vi c ã và ang th c hi n trư c khi bàn giao, không ư c làm nh hư ng n ti n th c hi n các d án u tư, không gây khó khăn phi n hà cho ch u tư. 3- i v i nh ng viên ch c thu c di n h p ng lao ng, n u ã h t th i h n h p ng thì ch m d t h p ng trư c khi bàn giao; n u còn th i h n h p ng thì bàn giao theo các nguyên t c trên và cơ quan ti p nh n có trách nhi m gi i quy t theo quy nh c a B lu t Lao ng. 4- Vi c phân chia nhân s c a T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia cho các t ch c m i ư c th c hi n theo nguyên t c ai ang th c hi n nhi m v gì thì ư c chuy n giao cho cơ quan ư c giao ti p t c th c hi n nhi m v ó t 01/01/2000.
  2. Trư ng h p các công ch c làm vi c b ph n ph c v chung (hành chính, văn phòng...), ho c công ch c ang th c hi n nhi m v các b ph n khác có nhi m v an xen thì tuỳ tình hình c th xem xét và phân chia cho h p lý. 5- Biên ch và kinh phí c a cơ quan ti p nh n ư c tăng tương ng v i biên ch và kinh phí ư c chuy n giao t h th ng T ng c c u tư phát tri n, theo biên ch bàn giao, nhưng không vư t quá t ng biên ch c a h th ng T ng c c u tư phát tri n ã ư c Nhà nư c giao theo k ho ch năm 1998. 6- Căn c tình hình c th và năng l c c a cán b lãnh o C c u tư phát tri n, Chi c c u tư phát tri n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c, Chi c c u tư phát tri n t nh), Th trư ng cơ quan ti p nh n xem xét và trình c p có thNm quy n quy t nh b nhi m vào các ch c v thích h p. 7- B o lưu n 30/6/2000 ph c p ch c v ang hư ng c a công ch c lãnh o thu c h th ng T ng c c u tư phát tri n do s p x p t ch c mà thôi gi ch c v ho c ư c b nhi m vào ch c v m i có ph c p ch c v th p hơn. 8- Ch gi i quy t thay i v trí làm vi c c a công ch c theo nguy n v ng cá nhân sau khi ã hoàn thành vi c bàn giao. 9- Vi c bàn giao ti n v n, tài s n c a h th ng T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia th c hi n theo hư ng d n riêng c a B Tài chính b o m cho Qu H tr phát tri n có tr s và phương ti n làm vi c. II- N I DUNG BÀN GIAO: 1- V nhi m v : a- T i cơ quan T ng c c u tư phát tri n: Các nhi m v ang th c hi n t i cơ quan T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia ư c bàn giao cho các cơ quan sau ây: -V u tư thu c B Tài chính ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v nghiên c u xây d ng ch chính sách v qu n lý tài chính u tư, k ho ch v n u tư, tham gia thNm nh d án u tư, thNm nh quy t toán d án nhóm A. - Kho b c Nhà nư c Trung ương ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v thNm nh c p phát v n u tư, k toán t ng h p, k toán thanh toán v n u tư thu c ngân sách nhà nư c; toàn b nhi m v qu n lý, c p phát, thanh toán v n u tư công trình liên t nh. - Qu H tr phát tri n ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v qu n lý v n tín d ng ưu ãi u tư do T ng c c u tư phát tri n ang th c hi n và toàn b nhi m v c a Qu H tr u tư qu c gia. b- T i C c, Chi c c u tư phát tri n t nh:
  3. Các nhi m v ang th c hi n t i cơ quan C c u tư phát tri n, Chi c c u tư phát tri n t nh và Chi nhánh Qu H tr u tư qu c gia ư c chuy n giao cho các cơ quan sau ây: - S Tài chính - V t giá ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v hư ng d n cơ ch chính sách, k ho ch v n u tư, tham gia thNm nh d án u tư, thNm tra quy t toán d án u tư t ngu n ngân sách nhà nư c. - Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v thNm nh c p phát v n u tư, thanh toán, k toán, quy t toán v n u tư thu c ngân sách nhà nư c t i a bàn. - Chi nhánh Qu H tr phát tri n ti p nh n và ti p t c th c hi n nhi m v qu n lý v n tín d ng ưu ãi u tư do C c u tư phát tri n, Chi c c u tư phát tri n t nh ang th c hi n toàn b nhi m v c a Chi nhánh Qu H tr u tư qu c gia. 2- V nhân s : Công ch c ang th c hi n nhi m v nào nói ph n trên thì ư c chuy n giao cho cơ quan ti p nh n nhi m v ó ti p t c th c hi n. 3- H sơ tài li u: T t c h sơ, tài li u hi n có t i cơ quan T ng c c u tư phát tri n, Qu H tr u tư qu c gia, C c u tư phát tri n, Chi c c u tư phát tri n t nh, chi nhánh Qu H tr u tư qu c gia liên quan tr c ti p n nhi m v nào thì ư c chuy n giao cho cơ quan ti p nh n nhi m v ó. H sơ công ch c ư c chuy n giao theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý cán b và theo úng quy nh chung c a Nhà nư c. 4- i v i Chi c c u tư phát tri n khu v c, Phòng u tư phát tri n khu v c tr c thu c C c u tư phát tri n: C c trư ng C c u tư phát tri n ch u trách nhi m bàn giao toàn b nhi m v , nhân s và h sơ tài li u có liên quan cho Giám c Kho b c Nhà nư c t nh ti p t c th c hi n nhi m v ki m soát thanh toán v n u tư thu c ngân sách nhà nư c theo a bàn và công trình, d án ã ư c giao. III- T CH C TH C HI N: 1- Giao T ng c c trư ng T ng c c u tư phát tri n xây d ng phương án bàn giao nhi m v , nhân s , h sơ tài li u trên cơ s các hư ng d n t i Thông tư này trình B trư ng B Tài chính quy t nh. T i cơ quan T ng c c u tư phát tri n và Qu H tr u tư qu c gia: T ng c c trư ng T ng c c u tư phát tri n bàn giao cho V trư ng V u tư thu c B Tài chính, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, T ng Giám c Qu H tr phát tri n; T ng Giám c Qu H tr u tư qu c gia bàn giao cho T ng Giám c Qu H tr phát tri n ti p nh n theo các n i dung quy nh t i Thông tư này. T i các C c, Chi c c u tư phát tri n t nh, Chi nhánh Qu H tr u tư qu c gia: C c trư ng, Chi c c trư ng u tư phát tri n t nh bàn giao cho Giám c S Tài chính - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Chi nhánh Qu H tr phát tri n; Giám c Chi nhánh Qu H tr u tư qu c gia bàn giao cho Giám c
  4. Chi nhánh Qu H tr phát tri n ti p nh n theo các n i dung quy nh t i Thông tư này. 2- Vi c bàn giao ph i hoàn thành trư c 31/12/1999, có biên b n kèm theo y h sơ tài li u và các ph l c có liên quan. Biên b n và danh sách cán b , công ch c ư c bàn giao g i báo cáo B Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph và U ban nhân dân t nh ch m nh t là ngày 31/1/2000. Trong quá trình th c hi n bàn giao, ngh các ơn v k p th i ph n ánh báo cáo cho liên B nh ng khó khăn, vư ng m c ph i h p gi i quy t. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản