Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN về việc hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2005/TTLT-BYT-BCN Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B Y T - B CÔNG NGHI P S 16/2005/TTLT-BYT-BCN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯ NG D N PHÂN CÔNG, PH I H P TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Công nghi p. B Y t - B Công nghi p hư ng d n vi c phân công, ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m i v i các cơ s s n xu t, ch bi n rư u, bia, nư c gi i khát, bánh, k o, s a, d u th c v t, b t và tinh b t, thu c lá i u (Sau ây g i t t là cơ s s n xu t, ch bi n th c ph m) và các b p ăn t p th có quy mô t 30 su t/b a tr lên (sau ây g i t t là B p ăn t p th ) c a cơ quan, doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B Công nghi p như sau: I. PHÂN CÔNG PH I H P TH C HI N 1. Xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm a. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm ã ư c phê duy t. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n chi ti t vi c t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm. c. S Y t ch trì, ph i h p v i S Công nghi p t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm ã ư c phê duy t trên a bàn qu n lý. 2. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, các quy nh và tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm.
  2. a. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p và các B , ngành có liên quan ban hành yêu c u chung v i u ki n v sinh an toàn th c phNm. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành có liên quan ban hành các quy nh c th v i u ki n v sinh an toàn th c phNm phù h p v i các quy nh c a B Y t và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 3. Phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm a. B Y t ch trì xây d ng k ho ch phòng ng a, t ch c c p c u i u tr , kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và t ch c k ho ch phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm i v i các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và B p ăn t p th . c. B Công nghi p ph i h p v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Y t và các B ngành có liên quan kh c ph c và gi i quy t h u khi x y ra ng c th c phNm t p th t i các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và B p ăn t p th . d. S Công nghi p ch trì, ph i h p v i S Y t và các ngành có liên quan kh c ph c và gi i quy t h u qu khi x y ra ng c th c phNm t i các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và B p ăn t p th trên a bàn qu n lý. 4. Qu n lý h th ng ki m nghi m và h th ng b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm a. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p ch nh các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B Công nghi p có năng l c tham gia công tác ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm tiêu th t i Vi t Nam. b. B Công nghi p quy nh l trình áp d ng và ch o th c hi n vi c áp d ng h th ng b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo HACCP i v i các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm. 5. Nghiên c u khoa h c và công ngh v v sinh an toàn th c phNm a. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c và công ngh v b o m v sinh an toàn th c phNm. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t tri n khai nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c b o m v sinh an toàn th c phNm i v i các ngành thu c ph m vi qu n lý c a B Công nghi p. 6. T ch c công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm a. B Y t ch trì xây d ng k ho ch v công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm.
  3. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng chương trình và tri n khai công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm cho các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và B p ăn t p th . c. S Y t ch trì, ph i h p v i S Công nghi p t ch c tuyên truy n giáo d c, hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm và t ch c t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tr c ti p s n xu t th c phNm c a các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và b p ăn t p th trên a bàn qu n lý. 7. H p tác qu c t v v sinh an toàn th c phNm a. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n h p tác qu c t v b o m v sinh an toàn th c phNm. b. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t t ch c tri n khai k ho ch h p tác qu c t v b o m v sinh an toàn th c phNm i v i các ngành thu c ph m vi qu n lý c a B Công nghi p. 8. Thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v v sinh an toàn th c phNm a. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t thanh tra i u ki n v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t c a các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm. b. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p thanh tra các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm khi có d u hi u vi ph m các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. c. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t gi i quy t khi u n i, t cáo v v sinh an toàn th c phNm i v i các s n phNm c a các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm. d. S Y t ch trì, ph i h p v i S Công nghi p thanh tra i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a các Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm và gi i quy t khi u n i, t cáo v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn qu n lý. II. T CH C TH C HI N 1. B Y t giao C c An toàn v sinh th c phNm là cơ quan u m i t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. B Công nghi p giao V Khoa h c - Công ngh là cơ quan u m i t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. nh kỳ 6 tháng m t l n, B Y t và B Công nghi p, S Y t và S Công nghi p thông báo cho nhau tình hình th c hi n Thông tư này. nh kỳ vào tháng 12 hàng năm, Lãnh o hai B ánh giá k t qu ho t ng và ch o công tác ph i h p trong năm ti p theo. III. HI U L C THI HÀNH
  4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n Thông tư này n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v , a phương báo cáo v B Y t ho c B Công nghi p liên B k p th i ph i h p gi i quy t. B Công nghi p Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2005 Phi u trình gi i quy t công vi c Kính g i: Th trư ng Nguy n Xuân Thuý Cơ quan trình: Thông tư liên t ch hư ng d n phân công, ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm Các văn b n kèm theo 1. T ng h p ý ki n Trong th i gian qua V Khoa h c - Công ngh và V Pháp ch B Công nghi p ã ph i h p v i C c v sinh an toàn th c phNm và V Pháp ch B Y t xây d ng Thông tư liên t ch này. Th trư ng B Y t Tr n Chí Liêm ã ký. 2. Tên và ch ký, i n tho i n i b c a Chuyên viên th lý Gi i quy t c a Lãnh o B 3. ý ki n c a Th trư ng trình: V Khoa h c - Công ngh và V Pháp ch kính trình Th trư ng xem xét, quy t nh ng Tùng Nguy n Anh Sơn m t: Tr l i h sơ trình ngày: khNn: Ký nh n Nguy n Xuân Thuý Tr n Chí Liêm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản