Thông tư liên tịch số 150-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
116
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 150-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 150-LB/TT về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 150-LB/TT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B TÀI NAM CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 150-LB/TT Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 150-LB/TT NGÀY 16/04/1996 C A BAN T CH C-CÁN B CHÍNH PH , B TÀI CHÍNH VÀ B Y T V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 794/TTG NGÀY 5/12/1995 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH M T S CH PH C P C THÙ I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T Thi hành Quy t nh s 794/TTg ngày 5-2-1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh m t s ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t . Ban T ch c - cán b Chính ph - B Tài chính - B Y t hư ng d n th c hi n ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành y t như sau: I. I TƯ NG VÀ M C PH C P: 1. Ph c p ph u thuât: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn Y t tr c ti p làm công tác ph u thu t. M c ph c p: i tư ng M c ( ng/ca m ) Ca m lo i I Ca m lo i II Ca m lo i III - Ngư i m chính 15.000 10.000 7.500 - Ngư i ph m 10.000 7.500 5.000 - Ngư i giúp vi c ca m 7.500 5.000 2.500 - Các ch c danh gây mê và châm tê chính ư c hư ng ph c p như ngư i m chính, các ch c danh gây mê và châm tê ph ư c hư ng ph c p như ngư i ph m . - Vi c phân lo i danh m c ph u thu t t m th i th c hi n theo Thông tư 21/BYT-TT ngày 28-7-1981 c a B Y t . Th i gian cho ca m lo i I là 3 gi , lo i II là 2 gi , lo i
  2. III là 1 gi ; i v i ca m khó khăn ph c t p ph i x lý k thu t chuyên môn r t căng th ng thì m i gi kéo dài ư c tính b ng ca m lo i I. 2. Ph c p thư ng tr c: Áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t ph i tr c ngoài gi tiêu chuNn 24/24 gi (sau khi hoàn thành gi tiêu chuNn 1 ngà làm vi c, ph i tr c 16 gi ti p theo ngoài gi tiêu chuNn). 2.1. Các m c ph c p: 2.1.1. M c ph c p 7.000 ng cho ca tr c ư c áp d ng i v i: - Công ch c, viên ch c ngành y t làm các b nh vi n, vi n có giư ng b nh h ng 1, các b nh vi n lao, phong, tâm th n. - Công ch c, viên ch c ngành y t làm các khoa: ngo i, s n, nhi, lây nhi m, tâm th n, gi i ph u b nh lý, h i s c c p c u, (k c b ph n h i s c c p c u các khoa khác) t i b nh vi n, vi n có giư ng còn l i và trung tâm y t qu n, huy n. - Công ch c, viên ch c ngành y t làm nhà h sinh thu c khu v c Nhà nư c qu n lý. - Công ch c, viên ch c ngành y t ph i tr c ch ng d ch t i các cơ s y t thu c Nhà nư c qu n lý trong th i gian có d ch. 2.1.2. M c ph c p 5.000 ng cho ca tr c ư c áp d ng i v i công ch c, viên ch c ngành y t làm các ơn v ngoài quy nh nêu i m 2.1.1 trên c a các b nh vi n, trung tâm y t huy n, qu n, vi n có giư ng b nh, vi n i u dư ng ư c Nhà nư c giao ch tiêu, các phòng khám a khoa khu v c. 2.1.3. M c ph c p 3.000 ng ư c áp d ng cho i tư ng chuyên môn y t làm các tr m y t cơ s . 2.2. Công ch c, viên ch c ngành y t sau bu i tr c ư c b trí ngh bù m t ngày và ư c hư ng ti n lương như quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 61 c a B Lu t Lao ng. 3. Ph c p ch ng d ch: - Áp d ng i v i công ch c, viên ch c ngành y t tr c ti p tham gia d p t t d ch (bao g m tr c ti p và ph c v phát hi n d ch, ch a b nh, làm v sinh môi trư ng, th c phNm, bao vây d ch và t ch c th c hi n các bi n pháp d p t t d ch). - M c ph c p 12.000 ng ư c áp d ng cho m t ngày làm vi c (8 gi ) th c t tham gia d p t t d ch. II. NGU N KINH PHÍ VÀ HÌNH TH C CHI TR PH C P:
  3. 1. Ngu n kinh phí chi tr ph c p nêu trên th c hi n theo phân c p qu n lý Ngân sách hi n hành. 2. Hình th c chi tr : - i v i ph c p ca m , thư ng tr c tr theo kỳ lương hàng tháng. - i v i ph c p d p d ch, chi tr ngay sau khi d p d ch. III. T CH C TH C HI N: 1. Hàng năm các cơ s y t l p k ho ch d trù kinh phí cho các kho n ph c p nêu trên báo và t ng h p theo quy trình l p k ho ch vào Ngân sách hàng năm ngành y t . 2. Ban t ch c chính quy n T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, S Y t và S Tài chính V t giá hư ng d n ki m tra th c hi n Thông tư này và báo cáo k t qu v Liên B . Thông tư này ư c th c hi n t ngày 1-1-1996. Các quy nh trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Tô T H Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản