Thông tư liên tịch số 154/1998/TTLT/BTC-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 154/1998/TTLT/BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 154/1998/TTLT/BTC-BGTVT về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 154/1998/TTLT/BTC-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I-B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 154/1998/TTLT/BTC- Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1998 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH VÀ B GIAO THÔNG V N T I S 154/1998/TTLT/BTC- BGTVT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH TRONG NGÀNH Ư NG THU N I NA Căn c Nghi nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Liên B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích trong ngành ư ng thu n i a như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho i tư ng là các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích trong ngành ư ng thu n i a (g i t t là doanh nghi p công ích ư ng thu n i a) ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p theo Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích. 2. Doanh nghi p công ích ư ng th y n i a có trách nhi m s d ng v n và các ngu n l c c a Nhà nư c th c hi n nhi m v công ích ư c giao. Do c thù c a ngành ư ng thu n i a, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có th ư c giao m t s nhi m v qu n lý chuyên ngành v ư ng thu n i a. 3. Ngoài nhi m v công ích ư c giao, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c t n d ng lao ng, t ai, v n và tài s n c a Nhà nư c giao (sau khi ã hoàn thành nhi m v công ích) và huy ng thêm v n t ch c kinh doanh phù h p v i kh năng c a doanh nghi p và nhu c u c a th trư ng v i các i u ki n sau: - ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ng ý b ng văn b n; - Không làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v công ích ư ng thu n i a do Nhà nư c giao; - Ph i có ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh theo quy nh hi n hành; - Th c hi n nghĩa v n p thu i v i ph n ho t ng kinh doanh thêm theo quy nh c a pháp lu t;
 2. - H ch toán riêng ph n kinh doanh thêm. 4. Tài s n c a Nhà nư c u tư thu c cơ s h t ng giao thông ư ng thu n i a như kè, phao tiêu, báo hi u trên tuy n, lu ng không ph i trích kh u hao. Tài s n c nh khác c a doanh nghi p ph i trích kh u hao theo quy nh. 5. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có ho t ng thu phí, l phí ư c Nhà nư c cho phép gi l i 1 ph n t ngu n thu phí, l phí bù p chi phí cho ho t ng thu phí, l phí và h ch toán riêng (B Tài chính s có văn b n hư ng d n ch thu phí, l phí c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a phù h p v i quy nh c a pháp lu t v phí và l phí). 6. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a th c hi n chính sách thu và các kho n thu n p Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích. 7. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a không ph i n p thu s d ng v n Ngân sách Nhà nư c. 8. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ch u s ki m tra giám sát v m t tài chính c a cơ quan tài chính v i tư cách là i di n ch s h u v v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p theo u quy n c a Chính ph . II. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N 1. u tư v n: 1.1. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c Nhà nư c c p v n i ul ban u, không th p hơn v n pháp nh do Nhà nư c quy nh theo ngành ngh t i Ngh nh s 50/CP ngày 28/8/1996 c a Th tư ng Chính ph u tư xây d ng, mua s m tài s n c nh và tài s n lưu ng phù h p v i quy mô và nhi m v công ích ư c giao. 1.2. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ang ho t ng n u thi u v n so v i nhi m v ư c c p có thNm quy n giao (sau khi huy ng các ngu n v n hi n có t i doanh nghi p) ư c Nhà nư c u tư b sung v n như sau: - Trư ng h p doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ho t ng có lãi ư c xét gi m thu l i t c b sung vào v n c a doanh nghi p theo quy nh hi n hành. - Trư ng h p không có lãi ho c sau khi xét gi m thu l i t c v n không v n thì ư c Nhà nư c xem xét c p b sung v n. 1.3. Các th t c u tư v n xây d ng cơ b n, c p v n lưu ng cho doanh nghi p công ích ư ng thu n i a th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Huy ng v n:
 3. 2.1. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c quy n huy ng v n dư i m i hình th c ph c v ho t ng công ích theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không ư c làm thay i hình th c s h u và b o m các i u ki n sau: - Có phương án g i cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p và cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. - ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p quy t nh cho th c hi n huy ng v n (sau khi có ý ki n th ng nh t c a cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p). 2.2. Trư ng h p t ch c kinh doanh ngoài nhi m v công ích ư c giao, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c vay v n c a các t ch c tín d ng, các doanh nghi p khác và các cá nhân (k c công nhân viên ch c trong doanh nghi p) ph c v ho t ng kinh doanh thêm, nhưng ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t, không ư c làm thay i hình th c s h u. 2.3. Lãi su t huy ng v n ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, d ch v nhưng không ư c cao hơn lãi su t tr n cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b trong th i gian huy ng v n (theo t ng ngành ngh ). 2.4. Khi huy ng v n ph i cân nh c k hi u qu kinh t , m b o s d ng v n úng m c ích, có hi u qu , không dùng v n vay ng n h n vào u tư xây d ng cơ b n, ph i ho ch toán riêng ph n v n i vay ph c v phát tri n s n xu t, d ch v kinh doanh thêm và phân b ti n lãi ph i tr theo úng i tư ng. Doanh nghi p ph i tr g c và lãi theo úng cam k t khi huy ng v n. 2.5. Giám c doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v l p phương án huy ng v n, s d ng v n không úng m c ích, không có hi u qu d n n t n th t v v n. 3. u tư v n ra ngoài doanh nghi p: 3.1. Khi có nhu c u s d ng tài s n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t u tư ra ngoài doanh nghi p, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i l p phương án góp v n ho c gi i trình v d án liên doanh, trình cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. Sau khi th ng nh t v i cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p quy t nh cho th c hi n. 3.2. Vi c u tư v n ra ngoài doanh nghi p không ư c làm nh hư ng n nhi m v công ích ư c giao, ph i tuân th pháp lu t, n b o nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n, tăng thu nh p. Khi em giá tr quy n s d ng t u tư ra ngoài doanh nghi p, ph i th c hi n theo Lu t t ai. 3.3. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a không ư c s d ng v n Nhà nư c u tư kinh doanh ti n t như mua trái phi u, tín phi u ho c g i ti t ki m.
 4. 3.4. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a không ư c phép u tư vào các doanh nghi p không thu c s h u Nhà nư c mà ngư i qu n lý i u hành ho c ngư i s h u chính là v , ch ng, b , m , con c a Giám c doanh nghi p công ích ó. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i m s k toán theo dõi toàn b v n và tài s n hi n có theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh k p th i, trung th c tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n trong quá trình ho t ng. 4. Chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n: 4.1. Vi c chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i ư c th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p. 4.2. Khi như ng bán tài s n không c n dùng, l c h u k thu t thu h i v n, doanh nghi p ph i nh giá và t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t, kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán và chi phí như ng bán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 4.3. i v i nh ng tài s n cho thuê ho t ng nh m nâng cao hi u su t s d ng và tăng thu nh p, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a v n ph i trích kh u hao theo ch quy nh, ph i theo dõi và thu h i tài s n khi h t th i h n cho thuê. 4.4. Nh ng tài s n em c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng ph i th c hi n theo úng trình t , th t c quy nh c a pháp lu t. 4.5. Doanh nghi p công ích ư ng th y n i a không ư c c m c , th ch p, cho thuê các tài s n i mư n, i thuê, nh n gi h , nh n c m c , nh n th ch p... c a doanh nghi p khác n u không ư c s ng ý c a ch s h u nh ng tài s n ó. 5. Thanh lý tài s n: 5.1. i v i nh ng máy móc, thi t b , tài s n ch y u có tính ch t quy t nh n ho t ng c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a (có danh m c kèm theo), khi thanh lý ph i ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p và cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p cho phép b ng văn b n. 5.2. Vi c thanh lý i v i nh ng tài s n khác ư c th c hi n như i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. 5.3. Doanh nghi p ph i thành l p H i ng thanh lý tài s n, trư ng h p s d ng ph tùng, ph li u thu h i t tài s n thanh lý cho s n xu t kinh doanh, doanh nghi p ph i t ch c nh giá, n u bán tài s n thanh lý ph i t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán c a tài s n thanh lý và chi phí thanh lý ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p.
 5. 5.4. i v i nh ng tài s n không ph i trích kh u hao khi như ng bán, thanh lý, ph n thu ư c do như ng bán, thanh lý (sau khi tr các chi phí như ng bán, thanh lý), doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i n p toàn b vào Ngân sách Nhà nư c. 6. Trách nhi m và x lý t n th t tài s n: 6.1. Tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan thì ngư i gây ra ph i ch u trách nhi m b i thư ng. 6.2. N u t n th t do nguyên nhân khách quan, v i nh ng tài s n ã mua b o hi m thì ư c t ch c b o hi m b i thư ng. 6.3. T n th t còn l i (sau khi tr kho n thu b i thư ng c a ngư i gây ra và ti n b i thư ng c a t ch c b o hi m), doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c dùng qu d phòng tài chính (n u có) bù p, n u thi u ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh. 6.4. Các trư ng h p t n th t tài s n do nguyên nhân b t kh kháng (thiên tai, ho ho n...) doanh nghi p công ích l p phương án báo cáo cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p và cơ quan tài chính x lý ho c báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Sau khi x lý t n th t, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph i i u ch nh l i s sách k toán theo quy t nh x lý. 7. Vi c giao v n, trách nhi m b o toàn v n, ánh giá l i tài s n, qu n lý các kho n công n , doanh nghi p công ích th c hi n như quy nh c a Nhà nư c i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. 8. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a th c hi n trích và s d ng kh u hao tài s nc nh ( i v i tài s n ph i trích kh u hao) theo quy nh c a B Tài chính. Toàn b kh u hao tài s n c nh ư c l i tái u tư, i m i, thay th tài s n c nh s d ng cho nhu c u ho t ng c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a. Vi c s d ng v n kh u hao l i ph i theo úng các quy nh c a B Tài chính. i v i nh ng tài s n không ph i trích kh u hao, doanh nghi p công ích ư ng th y n i a v n ph i m s sách qu n lý, theo dõi và ph n ánh giá tr hao mòn theo quy nh. III. K HO CH TÀI CHÍNH VÀ X LÝ K T QU TÀI CHÍNH DOANH NGHI P CÔNG ÍCH Ư NG THU N I NA A. K HO CH TÀI CHÍNH 1. Hàng năm căn c vào nh hư ng phát tri n c a ngành, quy nh và hư ng d n c a cơ quan tài chính, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a l p k ho ch s n xu t, cung ng s n phNm, d ch v công ích theo nhi m v ư c giao, k ho ch thu chi tài chính, báo cáo cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p và cơ quan tài chính ng
 6. c p. Cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p có nhi m v phê duy t, t ng h p báo cáo c p có thNm quy n và cơ quan tài chính có liên quan. 2. Trong ph m vi d toán thu chi Ngân sách hàng năm ư c duy t, th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p giao k ho ch cho doanh nghi p công ích ư ng thu n i a và g i cơ quan tài chính ng c p ph i h p th c hi n. B. K T QU TÀI CHÍNH 1. Doanh thu t ho t ng công ích c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a bao g m doanh thu t ho t ng công ích, doanh thu t ho t ng s n xu t kinh doanh và ho t ng khác. 1.1. Doanh thu t ho t ng công ích ư ng thu n i a g m: Doanh thu do Nhà nư c thanh toán các s n phNm, d ch v công ích th c hi n theo k ho ch và ơn giá d toán ư c duy t (k c kho n thu v th c hi n các nhi m v qu n lý chuyên ngành). Căn c Nhà nư c thanh toán cho ơn v cung ng s n phNm, d ch v công ích là: - ơn giá d toán s n phNm, d ch v ư c cơ quan có thNm quy n duy t trên cơ s ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c; - Nhi m v công ích do th trư ng cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p giao; - Biên b n nghi m thu ch t lư ng, kh i lư ng s n phNm, d ch v hoàn thành gi a cơ quan giao k ho ch và doanh nghi p công ích ư ng thu n i a. Trư ng h p x y ra thiên tai bão lũ, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a b thêm chi phí kh c ph c ngoài k ho ch ư c giao thì doanh nghi p l p biên b n xác nh m c thi t h i (có xác nh n c a chính quy n a phương), trình các c p có thNm quy n xem xét, b sung kinh phí thanh toán cho doanh nghi p theo ch quy nh. 1.2. Doanh thu ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác áp d ng như i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. 1.3. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có trách nhi m m s k toán ghi chép, theo dõi và ph n ánh y , k p th i các ngu n thu phát sinh và l p hoá ơn thu y theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p s d ng biên lai, hoá ơn c thù ph i ăng ký v i B Tài chính (T ng c c thu ). 2. Chi phí ho t ng c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a bao g m: chi phí ho t ng công ích, ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác. 2.1. N i dung chi c a ho t ng công ích (k c chi phí v nhi m v qu n lý chuyên ngành) bao g m: 1. Chi phí v t li u, nhiên li u, năng lư ng s d ng trong quá trình ho t ng;
 7. 2. Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương theo ch quy nh c a Nhà nư c; 3. Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn theo ch quy nh; 4. Chi phí kh u hao tài s n c nh: i tư ng và m c trích kh u hao cơ b n theo quy nh c a B Tài chính (tr các tài s n thu c cơ s h t ng không trích kh u hao quy nh t i i m 4 m c I trên ây); 5. Chi phí s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n c nh; 6. Chi xây d ng kè, mua s m thay th , b sung các lo i phao tiêu báo hi u trong ph m vi k ho ch Ngân sách ư c duy t; 7. Chi tham gia tìm ki m c u n n, tham gia b o v môi trư ng và chi phí có liên quan n vi c ki m soát thi hành lu t l giao thông ư ng thu n i a theo nhi m v và k ho ch ư c giao; 8. Chi thanh th i, tr c v t các công trình, chư ng ng i v t dư i lòng sông do không xác nh ư c ch phương ti n gây ra; 9. Chi phí khác g m: Thông tin, liên l c, công tác phí, ti n thuê tài s n c nh, ti n thuê t, thuê a i m làm vi c, trang ph c và trang b b o h lao ng, nghiên c u khoa h c, sáng ki n, c i ti n, ào t o, b i dư ng nghi p v và nâng cao tay ngh cho công nhân và cán b qu n lý, chi tr lãi vay Ngân hàng, chi b o hi m tài s n, chi công tác ki m toán, chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh , giao d ch, i ngo i....; Các kho n chi phí như nguyên v t li u, d ch v mua ngoài, ph i có ch ng t hoá ơn h p l theo quy nh c a B Tài chính. Các kho n chi ti p khách, ti p tân, khánh ti t, h i ngh , giao d ch, i ngo i.... m c chi không vư t quá quy nh c a Nhà nư c. 2.2. N i dung chi c a ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác, th c hi n như i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. 3. Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c s d ng doanh thu bù p các kho n chi phí, trong ó: 3.1. Doanh thu ho t ng công ích dùng bù p các chi phí c a ho t ng công ích, thu và các kho n thu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu l i t c). 3.2. Doanh thu ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác dùng bù p chi phí c a ho t ng kinh doanh và ho t ng khác, thu và các kho n thu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu l i t c). Doanh nghi p công ích ư ng thu n i a t ch c ho t ng kinh doanh và ho t ng khác ph i m b o có lãi, không ư c l y lãi c a ho t ng công ích bù l ho t ng kinh doanh và ho t ng khác. C. X LÝ K T QU TÀI CHÍNH
 8. 1. i v i doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có l i nhu n t ho t ng cung ng s n phNm, d ch v công ích, l i nhu n th c hi n trong năm (bao g m c l i nhu n kinh doanh và các ho t ng khác) ư c phân ph i theo th t như sau: a. N p thu l i t c theo lu t nh. b. Tr các kho n ti n ph t vi ph m k lu t thu n p Ngân sách, vi ph m hành chính, vi ph m h p ng, ph t n quá h n, các kho n chi phí h p l chưa ư c tr khi xác nh l i t c ch u thu . c. Tr các kho n l chưa ư c tr vào l i nhu n trư c thu . d. Ph n l i nhu n còn l i sau khi tr các kho n a, b, c doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c trích l p các qu theo t l và m c kh ng ch như sau: + Qu u tư phát tri n: M c trích t i thi u 50% + Qu d phòng tài chính: Trích 10%. S dư qu này t i a không vư t quá 25% v n i ul . + Trích 2 qu khen thư ng, phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c t n u s n p Ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trư c, b ng 2 tháng lương th c t n u s n p ngân sách năm báo cáo b ng ho c th p hơn năm trư c. Sau khi trích qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính và 2 qu khen thư ng, phúc l i, n u l i nhu n còn dư thì ph n chênh l ch còn l i ư c chuy n toàn b vào qu u tư phát tri n. N u không ngu n trích 2 qu khen thư ng, phúc l i b ng 2 tháng lương th c t thì doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c Nhà nư c c p ph n còn thi u. 2. i v i doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ư c Nhà nư c thanh toán s n phNm, d ch v công ích theo ơn giá d toán ư c duy t nhưng không bù p các kho n chi phí h p lý (bao g m c chi phí do làm nhi m v phòng ch ng bão lũ, c u n n), sau khi s d ng 50% t l i nhu n ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác bù p, n u v n còn l ư c Nhà nư c h tr như sau: - Tr c p s l còn thi u (trong ph m vi d toán ư c duy t). -C p 2 qu khen thư ng, phúc l i b ng 2 tháng lương th c t c a doanh nghi p, ph n l i nhu n còn l i t ho t ng kinh doanh và ho t ng khác dùng trích qu u tư phát tri n 80%, qu d phòng tài chính 20%. 3. Th t c, th i i m trích l p, m c ích s d ng các qu c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a th c hi n như i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. IV. KI M TRA K TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 9. 1. L p báo cáo tài chính: Hàng quý, năm doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có trách nhi m l p báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành. Giám c doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v tính chính xác, tính trung th c c a báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính quý, năm ph i g i các cơ quan sau: + Cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. + C c ư ng sông Vi t Nam ( i v i ơn v Trung ương), S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính ( i v i ơn v a phương). + Cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p. + Cơ quan thu . + Cơ quan th ng kê. 2. Ki m tra k toán và ki m tra báo cáo tài chính: - Hàng quý, năm doanh nghi p công ích ư ng thu n i a có trách nhi m t ki m tra k toán, báo cáo tài chính. - Cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ch trì cùng cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p t ch c ki m tra, phê duy t báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a. - Cơ quan tài chính có nhi m v ki m tra vi c ch p hành các ch tài chính, k toán, k lu t thu n p Ngân sách và tính trung th c c a báo cáo tài chính. - Nh ng vi ph m ch k toán, ch thu chi tài chính, thu n p Ngân sách, ch trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p công ích ư ng thu n i a s b x ph t hành chính, x ph t kinh t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Công b công khai báo cáo tài chính: - Căn c vào báo cáo tài chính hàng năm ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t doanh nghi p công ích ư ng thu n i a công b công khai m t s ch tiêu tài chính trư c h i ngh công nhân viên ch c c a doanh nghi p. - N i dung các ch tiêu tài chính công b công khai, theo quy nh t i ph l c c a Thông tư này. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Ngoài nh ng quy nh ã nêu t i Thông tư này, doanh nghi p công ích ư ng thu n i a còn ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c.
 10. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p kinh t ư ng sông (nay chuy n sang doanh nghi p công ích ư ng thu n i a) trái v i Thông tư này u bãi b . 3. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c ngh các doanh nghi p công ích ư ng thu n i a ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i, B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. ào ình Bình Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày........ tháng....... năm...... B NG CÔNG B CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm......... Ch tiêu Năm Năm T l so v i trư c nay năm trư c 1. T ng s v n 2. K t qu ho t ng - S n phNm, d ch v ch y u - S n phNm tiêu th , d ch v cung ng trong năm - T ng doanh thu Trong ó: doanh thu ho t ng công ích - T ng chi phí Trong ó: Chi phí ho t ng công ích - L i nhu n th c hi n t ho t ng công ích - L i nhu n th c hi n t ho t ng kinh doanh và ho t ng khác 3. Các kho n n p Ngân sách Nhà nư c - T ng s ph i n p - ã n p Ngân sách trong năm 4. Các kho n ư c Nhà nư c c p
 11. - Tr giá - Tr c p - C p qu khen thư ng, phúc l i 5. T ng qu lương th c hi n - Lương bình quân 6. Các qu c a doanh nghi p a. Qu u tư phát tri n: - Dư u năm - Trích trong năm - S d ng trong năm - Dư cu i năm b. Qu d phòng tài chính: - Dư u năm - Trích trong năm - S d ng trong năm - Dư cu i năm c. Qu khen thư ng, phúc l i: - Dư u năm - Trích, ư c c p trong năm - S d ng trong năm - Dư cu i năm Doanh nghi p ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a báo cáo này. Giám c (Ký tên, óng d u) DANH M C NH NG TÀI S N CH Y U CÓ TÍNH CH T QUY T NNH N HO T NG CÔNG ÍCH C A DOANH NGHI P CÔNG ÍCH Ư NG THU N I NA 1. Phương ti n thu b các lo i 2. Nhà c a o n, tr m các lo i. 3. Máy móc kh o sát các lo i.
 12. 4. Máy móc thông tin các lo i. 5. Máy móc o sâu các lo i. 6. Phao tiêu, bi n báo các lo i.
Đồng bộ tài khoản