Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT

  1. B TÀI CHÍNH-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN VÀ MÔI NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 15/2005/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 22 tháng 2 năm 2005 BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 15/2005/TTLT- BTC-BTNMT NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ S NGHI P KINH T TH C HI N NHI M V B O V MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 175-CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng, Ngh nh s 143/2004/N -CP ngày 12 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 14 Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng th ng nh t qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t th c hi n nhi m v b o v môi trư ng, liên t ch B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n n i dung và m t s ch chi tiêu th c hi n nhi m v b o v môi trư ng như sau: Ph n 1: QUI NNH CHUNG 1. Thông tư này qui nh vi c qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p kinh t th c hi n các nhi m v b o v môi trư ng do ngân sách Nhà nư c b o m. 2. Nhi m v b o v môi trư ng do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác Trung ương th c hi n do ngân sách trung ương b o m kinh phí ho t ng; nhi m v b o v môi trư ng do các cơ quan, ơn v a phương th c hi n do ngân sách a phương b o m. 3. Các nhi m v v b o v môi trư ng thu c các ngu n kinh phí khác b o m (như chi t ngu n s nghi p khoa h c, v n u tư xây d ng cơ b n, Qu b o v môi trư ng Vi t Nam) không thu c ph m vi i u ch nh qui nh t i Thông tư này. Ph n 2: QUI NNH C TH 1. Phân c p nhi m v chi b o v môi trư ng.
  2. a. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương, g m: - i u tra cơ b n các thành ph n môi trư ng ( t, nư c, không khí, a d ng sinh h c ); i u tra th ng kê ch t th i, tình hình ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng t i các khu v c tr ng i m, khu công nghi p, các i m t n lưu ch t c hóa h c do chi n tranh l i; - i u tra, kh o sát, ánh giá các v n môi trư ng và các tác ng lên môi trư ng ph c v vi c xây d ng và hoàn thi n các cơ ch chính sách, chi n lư c, quy ho ch phát tri n môi trư ng và các văn b n quy ph m pháp lu t, quy trình, quy ph m k thu t, xây d ng các tiêu chuNn, nh m c ph c v qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng; - Ho t ng quan tr c và phân tích môi trư ng do các cơ quan, ơn v Trung ương qu n lý; thu th p, x lý, lưu gi , cung c p thông tin, s li u i u tra và quan tr c v môi trư ng; xây d ng báo cáo hi n tr ng môi trư ng qu c gia hàng năm, các báo cáo môi trư ng nh kỳ và t xu t; - Xây d ng, t ch c trình di n th nghi m mô hình qu n lý v b o v môi trư ng, áp d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh trong b o v môi trư ng; - Th c hi n các d án ánh giá tác ng môi trư ng; - Xây d ng cơ s d li u qu c gia, cơ s d li u các vùng kinh t - xã h i, các lưu v c sông l n v môi trư ng; - Các ho t ng thanh tra; ki m tra, ki m soát ô nhi m môi trư ng, qu n lý ch t th i, s c môi trư ng; ho t ng sau thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng; - C p, gia h n, thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng và các gi y phép khác v môi trư ng theo qui nh c a pháp lu t; - Ch o, t ch c các ho t ng thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v môi trư ng; - T ch c ào t o, h p tác qu c t , t p hu n, h i ngh , h i th o chuyên môn, nghi p v v b o v môi trư ng; - Chi gi i thư ng v môi trư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích óng góp trong nhi m v b o v môi trư ng ư c c p có thNm quy n quy t nh; - Mua s m, s a ch a trang thi t b ph c v các nhi m v chuyên môn b o v môi trư ng; -V n i ng các d án liên quan t i ho t ng b o v môi trư ng; - Kinh phí ho t ng c a các Ban ch o, Ban i u hành, Văn phòng thư ng tr c v b o v môi trư ng ư c thành l p theo quy t nh c a c p có thNm quy n;
  3. - Các nhi m v khác có liên quan n b o v môi trư ng. Riêng nhi m v thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c b o m t ngu n thu "Phí l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng" theo qui nh t i Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. b. Nhi m v chi c a ngân sách a phương, g m: - i u tra cơ b n các thành ph n môi trư ng ( t, nư c, không khí, a d ng sinh h c ) ph c v công tác b o v môi trư ng và phát tri n kinh t xã h i t i a phương; - i u tra ánh giá tình hình ô nhi m môi trư ng t i các vùng tr ng i m phát tri n kinh t , khu công nghi p, i m t n lưu ch t c hóa h c do chi n tranh l i t i a phương; - Ho t ng c a các tr m quan tr c và phân tích môi trư ng c a a phương; thu th p, x lý, trao i, lưu gi thông tin, s li u v môi trư ng; xây d ng báo cáo hi n tr ng môi trư ng và các báo cáo khác v môi trư ng c a a phương; - L y m u và phân tích m u l n u th c hi n vi c thu phí v b o v môi trư ng; - i u tra, kh o sát, th nghi m xây d ng, tri n khai áp d ng các mô hình m u v qu n lý và b o v môi trư ng t i a phương; - Th c hi n các d án ánh giá tác ng môi trư ng t i a phương; - Xây d ng cơ s d li u v b o v môi trư ng c a a phương; - Các ho t ng thanh tra; ki m tra, ki m soát ô nhi m môi trư ng, qu n lý ch t th i, s c môi trư ng; ho t ng sau thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng t i a phương theo phân c p; - C p, gia h n, thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng và các gi y phép khác v môi trư ng theo qui nh c a pháp lu t; - T ch c th c hi n các ho t ng thông tin, tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t; t p hu n, h i ngh , h i th o nghi p v chuyên môn v b o v môi trư ng t i a phương; - Chi gi i thư ng môi trư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích óng góp trong nhi m v b o v môi trư ng t i a phương ư c c p có thNm quy n quy t nh; - Mua s m trang thi t b ph c v các nhi m v chuyên môn v b o v môi trư ng c a a phương; -V n i ng các d án qu c t v b o v môi trư ng c a a phương; - Các nhi m v khác có liên quan n nhi m v b o v môi trư ng c a a phương;
  4. Vi c phân nh nhi m v chi c th v b o v môi trư ng c a ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã do y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh. Riêng nhi m v thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng do a phương th c hi n theo phân c p ư c m b o t ngu n thu "Phí l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng" theo qui nh t i Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. 2. M t s m c chi c th : - Ch chi cho các n i dung liên quan th c hi n các nhi m v b o v môi trư ng ư c th c hi n theo qui nh hi n hành. - Thông tư này hư ng d n m t s m c chi c th (theo ph l c ính kèm). 3. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c: Vi c l p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí chi cho các nhi m v b o v môi trư ng th c hi n theo các qui nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. Thông tư này hư ng d n c th m t s n i dung sau: a. V l p và phân b d toán: Hàng năm căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n l p d toán ngân sách c a B Tài chính, tình hình th c hi n các nhi m v v b o v môi trư ng c a năm trư c, văn b n hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng v nh êm v b o v môi trư ng c a năm k ho ch; các cơ quan, ơn v ư c giao tr c ti p th c hi n các nhi m v b o v môi trư ng Trung ương và a phương l p d toán chi b o v môi trư ng cùng v i d toán năm c a ơn v g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p, ng g i cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng ph i h p th c hi n. Cơ quan tài chính cùng c p t ng h p d toán chi b o v môi trư ng vào d toán ngân sách hàng năm và trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. D toán kinh phí th c hi n nhi m v b o v môi trư ng ư c l p và xác nh cho các nhóm công vi c nêu t i ph l c c a Thông tư theo nguyên t c sau: - i v i các nhi m v chi b o v môi trư ng ã có nh m c kinh t - k thu t: D toán kinh phí ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c nhân (x) ơn giá hi n hành. nh m c kinh t k thu t do B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành sau khi th ng nh t v i các B , ngành có liên quan. - i v i các nhi m v chi chưa có nh m c kinh t k thu t: D toán kinh phí ư c l p theo kh i lư ng công vi c ư c c p có thNm quy n phê duy t và các ch chi tiêu tài chính hi n hành c a nhà nư c. Căn c vào d toán ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n giao; các B , cơ quan Trung ương và cơ quan, ơn v a phương phân b c th d toán chi nhi m
  5. v b o v môi trư ng cùng v i d toán ngân sách năm cho các ơn v tr c thu c và t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p thNm nh theo qui nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. b. V tri n khai th c hi n nh êm v , d toán và thanh quy t toán: - V thNm quy n phê duy t các án, d án v b o v môi trư ng: + B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì phê duy t các án, d án môi trư ng tr ng i m c p qu c gia (có tính ch t liên ngành, liên vùng). + Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n phê duy t các d án, án, các nhi m v c p B , ngành thu c ph m vi B , ngành ph trách; tri n khai nhi m v b o v môi trư ng trong ph m vi d toán ư c c p có thNm quy n giao và th c hi n thanh quy t toán theo qui nh. + U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n phê duy t các d án, án, nhi m v b o v môi trư ng ư c phân c p cho a phương th c hi n. - Kinh phí th c hi n cho các nhi m v b o v môi trư ng theo qui nh t i Thông tư này ư c ph n nh và quy t toán vào lo i 12 kho n 11 "Các ho t ng i u tra, thăm dò, kh o sát, tư v n " trong lĩnh v c môi trư ng, theo chương tương ng c a các B , ngành, a phương và chi ti t theo m c l c ngân sách nhà nư c. 4. Thanh tra, ki m tra: Các cơ quan ch qu n Trung ương và a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng cùng c p ki m tra nh kỳ, t xu t các ơn v tr c thu c v tình hình th c hi n nhi m v b o v môi trư ng, vi c qu n lý s d ng, thanh quy t toán kinh phí b o v môi trư ng, nh m b o m s d ng kinh phí ư c c p có thNm quy n giao úng m c ích, có hi u qu . Ph n 3: T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i qui nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p . Huỳnh Th Nhân Ph m Khôi Nguyên ( ã ký) ( ã ký)
  6. M T S M C CHI TH C HI N NHI M V B O V MÔI TRƯ NG (Ph l c kèm theo Thông tư Liên t ch s 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 02 năm 2005 c a B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng) STT N i dung chi ơn v tính M c chi Ghi chú (1.000 ) A i v i các án, d án I Xây d ng và xét duy t án, d án 1 Xây d ng cưương Tuỳ theo quy mô, tính ch t và a Xây d ng cưương chi ti t cưương 300 - nhi m v c a 600 t ng án, d b T ng h p hoàn ch nh án, d án 500 - án cương t ng quát 1000 2 Xét duy t cưương a Ch t ch h i ng Ngư i/bu i 150 b Thành viên h i ng, thưư ký Ngư i/bu i 100 c i bi u ưư c m i tham d Ngư i/bu i 50 d Nh n xét c a ph n bi n H i Bài vi t 70 ng xét duy t cưương e Bài nh n xét c a y viên H i Bài vi t 40 ng 3 L y ý ki n thNm nh án, d Bài vi t 100 - Trư ng h p án b ng văn b n c a chuyên gia 200 không thành l p và nhà qu n lý H i ng II Chi th c hi n án, d án, nhi m v 1 i u tra, kh o sát a L p m u phi u i u tra (kho ng Phi u 150 30 ch tiêu) b Cung c p thông tin Phi u 7 -10 c Chi cho i u tra viên Ngày công/ 25 Ngư i d Chi cho ngưư i phiên d ch ti ng Ngư i/ngày 30 Ch áp d ng cho dân t c i u tra thu c vùng núi cao, e Chi cho ngưư i d n ư ng Ngư i/ngày 20 vùng sâu c n có
  7. ngư i a phương d n ư ng và ngư i phiên d ch cho i u tra viên. f Công kh o sát, l y m u Công 20 - 30 Th i gian 01 công kho ng 8 (thuê ngoài) gi và tuỳ theo tính ch t c a m u g Chi công tác phí cho cán b i Theo qui nh i u tra, kh o sát hi n hành h Phân tích m u các ch tiêu môi Th c hi n theo quy nh hi n hành t i Thông trư ng tư s 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý phí, l phí v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng. 2 T ng h p, phân tích báo cáo k t qu th c hi n án, d án a Báo cáo phân tích, ánh giá theo Báo cáo 1.000- Theo phương chuyên 3.000 th c h p ng b Báo cáo t ng h p, hoàn thi n án, d án 4.000- án, d án 12.000 III H i ngh , h i th o 1 H i ngh M c chi th c hi n theo qui nh hi n hành v ch chi tiêu h i ngh trong nư c. 2 H i th o M c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tưư s 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 c a Liên t ch B Tài chính B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3 Chuyên gia phân tích, ánh giá Bài vi t 100-200 T i a 02 chuyên chuyên gia/ chuyên IV T ng k t nghi m thu 1 Ch t ch h i ng Ngư i/bu i 150 2 Thành viên h i ng, thưư ký Ngư i/bu i 100 3 i bi u ưư c m i tham d Ngư i/bu i 50 4 Bài nh n xét c a ph n bi n Bài vi t 200 5 Bài nh n xét c a y viên Bài vi t 100
  8. B Ho t ng th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng 1 i u tra, kh o sát t i hi n trư ng Áp d ng như i m 1, m c II, ph n A nêu trên 2 H pH i ng thNm nh a Ch t ch h i ng Ngư i/bu i 200 b Thành viên h i ng, thưư ký Ngư i/bu i 150 c Bài nh n xét c a y viên H i ng Bài vi t 150 d i bi u ưư c m i tham d Ngư i/bu i 50 3 L y ý ki n thNm nh b ng văn b n Bài vi t 100-250 Trong trưư ng c a chuyên gia và nhà qu n lý h p không thành l p H i ng. C Gi i thư ng v môi trư ng 1 H i ng xét t ng a Ch t ch h i ng Ngư i/bu i 150 b Thành viên h i ng, thư ký ngư i/bu i 100
Đồng bộ tài khoản