Thông tư liên tịch số 16-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 16-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 16-LB/TT về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Bộ Tài chính- Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 16-LB/TT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN B O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V VÀ CHĂM SÓC TR EM c l p - T do - H nh phúc VI T NAM ******** ******** S : 16-LB/TT Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH VÀ U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EMVI T NAM S 16-LB/TT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1994 HƯ NG D N QU N LÝ, C P PHÁT KINH PHÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG CH NG SUY DINH DƯ NG TR EM VÀ CHĂM SÓCTR EM CÓ HOÀN C NH C BI T KHÓ KHĂN Thi hành quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ch trì hai chương trình qu c gia: Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em và Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn (Thông báo s 122/TB ngày 26-4-1993 c a Văn phòng Chính ph ); Liên B Tài chính - U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n qu n lý, c p phát kinh phí i v i hai chương trình nói trên như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Hàng năm, ngân sách Nhà nư c s b trí m t kho n kinh phí th c hi n hai chương trình qu c gia: Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em và Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. 2. U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ch trì cùng B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c ph i h p v i B Y t trong vi c th c hi n chương trình "Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em" và ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n chương trình "Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn". 3. Vi c qu n lý chi tiêu cho hai chương trình trên th c hi n úng các ch chi tiêu tài chính hi n hành c a Nhà nư c. 4. Cơ quan Tài chính các c p ph i ph i h p ch t ch v i U ban b o v và chăm sóc tr em ng c p ki m tra ch t ch các kho n kinh phí chi cho hai chương trình nói trên. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Kinh phí c a hai chương trình qu c gia Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em và Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ch h tr cho các B , cơ quan Trung ương và các a phương theo các n i dung sau ây: - Chi cho các bà m mang thai không tăng cân.
  2. - Chi ti n thu c, ti n ăn cho tr em b suy dinh dư ng n ng và v a mà gia ình nghèo không nuôi ư c. - Chi nuôi các cháu m côi không nơi nương t a t i gia ình và c ng ng. - Chi ti n ăn, ti n công chăm sóc, ti n sách, bút và mua s m phương ti n, s a ch a cơ s v t ch t t ch c nhà "tình thương" cho tr em lang thang. - Chi khám b nh, ch a b nh, h c ngh cho tr em b l i d ng tình d c, h tr t o vi c làm cho tr em ph m pháp lu t sau c i t o. - Chi ti n thu c, ti n ăn, ph c h i ch c năng cho tr em b khuy t t t mà gia ình g p khó khăn không có i u ki n ch y ch a. - Chi giám sát, ánh giá, t ng k t, tuyên truy n, v n ng, hu n luy n th c hi n hai chương trình nói trên. 2. Kinh phí thu c ngân sách các B , cơ quan Trung ương và a phương và các ngu n kinh phí khác như quyên góp, ng h c a t p th , cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n cho hai chương trình trên cũng chi theo các n i dung i m 1 m c II nói trên và chi cho b máy qu n lý các a phương. 3. Hàng năm, căn c vào các thông tư hư ng d n l p k ho ch thu, chi ngân sách c a B Tài chính, hư ng d n k ho ch kinh t - xã h i c a U ban K ho ch Nhà nư c, hư ng d n l p k ho ch c a Liên B U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam và B Y t v "Chương trình Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em", hư ng d n c a Liên B U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam - Lao ng - Thương binh và Xã h i v chương trình "Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn", các B , cơ quan Trung ương và các t nh thành ph thu c Trung ương l p k ho ch chi g i cho U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam xét duy t, t ng h p g i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c xem xét cân i, t ng h p trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t. Căn c vào k ho ch chi cho hai chương trình qu c gia nói trên ư c Chính ph thông báo chính th c hàng năm, U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam cùng v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t ti n hành phân b kinh phí c a hai chương trình qu c gia nói trên cho các b , cơ quan Trung ương và các a phương theo tiêu chuNn, nh m c chi tiêu và th ng nh t v i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c trình Chính ph thông báo chính th c cho các B , cơ quan Trung ương và các a phương tri n khai th c hi n. 4. Căn c vào k ho ch chi cho hai chương trình qu c gia nói trên ã ư c thông báo chính th c, vi c c p phát kinh phí ư c th c hi n như sau: a) i v i các a phương, B Tài chính c p phát kinh phí qua S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph theo quy nh t i Thông tư s 80/TC/NSNN ngày 24-9-1993 c a B Tài chính "Hư ng d n c p phát và qu n lý kho n kinh phí u quy n c a ngân sách Nhà nư c chuy n v a phương". S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph thu c Trung ương căn c vào d toán chi tiêu c th ư c duy t và nhi m v , m c tiêu chương trình ã thông báo c p phát kinh phí cho U ban b o v và chăm sóc tr em các a phương, các cơ quan, ngành a phương theo ti n th c hi n và d toán ư c duy t.
  3. b) B Tài chính th c hi n c p phát kinh phí tr c ti p cho các B , cơ quan Trung ương theo k ho ch kinh phí ư c phân b theo ti n th c hi n và d toán ư c duy t. 5. U ban b o v và chăm sóc tr em các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành Trung ương có trách nhi m quy t toán y , k p th i kho n kinh phí ư c s d ng ph c v 2 chương trình theo úng ch báo cáo quy t toán hi n hành g i U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam, c th như sau: a) Các B , cơ quan Trung ương ư c phân b kinh phí cho hai chương trình có trách nhi m l p và g i quy t toán chi tiêu theo quy nh hi n hành g i U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam thNm tra, xét duy t quy t toán t ng h p g i B Tài chính. b) U ban b o v và chăm sóc tr em các c p có trách nhi m l p và g i quy t toán chi tiêu cho hai chương trình nói trên theo quy nh hi n hành g i S Tài chính - V t giá xét duy t theo quy nh t i Thông tư s 80/TC/NSNN ngày 24-9-1993 c a B Tài chính "Hư ng d n c p phát và qu n lý kho n kinh phí u quy n c a ngân sách Nhà nư c chuy n v a phương" trư c khi g i cho U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam thNm tra t ng h p g i B Tài chính. 6. U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti n hành ki m tra xét duy t quy t toán chi cho hai chương trình nói trên nh m ch n ch nh k p th i vi c s d ng kinh phí sai m c ích, không có hi u qu thi t th c. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-1-1994. Trong quá trình th c hi n n u có gì khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v Liên b B Tài chính, U ban b o v và chăm sóc tr em xem xét s a i cho phù h p. Phùng Ng c Hùng Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản